ØkonomiudvalgetReferat 15.05.2018 kl. 15:00

Medlemmer:

Anja Rosengreen (F)
Lisbet Møller (Ø)
Michael Thomsen (V)
Steen Hasselriis (V)
Steffen Jensen (A)
Thomas Møller Nielsen (V)
Torben Hedelund (A)

99. Godkendelse af dagsorden

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

100.

Sagsbehandling

Lukket punkt

101. Ny målgruppe og afdeling på Midgården

Sagens kerne

I 2017 har Social Service og Familier arbejdet med scenarier for en ny målgruppe/ afdeling på Midgården for at mindske sårbarheden over for tomme pladser. I november 2017 drøftede Udvalget for Ældre og Handicappede fire scenarier, og på den baggrund er der arbejdet videre med "Ældre udviklingshæmmede" og "Borgere med kompleks erhvervet hjerneskade". Det vurderes på baggrund af blandt andet besøg på andre botilbud mest hensigtsmsæssigt at oprette et tilbud til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at Midgården arbejder hen imod at etablere et tilbud til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade på baggrund af godkendelse i Socialtilsynet og mulig dialog med KKR.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Ældre og Handicappede, 3. maj 2018, pkt. 45:

Der er modtaget høringssvar af 30. april 2018 fra Ældrerådet.

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I august 2017 blev Udvalget for Ældre og Handicappede orienteret om udfordring med tomme pladser på Midgården og en generel tilbagegang i Midgårdens målgruppe, som bevirkede at Social Service og Familier havde ønske om at undersøge om der kan etableres en afdeling til en ny målgruppe på Midgården. I mellemtiden er antallet af pladser nedreguleret til 26 (fra 28) og taksten er tilsvarende sat op. Efterfølgende har der alligevel været en periode med en tom plads, som nu er fyldt. Det er hensigten på sigt igen at kunne fylde 28 pladser. Dog betyder den generelle nedgang i efterspørgslen fra Midgårdens traditionelle målgruppe, at der er fortsat er et ønske om at se på muligheden for at inkludere en ny målgruppe.

På baggrund af orienteringen i august 2017 anmodede Udvalget for Ældre og Handicappede om, at Social Service og Familier arbejdede videre med forskellige scenarier for målgrupper (møde den 23. august 2017, pkt. 414).

Frem til november 2017 arbejdede Social Service og Familier med scenarier for fire målgrupper, som Udvalget for Ældre og Handicappede drøftede på deres møde den 8. november 2017, pkt. 443:

- Ældre udviklingshæmmede

- Borgere med kompleks erhvervet hjerneskade (senhjerneskade)

- Borgere med behov for individuelt tilrettelagt pædagogisk indsats

- Borgere med infantil autisme

Afdækningen pegede på behovet for at undersøge de to førstnævnte målgrupper yderligere. På baggrund af yderligere afdækning, herunder besøg hos botilbud til senhjerneskadede borgere, peger administrationen på at etablere en afdeling for borgere med kompleks erhvervet hjerneskade.

Målgruppen kan beskrives som borgere med kompleks erhvervet hjerneskade, hvor yderligere genoptræning og indsats i fx eget hjem ikke er mulig. Målgruppen har både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og har brug for massiv støtte til opretholdelse af basale livsfunktioner. Målgruppen er kendetegnet ved at have permanente fysiske skader i moderat til svær grad. De er fx ramt af lammelser, der påvirker deres mobilitet, så de sidder helt eller delvist i kørestol og ikke kan forflytte sig uden hjælp. De har moderat til svær dysfasi (tygge og synkeforstyrrelser) og permanente psykiske skader i svær grad, som giver forstyrrelser i personlighed, tænkning, følelser, sprog og adfærd.

Begrundelserne for at pege på denne målgruppe er:

 • Borgere i målgruppen vil profitere af den samme overordnede tilgang som Midgårdens nuværende målgruppe, samt den integrerede sundhedsfaglige og pædagogiske tilgang, som findes på Midgården. De handicapvenlige forhold indendørs og udendørs er velegnede i forhold til målgruppens behov.
 • Andre botilbud for borgere i målgruppen angiver, at de har venteliste til deres tilbud, og der ser derfor ud til at være et behov for yderligere tilbud. Dette underbygges af KKR Hovedstadens afrapportering om central udmelding vedrørende voksne med kompleks erhvervet hjerneskade fra februar 2016, hvor kommunerne angiver, at der opleves ventetid til tilbuddene.
 • Målgruppen af ældre udviklingshæmmede findes allerede på Midgården, hvis deres funktionsniveau er overens med tilbuddet. Disse ældre indgår uproblematisk i de eksisterende afdelinger, hvor de er en naturlig del af den eksisterende målgruppe. Hvis tilbuddet skulle målrettes en bedre fungerende målgruppe af ældre udviklingshæmmede (fx fra Trekløveret), vurderes Midgårdens nuværende serviceniveau at være for højt i forhold til borgernes behov. Det vil være vanskeligt at lave en afdeling med et meget anderledes serviceniveau.

Borgere med kompleks erhvervet hjerneskade indsluses løbende på Midgården, efterhånden som mulighederne opstår. Det er tanken, at borgerne efterhånden samles i en afdeling. For at undgå høj sårbarhed for Midgårdens drift vil der ikke blive lukket pladser ned midlertidigt for at blive givet plads til den nye målgruppe (fx lukke en afdeling og genåbne). Der er en risiko for, at Midgården i overgangsperioden fremstår med et mindre specialiseret præg i forhold til senhjerneskadede, og at nogle borgere/ pårørende måske derfor ikke vil ønske Midgården, da de ikke identificerer sig med den nuværende målgruppe. Det vil være et fokuspunkt i kommunikationen om tilbuddet, at imødegå denne bekymring bedst muligt.

Den overordnede faglige tilgang: Midgårdens faglige målsætning er at sikre et trygt hjem for borgere med betydeligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Midgårdens tilgang understøtter muligheden for udvikling og vedligehold af den enkelte borgers funktionsniveau og kompetencer. Den faglige tilgang er bygget op omkring neuropædagogik, strukturpædagogik og sanseorienterede tilgange. Disse socialfaglige tilgange er anvendelige både i arbejdet med medfødte og erhvervede hjerneskader. Midgårdens sundhedsfaglige indsats vil skulle suppleres med fysio og ergoterapeutisk faglighed jævnfør den nye målgruppes særlige behov.

Tidshorisont: Det forventes, at tilbuddet kan være endeligt på plads organisatorisk ved udgangen af 2018, men der kan i perioden frem til dette også tages borgere fra den nye målgruppe ind undervejs, såfremt tilbuddet godkendes af Socialtilsynet. Mulighederne afhænger fx af konkrete henvendelser, tomme pladser mv. Der vil fremadrettet være fokus på også at få borgere ind fra Midgårdens nuværende målgruppe.

For at etablere en afdeling til den nye målgruppe skal der i løbet af 2018 særligt arbejdes videre med:

- Beskrivelse af tilbuddet og godkendelse af Socialtilsynet.

- Rekrutterings- og kompetencestrategi tilpasses behovet for fx ergo- og fysioterapi til målgruppen.

- Synliggørelse og markedsføring af tilbuddet og Midgårdens særlige kvaliteter i forhold til målgruppen.

Lov- og plangrundlag

Servicelovens § 108 (længerevarende botilbud)

Konsekvenser

Det forventes, at et tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade vil have positive afledte konsekvenser for den nuværende målgruppe. Kompetencer indenfor fysio- og ergoterapi vil kunne give de øvrige beboere øget mulighed for vedligeholdelsestræning og en bedre brug af hjælpemidler end det er muligt i dag.

Der vil være behov for kompetenceudvikling af Midgårdens nuværende basispersonale bestående af omsorgsmedhjælpere, social og sundhedshjælpere og assistenter, samt pædagoger. Der skønnes at være behov for udvikling og specialisering af det daglige arbejde med konkrete metoder, samt i forhold til nogle af de særlige problemstillinger, der er kendetegnende for mennesker med erhvervet hjerneskade (f.eks. sorgbearbejdning, bitterhed, depression). Tilføjelsen af (skønnet) en fysioterapeut og en ergoterapeut til Midgårdens personale vil opkvalificere den tværfaglige indsats markant og kan samtidigt betyde, at der i nogen grad kan ske en opgaveforskydning således, at nogle oplevelses- og samværsaktiviteter, der for nuværende er varetaget af basispersonalet, fremover varetages af fysio/ergoterapeut og har karakter af træning og vedligehold.

Høring, dialog og formidling

Botilbuddenes MED-udvalg har løbende været inddraget i processen med at definere en ny målgruppe.

Der blev i august 2017 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for ledelsen af Botilbuddene, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til at arbejde med det oprindelige forslag til ny målgruppe (borgere med behov for individuelt tilrettelagt pædagogisk indsats). Denne arbejdsgruppe har også drøftet afdækningen af andre målgrupper og vil blive inddraget i det videre arbejde med beskrivelsen af tilbuddet, kompetencer, indfasning, organisering mv.

Der har været løbende dialog med Botilbuddenes pårørenderåd om arbejdet med at mindske Midgårdens risici for at have tomme pladser. Pårørenderådet er enige i, at målgruppen "kompleks erhvervet hjerneskade" må forventes at være mest kompatibel med den nuværende målgruppe.

Økonomi

En afdeling for en ny målgruppe er led i at mindske Midgårdens sårbarhed overfor tomme pladser, som påvirker virksomhedens økonomi. Det skal også sikre, at Midgården kan bibeholde konkurrencedygtige takster – også for den nuværende målgruppe.

Det er forventningen, at taksten på tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade vil være den samme som til den nuværende målgruppe. Omlægningen sker altså indenfor Midgårdens nuværende økonomiske ramme.

Bilag

102. Anvendelse af servicelovens § 82a-d - drøftelse

Sagens kerne

Servicelovens voksenbestemmelser er revideret per 1. januar 2018. Der er indført en ny paragraf - § 82 a-d, som tydeliggør og udvider kommunernes mulighed for at iværksætte en tidlig og forbyggende indsats på et tidspunkt, hvor borgeren ellers ikke var berettiget til visiterede ydelser efter Serviceloven. § 82a-d giver mulighed for at tilbyde gruppebaseret støtte, individuel støtte i op til 6 måneder og sociale akuttilbud. Derudover åbner lovgivningen mulighed for at samarbejde med frivillige foreninger om disse tilbud. § 82a-d er en "kan"-paragraf. Det foreslås, at gruppebaserede og individuelle forløb implementeres i begrænset omfang gennem åben rådgivning og vejledning og i projektet "Sammen om Job".

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at Servicelovens § 82a-b implementeres gennem "åben rådgivning og vejledning" hos Familie- og Voksenstøtte og i projektet "Sammen om Job".

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 30. april 2018, pkt. 37:

Direktionens indstilling godkendt.

Der udarbejdes en evaluering af tiltagene primo 2019.

Sagsfremstilling

Ændring i serviceloven

Den 1. januar 2018 trådte en række ændringer i serviceloven i kraft. En af ændringerne er en udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig og forebyggende indsats for voksne med nedsat funktionsniveau eller sociale problemer.

Servicelovens formålsparagraf betoner nu udviklingsperspektivet for den enkelte (tilføjelser i revisionen af serviceloven er fremhævet nedenfor):

- "Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten." (§ 1, stk. 2)

- "Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte." (§ 1, stk. 3)

I formålsbestemmelserne (§ 81) på voksenområdet er der også tilføjet/omformuleret således, at den enkeltes ansvar og udviklingspotentiale fremhæves. Der lægges større vægt på rehabilitering og inklusion i samfundet.

Under overskriften "tidlig forebyggende indsats" er der tilføjet en ny paragraf, § 82 a-d. Den giver yderligere mulighed for indsatser til voksne borgere, som i dag ikke har tilstrækkeligt omfattende problemer til at være berettiget til visiterede ydelser efter serviceloven. Paragraffen beskriver indsatser kommunen kan tilbyde, men ikke har pligt til at tilbyde. Der er ikke tilknyttet klagemulighed til den nye paragraf.

Målgruppen for den tidlige forebyggende indsats er personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Ifølge lovbemærkningerne skal den tidlige forbyggende indsats have fokus på hjælp til selvhjælp, på at aktivere borgernes egne ressourcer og på at skabe sociale netværk.

§ 82a-d omfatter:

- § 82a: Gruppebaseret hjælp, støtte og optræning af færdigheder.

- § 82b: Individuel hjælp støtte og optræning af færdigheder. Tilbuddet kan gives i op til 6 måneder.

- § 82c: Oprettelse og drift af sociale akuttilbud med det formål at tilbyde personer med psykiske lidelser akut støtte, omsorg og rådgivning.

- § 82d: Kommunen kan samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, når der tilbydes støtte efter §§ 82a og b.

Sammenhæng til Social Service og Familiers principper og målgruppe

På voksen- og handicapområdet arbejder både Handicap- og Voksenafdelingen og Familie- og Voksenstøtte ud fra en række principper med grundlag i det rehabiliterende perspektiv. Principperne er:

• Borgeren tager i videst muligt omfang ansvar for sit eget liv

• Udgangspunktet er borgerens ressourcer, ønsker og mål

• Mindst indgribende indsats

• Familie og netværk er betydningsfulde

• En sammenhængende indsats

• Faglig og økonomisk ansvarlighed.

Principperne er i god overensstemmelse med ændringerne i serviceloven, som betoner det rehabiliterende og udviklende perspektiv, borgerens ansvar for sit eget liv og en tidlig indsats. Det er Social Service og Familiers vurdering, at anvendelse af § 82a-d vil medvirke til at understøtte principperne, da der kan gives en tidligere og hurtigere indsats. Det kan medvirke til, at borgerens problemer ikke når at vokse til et omfang, hvor det tager længere tid at få vendt situationen igen.

Social Service og Familier oplever henvendelser fra en række borgere, hvor det vurderes, at en indsats under § 82a-b kan være relevant. Det kan være borgere i krise med sammensatte problemtikker, borgere med nyopstået psykisk sygdom, borger der har behov for hjælp til at komme i udrednings-/behandlingsforløb, ny-hjemvendte/ udskrevne fra andre tilbud (døgnbehandling, fængsel, hospital...), borgere med meget spinkelt netværk og ensomhedsproblematikker med videre.

Det er borgere, som i dag enten ikke får indsats efter serviceloven, fordi deres funktionsnedsættelse/problemer ikke er store nok til at berettige til støtte efter § 85 (socialpædagogisk støtte), men hvor det ofte opleves, at de ved egen hjælp har svært ved at komme ud af deres problem - og der er derfor risiko for, at deres problemer vokser i en sådan grad, at de senere skal have støtte. En mindre gruppe af borgere i målgruppen for § 82a-b visiteres i dag til § 85, men vurderes at kunne klare sig med et mindre indgribende og tidsbegrænset indsats, som der indtil nu ikke har været mulighed for at tilbyde.

Målgruppen for en tidlig forebyggende indsats ligger altså i snitfladen mellem borgere, der typisk ydes råd og vejledning og henvises til hjælp fra netværk, frivillige foreninger og andre kommunale tilbud, og borgere, der tilbydes socialpædagogisk støtte efter § 85 i form af gruppetilbud og/ eller let individuel støtte (og hvor der er fokus på netværkets samtidige understøttelse). Målgruppen vil i de enkelte kommuner være afhængig af både serviceniveauer for eksisterende tilbud og hvilke tilbud, der i øvrigt findes. Hvis § 82a-b anvendes skal der være opmærksomhed på, at tilbuddet ikke skal omfatte borgere, der kan få relevant hjælp til deres problemstillinger i fx. frivillige foreninger og i andre tilbud mv (fx i den frivillige økonomiske rådgivning).

Ifølge lovgivningen er det en forudsætning for at give tilbud efter § 82a-b, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres. Der er derfor behov for en individuel behovsvurdering for at sikre, at borgerne henvises til det rette tilbud.

Gruppebaseret indsats i Familie- og Voksenstøtte

På grund af snitfladerne er der på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed omkring, hvem målgruppen konkret er, og hvor stor den er. Social Service og Familier vurderer, at det bedst kan afklares i en form for "projektperiode", hvor både målgruppe og serviceniveau for indsatsen defineres gennem konkrete, mindre tiltag.

Inden for Familie- og Voksenstøttes nuværende ramme vil det være muligt at etablere et begrænset tilbud om "åben" rådgivning og vejledning (kun for målgruppen, som henvises), som er åbent én gang om ugen i fx 4 timer. Dette tilbud vil kunne startes fra sommeren 2018. Familie- og Voksenstøtte vurderer, at det er muligt at etablere tilbuddet inden for den eksisterende ramme ud fra en formodning om, at en stor del af borgerne på et senere tilbud ville blive berettiget til socialpædagogisk støtte (§ 85). Nogle af borgerne vil kunne støttes så tidligt, at de ikke får behov for støtte, for andre borgere vil det måske betyde et mindre behov for støtte på grund af en tidlig indsats. Åben rådgivning og vejledning forventes at medføre en forbedring i tilbud for borgere, der får mulighed for tidligere og hurtigere hjælp end i dag. Tilbuddet forventes derfor at medvirke til at styrke borgernes eget ansvar for deres udvikling og deres rehabilitering. Det er dette rådgivningen skal afprøve.

Yderligere indsatser i Familie- og Voksenstøtte i form af etablering af gruppetilbud/udvidelse af eksisterende grupper eller tidsbegrænset, individuel støtte ville kræve investering i form af yderligere ressourcer og opstartes derfor ikke på nuværende tidspunkt. Der vil dog i enkelte tilfælde kunne tildeles individuelle forløb, hvis helt særlige forhold hos borgeren taler herfor.

Familie- og Voksenstøtte har erfaring med en række gruppetilbud, som ville kunne benyttes til målgruppen. Det er eksisterende faste tilbud som social færdighedstræning, idrætstilbud, netværkscaféer med videre, der vil kunne udvides til at omfatte en større målgruppe. Det er tilbud, som kan oprettes ad-hoc afhængig af behov og antal borgere.

Individuel indsats i projekt "Sammen om Job"

Halsnæs Kommune har i november 2017 fået projektmidler til projektet "Sammen om job", som er forankret i Borgerservice og Beskæftigelse, og implementeres i Sammen om ny velfærds voksenteam (i samarbejde med Social Service og Familier). Det vedlagte bilag orienterer nærmere om projektet.

Projektvilkårenes mulighed for at visitere udtrukne borger til det bevilgede forløb enten via Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB), Servicelovens § 82b eller § 85. Projektet er netop startet op med tilfældig udtrækning af de første 30 borgere (ud af 100 borgere i hele projektperioden). Borgergrundlaget tyder ikke umiddelbart på, at der vil være stort behov for at visitere efter Serviceloven, men projektet ønsker i projektperioden at kunne afprøve muligheden for at visitere efter § 82b for de borgere, hvor mentorstøtte efter LAB-loven ikke vurderes at "være nok" for at sikre overgangen til job men hvor de sociale problemstillinger ikke er så omfattende, at der er behov for bostøtte efter § 85. Her vil § 82b kunne understøtte udviklingen af øvrige færdigheder fx i hjemmet, dagligdagen mv.

Visitation efter 82b i projektet vil kunne betragtes som en meget begrænset afprøvning af paragraffen, da målgruppens størrelse endnu ikke er kendt og formodes relativt lille. Det vil dog kunne bidrage med et første forsøg med definition/ afgrænsning af målgruppen, som vil kunne vider udbygges såfremt Halsnæs Kommune på et senere tidspunkt ønsker at anvende § 82b mere bredt. Sammen om job slutter den 31. marts 2020, hvorved afprøvningen af § 82b i projektets regi også ville slutte.

Mulighed for samarbejde med frivillige organisationer

For tilbud om støtte efter § 82a-b åbner lovgivningen mulighed for, at kommunen samarbejder med frivillige organisationer om tilrettelæggelsen og gennemførelsen af tilbud. Social Service og Familier har ikke på nuværende tidspunkt forslag til konkrete samarbejder med frivillige, men har et veletableret samarbejde med Frivilligcentret, som vil være naturligt udgangspunkt for samarbejde om eventuelle fremtidige indsatser til målgruppen. Det kan også være aftaler om at henvise til tilbud etableret af frivillige organisationer.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven, § 1, 81 og 82a-d

Konsekvenser

På baggrund af de to begrænsede forsøg med § 82a (åbent tilbud) og § 82b (projekt Sammen om Job), som kan iværksættes umiddelbart, kan det efterfølgende vurderes, om tilbuddene er medvirkende til en tidligere indsats som mindsker behovet for yderligere støtte eller betyder at problemstillingerne ikke når at vokse sig meget store/komplekse. Forsøgene vil også kunne medvirke til at definere målgruppen bedre.

Økonomi

Tilbud om åben rådgivning og vejledning finansieres indenfor Familie- og Voksenstøttes nuværende ramme med forventning om, at der vil være en del borgere, som alternativt ville få behov for støtte efter § 85 på et senere tidspunkt.

Visitation efter § 82b i projekt Sammen on Job finansieres indenfor projektets rammer.

Yderligere gruppetilbud eller individuelle tilbud vil kræve tilførsel af ressourcer - særligt i en overgangsperiode, hvor det afklares om en tidlig indsats på sigt kan føre til et fald i behovet for støtte efter § 85 (eller mindsket tilgang). Ligeledes vil etableringen af et akuttilbud efter § 82c kræve tilførsel af ressourcer.

Bilag

103. Godkendelse af Værdighedspolitik

Sagens kerne

Ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen skal Byrådet inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

Værdighedspolitik fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Værdighedspolitikken

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Ældre og Handicappede, 3. maj 2018, pkt. 46:

Der er modtaget høringssvar af 30. april 2018 fra Ældrerådet.

Direktionens indstilling anbefales med de drøftede ændringer.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen skal Byrådet inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

Værdighedspolitik fremlægges til godkendelse. Jf. bekendtgørelsen skal værdighedspolitikken beskrive hvordan Halsnæs Kommunes ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død
 • Pårørende.

Det sidste punkt vedrørende pårørende er nyt i forhold til den nuværende værdighedspolitik.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

104. Anlægsbevilling - Hundested Plejecenter

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelse af budget 2018 - 2021 blev der afsat midler til Hundested Plejecenter til renovering og udvidelse af omklædningsfaciliteter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Ældre og Handicappede, 3. maj 2018, pkt. 47:

Der er modtaget høringssvar af 30. april 2018 fra Ældrerådet.

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Personalet er pålagt at bruge arbejdsbeklædning og har derfor krav på omklædningsfaciliteter, da arbejdstøjet skal skiftes på arbejdspladsen. Ved en renovering og udvidelse af omklædningsfaciliteter imødekommes Arbejdsmiljølovens krav om at tilrette omklædningsfaciliteterne i forhold til antallet af medarbejdere. Nuværende omklædningsforhold kan ikke rumme 100 medarbejdere - der er to badeforanstaltninger, to toiletter og 50 omklædningsskabe og ingen plads til at opbevare den rene beklædning.

Ejendomscentret har vurderet, at der er mulighed for at bruge et andet og større lokale i kælderen til formålet.

Lov- og plangrundlag

Budget 2018 - 2021

Konsekvenser

Ved at udvide omklædningsforholdene for medarbejderne, kan alle skifte deres beklædning på arbejdspladsen, og de har mulighed for at tage et bad. Dette øger hygiejnen og forebygger smittefaren i forhold til at adskille beklædning, der bruges ved beboer/patientpleje og med det private tøj.

Økonomi

Ved godkendelse af direktionens indstilling, meddeles en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Bilag

105. Anlægsregnskab Trafiksikkerhed i Ølsted

Sagens kerne

Byrådet besluttede på mødet den 26. april 2016 at bevillige 1.220.000 kr. til at højne trafiksikkerheden i Ølsted. Projektet var betinget af, at der blev brugt 800.000 kr. af rådighedsbeløbet fra pulje til "Cykelstier og trafiksikkerhed". Den samlede bevilling blev i alt 2.020.000 kr.

Anlægsprojektet er gennemført som planlagt med et merforbrug på 115.092 kr.

Byrådet bedes godkende anlægsregnskabet.

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet beslutter, at

1. anlægsregnskabet godkendes med et merforbrug på 115.092 kr.

2. merforbruget på 115.092 kr. finansieres af driftsbudgettet for vejvedligehold.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 2. maj 2018, pkt. 67:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Korrigeret

anlægsbevilling

Endeligt

anlægsregnskab

Afvigelse

Udgifter

2.020.000

2.135.092

-115.092

Indtægter

0

0

0

Netto

2.020.000

2.135.092

-115.092

I investeringsoversigten for 2016 - 2019 blev der afsat 1.220.000 kr. til at højne trafiksikkerheden i Ølsted. Projektet var betinget af, at der bruges 800.000 kr. af rådighedsbeløbet fra pulje til "Cykelstier og trafiksikkerhed". Der blev bevilliget en anlægsbevilling på i alt 2.020.000 kr. til trafiksanering af den centrale del af Ølsted, på Hovedgaden fra Månelysvej til krydset ved Byvej samt den sydligste del af Byvej fra Jernbaneoverskæringen til krydset ved Hovedgaden. Bevillingen blev periodiseret med 620.000 kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. i 2017.

Udpegelsen af Hovedgaden som fokus samt et fokus på de "bløde trafikanter" er sket i sammenarbejde med repræsentant fra Trafikgruppen og repræsentant fra Lokalrådet i Ølsted.

Der blev etableret fartdæmpende foranstaltninger samt en delt cykel- og gangsti på den sydlig side af Hovedgaden, så Hovedgaden fremstår som ét helt og samlet forløb gennem Ølsted. Cyklisterne var meget udsatte i den sydlige del af Byvej, som er meget smal og uden cykelsti og fortov i den sydgående retning. Der blev, for at sikre forholdene for cyklisterne, ligeledes etableret sti her.

Merudgiften på 115.092 kr. skyldes primært, at der var et stort betonfundament og gamle kantsten under asfalten langs Byvej, som skulle fjernes inden stien kunne etableres.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3 og aflæggelse af anlægsregnskaber.

Økonomi

Anlægsbevilling: 2.020.000 kr. i udgift.

Anlægsudgifter: 2.135.092 kr.

Afledt drift: 20.000 kr. er indarbejdet i driften for vejvedligehold fra 2017.

Anlægsregnskabet afsluttes med et merforbrug på 115.092 kr., som finansieres af driftsbudgettet for vejvedligehold.

106. Anlægsbevilling - Udflytning fra Sundhedshuset

Sagens kerne

Energitilsynets fremtidige placering i Frederiksværk med op mod 115 arbejdspladser og salget af Sundhedshuset, Torvegade 10 i Frederiksværk til Staten, indebærer at der skal findes andre lokaliteter til de kommunale funktioner, der i dag befinder sig i huset.

Byrådet har allerede på sit møde den 22. marts 2018 afsat et rådighedsbeløb på 11 mio. kr. til at gennemføre de forventede genplaceringer af de kommunale funktioner, der skal flyttes fra Sundhedshuset og der foreligger nu et endeligt plan fra administrationen, med forslag til fremtidig placering af Hjemmeplejen og Træning og Aktivitet. Planen indebærer yderligere udgifter for 0,6 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 18. april 2018, at udskyde sagen, med henblik på tilvejebringelse af yderligere oplysninger. Sagsfremstillingen er opdateret med de oplysninger Økonomiudvalget har efterspurgt.

Der forelå til Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018 et høringssvar fra Ældrerådet af den 11. april 2018 på det foreliggende grundlag. Ældrerådet vil blive bedt om evt. at komme med yderligere høringssvar - med udgangspunkt i det aktuelle beslutningsgrundlag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. Planen for udflytning af de kommunale funktioner fra Sundhedshuset i Torvegade 10

2. En anlægsbevilling på 11.600.000kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 11.000.000 kr. og kommunens kassebeholdning med 600.000 kr.

3. En tillægsbevilling på 50.000kr. til kørselsgodtgørelse i Træning og Aktivitet i 2018.

Konsekvenserne vedrørende afledt drift (kørsel og bygningsdrift) indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2019-2022.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Energitilsynets fremtidige placering med op mod 115 arbejdspladser i Frederiksværk indebærer, at administrationen har udarbejdet en plan for genplacering af virksomhederne Træning og Aktivitet (herunder administration, teknisk servicemedarbejder, ergoterapi, fysioterapi samt Aktivitet og Solskinsforeningen) og Hjemmeplejen (herunder hjemmesygeplejen, hjemmeplejen samt administration og tværfaglige medarbejdere), som Byrådet skal behandle.

I forbindelse med flytning af de to virksomheder er der en lang række forhold der bør tages hensyn til. For eksempel er det afgørende at Hjemmeplejens team i Frederiksværk er fysisk placeret med cykelafstand til bykernens borgere. I forhold til Træning og Aktivitets flytning til Hundested øges transporten for både medarbejdere og borgere. Imidlertid vil placeringen i Hundested imødekomme andre væsentlige faktorer, som eksempelvis krav til træningsfaciliteter, herunder tilstrækkelige kvadratmeter og at virksomhedens afdelinger samles på samme adresse, dog med en satelit-funktion i Brederød.

En lang række andre forhold har ligeledes betydning for de områder, som de nye placeringer skal indeholde. Det har derfor ikke været muligt at finde en samlet fælles placering for alle områder, som kan tilgodese de forskellige behov.

I forhold til løsningsforslag inden for den økonomi, som er afsat af Byrådet, har administrationen i videst muligt omfang fokuseret på at etablere de nødvendige funktionsmæssige elementer for at opgaverne kan løftes i de nye fysiske rammer. De lovgivningsmæssige forhold er med planen overholdt inden for en begrænset overskridelse af den allerede afsatte økonomiske ramme.

Fremtidig placering af Træning og Aktivitet
Størstedelen af Træning og Aktivitet, samt demenstilbuddet Aktivitet og Solskinsforeningen, kan placeres på Nørregade 87, Hundested, (den tidligere Storebjerg Skole i Hundested).

På grund af skimmelrenoveringen i Sundhedshuset, Torvegade 10, er genoptræningen i 2017/2018 genhuset i 2005-bygningen (Blok C) på Nørregade 87. Det kræver mindre ombygninger at gøre dette til en permanent løsning.

Tidligere Storebjerg skole består af 3 selvstændige bygninger:

Nørregade 87 (Hovedbygningen), består udover nedenstående bygninger af en idrætshal og gymnastiksale, der indgår i idrætshallernes bookingsystem.

 • 2005-bygningen (Blok C) indeholder klasselokaler og kontorer (Her er Træning og Aktivitet midlertidigt genhuset).
 • 1980-bygningen (Blok B) indeholder to etager med klasselokaler i stueetagen, musik og billedkunst er placeret på parterreetagen. Det indstilles, at flytte demenstilbuddet ind i stueetagen. Demenstilbuddet er på nuværende tidspunkt genhuset i Tømrergade 9 i Hundested, hvor der ikke er tilstrækkelig plads til tilbuddets aktiviteter.
 • 1955-bygningen indeholder klasselokaler, der ændres til personalefaciliteter (inkl. bad og omklædning), rengøring af hjælpemidler og depot for hjælpemidler.
 • 1965-bygningen indeholder de naturfaglige lokaler. Bygningen anvendes ikke i denne udflytning.

Nørregade 85 (1919-bygningen) er placeret ud mod Nørregade, og rummer skoletandplejen på 1. sal. Stueetagen står tom, men vil fremadrettet blive benyttet til undervisningsfunktioner i Børn, Unge og Læring, der hidtil har været placeret i den blå Pavillon på Sonnerupvej 5.

Birkevej 10 (Lilleskolen) indgår ikke i denne flytning.

Udflytningen betyder, at hele Træning og Aktivitet, herunder demenstilbuddet, igen bliver samlet under samme tag med et satelit-funktion i Brederød.

Udflytningen lægger ikke beslag på hele den tidligere Storbjerg skole. Der er derfor fortsat mulighed for at sælge eller placere flere funktioner på den tidligere skole.

Derudover vil der være synergi mellem de borgere, der benytter hallerne, og de borgere som skal til genoptræning.

Fremtidig placering af Hjemmeplejen
I Frederiksværk placeres Hjemmehjælpen, der flyttes til lokaler på Plejecenteret Løvdalen. Blandt andet ombygges det tidligere kirkerum, ledige depotrum samt dele af det tidligere centralkøkken, hvor der deles lokaler med Hjælpemiddelcentralen, som netop er flyttet ind.

Hjemmeplejens administrative/tværgående medarbejdere placeres på hhv. plejecenteret Løvdalen og på Sonnerupvej i den blå pavillion.

En samlet placering af Hjemmeplejens administrative/tværgående medarbejdere på Storebjergskolen har været overvejet - men er blevet droppet, da det vil kræve yderligere leasing af 6 biler og en årlig ekstraudgift på 122.400 kr. ekskl. brændstof, forsikringer og vejtid. Der er desuden visse uhensigtsmæssigheder ved, at medarbejderne ikke er tæt på deres respektive virksomheder og borgere. Dette løses ved den nuværende foreslåede placering.

Det er endvidere Ejendomscenteret forventning, at udgifterne til ombygning på Storebjergskolen til brug for Hjemmeplejens administrative/tværgående medarbejdere er af samme størrelsesorden som ved indretning af arbejdspladser på Løvdalen og i den blå pavillon, som forslaget ligger nu. Det forventes ikke, at antal kvadratmeter udvides i forhold til det foreliggende oplæg.

Hjemmeplejen overtager desuden hele den tidligere børnehave på Ellevej 36 i Frederiksværk hvor hjemmesygeplejen flytter ind. Det store sygeplejedepot flyttes til Ellevej 36. Det er eventuelt nødvendigt med et yderligere depot på Løvdalen.

Flytningerne kræver etablering af handicaptoiletter, øgede og ændrede rumopdelinger, etablering af omklædnings- og badefaciliteter samt ændringer af udendørsarealerne. Hjemmesygeplejen, Hjemmehjælpen og de administrative/tværgående medarbejdere har brug for parkeringspladser ved deres bygninger. Ved demenstilbuddet skal der opsættes hegn og bygges en terrasse.

Fælles for Træning & Aktivitet, Hjemmeplejen, de administrative/tværgående medarbejdere
I Den blå Pavillon på Sonnerupvej 5 i Frederiksværk etableres en genoptræningssatellit for Træning og Aktivitet. Ligeledes flytter nogle af de tværfaglige og administrative medarbejdere fra Hjemmeplejen ind i pavillonen. Børn, Unge og Læring har indvilliget i at flytte deres undervisningsfunktioner til Storebjerg 1919-bygningen.

Den blå Pavillon er ikke stor nok til at kunne rumme alle de tværfaglige og administrative medarbejdere, derfor undersøges der flere muligheder. Der indrettes derfor kontorer på Plejecenteret Løvdalen, så alle tværfaglige og administrative medarbejdere bliver placeret i Frederiksværk.

Med hensyn til garageforhold klares det på den måde, at bilerne m.v. kan repareres på Storebjerg, istandgøres på Syrevej og leasingselskabet skifter dæk, hvor bilerne nu engang holder.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven.

Konsekvenser

Der er behov for en flytning af de funktioner, som har været placeret i ejendommen Torvegade 10, da ejendommen sælges til Staten. Kommunen er forpligtet til at opretholde funktionerne jf. serviceloven og sundhedsloven.

Miljø:

Øget kørsel i kommunen øger kommunens CO2-regnskab.

Øget kørsel af borgere påvirker ikke kommunens CO2-regnskab.

Personaleforhold - opmærksomhedspunkter:

Nogle af de administrative medarbejdere fra virksomheden Hjemmeplejen placeres i satellitfunktionen på Sonnerupvej 5, Frederiksværk.

Medarbejdere i Træning og Aktivitet får for størstedelens vedkommende længere kørsel til deres primære arbejdsplads (Nørregade 87).

Satellitfunktionen giver mulighed for, at Træning og Aktivitets medarbejdere kan løse opgaver med sårbare borgere samt opretholde funktioner i borgernes hjem i Ølsted, Frederiksværk og Liseleje. Endvidere skal de ikke køre til Hundested for at benytte personalefaciliteter og it-administrativ arbejdsplads. Det giver således mulighed for en effektiv styring af de samlede ressourcer i forhold til de borgerrettede opgaver.

Placeringen af hjemmesygeplejen i bygningen på Ellevej 36 vurderes ikke at indebære personalemæssige konsekvenser.

Høring, dialog og formidling

Der er nedsat en styregruppe for udflytningen af Træning og Aktivitet til Nørregade 87, i Hundested med deltagelse af leder af Ejendomscenteret, rådgivende medarbejder fra Ejendomscenteret, sundhedschef, leder af Træning og Aktivitet samt Arbejdsmiljørepræsentant fra Træning og Aktivitet.

Træning og Aktivitet har gode erfaringer fra tidligere byggeprocesser, hvor der under styregruppen har været nedsat en projektarbejdsgruppe, der har kunnet sikre en god koordinering af eksempelvis håndværkerydelser og virksomhedens drift.

Der er under styregruppen nedsat en projektarbejdsgruppe med deltagelse af rådgivende medarbejder fra Ejendomscentret, leder af Træning og Aktivitet, områdeleder for fysioterapien, TR for fysioterapien, arbejdsmiljørepræsentant for Træning og Aktivitet.

For udflytninger af Hjemmeplejen i Frederiksværk er der nedsat en styregruppe. Styregruppen består af leder af Ejendomscenteret, rådgivende medarbejder fra Ejendomscenteret, sundhedschef, leder af Træning og Aktivitet, leder af Hjemmeplejen, leder for Hjemmesygeplejen. Her er der også nedsat en tilsvarende projektarbejdsgruppe.

Afhængig af projektarbejdsgruppens dagsorden inddrages relevante deltagere som Områdeleder, TR eller medarbejderrepræsentant.

Ovenstående sikrer god medarbejderinddragelse, god afvikling af drift, samt at håndværkere kan komme til, når de skal udføre deres arbejde.

I øvrigt vil der under hele processen blive orienteret på virksomheds-MED om, hvorledes processen skrider frem. Frem mod den endelige beslutning i Byrådet - foretages en høring af MED-udvalgene i Virksomheden Hjemmeplejen, i virksomheden Træning og Aktivitet og Frederiksværk Plejecenter. Høringssvar samles gennem Hoved-MED, som fremlægger et samlet høringssvar fra medarbejderne til brug for Byrådets beslutning den 31. maj 2018.

I forbindelse med de allerede afholdte drøftelser i MED-udvalgene for Hjemmeplejen og Træning og Aktivitet, er der fremkommet en række spørgsmål til processen og de mulige løsninger. Disse spørgsmål er behandlet og besvaret i vedlagte notat fra Ejendomscentret "Kommentar til høringssvar" dateret 18. april 2018. Det bemærkes, at der naturligvis vil være en række helt konkrete og specifikke udfordringer, som skal løses i det efterfølgende forløb.

Ældrerådet har allerede den 11. april 2018 fremsendt et høringssvar med henblik på behandlingen i Økonomiudvalget den 18. april 2018. Da beslutningsgrundlaget imidlertid er ændret siden, fremsendes nyt materiale til Ældrerådet med henblik på eventuelt supplerende udtalelse frem mod Byrådets behandling.

Områderne sikrer selv en løbende information til de berørte medarbejdere.

Naboer til ejendommene vil, i det omfang at ombygninger giver anledning til det, løbende blive informeret.

Økonomi

Anlægsbevilling

Træning & Aktivitet og Solskinsforeningen, Nørregade 87: 5.135.000 kr.
Hjemmehjælpen og delvist hjemmesygeplejen, Løvdalen: 3.860.000 kr.
Hjemmesygeplejen, Ellevej: 2.140.000 kr.
Fælles for begge virksomheder, Sonnerupvej 5 (Den blå Pavillon): 440.000 kr.

Flytteudgifter: 25.000 kr.


Samlet anlægsbevilling i alt 11.600.000 kr.

Ønsker som resultat af medarbejderproces i alt 256.000 kr. er ikke finansieret, men kan såfremt ønskerne vælges gennemført fx finansieres af afsatte midler til uforudsete udgifter, hvis de ikke benyttes eller af virksomhedernes driftsbudget.

Afledt drift

Træning og Aktivitet, Kørsel:

Udgifterne til kørsel med borgere skønnes at blive forøget med op mod 400.000 kr. (beregning fra Træning & Aktivitet). Beløbet analyseres nærmere med henblik på at kunne indgå som en teknisk korrektion fra 2019.

Leasing af yderligere 2 biler i alt 64.800 kr. (Leasingydelse pr. måned 1.700 kr., brændstof 1.000 kr. pr. måned). Teknisk korrektion fra 2019.

Øget befordringsgodtgørelse til medarbejdere i alt 50.000 kr. Tillægsbevilling fra 2018.

Afledt drift, bygninger:

Torvegade 10; Her er på nuværende tidspunkt tilknyttet rengøring, vedligehold af udvendige arealer, bygningsdrift (energi, alarm, vedligehold etc.) og renovation. Disse udgifter bortfalder ved salget i begyndelsen af 2019.

Afledt drift på de nye matrikler forventes at kunne afholdes med et mindreforbrug på 325.000 kr. i forhold til udgifterne på Torvegade 10.

Til Budget 2018-2021 er der indarbejdet en pulje til mindre drift ved salg af kommunens ejendomme (O 6.2 - Mindre vedligehold ved øget salg). I forudsætningerne for håndtaget indgår Nørregade 87 som solgt i 2019. Der er indarbejdet tomgangsdrift for i alt 1.040.000 kr. Den ændrede anvendelse af matriklen medfører en mindre effektivisering på 520.000 kr., svarende til en benyttelsesgrad på 50 % af bygningerne. Denne effektivisering opnås ikke som følge af den ændrede bygningsanvendelse.

Netto set medfører den ændrede bygningsanvendelse en mindre effektivisering vedrørende afledt drift på 195.000 kr.

Er der ved ibrugtagen ændret anvendelsesgrad end den nuværende i Torvegade 10, håndteres dette i den løbende tilpasning af kommunens bygningsudgifter.

Bilag

107. Endelig vedtagelse af lokalplan 06.32 for tæt-lav bebyggelse på Tårnvænget

Sagens kerne

I forbindelse med salget af delområde F1 i Kregme Syd til en tæt-lav bebyggelse, er der udarbejdet en lokalplan for delområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at Lokalplan 06.32 for en tæt-lav bebyggelse i Kregme vedtages.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales, idet udvalgets ønske om omformulering af § 9.9 er afklaret og indarbejdet i bilaget Lokalplan 06.32, som fremsendes til vedtagelse i Byrådet. Økonomiudvalget ønsker at sidste sætning i § 9.9 udgår (omkring solceller).

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 2. maj 2018, pkt. 64:

Direktionens indstilling anbefales.

Udvalget anmodede administrationen om at formulere en § 9.9., hvor der er mulighed for at opsætte solenergianlæg, og hvor der er en balance mellem energiudnyttelse og æstetisk udtryk. Forslag til formulering sendes til skriftlig godkendelse i udvalget.

Sagsfremstilling

I lokalplan 06.26 for Kregme Syd er der udlagt to delområder, som hver især er beregnet til at blive udviklet til en samlet bebyggelse. Før disse byggerier kan gå i gang, skal der udarbejdes en lokalplan for delområdet.

Nu er delområde F1 i lokalplan 06.26 blevet solgt til byggeri af tæt-lav bebyggelse, hvorfor der er udarbejdet lokalplan 06.32.

Der er tale om en tæt-lav bebyggelse med et varieret udbud af boliger på mellem 95 og 125 m2 og på grundstørrelser på mellem 300 og 800 m2. Det betyder, at byggeriet rammer flere typer købere, og at der kan forventes at blive en bred beboersammensætning.

Da lokalplanområdet ligger som en del af Kregme Syd, er den grønne struktur med grønne arealer, træer, søer og stisystem ført med over i lokalplan 06.32.

Det samme gælder kravet om, at afvanding samles og ledes til de tre søer i området.


For at sikre et grønt og miljøvenligt boligområde er der i lokalplanen indsat bestemmelser om maksimal størrelse på terrasser samt krav til, at overkørsler og belægning i carporte bliver anlagt med græsarmeringssten eller andre permeable underlag.

Den offentlige høring har givet anledning til mindre tilretninger og præciseringer i lokalplanen. Se i øvrigt under overskriften Høring, dialog og formidling samt bilag 2.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse om Lov om planlægning nr. 1529 af 23. november 2015, med senere ændring i lov nr. 668 af 8. juni 2017.

Kommuneplan 2013.

Konsekvenser

En tæt-lav bebyggelse med et bredt udvalg af boligstørrelser vil betyde en bred beboersammensætning.

Dette vurderes at være et plus for det samlede boligområde indenfor lokalplanen, men også for det samlede boligområde Kregme Syd.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i 8 uger.

Der er kommet 2 indsigelser og 1 bemærkning til lokalplanen.

De 2 indsigelser går på spørgsmålet omkring parkering og gæsteparkering til byggeriet samt til trafiksikkerhed på Tårnvænget. Administrationens gennemgang af indsigelserne kan ses i bilag 2.

Indsigelserne har betydet, at parkeringsnormen på 1½ parkeringsplads pr. bolig er tydeliggjort i lokalplanen. Bygherre planlægger med 2 parkeringspladser pr. bolig. jf. bilag 2 i lokalplanen.

Bemærkningen er et ønske fra bygherre om at ændre antallet af boliger fra 28 til 30 boliger. Den ændring giver ikke problemer i forhold til projektet og er medtaget i lokalplanen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

108. Endelig vedtagelse af Lokalplan 09.4 For boliger på Vibehusvej

Sagens kerne

Byrådet har på sit møde den 30. januar 2018 vedtaget forslag til Lokalplan 09.4 for boliger på Vibehusvej.

Der er ikke kommet indsigelser/bemærkninger til planen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Lokalplan 09.4 For boliger på Vibehusvej endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales, idet de af udvalgets ønskede ændringer er afklaret og indarbejdet i version "Forslag til Lokalplan 09-4 Økonomiudvalget 15. maj", som forelægges til Byrådets godkendelse.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 2. maj 2018, pkt. 65:

Direktionens indstilling anbefales.

Udvalget anmodede administrationen om at formulere en § 7.1., hvor der er mulighed for at opsætte solenergianlæg, og hvor der er en balance mellem enegiudnyttelse og æstetisk udtryk. Forslag til formulering sendes til skriftlig godkendelse i udvalget. Udvalget anmodede administrationen om at ændre § 9.15 og 9.24 til 1,8 meter i stedet for 2 meter.

Sagsfremstilling

Denne lokalplan er udarbejdet, fordi den gældende lokalplan for området ikke giver mulighed for at etablere boliger på ejendommen. Det er købers ønske at ombygge det eksisterende børnehus til 4 boliger med en lille privat have til hver bolig og med et stort fællesområde for de 4 boliger. I den sydlige del af ejendommen ønskes der mulighed for at udstykke op til 7 grunde til rækkehuse eller at udstykke 3 grunde til parcelhuse.

Byggeriet er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1351 af 23. november 2015.

Kommuneplan 2013.

Konsekvenser

Med et salg af ejendommen til beboelse, vil områdets karakter ændres fra en ejendom i forfald til en pæn renoveret ejendom med liv i boligerne og et stort grønt fællesareal for beboerne i den nedlagte institution.

Høring, dialog og formidling

Lokalplanen er lavet i samarbejde med den kommende køber af ejendommen.

Forslaget har været i høring i 8 uger.

Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser i forhold til lokalplanen.

Bilag

109. Forslag til retningslinjer for reklamer og sponsorater i kommunens idrætsanlæg

Sagens kerne

Med baggrund i en konkret ansøgning om en forenings salg af navnet på dele af et kommunalt stadion har administrationen, i samarbejde med en række brugerrepræsentanter samt Halsnæs Idrætsråd, udarbejdet et forslag til retningslinjer for reklame- og sponsorvirksomhed gældende i kommunens idrætsfaciliteter. Efterfølgende har en diskussion i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati ført til en revision, hvor Byrådet træffer beslutning om foreningernes mulighed for at sælge navne på kommunale faciliteter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender retningslinjerne herunder tager stilling til, om der i forhold til navnerettigheder skal vælges model A eller B.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Borgmesteren satte forslag til retningslinier for reklamer og sponsorater til afsteming med model B først - da denne model vurderes at være den mest vidtgående.

For model B stemte: 3 (Liste V)

Imod model B stemte: 4 (Liste A, Liste F og Liste Ø)

For model A stemte: 4 (Liste A, Liste F og Liste Ø)

Imod model A stemte: 3 (Liste V)

Økonomiudvalget anbefaler Model A.

Mindretalsudtalelse: Venstre stemmer imod model A, idet vi via model B ønsker at give vores idræts- og foreningsliv bedre betingelser for udvikling, økonomisk såvel som organisatorisk.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 11. april 2018, pkt. 32:

Udvalget diskuterer sagen og tager den op som beslutningspunkt ved næste møde.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 2. maj 2018, pkt. 47:

For model A stemte:

Helle Vibeke Lunderød (A)

Annette Westh (A)

Henrik Tolstrup (A)

Olaf Prien (F)

Imod model A stemte:

Sune Raunkjær (V)

Susan Eirfeldt (V)

Stemte ikke for eller imod model A:

Gitte Hemmingsen (O)

For model B stemte:

Sune Raunkjær (V)

Susan Eirfeldt (V)

Imod model B stemte:

Helle Vibeke Lunderød (A), Formand

Annette Westh (A)

Henrik Tolstrup (A)

Olaf Prien (F)

Stemte ikke for eller imod model B:

Gitte Hemmingsen (O)

Model A anbefales.

Mindretalsudtalelse: Venstre stemmer imod model A, idet vi via model B ønsker at give vores idræts- og foreningsliv bedre betingelser for udvikling, økonomisk såvel som organisatorisk.

Sagsfremstilling

Baggrunden for sagen udspringer af en konkret ansøgning fra 2017 fra en forening, der med udgangspunkt i en sponsoraftale ønsker at sælge navnerettighederne til dele af et kommunalt stadion. Desuden udspringer forslaget af det faktum, at Halsnæs Kommune ikke tidligere har defineret retningslinjer på området. Som det er i dag, har forskellige idrætsforeninger på forskellig vis solgt reklameplads med videre på kommunens idrætsfaciliteter. Dette er for det meste sket uden formelle aftaler eller anden form for formalitet mellem den pågældende forening og Halsnæs Kommune.

Således har den hidtidige praksis på området i høj grad hvilet på traditioner, uformelle aftaler samt lokalt forankret praksis, og det skal understreges, at som sådan har dette overordnet fungeret fint.

På den anden side er salg af reklamer og sponsorater i kommunale idrætsfaciliteter reguleret af en række forskellige love og bekendtgørelser, som skal iagttages og følges. Der til kommer, at de enkelte idrætsfaciliteter har vidt forskellige udtryk, som indebærer, at vilkårene for fx opsætning af reklameskilte er meget forskellige. I forhold til udendørsfaciliteter kan vilkårene ligeledes være meget forskellige, idet forhold som fx nærheden til en skov kan afføde en forskel i vilkårene fra et stadion til et andet.

Med baggrund i ovenstående har administrationen i vintermånederne 2018 udarbejdet forslag til retningslinjer, som enten (A) beslutter at undlade at anvende kommercielle navne på kommunens idrætsfaciliteter eller (B) åbner mulighed for, at foreningslivet kan generere et bidrag til foreningsøkonomien gennem salg af reklame- og sponsoraftaler.

Forslag A.

Pkt. 4 Navnerettigheder

 • Det er ikke muligt for en forening, at sælge navnerettighederne til kommunale faciliteter.

Forslag B

Pkt. 4 Navnerettigheder

 • Det er muligt for en forening, at sælge navnerettighederne til udendørs faciliteter.
  • Salg af navnerettigheder til kommunale idrætsanlæg kan kun finde sted med baggrund i godkendelse fra det til enhver tid siddende relevante politiske fagudvalg, samt på, baggrund af konkret ansøgning med angivelse af:
  • Konkret navn, der ønskes godkendt
  • Beskrivelse af markedsføringsmæssigt omfang af skiltningen, herunder på hvilke platforme, markedsføringen finder sted
  • Beskrivelse af skiltning, herunder placering af skilte, antal skilte samt skiltenes størrelse.
 • Skiltningen herunder kan ikke omfatte fx vejnavne, navne på bygninger samt skiltning på kommunale bygninger.
 • I forbindelse med eksponering af navn på en facilitet i forbindelse med et sponsorat eller lignende, skal til enhver tid være godkendt af det respektive specialforbund, hvor under den ansøgende klub hører. ·
 • Ved eventuel navngivning af en facilitet i forbindelse med et sponsorat eller lignende, skal sted- og facilitetsnavn til enhver tid være del af navnet. Således kan et facilitetsnavn fx være ”Hundested >Virksomhedsnavn< Stadion”.

Sidste punkt i ovenstående er en ændring fra den formulering om navngivning, der blev foreslået i retningslinjerne på udvalgsmødet 11. april 2018.

Forslaget er del af det samlede udkast til retningslinjer vedlagt i bilag.

Historik

Forslag til retningslinjer er tidligere blevet behandlet ved et møde i Udvalget for Sundhed og Kultur den 7. december 2017. På baggrund af en række høringssvar blev det her besluttet, at sagen skulle yderligere behandles med henblik på senere genfremsættelse til politisk behandling.

Efterfølgende har administrationen afholdt et møde den 7. februar 2018 med de interessenter, der havde fremsendt høringssvar samt Halsnæs Idrætsråd. Ved dette møde drøftedes det daværende udkast, og der blev på den baggrund indarbejdet en række ændringer i udkastet som blev aftalt på det pågældende møde. Disse retningsliner findes i bilaget 'Forslag til retningsliner april 2018'.

Forslaget har efterfølgende igen været udsendt i høring i ovennævnte kreds samt Halsnæs Idrætsråd. Der er ikke på den baggrund modtaget høringssvar.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati diskuterede sagen på mødet den 11. april 2018. På baggrund af denne diskussion præsenteres nu to forslag.

Lov- og plangrundlag

Reklame- og sponsorvirksomhed i kommunale idrætsanlæg er blandt andet reguleret af:

· Lov om markedsføring

· Forbrugerombudsmandens vejledning om børn og unge i markedsføring af 1. juli 2014

· Lov om forbud mod tobaksreklamer med videre

· Naturbeskyttelsesloven

· Gældende lokale planforhold

· Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.

Høring, dialog og formidling

Det reviderede forslag, der ikke giver mulighed for salg af navne på kommunens faciliteter har ikke været udsendt i høring. Det samme gælder det alternative forslag baseret på drøftelsen i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 11. april 2018.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

110. Underskriftsark

Sagens kerne

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
formand

Torben Hedelund (A) næstformand

Anja Rosengreen (F)

Thomas Møller Nielsen (V)

Lisbet Møller (Ø)

Steen Hasselriis (V)

Michael Thomsen (V)

Beslutning

-

Sidst opdateret 30. januar 2019