Bredt forlig om folkeskolen

4. april 2017

Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er nået til enighed om de fremtidige rammer for folkeskolen i Halsnæs Kommune. Når forliget er fuldt indfaset, vil der netto blive tilført området mere end 10 mio. kr. årligt. Med forliget får skolerne generelt større beslutningskompetence.

Forligsparterne ved underskrivelsen af aftalen er Steffen Jensen (Socialdemokratiet) t.v., Michael Thomsen (Venstre) og Gitte Hemmingsen (Dansk Folkeparti) med borgmester Steen Hasselriis i baggrunden.

Melby Skole og Frederiksværk Skole bliver to selvstændige skoler, ligesom der for Ølsted Skole er besluttet særskilte tiltag, som indebærer en større grad af frihed. Der er også aftalt et loft over klassestørrelserne, og for de børn der oplever en vanskelig overgang mellem børnehave og folkeskole, er der aftalt en særlig indsats, som på et tidligt tidspunkt skal tage hånd om børnenes udfordringer.

Skolen er for vigtig til at være en kampplads
Forliget er kulminationen på en proces, som borgmester Steen Hasselriis satte i gang i oktober 2016. Baggrunden er en langvarig uro om folkeskolen i kølvandet på et bredt politisk forlig i 2011, og sidenhen også som en konsekvens af folkeskolereformen. 

I processen har der været en bred inddragelse for at få afdækket udfordringerne, og først sidst i forløbet er Byrådet blevet involveret. En proces, som flere parter har udtrykt stor ros omkring. Partierne bag forliget er enige om, at der nu skal skabes ro om rammerne for folkeskolen, herunder den fremtidige økonomi. Byrådet vil samtidig så vidt muligt afholde sig fra at detailregulere på folkeskoleområdet. 

Borgmester Steen Hasselriis ser frem til, at grundlaget nu er skabt for en ny fortælling om kommunens folkeskoler i forlængelse af den fremgang i fagligheden, der allerede er sket henover de senere år. 

”Folkeskolen er omdrejningspunktet for vore børn og unges liv, og omdrejningspunktet for liv og miljø i vores lokalsamfund. Over de senere år har vi set en faglig fremgang på skolerne, men det har ikke forplantet sig i form af en positiv fortælling om vores skoler, blandt andet fordi området i flere år har været præget af uenighed. Det er ikke i nogens interesse, og derfor er jeg oprigtigt glad for, at det er lykkedes at lave en bred aftale, som imødekommer en række af de ønsker, der har været fra både skoleledere, skolelærere, forældre og elever. Ved at få skabt ro om rammerne kan vi nu koncentrere kræfterne om at få skabt en folkeskole, hvor den gode trivsel og høje faglighed er i højsædet,” siger Steen Hasselriis.

Tillid i højsædet
Forliget bygger på en præmis om mest mulig tillid til de enkelte skoler. Derfor vil der ikke længere være formkrav til kompetencesamtaler og samarbejdsaftaler, og ved at gøre Melby Skole og Frederiksværk Skole til selvstændige skoler, samt give Ølsted Skole mere selvstændighed, sikres størst mulig grad af decentralisering.

”I forbindelse med folkeskolereformen, og for at sikre en større faglighed, har det i en periode været nødvendigt med en stram styring af folkeskoleområdet. Nu er tiden kommet til at give skolerne mere beslutningskompetence og mere ansvar. Derfor løsner vi nu grebet betydeligt om skolerne med en forventning om, at det giver os det næste løft i fagligheden og trivslen for både stærke og knapt så stærke elever. Et ordsprog siger, at godt begyndt er halvt fuldendt, og med aftalen er vi rigtig godt på vej. Forude venter stadig et stort stykke arbejde for at komme i mål, men jeg er sikker at vores dygtige lærere og skoleledere er klar til at løfte denne opgave,” siger borgmester Steen Hasselriis.

Aftalen om folkeskolen finansieres blandt andet ved, at man afvikler skolekantinerne i deres nuværende form, fordi de ikke har været den succes, som man havde håbet på. I alt er der fundet cirka 5 mio. kr. til delvis finansiering af aftalen. Det resterende beløb medtages i de kommende budgetforhandlinger.

Fakta om forliget
Forliget om folkeskolen omhandler en lang række punkter på skoleområdet. Her er de vigtigste:

Ny struktur - Frederiksværk Skole deles i to selvstændige skoler, Melby Skole og Frederiksværk Skole. Samtidig ser forligsparterne positivt på fremtidig etablering af udskolingsafdeling på Ølsted-matrikel. 
Matrikelgaranti - Børn bosat i det tidligere Ølsted skoledistrikt er sikret mulighed for at kunne starte på Ølsted matrikel ved skolestart (0. klasse). Tilsvarende gælder også for Magleblik-matrikel.
UKC - Der etableres en UKC-cafe på eller nær ved Hundested Skole. UKC iværksætter først en lokal inddragelse af de unge og Hundested Skole med henblik på at afdække behov og ønsker til funktion og placering.
Kortere skoledage i udskolingen - Skoledagen afkortes i alle udskolinger fra starten af skoleåret 2017/18. 
Opgradering af IT - Skolernes netværk opgraderes i 2018, så den primære bredbåndskapacitet øges fra 400/600 Mbit til 10 Gbit. Dertil kommer en udvidelse af IT-supportordningen på skolerne fra en til tre IT-supportere fra januar 2018.

Hele forligsteksten

Se den fulde forligstekst om folkeskolen i Halsnæs

Læs mere om Dialog om folkeskolen