Vielse

Ønsker I at blive gift?

OBS! Der foretages IKKE vielser på hverdage i uge 29 og 30 på grund af ferieafvikling. På lørdage i disse uger foretages vielser kun uden for Rådhuset. Der vil heller ikke være mulighed for personlig eller telefonisk henvendelse i disse uger.

Indsendelse af papirer/ægteskabserklæring til vielser om lørdagen i uge 29 og 30 samt primo august skal være modtaget på vielseskontoret senest den 1. juli 2019.

Inden I kan indgå ægteskab, skal følgende være på plads:

- ægteskabserklæring
- prøvelsesattest
- besked om navneændring, hvis dette ønskes i forbindelse med vielsen
- oplysning om vidner og gæster (hvis I skal vies på Rådhuset).

En borgerlig vielse foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. 

I kan blive viet på Halsnæs Kommunes Rådhus på hverdage og lørdage mellem klokken 11-13.
Det er også muligt at blive viet andre steder i kommune fx i naturen, i private haver, private hjem om lørdagen mellem klokken 14-16. 

Kontakt vielseskontoret for at undersøge, om det er muligt på den dato, I ønsker at blive viet.

Halsnæs Kommunes giftefogeder foretager ikke vielser på søn- og helligdage, ligesom de ikke foretager vielser uden for kommunegrænsen.

Byrådet i Halsnæs Kommune har besluttet at give tilladelse til, at giftefogeder fra andre kommuner kan foretage vielse i Halsnæs Kommune uden at søge om dette.

Ægteskabserklæring

Uanset om I skal vies i kirke, på rådhuset eller i udlandet, skal I med NemID viaborger.dk digitalt udfylde og underskrive en ægteskabserklæring, som Halsnæs Kommune skal have senest 14 arbejdsdage, før I ønsker at blive viet.

Hvis I opfylder et eller flere af nedenstående kriterier, skal I ansøge i kommunen:

- I er begge er danske eller nordiske statsborgere
- I har begge tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
- I har begge ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne. Læs mere på nyidanmark.dk

Danske statsborgere skal vedhæfte indscannet fil med:

- fødsels-, dåbs- eller navneattest, hvis I er født før den 1. januar 1960 
- skilsmissepapirer med bodelingserklæring, hvis skilsmissen er godkendt for mindre end 2 måneder siden - OBS separation fører ikke automatisk til skilsmisse
- skifteretsattest/dødsattest, hvis tidligere ægtefælle er død. Det skal fremgå, at boet ER skiftet     
- civilstandsattest fra det pågældende land, hvis du/I har været bosiddende i udlandet i en længerevarende periode (cirka 6 måneder).

I skal ansøge digitalt ved selvbetjeningsløsningen på BorgerDK.

Statsborgere, der opfylder mindst ét af nedenstående kriterier, skal søge om en prøvelsesattest hos Familieretshuset: 

- Begge eller en af jer er ikke dansk statsborger
- Begge eller en af jer er ikke statsborger i et andet nordisk land
- Begge eller en af jer har ikke tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
- Begge eller en af jer har ikke ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Familieretshuset - dansk
Familieretshuset - english
Familieretshuset - deutsch

Familieretshuset fremsender efterfølgende prøvelsesattesten til kommunen.

Prøvelsesattest udstedt af kommunen

Når I har udfyldt ægteskabserklæringen, udsteder Halsnæs Kommune en prøvelsesattest. Hvis I ikke skal vies af den borgerlige myndighed i Halsnæs Kommune, sendes prøvelsesattesten til jer. I skal selv aflevere attesten til den myndighed, der skal foretage vielsen, og I skal selv aftale dato for vielsen hos denne myndighed.
Prøvelsesattesten er kun gyldig i 4 måneder, efter den er udstedt.

Hvis I ikke bor i Halsnæs Kommune, men ønsker at blive viet af den borgerlige myndighed her, er det jeres bopælskommune, der skal udfærdige prøvelsesattesten. Når I modtager prøvelsesattesten fra jeres bopælskommune, skal den afleveres på vielseskontoret i Halsnæs Kommune, hvorefter vi færdiggør papirer og bekræfter vielsen.

Efter lovændring den 1. februar 2017 er det ikke længere muligt for personer under 18 år at søge dispensation til indgåelse af ægteskab.

Hvad koster det

Det er gratis at blive viet. Er det nødvendigt med tolk, og I begge er bosat i udlandet, skal I selv betale udgiften til denne. Vi rekvirer tolk og oplyser til jer, hvad det koster. Beløbet for tolk skal være indbetalt inden vielsen.

Bankkonto:
Iban: DK76 3000 0010 1787 70
S.W.I.F.T. adress: DABADKKK
Bank code: 4319 Account no.: 0010 1787 70

Navneændring

Hvis I ønsker at skifte navn i forbindelse med vielsen, skal I bruge borger.dk, hvor I kan sende navneændringsattesten online til det sogn, I hører under. 

Kirkekontoret modtager blanketten og foretager navneændringen. Yderligere information om regler for navneændring fås hos kirkekontoret.

Vielsespapirer til rådhusvielse

Halsnæs Kommune udarbejder de forskellige papirer vedrørende vielsen, og efterfølgende sender vi et brev til jer med nærmere oplysninger om aftalen for vielsen.

Halsnæs Kommune foretager vielser på dansk eller engelsk. Hvis I begge bor i udlandet og ønsker vielsen på et andet sprog, skal I selv betale for en tolk. Vi sørger for at bestille tolken. 

Vidner og gæster

Der kræves to vidner til stede ved vielse foretaget af Halsnæs Kommune. Hvis I har gæster med til vielsen, skal to af disse være vidner. Hvis I ikke har gæster med, stiller Halsnæs Kommune med vidnerne. Om lørdagen kan Halsnæs Kommune dog kun stille med et vidne. I skal oplyse navn og adresse på vidner.

I skal oplyse, hvor mange gæster I har med til vielsen på Rådhuset - dog højst 25 gæster.

Opret NemID eller henvende jer i Borgerservice på Halsnæs Rådhus, som kan hjælpe jer med oprettelsen. 

Sidst opdateret 10. juli 2019

Selvbetjening

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 48 20 eller
47 78 40 25
mail@halsnaes.dk

 

Få svar her