Halsnæs er rig på beskyttede naturtyper

Mange naturområder er forsvundet i løbet af de sidste 50 år. For at bremse denne udvikling vedtog Folketinget i 1972 Naturbeskyttelseslovens § 3, som indeholder bestemmelser om beskyttelse af forskellige naturtyper.

Naturtyper som moser og lignende, enge, strandenge, strandsumpe, heder og biologiske overdrev er beskyttede, hvis de hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 2.500 m².

Formålet med at beskytte de nævnte naturtyper er at sikre dem som naturlige levesteder (biotoper) for en lang række af vores mest truede dyr og planter.

Det er ikke tilstrækkeligt at frede enkelte dyr og planter. Man må også sikre deres levesteder, så de kan indgå i naturlige dyre- og plantesamfund. Heder, strandenge, overdrev er også eksempler på vigtige elementer i kulturlandskabet.
Sidst opdateret 14. april 2016

Kontakt

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Rådhuspladsen
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk