Drikkevand

I Halsnæs Kommune er det Halsnæs Forsyning og de private vandværker, der tager sig af drikkevand og vandforsyning. Halsnæs Kommune fører løbende kontrol med, at drikkevandet overholder kvalitetskravene.

Vand er en livsnødvendig og begrænset ressource. Derfor er det vigtigt, at du sparer på vandet i dagligdagen.

Du kan læse mere om dit vand, få gode råd og finde spørgsmål og svar på Halsnæs Forsynings hjemmeside.

Hvor får du dit drikkevand fra? --> Se her hvilket vandværk du er tilsluttet

Tilsyn

Halsnæs kommune har i juni - august 2018 ført tilsyn med kommunens 8 almene vandværker. Nedenfor er vist, dels en beskrivelse af lovgrundlag og formålet med 
tilsynene, dels tilsynsrapporterne fra de enkelte vandværker. Da  St. Havelse Strand Vandværk er midlertidigt lukket, foreligger der ikke nogen tilsynsrapport fra dette værk.

Her kan du læse om tilsynet med vandværkerne i Halsnæs Kommune

Tilsynsrapporter:

Asserbo By Vandværk

Liseleje Vandværk

Vinderød Skov Vandværk

I/S Kregme Sogns Vandværk

Ølsted Strands Vandværk

Kappelhøj Vandforsyning

Ølsted Vandforsyning

Halsnæs Vandforsyning

 

 
Indholdet nedenunder er hentet fra Borger.dk

Drikkevand og vandforbrug

Selvbetjening

Vand er en livsnødvendig, men begrænset ressource, som du skal passe på

Hvem har ansvar for vandkvaliteten?

Vandværkerne har ansvaret for, at drikkevandets kvalitet er i orden. Kvalitetskravene betyder, at der er fastsat grænseværdier for en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, pesticider og for bakterier.

Grænseværdien for Coliforme bakterier og E. Coli er mindre end 1, så de må med andre ord slet ikke findes i drikkevandet.

Det er kommunens opgave at føre tilsyn med vandværkerne, herunder at vandet bliver analyseret og renset via det lokale vandværk. Vandværkets størrelse afgør, hvor ofte kvaliteten af vandet bliver målt.

Du kan se de seneste registreringer af drikkevandskvaliteten fra dit vandværk ved at bruge selvbetjeningen "Tjek din vandkvalitet".

Hvis dit vand er forurenet, kan det skyldes en lokal forurening i ejendommens vandrør. Du kan få mere at vide om, hvordan du kan få kontrolleret dit eget drikkevand hos kommunen. Du skal selv betale for vandanalysen. På borger.dk kan du læse, hvad du skal gøre i tilfælde af en akut forurening.

Private boringer

Nogle ejendomme har egen vandboring eller brønd. Hvert femte år bliver vandet fra private brønde og boringer kontrolleret af et godkendt laboratorium. Som ejer skal du selv bestille og betale for analysen.

Nogle små, private vandboringer og brønde kan ikke overholde kravene for rent drikkevand. I disse tilfælde kan kommunen forlange, at boringerne bliver lukket eller ændret, så vandet opfylder kvalitetskravene.

Det er kommunen, der fører tilsyn med, at anlæggene opfylder vandkvalitetskravene.

Vandforbrug

Der er begrænsede mængder af rent drikkevand. Derfor forsøger det offentlige at begrænse vandforbruget ved hjælp af vandafgifter og oplysningskampagner.

I nybyggeri skal der installeres separate vandmålere i hver husstand. Dermed afregner du vandforbruget direkte med vandværket. Vandmåleren skal medvirke til, at hver enkel husstand bliver opmærksom på eget forbrug og dermed bliver motiveret til at spare på vandet.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over drikkevandets kvalitet, skal du først kontakte vandværket. Hvis det ikke hjælper, eller du har mistanke om noget virkelig alvorligt, skal du gå til kommunen.

Borger.dk anbefaler også

Lovgivning

Skrevet af

Skrevet af borger.dk
Sidst opdateret 5. september 2018

Selvbetjening

Kontakt

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk