Sagsbehandlingstider Natur og Miljø

Sagsbehandlingstider Natur og Miljø

Område   Lov Tid Note
       
Nedsivningstilladelser   Miljøbeskyttelsesloven
 4 uger
 5
Udlednings- og tilslutningstilladelser processpildevand   Miljøbeskyttelsesloven
 28 uger
 5 
Enkle udlednings- og tilslutningstilladelser
 Miljøbeskyttelsesloven
 4 uger
 5
Jordvarmeanmeldelser uden for OSD og uden særlige forhold
 Miljøbeskyttelsesloven
 4 uger  6
Jordvarmetilladelse inden for OSD, vertikal eller andre særlige forhold
 Miljøbeskyttelsesloven
 7 uger  5
Godkendelser af mindre virksomheder (Bilag 2)
 Miljøbeskyttelsesloven
 18 uger  5
Godkedelser af større virksomheder (bilag 1) 
 Miljøbeskyttelsesloven
 28 uger  5

Husdyrgodkendelser

Mindre (§10, 15 – 75 DE)
Mellem (§11, 75 – 250 DE eller IE grænse )
Større (§12 , > 250 DE eller over IE-grænse)

Areal (§16) 
 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug


15 uger

22 uger
25 uger
22 uger
 5
Vandindvindingstilladelser
Markvandere
Vandværker
 Vandforsyningsloven

4 uger
8 uger

 5
Jordflytninger
 Jordforureningsloven

4 uger

 
 6
Tilladelser jordforurening (§8)
Mindre
Større
 Jordforureningsloven
 8 uger
10 uger
 6
Anmeldelse af maskinværksteder
 Miljøbeskyttelsesloven
 4 uger  6
Anmeldelse af autoværksteder
 Miljøbeskyttelsesloven
 4 uger
 6
Anmeldelse af olietank
 Miljøbeskyttelsesloven
 4 uger
 6
Anmeldelse af Bygge og Anlægsaffald
 Miljøbeskyttelsesloven
 2 uger  6
Anmeldelse af visse midlertidige aktiviteter
 Miljøbeskyttelsesloven
 2 uger  6
Anmeldelse af  husdyrbrug  < 15 DE
§§ 35-36 
 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold,  husdyrgødning, ensilage m.v.
 2 uger  6
Anmeldeordning  for mindre ændringer  af anlæg og husdyrbrug
§§ 25 – 37
 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse  m.v. af  husdyrbrug
 2 mdr.  5
Vandløb – reguleringssager

Ændring af vandløbs skikkelse
Broer, der påvirker vandafledning
Partsfordeling pumpe- og digelag, når årsag ikke er udstykning

 

 Vandløbsloven
 18 - 22  uger  4,5
Vandløb - medbenyttelse
 Vandløbsloven
 3 uger  5
Klager over private dræn/vandløb
 Vandløbsloven
 5 uger  5
Klager over offentlige vandløb
 Vandløbsloven
 2 uger  5
Hjælp til drænoplysninger
 Vandløbsloven
 1 uge  7
   
   
§3 beskyttede naturtyper inklusiv vandløb
 Naturbeskyttelsesloven, §3

 2 uger  
Bygge- og beskyttelseslinjesager
 Naturbeskyttelseslovens §15-18

 2 uger  
§3-vurdering
 Naturbeskyttelsesloven, §3
 2 uger  
4. Såfremt den økonomiske fordeling ikke skal behandles af taksationen. 
     

5. Sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen.
Dog vil sagsbehandlingstiden ikke medregne ansøgers svartid ud over 7 dage.

     
6. Sagsbehandlingstiden kan forlænges, hvis kommunen inden for den anførte frist har bedt om yderligere oplysninger. 
     
7. Hvis kommunen har drænoplysninger i en vandløbssag for den pågældende ejendom
     
Sidst opdateret 11. juni 2018

Selvbetjening

Kontakt

By Erhverv Kultur og Miljø
Natur og Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Få svar her