Forældrebetaling og tilskud

Du kan her læse nærmere om forældrebetaling, søskendetilskud samt økonomisk friplads til pasning af børn i kommunens kommunale samt private pasningstilbud

Dagtilbudstakster

Byrådet fastsætter hvert år med virkning fra 1. januar takster for kommunens pasningstilbud herunder dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordning.

Udgifterne til dagtilbud dækkes af to dele:

  • Kommunalt tilskud
  • Forældrenes egenbetaling

Nedenfor finder du information om forældrenes egenbetaling, søskendetilskud samt økonomisk friplads.

Dagtilbudstakster 2019

Søskendetilskud

Har du mere end ét barn i dagtilbud, betaler du fuld pris for den dyreste plads, og 50% for øvrige pladser - dette gælder både kommunale og private pasningstilbud i kommunen samt frit valg. Der ydes ikke søskendetilskud til fritidstilbud på private skoler.

Beregningen af søskendetilskud sker automatisk i kommunale tilbud.

Ønsker du søskenderabat til børn indmeldt i privat pasning skal du ansøge om søskenderabat ved at fremsende en mail til Halsnæs kommune på mail@halsnaes.dk. Skriv søskenderabat i emnefeltet.

Søskenderabat i privat pasning er 85% af taksten der betales til den private passer divideret med 2.

Nedsættelse af forældrebetaling

Du har mulighed for at søge om fripladstilskud, hvis din husstands samlede indkomst inden skat ikke overstiger kr. 551.700.

Hvis din husstands samlede indkomst inden skat ikke overstiger 177.601 vil du blive bevilget 100% friplads. 

Har du mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 7.000 pr. barn, og er du enlig forsørger forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 62.139.

Du ansøger om økonomisk friplads på den digitale pladsanvisning på Borger.dk.

Genberegning måned for måned - Agterskrivelser

Fripladstilskud genberegnes automatisk.

 

Kommunen får hver måned automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændre sig i forhold til de beløb I har søgt og fået bevilliget friplads med. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, genberegnes din forældrebetaling automatisk.

Genberegningen gælder kun for den enkelte måned. Du får et brev fra kommunen - agterskrivelse, hvis du skal betale mere. Der går nogle måneder, før din opkrævning reguleres, da kommunen skal afvente oplysninger fra SKAT om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte måned.

Feriepenge medregnes i den måned de beskattes, hvilket vil få betydning for dit økonomiske fripladstilskud i den pågældende måned. Det vil sige, at det nødvendigvis ikke er den samme måned, som feriepengene kommer til udbetaling.

Din forældrebetaling genberegnes både, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder med et vist beløb. Det afgørende er en ændring svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen.

Såfremt en i husstanden er selvstændig eller modtager indkomst som ikke er skattepligtig i Danmark reguleres der ikke automatisk, men der skal ansøges på ny.

Årlig regulering af fripladstilskuddet og opkrævning af efterbetaling

En gang om året vil dit økonomiske fripladstilskud blive efterreguleret. Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner om dit økonomiske fripladstilskud året før var rigtig. Når vi foretager efterreguleringen medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

Oplysningspligt

Du er forpligtiget til at oplyse kommunen, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

 

Du er dog ikke forpligtiget til at oplyse kommunen om indkomstændringer, da det reguleres automatisk via oplysninger fra E-indkomst.

 

Du har dog oplysningspligt, hvis indkomsten er fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. 

 

Det er en god ide at give besked om væsentlige varige ændringer, så du fremover får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

 

Såfremt indkomsterne er for høje til at der kan bevilges friplads, stoppes den automatisk.

 

Du kan læse mere i Information om regler for borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud 

 

Socialpædagogisk friplads

Du kan, i særlige tilfælde, ansøge om socialpædagogisk friplads ved henvendelse til en familiesagsbehandler i Social Service og Familier.

Friplads af behandlingsmæssige årsager

Du får nedsat forældrebetalingen med 50%, hvis du har et barn, der er visiteret til inklusionsplads i Hundested Børnehus eller Frederiksværk Børnehus. Er dit barn visiteret til et eksternt specialtilbud, nedsættes forældrebetalingen med 100%. Dette sker automatisk.

Enkeltintegrerede børn med støtte kan i særlige tilfælde bevilges delvis nedsættelse af forældrebetalingen af behandlingsmæssige årsager, hvis det skønnes, at opholdet har et behandlingsmæssigt formål, der vægter mere end 50%. Beslutning om behandlingsmæssig friplads behandles i Visitationsudvalget (Småbørnsudvalget).

Friplads på private skoler

Halsnæs Kommune yder ikke fripladstilskud til forældre med børn i skolefritidsordninger på privatskoler.

Sidst opdateret 16. maj 2019

Er du faret vild i kommunen?

Ring til Den Digitale Hotline
Mandag-torsdag 8-20
Fredag 8-16
Søndag 16-20
- Året rundt