Folkeoplysningssamrådet

Halsnæs Kommune har jf. Folkeoplysningslovens § 35 stk. 2 nedsat et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter loven. Udvalget benævnes Folkeoplysningssamrådet og inddrages i sammenhænge, der har generel og overordnet betydning for den virksomhed, der modtager støtte under Folkeoplysningsloven.

Udvalgets opgaver

Folkeoplysningssamrådet inddrages specifikt:

 • Forud for vedtagelsen af eller ændringer i Folkeoplysningspolitikken

 • I forbindelse med høring om kommunens budgetforslag

 • I kommunens udarbejdelse/revision af regler for tilskud om den folkeoplysende virksomhed

 • Som høringspart i sager på området af principiel og generel karakter

 • Ved behandling af ansøgninger til Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen som Folkeoplysningssamrådet disponerer

Udvalgets forretningsorden

 • Folkeoplysningssamrådet afholder mindst 4 årlige møder, der indkaldes af Halsnæs Kommune. Kommunen varetager udarbejdelse af dagsorden, som udsendes senest 8 dage før mødets afholdelse.

 • Møder i Halsnæs Kommunes Folkeoplysningssamråd ledes af repræsentanten for Halsnæs Kommune, der fører beslutningsreferat fra mødet.

 • Ved afstemning træffes beslutninger i samrådet ved simpelt stemmeflertal.

 • Repræsentanter i samrådet kan ikke deltage i behandling af enkeltsager, der vedrører repræsentantens egen forening og skal i disse tilfælde erklæres inhabil idet interessenten således udpeger en stedfortræder.

 • Daglig kontakt mellem Folkeoplysningssamrådet og Halsnæs Kommune varetages gennem Halsnæs Kommunens repræsentant i samrådet.

 • Der afholdes 2 årlige dialogmøder mellem Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, Halsnæs Idrætsråd og administrationen

Udvalgets medlemmer

Folkeoplysningssamrådet sammensættes med repræsentation for følgende interessenter:

 • 2 repræsentanter fra Halsnæs Idrætsråd
 • 2 repræsentanter fra Halsnæs Kulturelt Samråd
 • 2 repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
 • 2 repræsentanter fra aftenskoleområdet
 • 1 repræsentant fra Halsnæs Kommune

Ovennævnte interessenter udpeger selv deres repræsentanter til udvalget, herunder fastsætter disses funktionsperiode i udvalget.

Referater

Referat fra møde i Folkeoplysningssamrådet 3. oktober 2018

Referat fra møde i Folkeoplysningssamrådet den 21. november 2018

Folkeoplysnings- og udviklingspuljen

Folkeoplysningssamrådet disponerer over folkeoplysnings- og Udviklingspuljen. Læs mere om puljen her.

 

Sidst opdateret 27. november 2018

Kontakt

Jesper Therkildsen
Idræts- og Fritidskonsulent
tlf. 2153 5732
mail: jesth@halsnaes.dk

 


Din guide til lokale oplevelser!

Link til Oplev Halsnaes