Miljøregler for virksomheder

Kommunen udsteder regulativer og forskrifter, der fastsætter regler og bestemmelser for miljøforhold på virksomheder.

Lovgivning på miljøområdet er bygget op om Miljøbeskyttelsesloven med bekendtgørelser, der fastsætter rammerne for miljøområdet. Virksomheder reguleres individuelt. Miljøstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser er baggrunden for vilkårene i påbud, godkendelser og tilladelser.

Det er Regulativ for erhvervsaffald der er gældende i Halsnæs Kommune.

Skal der bortskaffes farligt affald sker det på Vestforbrændings foranledning på telefon 80 20 80 30.

Virksomheder med en årlig produktion på under 200 kilo farligt affald kan aflevere det gratis på Frederiksværk eller Hundested Genbrugsstation

Følgende miljøforhold reguleres af kommunen

 • Luft og lugt 
 • Støj 
 • Spildevand 
 • Jord og grundvand 
 • Farligt affald 
 • Øvrigt erhvervsaffald 
 • Oplag af farligt affald 
 • Olie- og benzinudskillere 
 • Olietanke 
 • Risikoforhold

Virksomhedernes pligter

Virksomheder skal selv indhente tilladelser og godkendelser.
Det indebærer at:

 • Virksomheder, som er opført på Miljøstyrelsens "liste over godkendelsespligtige virksomheder", skal ansøge om miljøgodkendelse. Når disse virksomheder udvider eller der sker ændringer skal de også søge om miljøgodkendelse.
 • Virksomheder, som er omfattet af anmeldeordning eller bekendtgørelsen om autoværksteder skal anmelde etablering, samt ændringer eller udvidelser, der medfører øget forurening til kommunen. Det kan for eksempel være opstilling af sprøjtekabiner.
 • Virksomheder, som udleder processpildevand, skal have en tilladelse til tilslutning, hvori der er fastsat grænseværdier og kontrolvilkår.
 • Virksomheder, hvor der fremkommer farligt affald, skal anmelde dette til kommunen. Virksomheden skal søge om dispensation, hvis affaldet ikke afleveres til Vestforbrænding, men til et alternativt modtageanlæg.

Vejledning og rådgivning om miljøforhold

Halsnæs Kommune samarbejder gerne med virksomheder om miljøregulering. Indsatsen baserer sig på et gensidigt tillidsforhold. På det grundlag kan der indgås langsigtede aftaler, hvor virksomhederne ikke nødvendigvis behøver at investere i kortsigtede foranstaltninger. I stedet kan virksomheden få tid til at omstille til stadigt mere miljøvenlige og ressourcebesparende produktionsmetoder. Halsnæs Kommune støtter i den forbindelse indførelsen af renere teknologi, miljøstyring og revision på virksomhederne.

Miljøtilsynet

Kommunen fører tilsyn med alle virksomheder. Enkelte større virksomheder hører dog under Miljøstyrelsen Roskildes miljøtilsyn. Ved et miljøtilsyn gennemgår man virksomhedens produktions- og miljøforhold, herunder spildevand, luft, støj samt oplag af farligt affald. Medfører driften af en virksomhed væsentlig forurening, får virksomheden enten:

 • en henstilling, som kan sammenlignes med en aftale, eller
 • et påbud, som er et juridisk bindende miljøkrav.

Kommunen fastsætter en tidsfrist for, hvornår miljøkravene skal være opfyldt. Overtræder virksomheden vilkår i påbud, godkendelser/tilladelser eller bestemmelser i kommunens regulativer og forskrifter, miljøbeskyttelsesloven eller bekendtgørelser kan kommunen foretage det fornødne for ejerens regning og/eller anmelde virksomheden til politiet. Ved miljøtilsyn har kommunen ifølge lov ret til at få indsigt i alle oplysninger, der kan vedrøre virksomhedens forhold.

Betaling
Kommunen opkræver et gebyr for kommunens miljøtilsyn og godkendelse på virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling. Virksomheder betaler for de timer, som miljømyndigheden bruger bl.a. på:

  • at føre tilsyn med virksomheden
  • at udtage prøver og gennemgå egenkontrol
  • at foretage beregninger (f.eks. luft)
  • at vurdere grønne regnskaber
  • at behandle ansøgning om miljøgodkendelser

Det gælder både de timer, hvor tilsynsmedarbejderen er på virksomheden rent fysisk, men også de timer, hvor medarbejderen arbejder et andet sted f.eks. på kontoret. Betalingen bygger på princippet om, at forureneren betaler.

Der betales ikke for dialog om frivilligt miljøarbejde, som f.eks. forebyggelse, indførelse af miljøstyring eller deltagelse i grønne netværk.

Betaling for tilsynene opkræves det efterfølgende år. Kommunen kan opkræve betaling for miljøgodkendelser, når miljøgodkendelsen er meddelt – altså samme år.

Sidst opdateret 11. juni 2018

Selvbetjening

Kontakt

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Få svar her