ØkonomiudvalgetReferat 14.03.2018 kl. 15:00

Medlemmer:

Anja Rosengreen (F)
Lisbet Møller (Ø)
Michael Thomsen (V)
Steen Hasselriis (V)
Steffen Jensen (A)
Thomas Møller Nielsen (V)
Torben Hedelund (A)

42. Godkendelse af dagsorden

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Forslag sag nr. 55 og 62 tages af - men indgår i drøftelsen af hvordan økonomien skal håndteres

Forslag nr. 57 fremrykkes på dagsorden.

Sag nr. 45 flyttes til åben dagsorden.

Dagsorden godkendt.

43.

Sagsbehandling

Lukket punkt

44. Ejendomssag

Sagsbehandling

Lukket punkt

45. Anlægs- og driftsbevilling til kapacitetsløsninger på dagtilbud

Sagens kerne

Der kan konstateres et stigende antal børn til dagtilbuddene i Halsnæs Kommune. Denne udvikling viser sig dels i prognoserne på området og særligt når der ses på antallet af de konkret opskrevne børn på venteliste til dagtilbuddene. Der er et behov for kapacitetsudvidelse på 30 pladser i løbet af foråret 2018. Kapacitetsudvidelsen anbefales gennemført ved en genåbning af 2 tidligere mindre dagtilbud på Højbjergvej og Skåninggårdsvej samt en omorganisering af Dagplejen. Indtil begge bygninger er klargjort skal der træde midlertidige ordninger i kraft for at kunne rumme de opskrevne børn ved at tildele økonomi til en udvidet drift til personale, etablering mm. i 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der

1. gives en anlægsbevilling på 1,91 mio. kr. til istandsættelse og klargøring af det tidligere dagtilbud på Skåninggårdsvej i Frederiksværk.

2. gives en anlægsbevilling på 1,14 mio. kr. til istandsættelse og klargøring af det tidligere dagtilbud på Højbjergvej i Hundested.

3. tildeles 0,375 mio. kr. til afledt drift årligt.

4. gives en driftsbevilling på 2,59 mio. kr. til fast udvidelse af driften til dagtilbuddene svarende til 30 pladser i 2018 og en årlig driftsbevilling på 3,287 mio. kr. fra 2019 og frem.

5. sættes en omorganisering af Dagplejen i gang, således at Dagplejen organiseres under Hundested Børnehus og Børnehuset Skåninggårdsvej hvilket giver en reduktion på 0,9 mio. kr. i 2018 og en årlig reduktion på 1,4 mio. kr. fra 2019 og frem.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales - sagen flyttes over på åben dagsorden.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 7. marts 2018, pkt. 33:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Det stigende behov for kapacitet på dagtilbudsområdet er blevet afdækket i efteråret 2017 og primo 2018. Behovet har været stødt stigende, hvilket nødvendiggør en øget driftsbevilling i 2018 for at løse et akut kapacitetsbehov, som er særligt stort på 0-2 års området i foråret 2018. Behovet i 2018 er på i alt 30 pladser; 10 i Hundestedområdet og 20 i Frederiksværkområdet. Der er behov for 10 pladser i Hundested og 10 pladser i Frederiksværkområdet med virkning fra 1. maj 2018. 1. juni 2018 er der behov for yderligere 10 pladser i Frederiksværkområdet.

For at imødekomme det stigende kapacitetsbehov i dagtilbuddene anbefales det at:

- åbne det tidligere dagtilbud på Højbjergvej i Hundested klargjort til brug pr. 1.9.2018.

- åbne det tidligere dagtilbud Skåninggårdsvej i Frederiksværk klargjort til brug pr. 1.9.2018.

- gennemføre en omorganisering af Dagplejen.

- fordi anlæggene ikke står færdige til brug pr. 1.5.2018 skal driften udvides midlertidigt frem til 1.9.2018.

Ved at åbne det tidligere dagtilbud på Højbjergvej i Hundested tilknyttes det Hundested Børnehus, som ligger i kort afstand derfra. Den nuværende gæstedagpleje i Hundested Børnehus flyttes til Højbjergvej. Derved frigøres lokaler i Hundested Børnehus, der muliggør åbning af op til 20 pladser. Der er i 2018 behov for åbning af 10 vuggestuepladser. Det er Ejendomscenterets vurdering, at bygningen tidligst kan være klargjort til 1.9.2018 inklusive klargøring af udearealer.

Ved at åbne det tidligere dagtilbud på Skåninggårdsvej i Frederiksværk tilknyttes det Børnehuset Skåninggårdsvej, der ligger lige ved siden af. Den nuværende gæstedagpleje i Frederiksværk Børnehus flyttes til den nye bygning på Skåninggårdsvej. Derved frigøres lokaler i Frederiksværk Børnehus, der muliggør åbning af 20 pladser. Der er netop behov for åbning af 20 vuggestuepladser i Frederiksværkområdet. Det er Ejendomscenterets vurdering, at bygningen tidligst kan være klargjort til 1.9.2018.

Dagplejen omorganiseres, således at dagplejen i Hundestedområdet hører under Hundested Børnehus, samtidig med at Dagplejen i Frederiksværkområdet hører under Børnehuset Skåninggårdsvej. Ved omorganiseringen reduceres ressourcen til administration og ledelse, hvorved der gives mulighed for at en større ressource anvendes til pædagogisk personale. De nuværende 3 stillinger i dagplejen (1 daglig pædagogisk leder og 2 dagplejekonsulenter) konverteres til 2 daglige pædagogiske lederstillinger på dagtilbudsområdet. Administrationen vurderer i den sammenhæng, hvor meget daglig pædagogisk ledertid og pædagogtid, der er hensigtsmæssigt i den fremadrettede organisering.

I den økonomiske tildeling til dagtilbuddene er der fastsat et antal pladser pr. dagtilbud med en vippeordning, hvor man i en midlertidig periode kan have flere børn indskrevet uden merbevilling hertil. Der har været en tendens på dagtilbudsområdet til, at børnetallet har ligget højt på vippenordningen i en lang periode, hvilket øger pres på normering og kvalitet. Efter inddragelse af dagtilbudslederne er det afdækket, at der er mulighed for at have endnu flere børn i en midlertidig periode indenfor samme fysiske ramme ved en udvidelse af driftsbudgettet samt ved en tildeling pr. barn til etableringsomkostninger.

Idet anlægsændringerne ikke kan realiseres til det tidspunkt, hvor behovet er der (pr. 1.5) så skal der iværksættes 2 midlertidige udvidelser af henholdsvis Frederiksværk Børnehus og Hundested Børnehus. Denne midlertidige udvidelse foreslås bragt i spil i 2018, indtil at de tidligere dagtilbud på Skåninggårdsvej og Højbjergvej står klar. Dette er ensbetydende med øgede udgifter til etableringsomkostninger til 30 pladser.

Administrationen har belyst en række forskellige scenarier for løsningen af det pres, der er på kapaciteten på dagtilbudsområdet. Den fremlagte model er valgt med baggrund i at tilgodese den efterspørgsel, der er fra forældreside, at understøtte kommunens vækststrategi samt at finde de bedst mulige løsninger for de pædagogiske rammer i dagtilbuddene under hensyntagen til en effektiv anvendelse af kommunens ressourcer.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 748 af 20. juni 2016.

Konsekvenser

Den midlertidige udvidelse , der som nævnt er nødvendig, fordi anlæggene først står klar senere end behovet indebærer nogle uhensigtsmæssigheder. Der skal gøres opmærksom på, at den midlertidige udvidelse kan have betydning for kvaliteten i perioden frem til at anlæggene står færdigt. I den midlertidige periode er der helt konkret færre kvadratmeter pr. barn.

Udvidelserne er generelt ensbetydende med, at der skal ske nyansættelse af pædagogisk personale til dagtilbuddene. Dels af midlertidig karakter og dels af permanent karakter.

På grund af tidspres har dagtilbudslederne af administrationen fået godkendt at igangsætte rekrutteringsprocessen herfor. Såfremt direktionens indstilling om driftsbevilling ikke godkendes af Byrådet vil administrationen være nødsaget til at annullere den igangsatte rekrutteringsproces.

Omorganiseringen af Dagplejen er ensbetydende med en personalereduktion på 1 stilling ud af de 3 i administrationen/ledelsen. Personaleprocessen herfor gennemføres hurtigst muligt i forlængelse af Byrådets behandling af sagen.

Høring, dialog og formidling

Dagtilbudslederne er blevet inddraget i at afdække problemstillingen samt give bud på løsninger heraf.

Sagen behandles i Hoved-MED.

Dagplejepersonalet indkaldes til møde om ændringerne.

Forældre fra Børnehuset Skåninggårdsvej, Hundested Børnehus, Frederiksværk Børnehus og Dagplejen orienteres skriftligt.

Økonomi

Herunder er beskrevet udgifterne angivet i kr. med en delvis egen finansiering fra området.

2018

2019

Fast udvidelse af drift

(10 pladser i 7 måneder + 20 pladser i 8 måneder)

2.100.000

3.287.000

Etableringsomkostninger

(30 pladser)

490.000

0

Finansiering fra vakante stillinger i Dagplejen

-900.000

-900.000

Omorganisering af Dagplejen

-500.000

I alt

1.690.000

1.887.000

Herunder er anlægsudgifterne angivet i kr.

2018

Anlæg – Højbjergbjergvej (klar til ibrugtagning pr. 1.9.2018)

1.140.000

Anlæg – Skåninggårdsvej (klar til ibrugtagning pr. 1.9.2018)

1.908.000

Anlæg i alt

3.048.000


Afledt drift til bygninger er beregnet til 375.000 kr. årligt.

Forslaget giver mulighed for at udvide med yderligere 10 pladser indenfor samme fysiske rammer ved at øge tildelingen til drift.

Etableringsomkostninger er beregnet ud fra en udgift til krybber, barnevogne mm. på 15.000 kr. pr. barn samt 20.000 kr. i grundmøblering til de 2 midlertidige udvidelser.

Ejendomscenteret har leveret alle økonomiske beregninger ift. anlæg og afledt drift.

Alle øvrige beregninger er gennemført i samarbejde mellem Børn, Unge og Læring samt Økonomiafdelingen.

46. Økonomiske udfordringer

Sagens kerne

Det forventede regnskab pr. 31. januar 2018 viser:

 • Et forventet merforbrug af kassen på 27,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget
 • En overskridelse af servicerammen med 16,6 mio. kr. - vel og mærke efter at den buffer, som Byrådet vedtog (men ikke forventede at bruge) på 14,8 mio. kr. er brugt

Denne sag forklarer de forventede merforbrug og angiver forslag til at imødegå det forventede merforbrug.

Oversigt over administrationens forslag til imødegåelse af merforbruget vil blive sendt til Økonomiudvalget mandag den 12. marts.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. de fremsatte forslag til reduktion drøftes
 2. de nødvendige forslag til reduktioner indstilles til godkendelse i Byrådet
 3. de forslag som indstilles til godkendelse i Byrådet indstilles tillægsbevilliget, såfremt de i oversigten er markeret med "TB"

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Drøftet - borgmesteren indkalder partierne til yderligere drøftelser omkring udfordringerne med henblik på et endeligt oplæg til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Fagudvalg og Byrådet præsenteres som udgangspunkt for de forventede regnskaber, som udarbejdes pr. 28. februar, 30. april, 31. juli og 31. oktober.

Alle øvrige måneders forventede regnskaber forelægges alene for Direktionen.

Såfremt et forventet regnskab, som alene tilgår Direktionen, udviser et væsentligt merforbrug, som Byrådet ikke tidligere er gjort bekendt med, forelægges resultatet af det forventede regnskab imidlertid også for Økonomiudvalget og Byrådet. Formålet er straks at få besluttet, hvordan merforbruget kan imødegås og økonomien dermed igen bringes i balance.

Det forventede regnskab pr. 31. januar 2018 indeholdt et forøget kassetræk på 27,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget og en overskridelse af servicerammen på 16,6 mio. kr. Dette vel og mærke efter at pulje til service (som ikke var planlagt brugt) på 14,8 mio. kr. er benyttet.

De væsentligste årsager til merforbruget er ca. 20 mio. kr. til anbringelser af børn og ca. 5 mio. kr. til botilbud til voksne.

Vedlagt er:

 • Hovedoversigt som viser det yderligere kassetræk på 27,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget
 • Oversigt over serviceudgifter som viser et merforbrug på 16,6 mio. kr.
 • Oversigt over alle mer- og mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget som enten er tillægsbevilliget eller meldt ind som merforbrug pr. 31. januar

Byrådet blev i løbet af uge 9 orienteret om denne situation, og administrationen har siden hen arbejdet på at udarbejde forslag til imødegåelse af det forventede merforbrug.

Økonomiudvalget vil mandag den 12. marts få tilsendt en oversigt over administrationens forslag til imødegåelse af merforbruget.

Derudover foreslår Direktionen, at der iværksættes et behersket ansættelsesstop, som gælder alle ledige stillinger i Halsnæs Kommune efter følgende principper:

 • Det beherskede ansættelsesstop gælder hele organisationen og for alle faggrupper
 • Inden genbesættelse af en ledig stilling, skal virksomhedsleder/afdelingsleder foretage en kritisk vurdering af, om der er akut behov for at genbesætte stillingen
 • Den kritiske vurdering drøftes med chefen på området – hvorefter der træffes beslutning i forhold til den konkrete ledige stilling
 • Oplysninger om ledige stillinger, hvor genbesættelse udsættes, fremsendes til Personaleafdelingen, som foretager en beregning af den sparede lønsum. Personaleafdelingen orienterer månedligt Økonomi og Indkøb, som herefter foretager en budgetomplacering fra den enkelte afdeling/virksomheds lønbudget til en fælles central konto, således at der etableres et overblik over den besparelse, som det beherskede anæsættelsesstop medfører.

Til orientering har Direktionen iværksat ovenstående tiltag med virkning fra d. 5. marts som en midlertidig løsning indtil Byrådets godkendelse af denne sag. Byrådet tager efter udarbejdelsen af den forvnetede regnskab pr. 30. april 2018 stilling til, om det beherskede ansættelsesstop fortsat skal være gældende. Det vil ske på Byrådets møde i juni 2018.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Halsnæs Kommunes principper for økonomisk styring.

Konsekvenser

Forslagene til imødegåelse af merforbruget pr. 31. januar kan have konsekvenser for såvel borgere som medarbejdere, som følge af servicereduktioner, behersket ansættelsesstop mv.

Økonomi

Beslutningen om imødegåelse af merforbruget pr. 31. januar 2018 forventes at genskabe balance i økonomien og genetablere en forventning om et regnskab 2018, der i høj grad svarer til det oprindeligt vedtagne budget. Resultatet af Byrådets beslutninger vil være indarbejdet i det forventede regnskab pr. 28. februar 2018.

Bilag

47. Arresø Boligselskab - Ansøgning om kommunegaranti for et lån på 895.000 kr. til udskiftning af køkkener

Sagens kerne

Arresø Boligselskab fremsender ansøgning om kommunegaranti for et realkreditlån på 895.000 kr. Lånet skal finansiere udskiftning af køkkener i afdeling Skovbakken.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der stilles en kommunegaranti for et lån på 895.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Arresø Boligselskab har i afdeling Skovbakken siden 2003 løbende foretaget udskiftning af udtjente køkkener. Det er foregået i forbindelse med genudlejning og efter ønske fra nuboende lejere (ud fra den kollektive råderet).

Der er på denne måde udskiftet 147 køkkener ud af afdeling Skovbakkens 380 lejemål, inkl. 10 ungdomsboliger.

Køkkenudskiftningen har kostet 10,8 mio. kr. i alt, som afdelingen løbende har finansieret ved optagelse af kreditforeningslån. En lånoptagelse kommunen løbende har godkendt.

Køkkenerne har kostet fra 60.000 kr. til 88.000 kr. afhængig at størrelse og materiale. Den heraf afledte huslejestigning ligger på 480 kr. /måned til 620 kr./måned.

Afdeling Skovbakken ønsker at finansiere opsatte køkkener med et 20-årigt kreditforeningslån på 895.000 kr.

Efter den nyelige gennemførte helhedsplan for Skovbakken er afdelingen i den situation, at der i forbindelse med optagelse af nye realkreditlån ikke længere er nogen friværdi. Det er en situation, som alle boligafdelinger havner i, når der gennemføres større helhedsplaner med Landsbyggefondens medvirken, idet arbejderne - som typisk har form af renoveringer og genopretninger - ikke skaber (tilstrækkelig) merværdi i kreditforeningernes værdiansættelse. Lejerbos afdeling Maglehøj og Hundested almennyttige Boligselskabs afdelinger Høje Tøpholm og Degnebakken står i samme situation.

Aktuelt har afdeling Skovbakken en gæld på godt 100 mio. kr. og kreditforeningen har beregnet belåningsgrænsen til ca. 78 mio. kr.

Kommunen kan stille garanti for lånet uden det påvirker kommunens øvrige låneramme. Boligafdeling har ikke noget lovmæssigt krav på garantien. Kommunen kan således afvise at stille garanti for lånet, i så fald må boligselskabet finansiere udgiften over dispositionsfonden, som et udlån til afdelingen. Dispositionsfonden er en fond, som alle boligafdelinger i Arresø Boligselskab betaler til, og det skal anføres hertil, at helhedsplanen for afdeling Skovbakken og den mindre helhedsplan fra afdeling Kildemoseparken har, og fremover vil, trække større beløb ud af boligselskabets dispositionsfond. Dette i overensstemmelse med Landsbyggefondens finansieringsplan for de to helhedsplaner, men det betyder, at de to boligafdelinger allerede har, og vil, trække store værdier ud af boligselskabets fælles dispositionsfond.

Lov- og plangrundlag

 • Lov om almene boliger mv.
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen)

Økonomi

Garantien kan stilles i henhold til lov om almene boliger og påvirker derfor ikke kommunens øvrige låneramme. I henhold til lov om almene boliger må der ikke opkræves provision for garantien.

Pr. 31. december 2017 garanterede kommunen for lån for 61,9 mio. kr. i afdeling Skovbakken.

Afdeling Skovbakken har ingen udlejningsproblemer, men tværtimod lange ventelister. Afdelingen er nyrenoveret (efter den gennemførte helhedsplan). Huslejeniveauet er til den lave side set i forhold til øvrige almene boliger i kommunen.

På baggrund heraf anses risikoen ved at yde en garanti for at være meget lille.

48. Bemyndigelse i forbindelse med udfordringsretten

Sagens kerne

Administrationen ønsker en generel bemyndigelse fra Byrådet til administrationen i forhold til at kunne benytte udfordringsretten. Formålet med udfordringsretten er at fjerne unødigt bureaukrati, så der frigøres mere tid til kerneopgaven. Med en generel bemyndigelse kan administrationen løbende sende forslag afsted til relevante fagministerier.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

 1. at administrationen går videre med de foreslåede fritagelser fra lovgivningen
 2. at der gives en generel bemyndigelse til, at administrationen kan gøre brug af udfordringsretten

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I september 2017 sendte Økonomi- og Indenrigsministeren et brev til borgmestrene vedrørende den udvidede udfordringsret. At udfordringsretten er udvidet betyder, at der nu åbnes for at imødekomme forslag, der kræver lovændringer. Udfordringsretten er planlagt til at løbe indtil udgangen af 2021, og der opfordres til at både institutioner, medarbejdere, ledere og private leverandører gør brug af udfordringsretten. Imidlertid forudsætter ordningen, at forslag skal godkendes politisk af den pågældende kommune eller region inden det indsendes. Imidlertid oplyser ministeriet, at der kan gives en generel bemyndigelse fra Byrådet til forvaltningen. Administrationen foreslår derfor, at Byrådet giver en generel bemyndigelse til forvaltningen og foreslår samtidig den praksis, at borgmesteren løbende orienterer Byrådet pr. mail, når der indsendes forslag fra administrationen.

Rammerne for udfordringsretten er, at der i udgangspunktet etableres forsøg - med mindre afgørende hensyn taler imod. Afgørende hensyn betyder i praksis, at forslaget ikke må påvirke borgernes retssikkerhed, give økonomiske gevinster på bekostning af andre eller være i strid med Grundloven og EU-regler. Hvis der er indkomne forslag, som kan indebære en potentiel sænkning af serviceniveauet, vil disse forslag blive forelagt Byrådet, inden de eventuelt kommer videre.

Koncernsekretariatet koordinerer indmeldingen af forslag, mens fagområderne bidrager med fagligt indhold og udfylder skemamateriale i forhold til udfordringer, som ønskes indsendt. Der er også en mulighed for at tilrettelægge en bredere inddragelsesproces, hvor alle kommunens medarbejdere inviteres til at deltage ved at "melde en regel".

Konkret har forvaltningen to konkrete forslag til statslige regler, som der ønskes fritagelse for. De to forslag er samtidig illustrative eksempler i forhold til, hvordan udfordringsretten vil blive anvendt.

Konkrete emner til udfordring:

Ligestillingsredegørelsen (Koncernsekretariatet)

Efter ligestillingslovens §§ 5 og 5a skal statslige institutioner (alle departementer samt statslige styrelser, institutioner, virksomheder mv. med mere end 50 ansatte) samt alle kommuner og regioner indberette ligestillingsredegørelser i ulige år. Formålet med ligestillingsredegørelserne er at gøre status over arbejdet for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Samtidig følger ligestillingsredegørelsen op på ligestillingslovens § 4, om at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling af kvinder og mænd og indarbejde ligestilling i "al planlægning og forvaltning".

Ligestillingsredegørelsen er udformet på en måde, der gør det meget ressourcekrævende at indberette data, og data giver et begrænset vidensudbytte for Halsnæs Kommune. Ligestillingsredegørelsen bruges til at benchmarke institutionerne, men da en stor del af undersøgelsen ikke giver mening i den lokale kontekst i Halsnæs, giver redegørelsen ikke anledning til at Halsnæs Kommune ændrer praksis eller på anden måde bruger redegørelsen aktivt. I stedet for at indberette ligestillingsredegørelsen foreslår Halsnæs Kommune, at der i stedet udvikles lokale, relevante parametre, som kan give en løbende, brugbar status på ligestillingen i Halsnæs Kommune. Udkast til alternativ procedure for ligestillingsstatus foreslås godkendt af Byrådet.

Arkivloven - og krav om optælling af hyldemeter (Koncernsekretariatet)

Rigsarkivet fører tilsyn med kommunernes arkivforhold, jf. § 3, stk. 2 i arkivbekendtgørelsen. Dette fører til, at der med varierende mellemrum - senest i 2015 - har været krav om, at Halsnæs Kommune skulle indberette antal fysiske hyldemeter med arkivmateriale.

Der er tale om en meget ressourcekrævende opgave, som resulterer i data, som tilsyneladende ikke finder noget konkret anvendelse. De personaleressourcer, der bruges på at afsøge hele rådhuset med målebånd kan frigives til andre arbejdsopgaver i tilfælde af at Halsnæs Kommune opnår dispensation fra reglen.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

49. Orientering om svar på tredje frikommuneansøgning

Sagens kerne

Halsnæs Kommune og de øvrige kommuner i frikommunenetværket "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren" har fået behandlet tredje og sidste ansøgning om frikommuneforsøg.

Byrådet orienteres om udfaldet af ansøgning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune og de øvrige kommuner i frikommunenetværket "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren" indsendte den tredje og sidste ansøgning om frikommuneforsøg den 31. januar 2017.

Ansøgningen bestod af en fælles ansøgning, om mulighed for at indarbejde mentorkontakt fra beskæftigelsesområdet i borgerens samlede handleplan - Én plan, som frikommunenetværket har haft mulighed for at udarbejde siden 1. juni 2017.

Ansøgningen er imødekommet med en bemærkning om, at mentorkontrakten muligvis afskaffes i forbindelse med forenkling af beskæftigelseslovgivningen, og at forsøget i så fald vil bortfalde.

Ud over denne fælles ansøgning, ansøgte Furesø og Allerød Kommuner ved samme lejlighed om mulighed for udvidelse af alderskriteriet for optag på Integrationsgrunduddannelsen (IGU). Økonomi- og Indenrigsministeriet har afvist ansøgningen med henvisning til, at IGU er en forsøgsordning og en del af trepartaftalen om arbejdsmarkedsintegration.

Det fulde svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet kan se i bilag 1.

Det godkendte forsøg hjemles i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet og forventes at træde i kraft 1. juli 2018.

Dette var sidste mulighed for at søge om frikommuneforsøg. Frikommunerne har frem til 2020 til at arbejde med de godkendte forsøg. I bilag 2 ses en oversigt over alle forsøgsansøgninger fra netværket "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren", og hvorvidt de er godkendte af ministeriet.

Alle forsøgene er møntet på borgere og familier med komplekse behov, der kræver indsatser fra flere af kommunens fagområder. I Halsnæs Kommune betyder det i praksis, at frikommuneforsøgene bruges til borgere i Sammen om ny velfærd.

Lov- og plangrundlag

Lov nr. 658 Lov om Frikommunenetværk

BEK nr. 1255 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

BEK nr. 841 Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

50. Revisionens tiltrædelsesberetning

Sagens kerne

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 7. marts 2018 fremsendt Beretning nr. 1, Beretning vedrørende revisionsaftale.

Beretningen indeholder en redegørelse for selskabets opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af henholdsvis ledelsens og revisors opgaver og ansvar.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender revisionens Beretning vedrørende revisionsaftale.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

BDO har den 7. marts 2018 fremsendt Betning nr. 1, Beretning vedrørende revisionsaftale pr. 1. januar 2017.

Beretningen kan betragtes som revisionsselskabets redegørelse for deres udmøntning af de indgåede kontrakter. Beretningen indeholder i det væsentligste er beskrivelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af henholdsvis ledelsens og revisors opgaver og ansvar, revisionens udførelse og omfang samt rapportering.

Revisionsselskabet vil i et vist omfang henvise til "tiltrædelsesberetningen" ved fremsendelsen af fremtidige rapporteringer.

Helt overordnet kan opgave- og ansvarsfordelingen skitseres således:

Det er Byrådets opgave og ansvar, at:

 • Halsnæs Kommunes årsregnskab aflægges i overensstemmelse med lovgivningens krav herom
 • trufne dispositioner sker i overensstemmelse med gældende love og sædvanlig praksis
 • den økonomiske forvaltning sker i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse
 • økonomistyringen er hensigtsmæssigt tilrettelagt efter Halsnæs Kommunes forhold
 • give revisor adgang til at foretages de undersøgelser m.v., som revisor finder påkrævet

Det er revisors opgave og ansvar, at:

 • efterprøve om regnskabet er retvisende, og om de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med godkendte bevillinger, love og andre forskrifter
 • foretage en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved varetagelsen af den kommunale virksomhed
 • planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation
 • rapportér om indholdet, omfanget og resultatet af den udførte revision
 • afgive revisionsbemærkninger såfremt regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med Byrådets beslutninger, eller der er handlet i modstrid med gældende love og bestemmelser

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse nr. 2 af 4. januar 2018.

Aftale mellem Halsnæs Kommune og BDO om levering af revisionsydelser af 30. januar 2017.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

51. Delberetning vedrørende regnskabsåret 2017

Sagens kerne

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 7. marts 2018 fremsendt Revisionsberetning nr. 2, Delberetning for regnskabsåret 2017.

Beretningen indeholder én revisionsbemærkning (punkt 2.2) omkring den udførte sagsrevision på områder med statsrefusion.

Revisionsbemærkningen under punkt 2.2.1, indeholder alene en oplysning om, at der ikke er afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender delberetningen vedrørende regnskabsåret 2017 samt administrationens redegørelse.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Revisionen gennemfører revision to gange om året. En gang i efteråret (den løbende revision) og en gang i forbindelse med årsregnskabet.

I forbindelse med den løbende revision, modtager afministrationen en delberetning. Når også revisionen i forbindelse med årsregnskabet er afsluttet, modtages den endelige beretning.

Administrationen er forpligtigede til at udarbejde en redegørelse i forhold til de bemærkninger, som revisionen måtte have.

Delberetningen indeholder i det væsentligste en rapportering over stikprøver af regnskabsføringen, interne kontroller,forretningsgange på lønområdet, juridisk kritisk revision samt sagsrevision.

Revisionsbemærkningen i delberetningen for 2017 vedrører sagsrevisionen, og omhandler fejlkonteringer af driftsudgifter og tillægsydelser. Årsagen skyldes i et vist omfang fejlfortolkning af reglerne om udbetaling af godtgørelse i forbindelse med deltagelse i beskæftigelsestilbud. Derudover henvises der til administrationens redegørelse. Der foretages refusionsmæssig berigtigelse af fejlkonteringerne i 2017 og korrekt procedure for den fremtidige kontering af disse udgifter er implementeret.

Flere konklusioner i delberetningen indeholder anbefalinger fra revisionen. Disse er også kommenteret i administrationens redegørelse til delberetningen for 2017.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse nr. 2 af 4. januar 2018.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

52. Forretningsorden for Økonomiudvalget

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende Forretningsorden for udvalgets virke.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Forretningsorden for Økonomiudvalget i Halsnæs Kommune godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Beslutning fra fagudvalg

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 3:

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen afstikker retningslinjerne for Økonomiudvalgets virke i dets møder og sagsforberedende arbejde. Udkastet er, for størstedelens vedkommende, identisk med normalforretningsordenen, jf. lov om kommunernes styrelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Høring, dialog og formidling

Økonomiudvalgets Forretningsorden offentliggøres efter godkendelse på kommunens hjemmeside.

Bilag

53. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 08.14 for kontordomicil på Hundested Havn

Sagens kerne

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 08.14 for et kontordomicil på Hundested Havn har været i høring frem til 11. januar 2018, og fremlægges nu til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter:

 1. at vedtage kommuneplantillæg nr. 23 til kommuneplan 2013 endeligt
 2. at vedtage lokalplan 08.14 for et kontordomicil på Hundested Havn endeligt
 3. at planerne offentliggøres.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Imod stemte: 1 (Liste Ø) med følgende begrundelse:

Enhedslisten stemmer imod forslaget. Vi mener, at det er vigtigt at der gives tilladelse til udvidelse af shippingfirmaet, men kan ikke se nødvendigheden af, at det, som foreslået, kommer til at ligge, så det hindrer udsynet fra byen og havnen. Desuden mener vi, at en tilladelse til 2 etager er for højt, når andre bygninger i området er på 1,5 etager.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan den 7. marts 2018, pkt. 29:

Direktionens indstilling anbefales, idet det tilføjes i tillægget, at det der plantes ikke overstiger bygningens højde.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O).

Sagsfremstilling

De to planforslag har været i høring fra 30. november 2017 til 11. januar 2018. Der er indkommet en bemærkning til lokalplanen. Administrationen har vurderet, at bemærkningerne ikke skal føre til ændringer i lokalplanen, da der dels er taget højde for dele af indsigelsen allerede, og det vurderes, at de øvrige forslag ikke vil give nok fordele i forhold til ulemper i forhold til projektet. (se vedlagte bilag for en nærmere gennemgang af bemærkningen).

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018, Lov om Planlægning.

Konsekvenser

Kontorprojektet vil kunne fungere som en overgangszone mellem lystbådehavnen og trafikhavnen, og gøre miljøet omkring lystbådehavnen lidt mere attraktivt. Der vurderes ikke at være negative konsekvenser i forhold til lystbådehavnens drift og funktion. Der vurderes heller ikke at være negative konsekvenser i forhold til Hundested By, da hele området omkring kontorbyggeriet kan bruges til byggeri og oplag i samme højde eller højere.

Høring, dialog og formidling

Planforslagene har været i offentlig høring i seks uger. Dette er mere end de fire uger, der nu er muligt jf. de nye høringsregler - men derved kompenseres også for juleferien.

Bilag

54. Endelig vedtagelse af lokalplan 08.15 for Aldi i Hundested

Sagens kerne

Forslag til lokalplan 08.15 for en ny Aldibutik i Hundested har været i høring frem til 31. januar. Der er indkommet to bemærkninger til forslaget, der nu fremlægges til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager:

 1. at vedtage lokalplan 08.15 for Aldi i Hundested endeligt, og
 2. at planen offentliggøres.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Imod stemte: 1 (Liste Ø) med følgende begrundelse:

Enhedslisten er imod, at der gives tilladelse til en udvidelse af Aldi i Hundested. Dels vil en større dagligvarebutik skæmme området på havnen og dels kan vi, ud fra byens og borgernes synspunkt, ikke se behovet for en udvidelse.
Trafikken på havnen vil øges og vi risikerer, at en anden daglivarebutik må lukke da kundeunderlaget vil være det samme.
Hunndested har ikke brug for flere tomme forretninger.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan den 7. marts 2018, pkt. 30:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 08.15 har været i høring fra den 21. december 2017 til den 31. januar 2018. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar, som der er redegjort for i det vedlagte bilag. Administrationen har vurderet, at høringssvarene ikke bør føre til ændring af lokalplanen. Lokalplanen foreslås derfor endeligt vedtaget uden ændringer.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018, Lov om Planlægning.

Konsekvenser

Det er ikke vurderet, at den nye dagligvarebutik vil få væsentlige konsekvenser for butiksstrukturen i Hundested, da der allerede i dag er en større dagligvarebutik på stedet. Der er dog grund til at forvente, at indkøbsoplevelsen vil blive bedre.

I forhold til trafik er det vurderet, at den større butik ikke medfører væsentlige konsekvenser i forhold til forholdene i dag. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager er der stillet krav om, at butikken kun har en ind/udkørsel til såvel Kajgaden som Strandvejen.

Høring, dialog og formidling

Lokalplanen har været i høring mere end de fire uger, der er minimumskravet - derved er der også taget højde for, at høringsperioden startede lige inden jul.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

55. Anlægsbevilling - frigivelse af midler til MLI

Sagens kerne

På baggrund af Halsnæs Kommunes Idrætsstrategi besluttede Byrådet i investeringsstrategien den 13. september 2016 at afsætte et rådighedsbeløb på i alt 10.000.000 kr. over årene 2017, 2018 og 2019 til renovering og udbygning af klubhuset i Melby, som anvendes af Melby-Liseleje Idrætsforening (MLI). En del af rådighedsbeløbet blev bevilliget i 2017. Denne sag vedrører bevilling af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 5,6 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

 1. En anlægsbevilling på 5.600.000 kr. til renovering og udvidelse af klubhuset i Melby
 2. Finansiering af anlægsbevillingen med 5.600.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til Idrætspuljen 2018.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Fagudvalget udsatte punktet til mødet i april.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 13. marts 2018, pkt. 23:

Punktet udsat til næste møde.

Fraværende med afbud: Susan Eirfeldt (V).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med investeringsstrategien at udbygge og renovere klubhuset i Melby.

Projektet har været sendt i udbud til fire arkitekter. To ønskede ikke at deltage. De to deltagende arkitekter har præsenteret deres forslag for arbejds- og styregruppen, som har valgt det forslag, der arbejdes videre med. Forslaget præsenteres for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati på udvalgets møde. Den arkitekt der fravælges, modtager 50.000 kr. til dækning af udgifter forbundet med udarbejdelse af projektforslag. Det sker for at sikre høj kvalitet i præsentationerne i deres tilbud inden udvælgelse.

Nøgleordene for projektet er:

 • Fleksibilitet i brugen af huset
 • Flere brugere skal kunne bruge fællesrummene
 • Handicapadgang til alle etager
 • Overdækket areal.

Arbejdsgruppen består af medarbejdere fra de relevante afdelinger i administrationen, repræsentanter for MLI og Idrætsrådet.

Med henblik på at involvere husets brugere i projektet er der ad-hoc nedsat en brugergruppe bestående af de foreninger, der har til huse i Melby-Liseleje Klubhus:

 • MLI Hovedbestyrelse
 • MLI Fodbold
 • MLI Tennis
 • MLI Dart
 • Melby Skytteforening

Udover de nuværende brugere af huset, er det et ønske, at huset skal blive et hus for andre foreninger i området.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes Idrætsstrategi

Investeringsstrategi

Økonomi

Ved godkendelse af direktions anbefaling, meddeles en anlægsbevilling på 5.600.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til idrætsstrategien.

Oversigt over forventede udgifter til renovering og udbygning af klubhus i Melby:

Afsat beløb

2017

2018

2019

10.000.000

1.140.000

5.600.000

3.260.000

56. Anlægsbevilling - Energibesparende tiltag

Sagens kerne

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018-2021 godkendt effektiviseringsforslag O 6.7 om energibesparende foranstatninger (jf. budgetmappen).

Forslaget indebærer en effektivisering i 2018 på 103.000 kr. som er stigende med årene.

Forslaget indebærer dog investeringer for 2.033.000 i hver af årene 2018-2020 dvs. i alt 6,1 mio. kr. og en tilsvarende låneoptagelse, idet lånebekendtgørelsen giver kommunerne adgang til at optage lån til energibesparende foranstaltninger.

I forbindelse med vedtagelsen af forslaget er alene selve effektiviseringsbeløbet på 103.000 kr. godkendt. Med denne sag godkendes afsættelsen af rådighedsbeløbet til de energibesparende foranstaltninger, selve anlægsbevillingen af disse foranstaltninger og endeligt lånoptagelsen til fiansiering af disse. Sagen vedrører alene beløbene for 2018. For 2019 og 2020 indarbejdes rådighedsbeløbene og lånene som tekniske korrektioner i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

 1. Afsættelse af rådighedsbeløb på 2.033.000 kr. til gennemførelse af energibesparende investeringer i 2018
 2. Finansiering af rådighedsbeløbet med en låneoptagelse på 2.033.000 kr.
 1. En anlægsbevilling på 2.033.000 kr. til gennemførelse af energibesparende investeringer i 2018
 2. Finansiering af anlægsbevillingen med 2.033.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til energibesparende investeringer i 2018

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan den 7. marts 2018, pkt. 39:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O).

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af budgettet for 2018-2021 besluttede Byrådet, på baggrund af budgethåndtaget O 6.7 at afsætte 6,1 mio. kr. til energibesparende investeringer. Budgethåndtaget blev udarbejdet på baggrund af en effektiviseringsindsats, der blev anbefalet gennemført på baggrund af en analyse ved gennemførelse af områdegennemgang for Miljø og Teknik i 2016/2017.

Kataloget over mulige energisparetiltag stammer fra anbefalede energisparetiltag til gennemførelse i energirapporterne udarbejdet i 2015/16 i forbindelse med den lovpligtige energimærkning. Kataloget indeholder tiltag af varierende type, omfang og investeringsbehov.

Den gennemsnitlige simple tilbagebetalingstid for hele projektet bliver ca. 10 år med en forventet årlig besparelse på 0,6 mio. kr. Desuden gennemføres kun tiltag, hvor værdien af den årlige effektivisering (kr.) x skønnet levetid (år) / skønnet investering (kr.) er > 1,33 (rentabilitetsfaktor). Derved indregnes en vis sikkerhed i de skønnede priser og effektiviseringer. Anbefalinger i energirapporterne vedrørende etablering af solcelleanlæg bliver ikke inkluderet, da det vil kræve selskabsgørelse af anlæggene med de deraf afledte omkostninger til drift af selskabet. For så vidt muligt gennemføres tiltag med bedste rentabilitet først. Tiltag i kataloget kan erstattes af andre, hvis de er mere rentabel.

Alle tiltag bliver verificeret, og der gennemføres ikke tiltag, der ikke opfylder de fastsatte kriterier. Beregningsforudsætninger og de afledte effekter tilpasses ligeledes.

Der er i kataloget tiltag, som blandt andet omfatter: udskiftning af eksisterende belysning til LED, renovering og energieffektivisering af ventilationsanlæg, installering af varmepumper, udskiftning af ældre varmtvandsbeholder og driftsoptimerings-tiltag.

Lov- og plangrundlag

Tiltagene udbydes i henhold til lovgivning i først og fremmeste fagentrepriser under hensyn til tiltagets type og omfang. Udbyde i puljer hvor dette skønnes at være en fordel.

Konsekvenser

Besparelse på energiforbruget formindsker belastningen på miljøet i form af formindsket CO2–udledning. Desuden understøttes målet i klimakommuneaftalen om 2 % årig reduktion af CO2-udledningen afledt af de kommunale aktiviteter. Omfanget af CO2-reduktionen kendes ikke endnu, da det afhænger af, hvilke tiltag der gennemføres, men forventes at være på ca. 200 tons pr. år, når projektet er fuldt gennemført.

Jf. Halsnæs Kommunes seneste CO2-regnskab fra 2014, var den faktiske CO2-udledning ca. 6.000 tons.

Høring, dialog og formidling

Tiltagene gennemføres i samarbejde med brugerne af de berørte bygninger.

Der redegøres for de gennemførte tiltag og projektets resultater i forbindelse med udarbejdelse af kommunens CO2-regnskab og ved fremlæggelse af anlægsregnskabet.

Økonomi

Ifølge de gældende låneregler er der automatisk låneadgang til finansiering af investeringer i energibesparende foranstaltninger. Det er derfor i beregningen af effektiviseringsgevinsten forudsat, at der optages lån til finansiering af investeringerne i de enkelte år.

I det tekniske budget er budgethåndtaget alene indarbejdet med den beregnede nettogevinst på driftsbudgettet. Med godkendelse af anlægsbevillingen og lånoptagelsen vil budgethåndtaget blive bruttoficeret med følgende delbeløb:

De driftsmæssige besparelser vil blive udmøntet på de respektive budgetter på baggrund af de konkrete tiltag.

Opfølgning vil foregå ved, at der efter udførelse af energibesparende tiltag følges op på de faktiske forbrugsdata for ejendommene for her igennem at sikre, at de forventede reduktioner kan opnås.

Bilag

57. Anlægsbevilling - Pulje til bygningsrenovering 2018

Sagens kerne

Til renovering af de kommunale bygninger er der i investeringsoversigten for 2018 - 2021 afsat et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. pr. år. I forbindelse med de indarbejdede budgetændringer er der afsat 1,9 mio. kr. til nyt tag på Melby Hallen. De 1,9 mio. kr. til nyt tag på Melby Hallen er frigivet i forbindelse med frigivelsen af budgettet for 2018, hvorfor der resterer 4,1 mio. kr. af puljen til bygningsrenovering, som ønskes frigivet. Af hensyn til fleksibiliteten ønskes som foregående år, at ejendomscentret indenfor puljen kan omprioritere efterhånden som konkrete tilbud kendes og såfremt enkelte opgaver bliver mere presserende.

Indstilling

Direktionen indstiller, Byrådet godkender:

 1. En anlægsbevilling på 4.100.000 kr. til bygningsrenovering
 2. Finansiering af anlægsbevillingen med det afsatte rådighedsbeløb på 4.100.000 kr. i puljen til bygningsrenovering 2018

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Sagen udskydes, da den indgår i de videre forhandlinger i forbindelse med de økonomiske udfordringer.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan den 7. marts 2018, pkt. 40:

Direktionens indstilling anbefales, idet administrationen vil give en nærmere gennemgang af akut vedligeholdelsesbehov ved økonomiudvalgsmødet, herunder en gennemgang af status for den igangværende bygningsgennemgang.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O).

Sagsfremstilling

Ejendomscenteret har i forbindelse med den normale drift registeret en række bygningsvedligeholdelsesprojekter. Alle udvalgte projekterne vedrører enten skader, som allerede giver eller vil give følgeskader på bygningerne, eller projekter som vedrører lovmæssigheder så som APV-krav.

Skoleområdet er ikke medtaget i prioriteringen, da der sideløbende pågår en gennemgang af de kommunale ejendomme, som er startet med skolerne. Der vil i april blive fremlagt en sag vedrørende resultatet af bygningsgennemgangen på skoleområdet.

Nedenfor ses en liste over de projekter som af Ejendomscentret vurderes at være de mest presserende projekter, og som vil kunne indeholdes i budgettet på 4,1 mio. kr. Projekterne er alle valgt ud fra den nævnte prioritering: Undgå eller stoppe følgeskader og rette op på ulovlige forhold.

Projekter indeholdt i budget for 2018

Budget i 1.000 kr.

Børneinstitutioner – Maling af udvendigt træværk på facader

185

Børnehuset Arresø, Skovfogedlodden - Fjernelse af linoleum i kælder og oprettelse af ventilation i kælder, grundet indeklima - APV sag

70

Frederiksværk Børnehus - Udskiftning af bløde fuger langs ovenlys, samt ændring af sternløsning, grundet vandindtrængning med følgeskader

195

Kregme Børnehus, Hovedgaden - Renovering af ventilationsanlæg, APV sag

350

Paraplyen – Eftergang af skiffertag på gl. gymnastiksal

100

Paraplyen - Renovering af Multisal, forsat anlæg fra 2017: Standsning af fugtoptrængning ved ydervægge, udskiftning af gulv, med videre

600

Halsnæs Medborgerhus - Renovering af fuger i nordfløjen ca. 350 m2 facader i 2 etager

150

Halsnæs Medborgerhus - Renovering af ventilationsanlæg

350

Halsnæs Rådhus – Udskiftning af div. beslag på solafskærmning i forlængelse af tilstandsvurdering udført oktober 2017- Risiko for nedstyrtning

2.000

Krudtværksmuseet - Generel renovering af museumsbygninger.

100

Sum

4.100

Derudover har Ejendomscentret måtte fravælge at udføre projekterne på nedenstående liste.

Projekter ikke indeholdt i budget for 2018

Budget i 1.000 kr.

Natur og Vej, Frederiksværk - Renovering af facader - begyndende følgeskader

650

Børnehuset Arresø, Ahornvej - Indregulering af varmeanlæg

60

Børnehuset Arresø, Skovfogedlodden - Opretning af 4 børnetoiletter med spanske vægge og maling

150

Kregme Børnehus, Præstesvinget - Fliser på legeplads

50

Melby Børnehus, Melbyvej - Renovering af toiletkerne for vuggestuen og personaleområder

400

Boliger Torup Bygade - Udvendigt malerarbejde

50

Gubben - Opgradering af automatik for styring og overvågning af varme, ventilation med mere

100

Hundested Hallen - Malerbehandling af tagudhæng

200

Skjoldborg - Genopretning af kælder efter skimmelsvampangreb

235

Skjoldborg - Facaderenovering af Skjoldborg og Portnerbolig

500

Skjoldborg - Opretning af terrasse, skadet (midlertidigt taget ud af brug)

200

Skjoldborg - Indervægge i kælder, opretning

500

Tømrergade 9 - Opretning af terrasse, APV-sag

100

Paraplyen - Opretning af wc'er

100

Paraplyen - Ventilation i dame- og herreomklædning

500

Paraplyen - Indvendig maling af vinduer hovedhus 60 stk.

60

Paraplyen - Renovering af gymnastiksal

100

Sum

3.955

Lov- og plangrundlag

Gældende planlov

Tilbudsloven

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer, AB92

Bygningsreglementer

Øvrige gældende arbejdsmiljøregler, regulativer, cirkulærer, forordninger og vejledninger.

Konsekvenser

Der arbejdes målrettet på at nedbringe det fordyrende efterslæb. Såfremt opgaverne ikke udføres, vil der opstå følgeskader eller følgeskaderne vil forværres med endnu dyrere genopretning til følge. En god bygningsstand og et godt indeklima er positivt for bygningernes brugere, og giver et positivt indtryk af kommunen til nuværende og kommende borgere og brugere. Hvis ikke de opgaver, der omhandler APV, gennemføres, opfylder vi ikke APV-krav.

Økonomi

Det ansøgte anlægsbevillingsbeløb finansieres af det på budgettet afsatte rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. til bygningsvedligehold for 2018.

58. Endelig behandling af Kvalitetsrapport for skolevæsenet 2016/17

Sagens kerne

Kvalitetsrapporten for skolevæsenet har været udsendt i høring og fremlægges nu til endelig behandling. Kvalitetsrapporten skal være endeligt behandlet inden udgangen af marts.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Kvalitetsrapporten for skolevæsenet 2016/17.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 7. marts 2018, pkt. 24:

Høringssvar fra Handicaprådet tilføjet som bilag.

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O).

Sagsfremstilling

Skolevæsenet har gennem de sidste 3-4 år lykkedes med at løfte det faglige niveau.

Skolernes undervisningseffekt viser, at de faglige resultater ligger på niveau med det forventelige resultat, når dette måles op mod elevernes sociodemografiske baggrund.

Det faglige niveau på folkeskolerne i Halsnæs Kommune er under landsgennemsnittet. Det gælder for samtlige indikatorer for fagligheden: afgangsprøver i bundne prøvefag, i de enkelte fag, ved andelen af elever der får mindst 2 i dansk og matematik, nationale test samt i forhold til andelen af unge, der begynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

I forhold til de sidste år kan der konstateres en minimal nedgang i karakterniveauet i de bundne prøvefag for 9. klasserne. Det gælder særligt for faget matematik og til dels for dansk, mens der er fremgang i resultaterne i engelsk og naturfag. Landsgennemsnittet kan samtidig konstateres at ligge på samme niveau som sidste år. Det betyder, at Halsnæs Kommune ikke opnår det satte mål om at tilstræbe landsgennemsnittet i 2017 til trods for en fremgang i perioden.

Det kan konstateres, at der er i skoleåret 2016/17 har været en markant stigning i kompetencedækningen i fagene, hvor det nu er ca. 81 % af undervisningstimerne, der bliver varetaget af en lærer med linjefagskompetencer i det pågældende fag.

Trivselsundersøgelsen viser samtidig, at eleverne i Halsnæs Kommune trives på samme niveau som sidste år og marginalt dårligere end landsgennemsnittet.

Som del af kvalitetsrapporten har Byrådet mulighed for at udarbejde en handlingsplan med henblik på at styrke niveauet på skolerne. Det faglige niveau er fortsat for lavt i skolevæsenet i Halsnæs Kommune til trods for positive tendenser inden for flere indikatorer. Der er de seneste år igangsat en række tiltag til at forbedre fagligheden på folkeskolerne. Derudover er der vedtaget et skoleforlig i foråret 2017, som fremadrettet forbedrer de økonomiske rammer for folkeskolerne. På den baggrund anbefaler administrationen, at der ikke udarbejdes en handlingsplan.

I høringssvarene er der indkommet følgende kommentarer til rapporten i form af:

- Bekymring for frafald på ungdomsuddannelserne

- Bekymring over det lave faglige niveau i resultaterne særligt ift. læseresultater i 2. klasse og matematikresultater generelt

- Der skal være fokus på at nedbringe den lærerudskiftningen på skolerne

- Vikardækning problematiseres i forhold til varetagelsen af undervisningen af lærere med de rette kompetencer

- Generelt positive tilbagemeldinger på skoleforliget med forventning om at det vil have positive effekter i de kommende år

- Der er ønske om større mulighed i sammenligninger på udgifter pr. elev og faglige resultater med sammenlignelige kommuner

- Kvalitetsrapporten pointeres kun at give et lille indblik i vores folkeskoler, hvorfor man skal være varsom med at igangsætte tiltag på baggrund heraf

- Der stilles spørgsmålstegn ved data vedrørende kompetencedækning idet der er en del ikke-læreruddannede lærere på skolerne

- Der stilles spørgsmålstegn ved kvaliteten af vejledningen af de unge i deres uddannelsesvalg, når det resulterer i stort frafald

- SFO-området bør indarbejdes i rapporten

- Der ses med bekymring på udviklingen i og omfanget af elevernes fravær.

I høringssvarene er der kommet følgende forslag til fremtidige indsatsområder:

- Der skal være fokus på at arbejde med inklusion herunder prioritering af midler hertil

- Der skal prioriteres at være tværfaglig ledelse på skolerne

- Fortsat fokus på dialog og inddragelse i udviklingen af området

- Rekruttering af uddannede medarbejdere skal prioriteres

- Halsnæs Kommune skal ikke stræbe efter en højere andel inklusion grundet den høje andel sårbare børn og unge

- Forbedringer af medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø skal prioriteres.

I høringssvarene er der også kommet enkelte kommentarer til den foreslåede handlingsplan:

- Der skal være tid til implementering af indsatser herunder skoleforliget

- Der skal fortsat prioriteres at arbejde med kompetenceudvikling af medarbejdere.

Endelig har skolerne i deres høringssvar fremhævet lokale indsatser, som de forventer kan have en positiv indvirkning på skolens resultater fremadrettet.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Kvalitetsrapportbekendtgørelsen nummer 698 af 23. juni 2014.

Høring, dialog og formidling

Høringsperioden løb fra den 20. december 2017 til den 25. januar 2018. Der er indkommet 6 høringssvar. Fra de 3 skolebestyrelser, et MED-udvalg samt fra 2 faglige organisationer. Skolebestyrelsernes høringssvar er indsat i kvalitetsrapporten. De øvrige høringssvar er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

59. Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på folkeskolerne i Halsnæs Kommune

Sagens kerne

Kvalitetsstandarder for kørsel af elever til specialtilbud på folkeskolerne i Halsnæs angiver det kommunale serviceniveau, som kan forventes. De eksisterende kvalitetsstandarder er forældede grundet de ændrede strukturer med mere, der er gennemført. Derfor fremlægges opdaterede kvalitetsstandarder til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på folkeskolerne i Halsnæs Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 7. marts 2018, pkt. 26:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O).

Sagsfremstilling

De gældende kvalitetsstandarder for kørslen til specialtilbud blev udarbejdet i 2011. Baggrunden for udarbejdelsen var dels effektiviseringer på området, dels et generelt behov for at præcisere et ensartet serviceniveau for alle elever i specialtilbud.

Vedlagt sagen er udkast til nye kvalitetsstandarder for kørslen til specialtilbud, hvori der indgår følgende hovedændringer.

Der er indskrevet et generelt afsnit omkring, at der på skolerne arbejdes på at gøre eleverne selvbefordrende. Dette både ud fra et pædagogisk og et økonomisk perspektiv.

Det er ligeledes præciseret, at der ved kørselsordninger af elever tilstræbes at gennemføre samkørsel, således at individuelle kørsler udelukkende gennemføres, hvis der er helt særlige hensyn, der gør det nødvendigt.

Af de gældende kvalitetsstandarder fremgår, at de ikke omfatter Halsnæs Heldagsskole. Det skyldes, at da skolen var en selvstændig specialskole, så havde skolen sin egen kørselsordning. Siden august 2017 har kørselsordningen på Bøgebjerggård (den tidligere Halsnæs Heldagsskole, som nu hører under Hundested Skole) været den samme, som til de øvrige specialtilbud i skolevæsenet.

I det vedlagte udkast er det indskrevet, at kvalitetsstandarderne gælder for alle specialtilbud på folkeskolerne i Halsnæs Kommune. Således kan det tage højde for eventuelle fremtidige nye tilbud og organiseringer på området. De eksisterende specialtilbud er nævnt, således at det giver indblik i hvilke typer af tilbud der er tale om.

I standarden vedrørende kørsel til bopæl er serviceniveauet foreslået udvidet til, at kørslen kan ske til og fra begge forældres hjem, hvis forældrene er bosiddende i Halsnæs Kommune. De seneste års erfaring viser, at der er enkelte elever, hvor dette forhold har stor betydning for børnenes og deres forældres hverdag. Samtidig vurderer administrationen, at dette ikke medfører merudgifter. I nogle tilfælde er forælderen, hvor barnet ikke har folkeregisteradresse bosiddende længere væk fra specialtilbuddet, i andre tilfælde tættere på.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen nummer 688 af 20. juni 2014.

Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på skoleområdet i Halsnæs Kommune.

Økonomi

Til befordring på skoleområdet er der et årligt budget på 8,8 mio. kr. Dette dækker udgifter til den almindelige skolebuskørsel, sygekørsel, kørsel til de specialiserede tilbud på folkeskolerne i Halsnæs Kommune samt kørslen til de specialiserede skoletilbud, som Halsnæs Kommune benytter i andre kommuner.

Bilag

60. Ophør af kommune- og lokalplanlægning for Liseleje Havn

Sagens kerne

Byrådet besluttede på mødet den 24. juni 2014 at igangsætte kommune- og lokalplanlægning for muliggørelse af en havn i Liseleje. Som konsekvens af, at Byrådet har fravalgt at arbejde med ophævelse af strandbeskyttelse i forbindelse med Liseleje havneprojekt, skal Byrådet tage stilling til, om administrationen skal stoppe arbejdet med planerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der ikke arbejdes videre med planlægning for en havn i Liseleje.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan den 7. marts 2018, pkt. 31:

Direktionens indstilling anbefales.

Høringssvar fra Grønt Råd vedhæftet som bilag.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O).

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen gav i 2014 planlægningstilladelse til, at kommunen på nærmere vilkår igangsatte planlægning for en havn i Liseleje inden for Natura 2000. Byrådet besluttede herefter at igangsætte en planlægning for muliggørelse af havnen.

Der er en del forudsætninger og statslige interesser, der skal undersøges og afklares med overordnede myndigheder, blandt andet at der ikke må opføres nyt byggeri på ubrudte kyststrækninger, og at der som udgangspunkt skal udvides i eksisterende havne, hvis der er behov for havnepladser i området. Senest har kommunen på vegne af Liseleje Havn AmbA bedt Miljøstyrelsen om at tage stilling til, om området kan betegnes som en ubrudt kyststrækning, da de senere års storme har bevirket, at en del af klitterne er rykket tilbage mod byen.

En forudsætning for, at der kan planlægges for en havn, der er landfast, som projektet Liseleje Havn AmbA har fremlagt, er, at strandbeskyttelseslinjen ophæves, eller at der gives dispensation. Da Byrådet ikke ønsker at arbejde for en ophævelse af strandbeskyttelseslinjen alternativt at søge en dispensation for at muliggøre en havn, bør konsekvensen være, at arbejdet med planerne stopper.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Konsekvenser

En konsekvens af beslutningen vil være, at Liseleje Havn ikke kan realiseres.

Høring, dialog og formidling

Byrådet har i forbindelse med en sag om dialog om eventuel ophævelse af strandbeskyttelseslinjen valgt ikke at arbejde videre med området ved Liseleje Strand.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

61. Ophør af principper for skolernes bæredygtighed

Sagens kerne

I 2011 blev der gennemført en skolestrukturændring i Halsnæs Kommune. I den forbindelse blev der defineret principper for skolernes bæredygtighed. Disse principper er siden blevet anvendt i analyser på skoleområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at principperne for skolernes bæredygtighed ophører med at være gældende ved analyser på skoleområdet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 7. marts 2018, pkt. 25:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O).

Sagsfremstilling

Forud for skolestrukturændringer i 2011, hvor man ændrede skolestrukturen fra 8 til 3 skoledistrikter, blev der udarbejdet et temabudgetanalyse vedrørende skolestrukturen. I den var der angivet en række scenarier for ændringer af skolestrukturen. Alle scenarier var belyst ud fra samme principper for skolernes bæredygtighed. Det har omfattet:

- faglig bæredygtighed

- økonomisk bæredygtighed

- geografisk bæredygtighed

Bæredygtighedsbegreberne blev udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af skoleledere og administrationen ud fra daværende undersøgelser mm.

Bæredygtighedsbegreberne er blevet anvendt i en række analyser på skoleområdet siden hen vedrørende skolestrukturændringer suppleret med nyere viden og undersøgelser på området vedr. eksempelvis effekterne af at have store eller små klasser, skolestørrelser, hvilken effekt en strukturændring i sig selv har samt sammenholdt med hvilke effekter der er ved at se på det pædagogiske og didaktiske indhold i de tilbud vi danner rammerne omkring.

Principperne for bæredygtighed fremgår at bilagets side 7 og 8.

Med denne sag foreslås det at principperne for skolernes bæredygtighed ophører med at være gældende ved analyser på skoleområdet. Ved hver analyse defineres i stedet et kommissorium med angivelse af hvilke perspektiver, der skal belyses.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

62. Driftsbevilling - Pleje og vedligeholdelse af boldbaner

Sagens kerne

Kvaliteten af en række af kommunens fodboldbaner har i en periode ikke været tilfredsstillende. Der fremlægges forslag til, hvordan kvaliteten af fodboldbanerne kan løftes markant.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslag om, at:

1. Virksomheden Natur og Vej tilføres 250.000 kr. i 2018 til vertikalskæring og dybdeluftning af i alt 17 fodboldbaner

2. Virksomheden Natur og Vej tilføres 10.000 kr. i 2018 til eftersåning af i alt 17 fodboldbaner

3. Finansiering af de 260.000 kr. i 2018 sker af Idrætspulje 2018 jf. økonomiafsnittet

4. Teknisk korrektion til virksomheden Natur og Vej indarbejdes fra 2019 og frem til fortsat vertikalskæring og dybdeluftning. Teknisk korrektion udgør 260.000 kr. i 2019 og 2020 inklusiv eftersåning og herefter 250.000 kr. årligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Fagudvalget udsatte punktet til mødet i april.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 13. marts 2018, pkt. 24:

Punktet udsat til næste møde.

Fraværende med afbud: Susan Eirfeldt (V).

Sagsfremstilling

Der har længe og fra flere sider været et udtalt ønske om, at der blev gjort tiltag, der vil forbedre en lang række af kommunens fodboldbaner. Ud fra en forventning om, at de dårlige baneforhold skyldtes dårlige vandingsmuligheder blev der udarbejdet en rapport, der viste, hvor meget det ville koste at etablere vandingsanlæg ved de fire idrætscentre.

Nedenfor skitseres kort banernes stand og muligheder for vanding.

Ølsted:

 • Banerne er i god stand
 • Der er ikke etableret vandingsanlæg, hvilket heller ikke er nødvendigt

Hundested:

 • Der er etableret pop-up vandingsanlæg på opvisningsbanen. Anlægget skal efterses og nødvendige reparationer foretages
 • Den største udfordring er rugbybanen. Klubben har anvendt 44.800 kr. til renovering af banen. Midlerne kom fra Pulje til anlægsmidler på idrætsområdet. Tiltaget har hjulpet på kort sigt, men har ikke en langvarig effekt
 • Der er etableret hydranter, som kan tilsluttes vandingsmaskiner. Vandingsmaskiner blev solgt, da pumpeanlægget blev taget ud af brug
 • Hundesteds træningsbaner og Hundested Rugby kan for nuværende vandes fra hydranter

Melby:

 • Standen på banerne i Melby varierer. Bane 2 er i meget dårlig stand og tørrer hurtigt ud
 • Der blev etableret en vandingsmulighed, hvor regnvandet fra taget på Melby Skole blev ledt over i en lille sø. Der må ikke længere pumpes vand fra søen på grund af fredning
 • Der er etableret hydranter, som kan tilsluttes vandingsmaskiner. Vandingsmaskiner blev solgt, da pumpeanlægget blev taget ud af brug

Frederiksværk:

 • Opvisningsbanen er i en meget dårlig stand. Den er anlagt forkert, hvilket gør det vanskeligt at pleje den. De øvrige baner tørrer også hurtigt ud
 • Det er etableret vandingsanlæg. Anlægget blevet etableret således, at vandet blev hentet fra Arresø ved hjælp af en pumpe. På grund af vandkvaliteten kræves der ekstra vedligehold af pumperne, hvilket koster omkring 200.000 kr. årligt. Pumperne blev taget ud af brug på grund af denne omkostning
 • Der er etableret hydranter, som kan tilsluttes vandingsmaskiner. Vandingsmaskiner blev solgt, da pumpeanlægget blev taget ud af brug
 • Der er behov for en gennemgribende renovering af opvisningsbanen

Natur og Vej vurderer, at baggrunden for flere af banernes dårlige stand er, at vedligeholdelse af banerne er blevet nedprioriteret i en lang årrække. Derudover er eksempelvis opvisningsbanen i Frederiksværk anlagt på en uhensigtsmæssig måde, der hæmmer græssets vækstmuligheder.

Det er Natur og Vejs faglige vurdering, at vanding ikke vil løse de aktuelle problemer, der er på banerne - primært i Frederiksværk og bane 2 og 3 i Melby. Græs vokser bedst med et modtryk i jorden på mellem 200 - max 300 psi. Banerne i Halsnæs ligger imellem 500-1000 psi. Den nødvendige pleje af banerne er blevet nedprioriteret over flere omgange, når budgetterne skulle rettes til og besparelser skulle findes.

Besparelserne har haft den konsekvens, at banerne er blevet hårde og iltfattige, og derfor har en dårlig vækst. Græssets vækstbetingelser vil ikke blive forbedret med en øget vanding, tværtimod giver vanding en tendens til at komprimere overfladen og øge iltmanglen.

Ved at øge plejen af banerne med overflade luftning 2-3 gange om året og en dybdeluftning en gang om året, vil man få sunde og stærkere græsplanter, som vil kunne modstå en tørkeperiode, fordi rodnettet styrkes.

Det er Natur og Vejs faglige vurdering, at en øget banepleje vil være økonomisk og plejemæssig optimal løsning fremfor at etablere/renovere vandingsanlæg.

Halsnæs kommune har følgende baner:

Opvisningsbaner

4 baner á 10.000 m2

40.000 m2

Træningsbaner

13 baner á 10.000 m2

130.000 m2

Areal i alt

170.000 m2

Derudover kommer der boldbaner på skoler og arealer, der ligger ved siden af boldbanerne, disser arealer skal der kun slås græs på, og de er derfor ikke medregnet.

Natur og Vej anbefaler, at der med banernes nuværende standard årligt udføres følgende pleje for at få skabt liv i græsset igen:

2 årlige vertikalskæringer

17 baner

100.000 kr.

1 årlig dybdeluftning

17 baner

150.000 kr.

Årlig omkostning

250.000 kr.

Der må efterfølgende forventes behov for eftersåning af mindre dele af banerne på grund af banernes standard. Dette estimeres til ca. 10.000 kr. årligt i en periode på 3 år.

Derudover anbefaler Natur og Vej, at det i lighed med almindelig praksis i andre kommuner kun er på opvisningsbanerne, at der arbejdes videre med at finde en løsning, der kan imødekomme de udfordringer, som kan forekomme ved meget tørkerige perioder, og at dette arbejde først igangsættes, når resultatet af vertikalskæringen og eftersåningen kan vurderes.

Ved godkendelse af sagens indstilling vil det der begyndte som et anlægsønske på idrætsområdet fra 2018 være en driftsopgave som varetages af natur og Vej omhandlende pleje og vedligeholdelse af fodboldbaner.

Konsekvenser

Ved at følge indstillingen, forventes der et markant i løft i kvaliteten af kommunens fodboldbaner.

Godkender Byrådet ikke en teknisk korrektion fra 2019 og frem kan indsatsen i 2018 betragtes som spildt, da genopretning og fortsat vedligehold af fodboldbanerne kræver en langsigtet forøgelse af plejeniveauet.

Økonomi

Der er ikke afsat budget til pleje af boldbaner udover almindelig græsslåning. En øget pleje og vedligehold vil således være en serviceforbedring.

Det indstilles, at finansieringen i 2018 sker af rådighedsbeløbet afsat til Idrætspulje 2018 og at en fortsat pleje og vedligehold af boldbanerne i årene 2019 og fremefter indarbejdes som teknisk korrektion finansieret af kommunens kassebeholdning.

Ved finansiering i 2018 af idrætspuljen gøres der opmærksom på, at der samtidig vil ske følgende omdisponering af de allerede politisk disponerede midler i puljen:

 • Det er politisk vedtaget at midlerne i idrætspuljen for 2018 samt 2019 (samt lidt restbudget fra tidligere års idrætspuljer) skal anvendes til følgende: Ombygning af MLI klubhus, etablering af stald til HUR samt forbedret handicapadgang
 • Til forbedret handicapadgang er der afsat 1,3 mio. kr. i 2019. Idet disse midler endnu ikke er disponeret til konkrete projekter, kan 260.000 kr. heraf bruges til finansiering af pleje og vedligehold af boldbaner i stedet
 • Pengene til pleje og vedligehold af banerne skal dog bruges i 2018, samtidig kan det konstateres, at det disponerede beløb til MLI klubhus i 2018 ikke vil blive anvendt før 2019
 • Således vil der ved tiltrædelse af indstillingen ske følgende omdisponering af idrætspuljemidlerne mellem 2018 og 2019, som resulterer i samme budget til MLI klubhus over de to år, men 260.000 kr. mindre til forbedret handicapadgang:
  • 260.000 kr. af disponeringen til MLI klubhus i 2018 benyttes til pleje af boldbaner
  • I 2019 tilføres disponeringen til MLI klubhus i alt 260.000 kr. fra disponeringen til forbedret handicapadgang

Idet idrætsmidlerne er anlægsbudget, vil disponeringen betyde at anlægsbudgettet reduceres med 260.000 kr. i 2018, og budgettet til serviceudgifter forøges med et tilsvarende beløb. Ændringen forøger således det forventede forbrug på servicerammen i 2018 med 260.000 kr.

63. Evaluering af borgerarrangement - forebyggende hjemmebesøg

Sagens kerne

Alle 75-årige tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, og borgere, som er fyldt 80 år, tilbydes et besøg hvert år. Sårbare borgere, som er fyldt 65 år, tilbydes ligeledes et forebyggende besøg jævnfør Lov om Social Service § 79 a. Udover det forebyggende hjemmebesøg bliver ovenstående borgere inviteret til et fælles borgerarrangement en gang om året jævnfør kvalitetsstandarderne.

Der er lavet en evaluering af det fælles borgerarrangement, som hermed fremlægges for Udvalget for Ældre og Handicappede.

Indstilling

Direktionen indstillinger, at Udvalget for Ældre og Handicappede nedlægger de fælles borgerarrangementer afholdt af de forebyggende medarbejdere og erstatter dem med andre tiltag, som varetages af de forebyggende medarbejdere.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Ældre og Handicappede, 6. marts 2018, pkt. 25:

Der er modtaget høringssvar af 5. marts 2018 fra Ældrerådet.

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Susan Eirfelt

Sagsfremstilling

Alle 75-årige tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, og borgere, som er fyldt 80 år, tilbydes et besøg hvert år. Sårbare borgere, som er fyldt 65 år, tilbydes ligeledes et forebyggende besøg jævnfør Lov om Social Service § 79 a. Sårbare borgere kan være borgere, som har mistet en ægtefælle, er ensomme, har et misbrug med videre. Udover det forebyggende hjemmebesøg bliver ovenstående borgere inviteret til et fælles borgerarrangement en gang om året jævnfør kvalitetsstandarderne. Det første fælles borgerarrangement blev afholdt den 5. december 2017. Der er lavet en evaluering af det første fælles borgerarrangement, som fremlægges nedenfor.

Det fælles borgerarrangement blev annonceret i Halsnæs Avis. Der blev trykt to artikler om arrangementet, og der blev to gange annonceret for arrangementet på kommunens informationsside i avisen. Herudover var der et fysisk opslag i Paraplyen.

Til det fælles borgerarrangement i 2017 var der 29 borgere tilmeldte:

Antal borgere

Alder

14

80 år eller derover

6

76-79 år

2

75 år

7

Alder ukendt, da de var tilmeldt som en gruppe

Temaet for det fælles borgerarrangement var ’Kend din krop når den ældes’. Der var foredrag med seniorforsker og dr.med., Carsten Henriksen, som fortale om aldringstegn, og hvordan man holder sig frisk og i form. Herudover var der foredrag med Lone Sieg fra Frederiksværk Apotek, som fortalte om, hvordan man håndterer sin medicin med mere. Der var endvidere tre brugere af Paraplyen, som i pausen fortalte om Paraplyen. Se program i sagens bilag.

Det vurderes, at de brugte ressourcer på ovenstående arrangement ikke står mål med udbyttet. De deltagende borgere blev under arrangementet spurgt, om de fx i forvejen var bekendt med, hvordan de holdt sig friske og i form, samt om de kendte ’De officielle kostråd’, hvor halvdelen af de deltagende borgere svarede ja. Evalueringen peger derfor på, at de forebyggende medarbejdere hovedsageligt får fat på de borgere, som i forvejen er opmærksomme på at holde sig i form, spise sundt, deltage i sociale arrangementer med videre. Det fælles borgerarrangement når derfor ikke ud til de mere sårbare borgere, som er hensigten med dette arrangement.

Administrationen anbefaler på baggrund af evalueringen, at det fælles borgerarrangement erstattes af andre tiltag, som i højere grad når de mere sårbare borgere. Det vil give en større værdi for flere i målgruppen, hvis de forebyggende medarbejdere deltager i allerede etablerede aktiviteter, som for eksempel ’Spisevenner’, der afholdes af Ældre Sagen og Frivilligcenter Halsnæs eller på ’Vaccinationsdagen’ i Paraplyen. De forebyggende medarbejdere vil ved denne tilgang nå bredere ud til målgruppen. Denne ændring kræver en ændring i kvalitetsstandarderne.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service § 79 a

Kvalitetsstandarderne

Konsekvenser

Ved at nedlægge det fælles borgerarrangement kan de forebyggende medarbejdere anvende deres ressourcer på at nå ud til de mere sårbare borgere. Dette kan fx ske ved at deltage i allerede etablerede aktiviteter som 'spisevenner'.

Økonomi

Det fælles borgerarrangement kostede cirka 3.000 kroner at afholde. Budgettet gik til avisannoncer, forplejning samt gave til foredragsholdere. De forebyggende medarbejderes arbejdstid ligger ud over budgettet.

Bilag

64. Bestilling af buskørsel 2019

Sagens kerne

Halsnæs Kommune skal hvert år bestille kørsel på kommunens busruter. Bestillingen skal være afgivet senest 1. maj. Halsnæs Kommune har tre busruter: 326 Hundestedbussen, 327 Liselejebussen og 328 Bybussen.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Miljø og Plan 7. marts 2018

Leder af Plan og byg, Pia Weirum og planlægger, Jørgen Krog

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

 1. bestille uændret kørselsomfang på linje 326
 2. bestille uændret kørselsomfang på linje 327
 3. bestille uændret kørselsomfang på linje 328
 4. gennemføre en mindre omlægning af linje 327 i Enghaven

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan den 7. marts 2018, pkt. 28:

Direktionens indstilling anbefales.

Yderligere beder udvalget administrationen tage kontakt til MOVIA med ønske om at gøre Frederiksværk station til knudepunkt for den kollektive trafik i kommunen.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O).

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune køber driften af de tre buslinjer 326, 327 og 328 hos Movia. Driftsomfanget skal bestilles hvert år senest den 1. maj for det efterfølgende kalenderår.

I januar 2017 omlagdes de tre linjer, og efterfølgende justeredes afgangstiderne af flere omgange for at komme til at passe bedre til Frederiksværkbanen, der måtte justeres udenfor det normale køreplansskifte, fordi DSB i sidste øjeblik ændrede køreplanen for S-toget. I august ændredes kørselsmønsteret på linje 328 desuden, så de enkelte grene på linjen betjentes mere ens, og der blev flere direkte ture gennem bymidten.

Trafiktællinger viser, at passagertallet for linje 326 og 327 er faldet let, men stadig holder sig indenfor spændet for de foregående tre år. Ved omlægninger vil de brugere, hvor bussen ikke passer længere, hurtigt falde fra, mens de brugere, der får nye muligheder, er længere tid om at tage bussen til sig. Derfor er et fald ikke uventet, omend Movias prognoser gik på en stigning i forhold til året før. Movia har oplyst, at den generelle tendens for linjer, der svarer til vores, har været et fald i passagertallet i løbet af 2017, og også andre steder har ændrede linjer ikke ført til de forventede passagertalsstigninger. Tallene for linje 326 og 327 må på det grundlag siges at være hæderlige, men bør analyseres nærmere, i løbet af 2018, når det har fået en chance for at stabilisere sig.

Linje 328 har derimod oplevet et kraftigt fald i passagertallet. Det har ikke umiddelbart været muligt at finde årsagen til faldet - bortset fra, at linjen fra januar til august kørte uhensigtsmæssigt i forhold til, at nogle af de forudsætninger, der havde været for januar omlægningen ikke længere holdt. Der blev rettet op på linjeføringen i august, men vi har endnu ikke nok passagertællinger derefter til at kunne sige, om linjen har genvundet sine gamle passagerer.

Et enkelt problem har der været på linje 327, idet bussen af og til ikke har nået korrespondancen til toget i Frederiksværk mod Hillerød. Det er ikke sket på bestemte afgange, og der har ikke kunnet spores en bestemt sammenhæng. For at give lidt mere luft i køreplanen på linje 327 foreslås derfor en mindre omlægning af linjen i Enghaven, således at ruten i begge retninger kører Vinderød Skov - Grøndalsvej - Ellevej - Vinderød Enghavevej - Baggersvej - Hundestedvej med nye stoppesteder i vest enden af Grøndalsvej (i stedet for ved købmanden), i øst enden af Vinderød Enghavevej (i stedet for det sydlige på Ellevej) og i vest enden af Vinderød Enghavevej (i stedet for ved Industrivænget). Vejteamet vurderer, at vejene er egnede til busdrift.

Ændringerne vil betyde, at stoppestederne ved Hyldevej og Hasselvej fremover alene betjenes af linje 328, så de meget få brugere af disse to stoppesteder (1-3 dagligt på hverdage) fortsat har bus. Der er vedlagt et kort, der viser ændringerne.

Movia har også set på andre scenarier, som kunne give den nødvendige ekstra luft i linje 327's køreplan, men de vil alle enten medføre mere omfattende ændringer eller fjerne busbetjeningen fra et større område, hvorfor de er vurderet uaktuelle.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015 - Lov om trafikselskaber.

Konsekvenser

Når bestillingen pr. 1. maj er afgivet for 2019, vil det ikke efterfølgende være muligt at reducere eller øge kørslen i større omfang.

Ændringer på linjerne, der kan klares indenfor den bestilte kørsel, kan foretages med mindst tre måneders varsel - fra det øjeblik en ændret køreplan er på plads.

Det vurderes, at den foreslåede ændring af linje 327 kun vil få betydning for meget få passagerer - som fortsat vil have linje 328 til rådighed - omend med noget færre afgange.

Høring, dialog og formidling

Da der ikke foreslås linjeændringer, foreslås der ikke gennemført en egentlig høring. Enghaveskolen har været hørt i forhold til at flytte stoppestedet ved købmanden, som bliver brugt af en del elever. De har ingen bemærkninger til det.

Økonomi

Movia har varslet en udgiftsstigning for nogle kommuner som følge af en række ændrede forhold. Stigningen tager primært udgangspunkt i faktorer hidrørende fra Metro-cityringen og det deraf følgende nye busnet.

Desuden vil passagerudviklingen på linje 328 - bybussen - kunne ses på udgiftssiden, hvis passagertallet ikke begynder at rette sig igen. På linje 326 er udviklingen neutral, mens den har udvist et let fald på linje 327. Disse to linjers tal ligger indenfor den generelle udvikling i Movia-området.

Region Hovedstadens trafikudvalg tager stilling til rammen for regionens trafikbestilling på et møde i marts. Der er ikke i denne sag taget højde for eventuelle væsentlige ændringer af den regionale bus- og togservice.

Det afsatte budget til kollektiv trafik på i alt 8,9 mio. kr. vurderes i 2019 at kunne rumme op til 0,4 mio. kr. af den formodede udgiftsstigning som beskrevet i sagsfremstillingen, såfremt der samtidigt til budget 2019 tages højde for efterregulering (merudgift) på Kollektiv Trafik pba. Movias regnskab 2017 på i alt 0,5 mio. kr. (godkendt i Movias bestyrelse d. 28. februar 2018). Muligheden for at rumme en merudgift på 0,4 mio. kr. skyldes, at der i budgettet er afsat et for højt budget til den kollektive trafik, der som udgangspunkt var godkendt for 2019.

Hvor meget merudgiften for 2019 konkret bliver vides ikke indtil modtagelsen af Movias 1. behandlingsforslag til budget 2019, som fremsendes medio juni 2018. Budgettet til buskørsel vil således blive endeligt korrigeret i forhold til denne sags beslutning som en teknisk korrektion i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022. Der afsættes på nuværende tidspunkt derfor ikke ekstra budget til kollektiv kørsel i 2019.

Budgettet til Kollektiv Trafik dækker over flg. udgifter: Tilskud (ruter), Administration og Flex-ture. Herudover har kommunen udgifter hos Movia til de lukkede ordninger for Flex-Handicap (Movias tilbud til bevægelseshæmmede), Flex-Kommune (Kørsel til læge eller speciallæge) og Flex-rute (Kørsel for børn og unge mellem hjem og specialskole, pasningstilbud eller beskyttet værksted. Disse udgifter afholdes under andre fagudvalg end Udvalget for Miljø og Plan.

Budgetpraksis for Kollektiv Trafik:

Movias budget for 2019 tager udgangspunkt i Movias 1. behandlingsforslag, da der forventeligt ikke er afvigelser til 2. behandlingsforslaget. Eventuelle ændringer i forhold til det i forvejen budgetlagte indarbejdes som teknisk korrektion, og lægges lineært ind i overslagsårene. Hermed opnås den bedst mulige budgettering.

Efterregulering for et regnskabsår fx for 2017 medtages som teknisk korrektion i 2019 - mens der ikke lægges budget for efterregulering i overslagsårene. Dette er hensigtsmæssigt, da efterreguleringerne kan variere og først udbetales (eller skal betales) med et års forsinkelse). Eksempelvis modtog Halsnæs Kommune 1,2 mio. kr. for 2016, men skal betale 0,5 mio. kr. for 2017.

Bilag

65. Ny skole valg af placering og tema

Sagens kerne

Sagen giver baggrund for valg af placering af ny skole i Frederiksværk og et eventuelt tema, der kan arbejdes med i byggeprogrammet.

Indstilling

1. Det indstilles, at udvalget træffer beslutning om placering af ny skole i Frederiksværk.

2. Det indstilles videre, at udvalget træffer beslutning om et tema for den ny skole, enten i form af et tema knyttet til stedet, eller som et tema, der knytter sig til den kommende skoles indre liv, og som fintænkes i den kommende inddragelsesproces.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Punkt 1:

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

For stemte: 4 (Lisbet Møller (Ø), Anja Rosengreen (F) Torben Hedelund (A) og Steffen Jensen (A))

Imod stemte: 3 (Steen Hasselriis (V), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)), idet en placering af den nye Frederiksværk Skole i Enghaven i følge administrationens oplæg vil blive ca. 5 mio. kr. dyrere end en placering i Rådhusparken. Dertil skal lægges et millionbeløb, såfremt byggeriet skal indstilles i eksamensperioderne.

Genen for naboerne i form af rystelser og støj fra pilotering og støj fra tunge køretøjer og selve byggeriet vil også blive afgørende værre i Enghaven end i Rådhusparken.

Elevernes gennemsnitlige skolevej er en smule kortere ved placering i Rådhusparken. En placering i Rådhusparken giver også en nærmest perfekt kobling til det nye Unge Kultur Center og Ungdomsvejledningen, som begge er placeret i Krudtværksområdet helt tæt på Rådhusparken.

Punkt 2: Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud den 7. marts 2018, punkt 32

1. Formand Helge Friis (A) stillede forslag om, at skolen placeres i Enghaven.

For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Sarah Lindemann Thøgersen (A) og Olaf Prien (F).

Imod stemte: Michael Thomsen (V) og Frederik Germann (V), idet en placering af den nye Frederiksværk Skole i Enghaven iflg. administrationens oplæg vil blive ca. 5 mio. kr. dyrere end en placering i Rådhusparken. Dertil skal lægges et millionbeløb, såfremt byggeriet skal indstilles i eksamensperioderne.

Genen for naboerne i form af rystelser og støj fra pilotering og støj fra tunge køretøjer og selve byggeriet vil også blive afgørende værre i Enghaven end i Rådhusparken.

Elevernes gennemsnitlige skolevej er en smule kortere ved placering i Rådhusparken. En placering i Rådhusparken giver også en nærmest perfekt kobling til det nye Unge Kultur Center og Ungdomsvejledningen, som begge er placeret i Krudtværksområdet helt tæt på Rådhusparken.

Formandens forslag til placering af skole i Enghaven anbefales.

2. Det anbefales, at der igangsættes en proces om valg af tema, som udvalget også involveres i.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O).

Sagsfremstilling

For at sikre fremdrift i forberedelsen af byggeprogram for ny skole og en fornuftig brug af bevillingen, er der behov for, at udvalget tager stilling til placering af ny skole og valg af tema.

Administrationen har i vedlagte analyse af placeringsmuligheder set på tre mulige lokaliteter: Den nuværende ved Enghaveskolen, Rådhusparken og et kommunalt ejet areal på Hanehoved. For disse tre lokationer er beskrevet alle relevante forhold som er afgørende for elever, forældre og læreres brug af skolen, mulighederne for interaktion med lokalsamfundet, logistiske forhold og udfordringer i forhold til byggefasen. Analysen har været gennemgået af COWI som ekstern konsulent for at sikre, at der ikke var yderligere forhold administrationen burde have inddraget. For så vidt angår byggelogistik- og omkostninger forbundet med de tre placeringer, er der indhentet en vurdering fra det rådgivende ingeniørfirma Value to Construction (V2C). V2C's notater er vedlagt sagen.

Analysen peger på, at Hanehoved-lokaliteten har flest ulemper i form af lang skolevej, svag tilknytning til nærområdet og vanskelige jordbundsforhold. Enghavelokationen og Rådhusparken har også udfordrende jordbundsforhold. De to lokationer ligger til gengæld godt i forhold til skoleveje. I forhold til lokalområdet er Enghaveskolen i dag et stort aktiv for parcelhusområdet Enghaven. En placering i Rådhusparken vil også være et aktiv for dette byområde og kan desuden få gavn af nærhed til UKC og Krudtværksområdets mange foreninger og kulturinstitutioner. I byggefasen vil der være flest gener for skole og naboer og logistiske vanskeligheder forbundet med at bygge i Enghaven.

Økonomien har også været et vurderingspunkt i analysen. En placering på Enghavematriklen vil være den dyreste i forhold til omkostninger i relation til byggepladsen. En mere detaljeret gennemgang fremgår at vedlagte analyse, der yderligere er understøttet af notater udarbejdet af V2C.

Det er vurderet fra administrationens side, at det motiverer og skaber interesse, der kan tiltrække dygtige arkitektfirmaer, hvis man giver byggeriet et overordnet tema. Temaet kunne trække tråde til Frederiksværks historie og stedets karakter. De temaer, der er mest oplagte, er:

- Stålsat by, hvor træk fra de historiske industribygninger, det solide håndværk og fabrikkernes åbne og fleksible konstruktioner kunne tænkes ind i form og funktion.

- Vand på alle sider, hvor både de frie former fra sø, fjord og hav, og det styrede vand i kanalstrukturerne kunne tænkes ind i form og funktion.

Det vurderes imidlertid alene relevant at arbejde med sådanne temaer knyttet til stedet, hvis skolen placeres i Rådhusparken (begge temaer) eller ved Hanehoved (vandet). Ved en placering i Enghaven anbefaler administrationen i stedet, at der arbejdes med et tema, som ikke tager udgangspunkt i de ydre omgivelser, men i et eller flere ønsker til skolens indre liv, som den kommende inddragelsesproces kan kaste af sig. Det kunne være bevægelse, bæredygtighed, samvær eller noget helt fjerde.

Yderligere skal administrationen bemærke, at de foreløbige estimater af økonomien for byggeprojektet er med udgangspunkt i de kendte prognoser for elevtal i 2021. Antallet af elever den ny skole forventes at skulle rumme, vil også ligge til grund for de rammer, vi sætter i udbudsmaterialet. Frem til projektet sendes i udbud har vi dog mulighed for at justere i udbudsmaterialet, således at det baserer sig på den seneste prognose. Prognoserne justeres årligt på baggrund af befolkningsprognoserne. Prognoserne ligger forventeligt klar i april. Vi har således mulighed for at få yderligere en prognose mere med, før byggeprogrammet låses.

Det skal endvidere oplyses, at der er igangsat mijøundersøgelser på arealet ved Enghaveskolen og arealet i Rådhusparken - som forberedelse til byggesagen.

Konsekvenser

Beslutning om placering af ny skole vil give mulighed for at fokusere arbejdet med byggeprogrammet og kan skabe afklaring for nuværende og kommende brugere af skolen.

Beslutning om tema vil være et vigtigt input til det videre arbejde med byggeprogram og inddragelse af skolens brugere.

Høring, dialog og formidling

I forhold til placering, er der ikke foretaget høring, men vurderingen (bilag) er blevet trykprøvet af eksternt konsulentfirma forud for fremlæggelse for udvalget.

Med hensyn til, om der skal tilknyttes et tema til projektet, har det været diskuteret i EC, i styregruppe og projektgruppe. Vælges placeringen Enghave, kan konkretisering af tematisering indgå som en del af inddragelsesprocessen og være en del af formidlingen til de bydende teams.

Økonomi

Beslutningen om placering har betydning for anlægsprojektets økonomi. En placering i Enghaven vil betyde, at der er større logistiske udfordringer i forbindelse med bl.a. trafiksikkerhed og håndtering af støjgener, som vil fordyre projektet. Firmaet V2C har vurderet de enkelte placeringer ift. logistik, sikkerhed og byggepladsomkostninger.

Den samlede byggepladsomkostning for placering på Enghaven er estimeret til ca. 12.600.000,- og for Rådhusparken 7.500.000,- kr. Udgifterne kan deles op i generelle udgifter til byggeplads, udgifter knyttet til lokaliteten og udgifter til ekstra hensyn til en skole i drift. Der er ikke i omkostningsestimatet forudsat udsættelser af byggeriet af hensyn til en skole i drift. Den ugentlige udgift til en udsættelse vil være 350-900.000,- kr. afhængig af, hvor i byggeperioden man er. Generelle byggepladsomkostninger er medtaget i budgettet for skolen på 115 mio. kr., ligesom der i budgettet er vurderet og medtaget omkostninger til nedrivning af skole.

Bilag

66. Økonomiske udfordringer på familieområdet

Sagens kerne

I årets første måneder har der været mange komplekse sager i Familieafdelingen. I ti tilfælde har Familieafdelingen siden nytår måttet gribe til anbringelse af børn og unge. Det giver et stort pres på sagsbehandlingen og på økonomien. Ved forventet regnskab ved årets udgang, vurderer administrationen, at der vil være en merudgift på 20 mio. kr. i forhold til budgettet. En række tiltag er allerede sat i gang eller vil blive sat i gang for at forbedre indsatsen for de udsatte børn og unge og modvirke stigningen i udgifterne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tiltræder initiativerne i notatet om økonomiske udfordringer på familieområdet

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Familieområdet er generelt udfordret af komplekse familiesager med børn i mistrivsel. Senest har det vist sig ved, at Familieafdelingen siden nytår har anbragt ti børn og unge. Det drejer sig om børn, som lever i grov vold, massivt misbrug, har kognitivt svage forældre, psykisk sygdom, voldsomt konfliktniveau mv. Det betyder, at børnene udvikler en bekymrende adfærd, hvor de ikke udvikler sig alderssvarende fysisk og psykisk.

Den positive historie er, at det alt andet lige hjælper børnene at blive skærmet fra massivt omsorgssvigt. Anbragte børn har det generelt vanskeligere end andre, men i forhold til deres udgangspunkt er de bedre stillet end ved at blive boende hjemme. På den måde gør de høje udgifter til området en forskel for de udsatte børn og unge. Det ændrer dog ikke ved, at udgifterne til området er høje, og at der sker en eksplosiv stigning i disse år.

Der har også de seneste to år været budgetoverskridelser. Derfor er der allerede gjort mange ting for at modvirke udgiftsstigningen. Bl.a. arbejder Familieafdelingen efter indsatstrappen, så de mindst indgribende indsatser generelt anvendes først, alle anbringelsessager har været gennemgået for at se, om der var mulighed for bedre og billigere anbringelsesformer, Ungehyblerne er etableret, egne behandlingstilbud oprettet, mv.

Det seneste halve år har Social Service og Familier iværksat en række yderligere initiativer, som forventes fremadrettet at få betydning for udviklingen på området. Dertil kommer en række initiativer, som kan fremrykkes affødt af de aktuelle udfordringer.

I det vedlagte notat redegøres for de økonomiske konsekvenser af stigningen i antallet af anbringelser, ligesom notatet fremhæver en række forklaringer på udviklingen. Dernæst beskrives de igangværende og nye initiativer, som skal forbedre insatsen for de udsatte børn og modvirke stigningen i udgifterne.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service.

Økonomi

Ved forventet regnskab pr. 31.1.18, vurderer administrationen, at der vil være en merudgift på 20 mio. kr. i forhold til budgettet. Dermed forventes de samlede udgifter til familieområdet i 2018 at blive 112,5 mio. kr. Udgifterne til anbringelser udgør heraf 81,6 mio. kr. De resterende 31 mio. kr. er udgifter til forebyggende indsatser, familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte, mv. Merforbruget i forhold til budgettet fordeler sig med 16 mio. kr. til anbringelser og 4 mio. kr. øvrige indsatser, primært familiebehandling, kontaktpersoner og psykologiske udredninger og behandling. Hele udgiftsbudgettet til familieområdet er omfattet af servicedriftsrammen. Kommunen får dog refunderet 6,7 mio. kr. for særligt dyre enkeltsager. Disse indtægter er dog ikke en del af servicedriftsrammen. Det betyder, at alle bruttoudgifter (udgifterne før refusion) påvirker servicedriftsrammen.

De igangsatte og planlagte initiativer kræver samlet set tekniske omplaceringer på det samlede budget for Social Service og Familier på 2.150.000 kr.. Derudover tilføres der kr. 500.000 på administrationsbudgettet samt en udvidelse af rammen til familiebehandling på 500.000 kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019. Det skønnes, at disse omplaceringer og investeringer i 2018 netto vil give en besparelse på 1 mio. kr., stigende til 3 mio. kr. i 2019. Det skal understreges, at det er et skøn med en vis usikkerhed på grund af sagernes kompleksitet. Skønnet er eksklusiv de udgifter, der er forbundet med en større satsning på den forebyggende indsats. Økonomien i forhold til dette vil indgå i den kommende budgetproces.

Bilag

67. Underskriftsark

Sagens kerne

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
formand

Torben Hedelund (A) næstformand

Anja Rosengreen (F)

Thomas Møller Nielsen (V)

Lisbet Møller (Ø)

Steen Hasselriis (V)

Michael Thomsen (V)

Beslutning

-

Sidst opdateret 30. januar 2019