Dagtilbudsstrukturen i Halsnæs Kommune

Byrådet skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbuddene, så der er plads til, at alle børn kan blive passet.

Den enkelte kommune tilrettelægger selv sin lokale dagtilbudsstruktur, og skønner selv, hvor mange pladser, der er behov for. Dette skøn tager blandt andet udgangspunkt i det faktiske antal af dagtilbudspladser i kommunen samt den aktuelle og forventede efterspørgsel. Den kommunale forpligtigelse omfatter alle børn, der bor i kommunen.

I Halsnæs Kommune ser dagtilbudsstrukturen således ud:

I Halsnæs Kommune er dagtilbud drevet som kommunale virksomheder. Se Administrations- og styringsgrundlaget, som omhandler principper for normeringsberegninger. Se også åbningstider og normeringstal i kommunens dagtilbud.

Optagelse i dagtilbud sker efter anciennitetsprincippet, se Visitationsregler for Halsnæs Kommune.

Har du fået lyst til at vide mere om det overordnede lovgrundlag for dagtilbud til børn, finder du dette i Dagtilbudsloven.

Pædagogisk tilsyn

Halsnæs Kommune - Børn, Unge og Læring - fører tilsyn med den daglige drift i dit barns institution. Dette gør vi for bl.a. at sikre, at dit barn får den fornødne omsorg og mulighed for udvikling, og at de daglige aktiviteter understøtter dette. Byrådet har besluttet, at tilsynet skal foregå i et udviklingsperspektiv og i en dialogbaseret tilgang.

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbudene og den måde, hvorpå opgaven løses i de kommunale dagtilbud, dagplejen, puljeinstitutioner og private dagtilbud og pasningsordninger.

Hovedsigtet i tilsynsopgaven er at sikre, at børnenes forhold i daginstitutionen lever op til lovgivning og retningslinjer. Ligesom tilsynet skal forholde sig til, om daginstitutionens praksis er i overensstemmelse med de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat, og om praksis er i overensstemmelse med institutionens egne fastsatte mål, herunder den pædagogiske læreplan.

Tilsynsopgaven kan gennemføres som både anmeldte og uanmeldte besøg. Der vil dog oftest være tale om anmeldte besøg.

Udover de pædagogiske tilsyn bliver der også ført økonomiske tilsyn.

Efter hvert tilsyn udarbejder Halsnæs Kommune en rapport for hvert dagtilbud, og du kan læse de nyeste her: Tilsynsrapporter.

 

Vidste du at:

Halsnæs Kommune har pasningsgaranti. Dvs. at dit barn er garanteret en plads senest 3 måneder efter opskrivning. Dog skal dit barn være fyldt 24 uger før det kan tilbydes en plads. Garantien gælder en plads i kommunen – dvs. du kan ikke forvente at få en bestemt plads.

Sidst opdateret 27. juni 2018