Dalen 17

Grundareal beliggende Dalen 17, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune udbyder matr.nr. 7 bs Hundested By, Torup, beliggende Dalen 17, 3390 Hundested, til salg i offentligt udbud. Det samlede grundareal andrager ca. 844 m2.

Grunden ligger i byzone og kan benyttes til boligformål, den er skrånende og støder op til et grønt område. Den ligger tæt ved skole, idræt, offentlig transport og byens centrum. Grunden er ikke byggemodnet og køber betaler selv alle tilslutningsbidrag.

Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24.06.2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Halsnæs Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit imellem buddene eller forkaste alle de indkomne bud.

Grunden sælges med en mindstepris på 350.000,- kr.

Spørgsmål kan rettes til ejendomskonsulent Simon Petersen, sicpe@halsnaes.dk eller mobil 29 32 74 04.

Bud skal afgives skriftligt med oplysning om buddets størrelse.

Buddet (i form af udfyldt/underskrevet købsaftale) sendes/afgives i lukket kuvert adresseret til: Halsnæs Kommune, Ejendomscentret, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk. Att.: Ejendomskonsulent Simon Petersen.

Kuverten skal tillige være tydeligt mærket ”Tilbud Dalen 17, Hundested – Må ikke åbnes”.

Udkast til købsaftale Dalen 17

Kortbilag - Dalen 17

Bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg ag kommunens faste ejendomme

Sidst opdateret 25. juli 2018
Få svar her