TripAdvisor: En anmeldelses- og rejseoplevelsesportal

TripAdvisor er et MUST hvis din virksomhed henvender sig til turister og besøgende. TripAdvisor er brugt af danske som udenlandske turister, og det kan være en fordel at have din mest basale præsentation på flere sprog. Har du en profil på TripAdvisor, og scorer du højt på anmeldelserne, så giver det helt sikkert flere kunder i butikken. Første video viser, hvordan du kan oprette dig som almindelig bruger, der kan anmelde. Den anden video viser, hvordan du kan oprette en virksomhedsprofil.

TripAdvisor
Sidst opdateret 26. juli 2018

Vær tilstede på TripAdvisor


Opbyg din digitale viden!

Det er gratis! Du skal blot oprette din konto for at gå i gang med din personlige læringsplan.
Læs mere her

Opbyg digitale færdigheder