Lokale Naturråd

Det lokale naturråd for Nordsjælland er på plads og skal nu til at starte sit arbejde. Arbejdet består i at rådgive kommunerne om, hvilke eksisterende og potentielle naturområder der skal indgå i et kommende Grønt Danmarkskort i kommunernes kommuneplaner.

Grønt Danmarkskort

Når kommuneplanerne næste gang skal revideres skal der indgå et nyt tema – Grønt Danmarkskort. I dét kort skal alle naturbeskyttelsesinteresserne være samlet og der skal være tænkt på tværs af kommunegrænserne. Det sikrer, at der kommer god sammenhæng i de forskellige naturområder, så vi til sidst står med et stort naturnetværk på tværs af hele Danmark.

Læs mere om Grønt Danmarkskort 

 

Lokale naturråd

  

For at kvalificere kommunernes arbejde er der oprettet lokale naturråd i hele Danmark. Naturrådene skal rådgive kommunerne om, hvilke eksisterende og potentielle naturområder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

 

Det er op til de enkelte naturråd at beslutte, hvordan de vil tilrettelægge deres arbejde. Rådet kan f.eks. vælge at arbejde med et samlet forslag til udpegning for hele det geografiske område, for kun nogle specifikke områder eller måske komme med et forslag på et mere overordnet eller strategisk niveau. Af denne grund anbefales det, at naturrådets slutprodukt ledsages af en overordnet beskrivelse af den tilgang til arbejdet, som rådet har valgt.

 

De lokale naturråd har en rådgivende rolle i relation til kommunernes arbejde med at udpege områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. De lokale naturråd er ikke tillagt myndighedsbeføjelser og har ikke vetoret over de kommunale beslutninger. Det er kommunerne, der har det endelige ansvar for, at der foretages en udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

 

Ethvert medlem af et lokalt naturråd kan fremsætte bemærkninger og udtalelser, som kommunerne skal inddrage i deres videre arbejde med udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Det er forventningen, at kommunerne på baggrund af anbefalinger fra naturrådene planlægger for potentiel natur på en måde, så der ikke i praksis opstår konflikter med private eller offentlige interesser eller sker begrænsninger af muligheder for udvikling og vækst i kommunen.

 

De lokale naturråd skal have afsluttet deres arbejde den 15. juli 2018.

 

Det lokale naturråd for Nordsjælland

Det lokale naturråd for Nordsjælland består af 13 forskellige foreninger repræsenteret ved i alt 15 medlemmer. Halsnæs Kommune traf den 15. januar 2018 afgørelse om naturrådets sammensætning. To organisationer har fået tildelt to pladser i naturrådet hver. Dette skal sikre en ligelig fordeling af de forskellige interesser der kan knyttes til naturen.

 

Det lokale naturråd for Nordsjælland skal arbejde med naturområderne indenfor og på tværs af kommunegrænserne i Gribskov, Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Frederikssund og Halsnæs Kommuner.

 

Sekretariatskommune

Halsnæs Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd for Nordsjælland. Det betyder, at det er Halsnæs Kommune, der indkalder til møder, sørger for relevant materiale og oplyser om gældende og relevant lovgivning i forbindelse med planlægning og naturbeskyttelse. Det er derfor ikke nødvendigt, at repræsentanterne i naturrådet på forhånd har indgående kendskab til naturplanlægning.

 

Har du brug for uddybende oplysninger vedrørende Naturrådsarbejdet, kan du henvende dig til Halsnæs Kommune, afdeling for Natur og Miljø.

  

Naturrådsrapport

 

Naturrådets arbejde mundede ud i følgende rapport der er sendt til relevante Byråd og Erhvervsstyrelsen i juli 2018.

Naturrådsrapport 2018

 

 

Naturrådsmøder

1. februar 2018

Naturrådsmøde 1. februar 2018

Dagsorden

Referat

 

28. februar 2018

Referat

Slides - Erfaringer fra Fredensborg

Slides - Lovgivning

Slides - Ordinært møde

Grundkort

Kort - Eksisterende natur

Kort - Markblok

Kort - Nationalparker

 

15. marts 2018

 

Dagsorden 15. marts 2018

Naturnords forslag til lokaliteter

Landbrug og Fødevarers ønsker

Hellebæk Kohaves Venners drøm

Friluftsrådet

DVL oplæg

DVL Nordsjælland - kommentarer til slides

DOF oplæg

DN oplæg

DN - kommentar til slides

Dansk Skovforenings oplæg

Dansk Botanisk Forenings oplæg

Danmarks Sportsfiskerforbunds oplæg

Danmarks Sportsfiskerforbund - kommentar til slides

 

12. april 2018

 

Referat
Landbrugets forslag til udarbejdelse af anbefalinger til udpegninger til Grønt Danmarkskort

 

3. maj 2018

 

Power points

Arealer til gennemgang

Fordeling af områder

 

24. maj 2018

 

Referat

 

Relevant materiale

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd
Vejledning om etablering af lokale naturråd
Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser
Vejledning til digitale naturkort
Biodiversitetskort for Danmark 
Naturpleje og arealstørrelser 

Relevante links

 

Grønt Danmarkskort

De digitale naturkort 

Biodiversitetskort

Fugle og natur

Naturdata

Danmarks Nationalpark Kongernes Nordsjælland

 

 

Sidst opdateret 18. juni 2019

Kontakt

By Erhverv Kultur og Miljø
Plan og Byg
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk