Beboerklagenævnet

Er du uenig med udlejer om lejemålet i din almene bolig, kan du som lejer, bringe en række af disse uenigheder for Beboerklagenævnet, som herefter træffer en afgørelse mellem dig og udlejer.

Beboerklagenævnet kan hjælpe med at løse uenigheder mellem lejer og udlejer i almene boliger.

Nævnet behandler sager om boliger i:

 • almen boligorganisation 
 • almene ældreboliger, der tilhører en kommune 
 • almene ældreboliger, der tilhører en selvejende institution 
 • ikke støttede almene plejeboliger 
 • støttede private andelsboliger

omhandlende:

 • formalia i forbindelse med varsling af lejeforhøjelser 
 • uenighed om boligens stand ved indflytning 
 • lejers ret til at foretage installationer og forbedringer af det lejede 
 • uenighed om vedligeholdelse og istandsættelse (også ved fraflytning) 
 • uenighed om lejers betaling for vand, varme med videre 
 • uenighed om lejers betaling for fællesantenner 
 • uenighed om lejers ret til fremleje, bytte og fortsættelse af lejemål 
 • husordensovertrædelser 
 • lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiske organer

Nævnet kan ikke tage stilling til lejens størrelse i det almene byggeri.

Beboerklagenævnets sammensætning

I perioden 2014-2017 er Beboerklagenævnets medlemmer:

• Formand Monica Skipper Olsen
• Nævnsmedlem Otto Pedersen, udlejerrepræsentant
• Nævnsmedlem Erik Jacobsen, lejerrepræsentant

Beboerklagenævnet er fælles for Halsnæs og Gribskov Kommuner, men holder til på Halsnæs Rådhus.
 
Beboerklagenævnet består af tre medlemmer - en formand og to nævnsmedlemmer. Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra de større lejerforeninger og de almene boligorganisationer i de to kommuner.

I 2017 koster det 143 kr. at få behandlet en sag. Beløbet indsættes på konto 4319-0010178770. Ved indbetalingen anføres ”Beboerklagenævn” og lejemålets adresse.

Klage til nævnet skal være skriftlig, og nødvendig dokumentation skal vedlægges.

Beboerklagenævnets valgperiode udløber den 31. december 2017.

Nyt beboerklagenævn fra 1. januar 2018

Til den nye valgperiode skal der på ny udpeges formand og medlemmer til Fælleskommunalt Beboerklagenævn for Halsnæs og Gribskov Kommune for 2018-2021

Beboerklagenævnet består af en (juridisk) formand, der beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. Medlemmerne skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. 

For perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021 skal foreningerne indstille både en kvinde og en mand til hver af posterne som medlem af Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Halsnæs og Gribskov Kommune. Det samme gælder for suppleanterne. Dette kan fraviges ved særlige grunde, som foreningerne i så fald skal angive.

Indstillingerne skal være modtaget senest den 10. november 2017, og skal sendes til e-mailadressen mail@halsnaes.dk eller til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Halsnæs – attention Beboerklagenævnsmedlemmer.


Sidst opdateret 24. oktober 2017

Selvbetjening

Kontakt

Personlig henvendelse skal aftales telefonisk og nævnets sekretariat træffes på 51 67 54 92 tirsdag kl. 10-14 og torsdag kl. 12.30-16.30.

Du kan få yderligere oplysninger hos nævnets sekretariat 
på mail@halsnaes.dk

Beboerklagenævnet
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Fax 47 78 40 99

Svartider

Senest 1 uge efter modtagelse af sagen giver nævnet den anden part underretning om sagens indbringelse med mulighed for at komme med bemærkninger til sagen inden 2 uger.

Nævnet træffer afgørelse senest 4 uger efter, at sagen er oplyst.