Ny Kulturpulje

Retningslinier for administration af Kulturpuljen i Halsnæs Kommune.

Her finder du vejledning og ansøgningsskema til Ny Kulturpulje som pdf.

Her finder du vejledning og ansøgningsskema i wordformat.

Halsnæs Kommune råder over Ny Kulturpulje til støtte i form af tilskud eller underskudsgaranti til lokale kulturelle begivenheder. Puljens størrelse fastsættes i forbindelse med den årlige budgettildeling.

OBS: Vær opmærksom på de nye ansøgningsfrister.

Formål

Intentionen med Ny Kulturpulje er at give Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati økonomisk mulighed for at understøtte og fremme nye samt eksisterende kulturelle begivenheder i kommunen.

Ny Kulturpulje tager afsæt i et bredt kulturbegreb for at sikre, at det samlede udbud af kulturelle begivenheder i Halsnæs Kommune afspejler stor diversitet. Således kan Ny Kulturpulje understøtte traditionelle såvel som utraditionelle, rå og autentiske begivenheder. Selvom det ikke er et krav, lægges der vægt på, at begivenheder afholdes som et samarbejde mellem lokale aktører.

Hvad kan Ny Kulturpulje anvendes til?

Der kan ydes støtte/underskudsgaranti til kulturelle begivenheder:

 • Som skaber kulturoplevelser for borgerne og de besøgende i kommunen
 • Som har betydning for kommunens identitet og sammenhængskraft
 • Som er et godt supplement til eksisterende kulturelle begivenheder i kommunen
 • Der ydes tilskud til nye og tilbagevendende begivenheder samt tværgående projekter, eksempelvis koncerter, festivaler, teaterforestillinger, danseopvisninger, udstillinger, workshops og temabaserede kulturelle arrangementer.
 • Der ydes støtte til udgifter, der afholdes i direkte forbindelse med arrangementet. Repræsentative udgifter som eksempelvis forplejning, drikkevarer samt faste driftsudgifter og anlægsudgifter til eksempelvis fast inventar og udsmykning godkendes ikke som tilskudsberettigede.


 Hvem kan søge?

Alle borgere, foreninger, organisationer, selvejende institutioner samt virksomheder, som er hjemmehørende i Halsnæs Kommune.

Udarbejdelse af ansøgning

Ansøgere skal fremsende en skriftlig ansøgning. Den gode ansøgning til Ny Kulturpulje skal som minimum indeholde:

 • Beskrivelse af begivenheden
 • Hvilket beløb søges der om
 • Hvem retter begivenheden sig mod
 • Er der eventuel sammenhæng med kommunens Vision 2030, kan det indskrives i ansøgningen, selvom det ikke er et krav for at opnå tilskud.
 • Tid og sted for projektafholdelse
 • Evt. entré
 • Budget med indtægter og udgifter
 • Oplysninger om der er søgt/modtaget støtte fra andre. Det behøver ikke kun være økonomisk støtte, men kan også være i form af PR, udlån af lokaler, udstyr m.v.
 • Navn og adresse på ansvarlig person for projektet
 • Oplysninger om CVR-nr. og bankkonto, hvor evt. tilskud/underskudsgaranti skal indsættes

Her finder du vejledning og ansøgningsskema til Ny Kulturpulje som pdf.

Her finder du vejledning og ansøgningsskema i wordformat.

 

Ansøgningsfrister i 2018

Der er i 2018 indført frister for indsendelse af ansøgninger til Ny Kulturpulje. Det betyder, at du som ansøger ved præcist, hvornår din ansøgning vil blive behandlet.

August: Ansøgninger modtaget senest 15. august vil blive behandlet på mødet i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati den 26. september

Oktober: Ansøgninger modtaget senest 1. oktober vil blive behandlet på mødet i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati den 7. november.

Frister for 2019 offentliggøres i efteråret.

 

Ansøgningen sendes til:

Vi anbefaler, at ansøgningen sendes som sikker post via E-boks. Vejledning til dette findes nederst i ansøgningsskemaet.

Via post: Kultur, Idræt Demokrati og Erhverv, Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.

Det er ligeledes muligt at sende ansøgningen som e-mail til mail@halsnaes.dk. Skriv 'ansøgning til Idræt og Kultur' i emnefeltet.

 

Hvem behandler ansøgningen?

Det er Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, der endeligt beslutter, hvorvidt der skal bevilges midler fra Ny Kulturpulje.

Administrationen i Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv noterer sig hvilke ansøgninger, der kommer ind og koordinerer disse med administratorer af kommunens andre puljer.

Det bemærkes, at udisponerede midler fra ét år ikke kan overføres til året efter.

 

 

 • Alle borgere, foreninger, organisationer, selvejende institutioner samt virksomheder, som er hjemmehørende i Halsnæs Kommune

 • Hvilke krav skal opfyldes?

 • Aktiviteten skal foregå i kommunen
 •  Ansøgere opfordres til at gøre opmærksom på eventuelle forbindelser til Vision 2030, men dette er ikke et krav for at opnå tilskud
 •  Aktiviteten må ikke have et kommercielt formål, og overskuddet må ikke tilfalde private personer til egen vinding
 • Selvom det ikke er en forudsætning, lægges der vægt på, at andre relevante sponsorer, puljer, fonde, region eller stat er søgt om støtte
 • Søges der midler til et tilbagevendende arrangement/projekt, skal der vedlægges en plan for, hvordan det kommunale tilskud kan nedtrappes ad åre.
 • Der skal anføres i markedsføringsmateriale, på programmer, hjemmesider etc., at der er modtaget støtte fra Halsnæs Kommunes Ny Kulturpulje. Halsnæs Kommunes logo kan eventuelt rekvireres hos Kommunikation og Presse i Halsnæs Kommune
 • Begivenheden skal oprettes på www.oplevhalsnæs.dk.
 • Hurtigst muligt efter begivenhedens afvikling skal der indsendes et regnskab og en kortfattet redegørelse for projektets forløb, herunder dokumentation i form af billeder, presseomtale m.m., til Sundhed, Idræt og Kultur i Halsnæs Kommune.
Sidst opdateret 2. januar 2019

Kontakt

Lena Remond Petersen
Kulturkonsulent
Telefon 2153 6117
lekrp@halsnaes.dk Din guide til lokale oplevelser!

Link til Oplev Halsnaes