Natura 2000

1. juni 2017

Natura 2000-handleplaner

Halsnæs Kommune har i dag offentliggjort 5 vedtagne Natura 2000-handleplaner. 

Klagefrist til den 29. juni 2017

Henholdsvis for Natura2000-områderne: 

"Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose", 
"Hesselø med omliggende stenrev", 
"Tisvilde Hegn og Melby Overdrev", 
"Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov" og 
"Farvandet mellem Hundested og Rørvig".

De kommunale handleplaner skal i perioden 2016-2021 sikre udbredelsen og kvaliteten af særligt udpegede naturarealer og plante/dyrearters levesteder indenfor de respektive Natura2000-områder. 

De kommunale handleplaner vedrører kun privatejede eller kommunale arealer. Handleplanlægning for de store statsejede naturarealer (Tisvilde Hegn og Melby Hede samt dele af Arresø med videre) foregår via særlige statslige plejeplaner. De statslige planers indsatsprogrammer er bindende retningslinjer for handleplanerne i 2. planperiode (2016-2021) og anvendes derfor som de kommunale handleplaners mål. 

For Natura2000-områderne "Tisvilde Hegn/Melby Overdrev" samt "Farvandet mellem Hundested-Rørvig" indgår der ikke nogen privatejede arealer indenfor Halsnæs Kommunes geografiske område. Gennemførslen af disse planer påhviler derfor alene Naturstyrelsen, Gribskov- og Odsherred Kommune.  

Klagevejledning