Vielse

Ønsker I at blive gift?

Inden I kan indgå ægteskab, skal følgende være på plads:

- ægteskabserklæring
- prøvelsesattest
- besked om navneændring, hvis dette ønskes i forbindelse med vielsen
- oplysning om vidner og gæster (hvis I skal vies på Rådhuset).

En borgerlig vielse foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. 

I kan blive viet på Halsnæs Kommunes Rådhus på hverdage og lørdage mellem klokken 11-13.
Det er også muligt at blive viet andre steder i kommune fx i naturen, i private haver, private hjem om lørdagen mellem klokken 14-16. 

Kontakt vielseskontoret for at undersøge, om det er muligt på den dato, I ønsker at blive viet.

Halsnæs Kommunes giftefogeder foretager ikke vielser på søn- og helligdage, ligesom de ikke foretager vielser uden for kommunegrænsen.

Der foretages IKKE vielser på hverdage i uge 29 og 30 på grund af ferieafvikling. På lørdage i disse uger foretages vielser kun uden for Rådhuset. 

Der vil heller ikke være mulighed for personlig eller telefonisk henvendelse i disse uger.

Indsendelse af papirer/ægteskabserklæring til vielser om lørdagen i uge 29 og 30 samt primo august skal være modtaget på vielseskontoret senest den 1. juli 2019.

Ægteskabserklæring
Uanset om I skal vies i kirke, på rådhuset eller i udlandet, skal I med NemID via borger.dk digitalt udfylde og underskrive en ægteskabserklæring, som Halsnæs Kommune skal have senest 14 arbejdsdage, før I ønsker at blive viet.

Danske statsborgere skal vedhæfte indscannet fil med:

 • fødsels-, dåbs- eller navneattest, hvis I er født før den 1. januar 1960 
 • skilsmissepapirer med bodelingserklæring, hvis skilsmissen er godkendt for mindre end 2 måneder siden - OBS. separation fører ikke automatisk til skilsmisse
 • skifteretsattest/dødsattest, hvis tidligere ægtefælle er død. Det skal fremgå, at boet er skiftet 
 • civilstandsattest fra det pågældende land, hvis du/I har været bosiddende i udlandet i en længerevarende periode (cirka 6 måneder).

Udenlandske statsborgere, der opfylder betingelserne for vielse i Danmark:    

 • er statsborger i et andet nordisk land
 • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EUs Opholdsbekendtgørelse.

 skal aflevere ægteskabserklæringen personligt og medbringe:

 • pas    
 • civilstandsattest med Apostillestempel eller Legalisering (afhængigt af landets aftaler) - se yderligere nedenfor
 • eventuelle skilsmissepapirer med bodelingserklæring
 • eventuel dødsattest for tidligere ægtefælle
 • alle papirer skal være autoriseret oversat til dansk eller engelsk søg i god tid vejledning om udenlandske skilsmissedokumenter.

Dokumenter fra Europa, USA, Canada, Australien og New Zealand behøver ikke at blive legaliseret.

Følgende lande hører i relation til legalisering ikke til Europa: Bosnien-Herzegovina, Kosovo, Kroatien, Slovenien, Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Belarus, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Tadkjikistan, Ukraine, Uzbekistan og Rusland. Det betyder, at dokumenter fra disse lande skal legaliseres.


Udenlandske statsborgere, 
der ikke opfylder mindst ét af nedenstående kriterier, skal søge om en prøvelsesattest hos Familieretshuset.

Familieretshuset - dansk
Familieretshuset - english
Familieretshuset - deutsch

Familieretshuset fremsender efterfølgende prøvelsesattesten til kommunen.

Apostillepåtegning af dokumenter - et stempel

Du kan læse nærmere om apostillelande her. Bor du i et EU-land, er der særlige aftaler, der betyder, at dokumenter ikke skal apostillepåtegnes.
Vil du vide, hvor du skal henvende dig for legalisering, kan du bruge dette
link.

Hvis det land, du søger, ikke er nævnt på ovennævnte hjemmesider, kræver det legalisering af dokumenterne, som er en mere omfattende procedure:

Legalisering af dokumenter - tre stempler
Formålet med legalisering er at få dokumentation for dokumentets ægthed og den, som har udstederens kompetence. Der er altså ikke tale om en bekræftelse af dokumentets indhold.

For at et dokument eller en påtegning på et dokument er legaliseret, skal det indeholde en kæde af underskrifter, der typisk ser således ud:

 • den myndighed, der er overordnet for dem, som har underskrevet dokumentet. Det er typisk det ministerium, som dem, der har udstedt dokumentet, hører under
 • herefter skal underskrift i punkt et bekræftes af det pågældende lands udenrigsministerium
 • Udenrigsministeriets underskrift skal bekræftes af den danske repræsentation i det pågældende land. Du kan finde adresserne på de danske ambassader i udlandet på udenrigsministeriets hjemmeside 
 • alle bekræftelser skal anføres direkte på det originale dokument eller på den originale genpart eller udskrift

Prøvelsesattest udstedt af kommunen

Når I har udfyldt ægteskabserklæringen, udsteder Halsnæs Kommune en prøvelsesattest. Hvis I ikke skal vies af den borgerlige myndighed i Halsnæs Kommune, sendes prøvelsesattesten til jer. I skal selv aflevere attesten til den myndighed, der skal foretage vielsen, og I skal selv aftale dato for vielsen hos denne myndighed.
Prøvelsesattesten er kun gyldig i 4 måneder, efter den er udstedt.

Hvis I ikke bor i Halsnæs Kommune, men ønsker at blive viet af den borgerlige myndighed her, er det jeres bopælskommune, der skal udfærdige prøvelsesattesten. Når I modtager prøvelsesattesten fra jeres bopælskommune, skal den afleveres på vielseskontoret i Halsnæs Kommune, hvorefter vi færdiggør papirer og bekræfter vielsen.

Efter lovændring den 1. februar 2017 er det ikke længere muligt for personer under 18 år at søge dispensation til indgåelse af ægteskab.

Hvad koster det
Det er gratis at blive viet. Er det nødvendigt med tolk, og I begge er bosat i udlandet, skal I selv betale udgiften til denne. Vi rekvirer tolk og oplyser til jer, hvad det koster. Beløbet for tolk skal være indbetalt inden vielsen.

Bankkonto:
Iban: DK76 3000 0010 1787 70
S.W.I.F.T. adress: DABADKKK
Bank code: 4319 Account no.: 0010 1787 70

Navneændring
Hvis I ønsker at skifte navn i forbindelse med vielsen, skal I bruge borger.dk, hvor I kan sende navneændringsattesten online til det sogn, I hører under. 

Kirkekontoret modtager blanketten og foretager navneændringen. Yderligere information om regler for navneændring fås hos kirkekontoret.

Vielsespapirer til rådhusvielse
Halsnæs Kommune udarbejder de forskellige papirer vedrørende vielsen, og efterfølgende sender vi et brev til jer med nærmere oplysninger om aftalen for vielsen.

Halsnæs Kommune foretager vielser på dansk eller engelsk. Hvis I begge bor i udlandet og ønsker vielsen på et andet sprog, skal I selv betale for en tolk. Vi sørger for at bestille tolken. 

Vidner og gæster
Der kræves to vidner til stede ved vielse foretaget af Halsnæs Kommune. Hvis I har gæster med til vielsen, skal to af disse være vidner. Hvis I ikke har gæster med, stiller Halsnæs Kommune med vidnerne. Om lørdagen kan Halsnæs Kommune dog kun stille med et vidne. I skal oplyse navn og adresse på vidner.

I skal oplyse, hvor mange gæster I har med til vielsen på Rådhuset - dog højst 25 gæster.

Hvis I ikke har NemID, kan I følge dette link og få det - eller henvende jer i Borgerservice på Halsnæs Rådhus, som kan hjælpe jer med oprettelsen. 

Læs mere om NemID 

Sidst opdateret 5. april 2019

Selvbetjening

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 48 20 eller
47 78 40 25
mail@halsnaes.dk

 

Få svar her