Kæmpe-bjørneklo

Kommunens mål er, at bekæmpe kæmpe-bjørneklo så bestanden ikke breder sig til nye områder i Halsnæs kommune, og på sigt reducere de aktuelle forekomster til et minimum.

Bjørneklo

Lidt om kæmpe-bjørneklo 

Kæmpe-bjørneklo er en såkaldt invasiv planteart, dvs. en art, som oprindelig er indført til Danmark, som meget effektivt etablerer sig i den danske natur. Herved fortrænger arten hjemmehørende plantearter. Arten er under spredning i Halsnæs Kommune med negative effekter på kommunens biologiske, landskabelige og rekreative værdier. Arten optræder endnu relativt fåtalligt inden for kommunens grænser.

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2018

Halsnæs kommune har vedtaget en indsatsplan til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Halsnæs Kommune. Indsatsplanen forpligter lodsejere til at bekæmpe forekomster af kæmpe-bjørneklo på deres ejendom.

Indsatsplan til bekæmpelse af bjørneklo 2018

Miljøvenlige bekæmpelsesmetoder
Rodstikning
Formålet med rodstikning er at stoppe næringstransporten fra skudsystemet til roden. Dette gøres ved, at planten overskæres mindst 10 cm under jordoverfladen, trækkes op af jorden og fjernes fra arealet. Husk handsker.
Rodstikning foretages fra planterne er omkring 30 cm høje i slutningen af april måned, og resten af vækstsæsonen for planter i vækst.

Græsning
Græsning og slåning har i princippet samme effekt. Kæmpe-bjørnekloen holdes bladløs så energioptagelsen forhindres og frøsætningen undgås.
På kort sigt forhindres frøsætningen, og på lang sigt udpines planten.
En sidegevinst ved græsning er, at der etableres et alsidigt plantesamfund af urter og græsser på arealet.

Slåning
Slåning bør foretages lige inden frugtmodning på store planter, og skærme bør efterfølgende fjernes fra arealet. Alternativt kan slåningen udføres hyppigt (hver uge).
Vær i den forbindelse opmærksom på at selv meget små jordfæstede dele af den enkelte plante kan modne frø (2-3 cm).
Slåning er den mindst omkostningseffektive bekæmpelsesmetode, da den enkelte plante overlever behandlingen vegetativt i 5-10 år.

Du kan læse mere om bjørneklo bekæmpelse i folderen ”Praktisk bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo”.

Kort

Link til PC version af kortet

 

Sidst opdateret 29. maj 2018

Kontakt

By Erhverv Kultur og Miljø
Plan og Byg
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk