Integrationsydelse

Hvis du ikke har opholdt dig lovlig i Danmark i sammenlagt 7 ud af de sidste 8 år, har du mulighed for at søge om integrationsydelse hvis du bliver ledig.

Du kan søge om integrationsydelse, hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv og din familie.

Der er en række betingelser, du skal opfylde, hvis du ønsker at søge integrationsydelse. Derudover har indtægt og formue indflydelse på, om du har ret til integrationsydelse.

Hvad gør du:

Du søger om integrationsydelse på Borger.dk. Du skal vælge fanebladet Kontanthjælp og vælge din kommune. Herefter skal du vælge "Ansøg om kontanthjælp" og følge vejledningen på siden.

Det er vigtig at du udfylder hele skemaet og du vedhæfter relevant dokumentation. Vi skal altid bruge fyreseddel/ophør af uddannelse, totaloversigt fra din bank, de sidste 3 måneders posteringsoversigter og dokumentation på formue i hus og bil. Hvis du har pensionsopsparing skal vi også bruge denne.  Har du en børneopsparing som du først kan hæve senere, skal vi have dokumentation herom fra din bank.
Hvis du er gift skal du indsende samme dokumentation på din ægtefælle, og din ægtefælle skal ligeledes underskrive din ansøgning digitalt på borger.dk   

VIGTIGT:
Når du har sendt din ansøgning, skal du altid møde personligt op i Jobcentret på den første åbningsdag efter tilmeldingen. Du er først berettiget til integrationsydelse fra den dag, du personligt henvender dig i Jobcentret.

Hvis du ikke har henvendt dig i Jobcentret inden 6 dage efter din ansøgning, vil din sag blive lukket igen.

Danskbonus under integrationsydelse

Hvis du er modtager integrationsydelse kan du søge om en danskbonus som udbetales sammen med integrationsydelsen. For at få ret til danskbonus, skal du have bestået prøve i Dansk 2, tilsvarende eller højere prøve i dansk. 

Danskbonus ydes efter ansøgning og udbetales i 6 skattepligtige månedlige rater. Danskbonus udbetales månedsvis bagud.
Du må ikke tidligere have modtaget dansktillæg.

Din integrationsydelse sammenlagt med danskbonus må dog ikke overstige, hvad du ville være berettiget til, hvis du havde ret til uddannelses- eller kontanthjælp.

Danskbonus for selvforsørgende

Hvis du er selvforsørgende og har bestået prøve i Dansk 2, tilsvarende eller højere prøve i dansk og ikke tidligere har modtaget danskbonus eller dansktillæg kan du søge om danskbonus. 

Danskbonus for selvforsørgende udgør et skattefrit engangsbeløb. 

Ansøgning om danskbonus: 

Du skal selv søge om bonus ved at aflevere udfyldt ansøgningsskema om danskbonus sammen med  kopi af dit eksamensbevis til din sagsbehandler i Team Arbejdsmarkedsydelser. 

Du kan få ansøgningsskemaet ved at henvende dig på rådhuset eller printe det ud her.

Ansøg om danskbonus 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Team Arbejdsmarkedsydelser.  

 

Indholdet nedenunder er hentet fra Borger.dk

Integrationsydelse

Er du ikke berettiget til kontanthjælp, kan du være berettiget til integrationsydelse

Hvem kan få integrationsydelse

Hvis du har opholdt dig lovligt i Danmark, Færøerne eller Grønland i sammenlagt mindst syv år inden for de seneste otte år, kan du få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv. 

Har du haft ophold i Danmark i kortere tid, kan du få integrationsydelse. Du skal opfylde de samme betingelser for at modtage integrationsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige at:

  • du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Du kan læse nærmere om, hvordan du skal forholde dig, under siderne om kontanthjælp.

Hvordan beregnes opholdstiden

Når din opholdstid skal beregnes, medregner kommunen de perioder, hvor du har haft folkeregisteradresse i Danmark, Færøerne og Grønland, medmindre særlige grunde fører til et andet resultat, fx hvis du ikke har frameldt dig en adresse, du ikke bor på længere.

Du må højst have opholdt dig sammenlagt to måneder på et år (fra 1. januar til 31. december) i udlandet i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v., for at dit ophold medregnes som ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland. Det er dog et krav i den forbindelse, at du har beholdt din bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland.

Har du været på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret, regnes den periode også som ophold her i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland). Det samme gælder ophold i udlandet, hvor du af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.

Hvem gælder opholdskravet ikke for

Kravet om, at du skal have opholdt dig lovligt i Danmark, Færøerne eller Grønland i sammenlagt syv år inden for de seneste otte år, gælder ikke, hvis du er EU-/EØS-borger, i det omfang du efter EU-retten er berettiget til hjælpen.

Er du dansk statsborger, som har opholdt dig i et andet EU/EØS-land i mere end et år, og får du behov for hjælp fra det offentlige ved hjemkomsten, kan du i et orienteringsbrev til kommunerne af 24. november 2016 læse om de regler, der gælder. Den nye fortolkning af reglerne for danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end et år og får behov for hjælp fra det offentlige, fremgår af dette brev, jf. nedenfor.

Du skal selv give kommunen de oplysninger, der er nødvendige for, at kommunen kan afgøre, hvilken hjælp du har ret til.

Hvor meget kan jeg få i integrationsydelse

Enlig forsørger

Person der forsørger eget barn i hjemmet og har ret til ekstra børnetilskud: 12.143 kr. pr. måned før skat (2019).

Forsørger

Person der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har ret til ekstra børnetilskud: 8.498 kr. pr. måned før skat (2019).

Ikke forsørger

Person der ikke er forsørger: 6.072 kr. pr. måned før skat (2019).

Ung hjemmeboende

Person der ikke er forsørger, under 30 år og hjemmeboende: 2.616 kr. pr. måned før skat (2019).

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

Beløb integrationsydelsen skal fradrages med i tilfælde af arbejdsindtægter i forsørgelsesperioden: 27,32 kr. pr. time (2019).

Danskbonus

Op til 1.580 kr. pr. måned før skat (2019).

Særligt om danskbonus

Du kan få en danskbonus oven i din integrationsydelse i op til 6 måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk.

Du skal selv søge om danskbonus på samme måde, som du søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Hvis du er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge af funktionsnedsættelsen ikke er i stand til eller har rimelig udsigt til at kunne bestå en prøve i dansk, kan kommunen alligevel yde dig en danskbonus i op til 6 måneder, hvis du ansøger om det.


Integrationsprogrammet

Integrationsydelse gives ofte i forbindelse med det integrationsprogram, som tilbydes flygtninge og familiesammenførte.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en ordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse.

Hvis du vil undersøge dine muligheder for at tage en IGU, kan du læse mere om ordningen eller se en film om ordningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Filmen er tilgængelig på både dansk, engelsk, arabisk, somali, farsi og tigrinsk.

Skrevet af

Skrevet af Udlændinge- og Integrationsministeriet
Sidst opdateret 5. marts 2019

Selvbetjening

Kontakt

Jobcentret
Halsnæs Kommune
47 78 40 00
Mail@halsnaes.dk 

Få svar her