Folkeoplysningssamrådet

Halsnæs Kommune har jf. Folkeoplysningslovens § 35 stk. 2 nedsat et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter loven. Udvalget benævnes Folkeoplysningssamrådet og inddrages i sammenhænge, der har generel og overordnet betydning for den virksomhed, der modtager støtte under Folkeoplysningsloven.

Udvalgets opgaver

Folkeoplysningssamrådet inddrages specifikt:

 • Forud for vedtagelsen af eller ændringer i Folkeoplysningspolitikken
 • I forbindelse med høring om kommunens budgetforslag
 • I kommunens udarbejdelse/revision af regler for tilskud om den folkeoplysende virksomhed
 • Som høringspart i sager på området af principiel og generel karakter
 • Ved behandling af ansøgninger til Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen som Folkeoplysningssamrådet disponerer

Udvalgets forretningsorden

 • Folkeoplysningssamrådet afholder mindst 4 årlige møder, der indkaldes af Halsnæs Kommune. Kommunen varetager udarbejdelse af dagsorden, som udsendes senest 8 dage før mødets afholdelse.
 • Møder i Halsnæs Kommunes Folkeoplysningssamråd ledes af repræsentanten for Halsnæs Kommune, der fører beslutningsreferat fra mødet.
 • Ved afstemning træffes beslutninger i samrådet ved simpelt stemmeflertal.
 • Repræsentanter i samrådet kan ikke deltage i behandling af enkeltsager, der vedrører repræsentantens egen forening og skal i disse tilfælde erklæres inhabil idet interessenten således udpeger en stedfortræder.
 • Daglig kontakt mellem Folkeoplysningssamrådet og Halsnæs Kommune varetages gennem Halsnæs Kommunens repræsentant i samrådet.
 • Der afholdes 2 årlige dialogmøder mellem Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, Halsnæs Idrætsråd og administrationen

Udvalgets medlemmer

Folkeoplysningssamrådet sammensættes med repræsentation for følgende interessenter:

 • 2 repræsentanter fra Halsnæs Idrætsråd
 • 2 repræsentanter fra Halsnæs Kulturelt Samråd
 • 2 repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
 • 2 repræsentanter fra aftenskoleområdet
 • 1 repræsentant fra Halsnæs Kommune

Ovennævnte interessenter udpeger selv deres repræsentanter til udvalget, herunder fastsætter disses funktionsperiode i udvalget.

Referater

Referat fra møde i Folkeoplysningssamrådet 3. oktober 2018
Referat fra møde i Folkeoplysningssamrådet den 21. november 2018

Folkeoplysnings- og udviklingspuljen

Folkeoplysningssamrådet disponerer over folkeoplysnings- og Udviklingspuljen.
Sidst opdateret 25. februar 2019

Kontakt

Jesper Therkildsen
Idræts- og Fritidskonsulent
Telefon 21 53 57 32
jesth@halsnaes.dk


Din guide til lokale oplevelser!

Link til Oplev Halsnaes