Afbrænding af haveaffald og miljørigtig fyring

Læs om hvordan du brænder haveaffald af korrekt, og hvordan du fyrer miljørigtigt.

Sankt Hans bål der ikke blev afbrændt den 23. juni, må ikke afbrændes ved en senere lejlighed efter afbrændings forbuddet er ophævet. Haveaffaldet skal afleveres på en af kommunens genbrugsstationer.

Læs mere om afbrændingsforbuddet her

Overordnet er det ikke længere tilladt, at afbrænde have- og parkaffald. Have- parkaffald kan afleveres på kommunens genbrugsstationer eller komposteres på egen grund. Der er følgende undtagelser:

 • Sankt Hans bål den 23. juni
 • I landzoner i perioden 1. december til 1. marts, højst 200 liter.
 • I forbindelse med naturplejeprojekter, efter tilladelse fra Halsnæs Kommune
 • Destruktion af sygdomsramte planter, efter tilladelse fra Halsnæs Kommune.

Anden form for afbrænding. Det er tilladt at bruge grill og brænde rent og tørt træ af på særligt indrettet bålplads (snobrøds bål).

Sikkerhedsregler

Enhver form for afbrænding i det fri rummer en betydelig risiko for brandspredning. Nedenstående sikkerhedsregler bør derfor følges.
Vis hensyn: Der er tre hensyn, der under alle omstændigheder skal respekteres:

 • at afbrændingen ikke forårsager brandspredning
 • at sodpartikler og røg ikke er til ulempe for naboer mv.
 • at røgen ikke hindrer udsyn for trafikken på nærliggende veje

Hold afstand:

Afhængig af mængden af materiale der afbrændes, er der forskellige afstandskrav. I vindens retning fordobles afstandskravene.

For en mængde på højst 200 l kræves følgende mindste afstande fra afbrændingssted til:

 • bygninger med hårdt tag: minimum 10 meter
 • bygninger med let antændeligt tag, stakke og andre oplag af let antændelige stoffer, brændbare oplag, beplantningsbælter mv. minimum 30 meter
 • nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation 30 m
 • tilstrækkelig afstand til luftledninger, master mv. af hensyn til varmepåvirkning

For en mængde på mere end 200 l kræves følgende mindste afstande fra afbrændingssted til:

 • bygninger med hårdt tag: minimum 30 meter
 • brandbar markafgrøder 30 meter.
 • bygninger med let antændeligt tag, stakke og andre oplag af let antændelige stoffer, brændbare oplag, beplantningsbælter mv. minimum 100 meter
 • nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation 100 meter
 • tilstrækkelig afstand til luftledninger, master mv. af hensyn til varmepåvirkning

For Sankt Hans bål kræves følgende mindste afstande fra afbrændingssted til:

 • bygninger med hårdt tag: minimum 30 meter
 • brandbar markafgrøder 60 meter
 • bygninger med let antændeligt tag, stakke og andre oplag af let antændelige stoffer, brændbare oplag, beplantningsbælter mv. minimum 200 meter
 • nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation 200 meter
 • tilstrækkelig afstand til luftledninger, master mv. af hensyn til varmepåvirkning

Hold opsyn med bålet. Bålet må ikke forlades under afbrænding, før ild og gløder er fuldstændigt slukket. Det anbefales at have en haveslange eller skovl ved bålet under afbrænding.

Hvis det går galt - alarmer hurtigst muligt 112

Meddel: Hvor det brænder, hvad der brænder, og oplys hvilket telefonnummer, der alarmeres fra. Bestemmelserne vedrørende afbrænding ophæves i de perioder, hvor beredskabsmyndighederne eller politiet nedlægger generelt forbud mod afbrænding i kommunen.

Generelt forbud mod afbrænding (Sankt Hans bål og bål på særligt indrettede bålpladser):

I området op mod Liseleje plantage, Melby overdrev og Asserbo plantage er der generelt afbrændingsforbud af hensyn til brandfaren i plantageområdet. Området er afgrænset af følgende veje: Liselejevej – Nyvej – Helsingevej – Bisp Absalonsvej. Mindre havegrill er dog tilladt på fast underlag.

Miljøstyrelsens tema "Rygestop-guide for brændeovne"

Temaet tager udgangspunkt i, at det er muligt at undgå helt op til 80% af den sundhedsskadelige partikeludledning fra brændeovnene i optændingsfasen, hvis man tænder rigtigt op i toppen af brændet. De andre fyringsråd om at anvende tørt og rent træ, og sørge for masser af luft til forbrændingen, har også stor betydning for graden af forurening. Endelig kan brændeovnens alder have stor betydning for, hvor mange partikler der udledes.

Se Miljøstyrelsens brændeovnsportal med tip til korrekt brug af brændeovn

 

Råd om afbrænding af haveaffald

Indholdet nedenunder er hentet fra Borger.dk

Privat afbrænding

Selvbetjening

Røg forurener luften med skadelige partikler

Miljørigtig fyring

Private brændeovne forurener luften med skadelige partikler, der kan forårsage luftvejssygdomme og hjerte-kar-sygdomme. Hvor meget den enkelte brændeovn forurener kommer an på brændet, fyringsmetode og brændeovnens alder og type.

Du er som brændeovnsejer ansvarlig for at fyre så miljørigtigt som muligt. Luftforurening skyldes ofte ufuldstændig forbrænding og viser sig ved, at røgen bliver mørk og lugter grimt. Det sker, hvis du brænder affald, vådt træ eller ved for lav varme. Det kan også ske, hvis der ikke er luft nok til forbrændingen.

Ved at følge nogle få gode råd, kan du fyre mere miljørigtigt:

 • brug rent og tørt træ
 • sørg for rigeligt luft
 • tænd op fra toppen af brændet
 • tjek at røgen er næsten usynlig

Er du i tvivl, om du fyrer rigtigt, kan du spørge din skorstensfejer om råd.

Afbrændingsforbud

For at forebygge brande kan kommunen indføre et afbrændingsforbud.

Se Beredskabsstyrelsens aktuelle oversigt over afbrændingsforbud.

Sankthansbål

Følg kommunens regler for åben ild og bål.

På særligt indrettede pladser er det tilladt at lave bål af rent og tørt træ. Sankt Hans aften, den 23. juni, må bålet også indeholde haveaffald.

På Naturstyrelsens hjemmeside finder du gode råd om, hvordan du tænder et godt bål, hvor det er tilladt, og hvordan du gør det sikkert.

Brug ikke affaldstræ til opvarmning

Det er ikke tilladt at bruge behandlet træ som brænde. Du må fx ikke bruge imprægneret eller industrielt behandlet træ, da det udvikler giftige dampe.

Affaldstræ skal i stedet afleveres på den kommunale genbrugsplads. Kommunen kan oplyse om nærmeste genbrugsplads.

Afbrænding af haveaffald

Hvis du bor i byzonen eller i et sommerhusområde, må du ikke brænde dit haveaffald af. Du skal i stedet kompostere det eller aflevere det til kommunen.

I nogle kommuners landzoner er det tilladt at brænde haveaffald af fra 1. december til 1. marts. Du skal dog altid være opmærksom på vindretningen, for bålet må ikke genere dine naboer.

Kommunen kan oplyse, om du bor i en landzone, og om det er tilladt at brænde haveaffald af, hvor du bor.

Borger.dk anbefaler også

Lovgivning

Lovgivning

Miljøbeskyttelsesloven er rammelov på hele miljøområdet. Du kan se "Miljøbeskyttelsesloven" på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for håndtering af affald reguleres gennem "Affaldsbekendtgørelsen".

Forsigtighedsbestemmelserne for brug af åben ild, lys mv. er fastsat af Forsvarsministeriet i "Afbrændingsbekendtgørelsen".

Du kan læse om reglerne for luftforurening fra brændeovne i "Brændeovnsbekendtgørelsen".

Skrevet af

Skrevet af borger.dk i samarbejde med Miljøstyrelsen m.fl.
Sidst opdateret 10. december 2018

Selvbetjening

Kontakt

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Få svar her