ØkonomiudvalgetReferat 13.09.2018 kl. 16:30

Medlemmer:

Anja Rosengreen (F)
Michael Thomsen (V)
Steen Hasselriis (V)
Steffen Jensen (A)
Thomas Møller Nielsen (V)
Thue Lundgaard Curry
Torben Hedelund (A)

156. Godkendelse af dagsorden

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

157. Budget 2019-2022 - Økonomiudvalgets møde med medarbejdersiden i Hoved-MED

Sagens kerne

I henhold til Halsnæs Kommunes MED-aftale (bilag H) mødes medarbejdersiden i Hoved-MED og Økonomiudvalget hvert år til en drøftelse af budgettet og dets konsekvenser.

Dette sker inden Økonomiudvalgets 1. behandlingen af budgetforslaget.

På Økonomiudvalgsmødet den 13. september 2018 deltager:

 • Medarbejdersiden i Hoved-MED
 • Walther G. Christoffersen (O)

Mødet foregår i Byrådssalen kl. 16.30 som en del af Økonomiudvalgsmødet.

For sagsfremstilling til 1. behandlingen og bilag hertil henvises til økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget går i dialog med medarbejdersiden i Hoved-MED om budget 2019-2022 og dets konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Den lokale MED-aftale om medindflydelse og medbestemmelse giver medarbejdersiden i Hoved-MED mulighed for gennem dialog med Økonomiudvalget at få en forståelse for de politiske synspunkter bag budgetforslaget samt mulighed for at opnå indflydelse på budgetlægningen og dets konsekvenser for medarbejdere i kommunen.

Medarbejdersiden vil på mødet fremkomme med de temaer, som ønskes drøftet i relation til det fremlagte budgetforslag.

Høring, dialog og formidling

Dialogen mellem medarbejdersiden i Hoved-MED og Økonomiudvalget er med til at underbygge høring, dialog og formidling i organisationen.

Økonomi

Økonomi vedr. 1. behandlingsforslaget fremgår af sagsfremstillingen og bilagene til økonomiudvalgets dagsordenen.

158. Budget 2019-2022 - 1. behandling

Sagens kerne

Byrådet havde den 30.-31. august 2018 budgetseminar vedrørende budget 2019-2022.

Med baggrund i arbejdet på budgetseminaret fremlægger Borgmesteren budgetforslag 2019-2022 til 1. behandling.

På Økonomiudvalgets møde deltager Walther G. Christoffersen (O).

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender,

 1. at Borgmesterens budgetforslag fremsendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet
 1. at følgende datoer er gældende for det videre arbejde med budget 2019-2022:
 • 14. september 2018: Budgetforslaget sendes i høring og kan findes på kommunens hjemmeside med det fulde katalog af reduktions- og udvidelsesforslag
 • 27. september 2018 kl. 12.00: Tidsfrist for indsendelse af høringssvar og bemærkninger
 • 1. oktober 2018 kl. 8.00: Tidsfrist for indsendelse af ændringsforslag
 • 4. oktober 2018 kl. 8.00: Tidsfrist for indsendelse af underændringsforslag

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Borgmesterens indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Godkendt

Sagsfremstilling

Byrådet havde den 30.-31. august 2018 budgetseminar vedrørende budget 2019-2022.

På seminaret blev det teknisk fremskrevne budget præsenteret for Byrådet. Det tekniske budget tager sit udgangspunkt i det budgetoverslag for 2019 -2021 som Byrådet godkendte i oktober 2017. Dette udgangspunkt er korrigeret med efterfølgende politiske beslutninger, forslag til effektiviseringer, demografiske ændringer, konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne, samt områdernes gennemgang af budgetterne i forhold til det vedtagne serviceniveau og forventede priser og antal. Endelig er der udarbejdet en ny indtægtsprognose vedrørende skatter, tilskud og udligning.

Med afsæt i det tekniske budget har Borgmesteren udarbejdet sit forslag til 1. behandlingsbudget 2019-2022.

I forhold til effektiviseringerne i det tekniske budget har Borgmesteren valgt at lade forslag vedrørende samling af Arkiv- og historieforeningen udgå (E 4.1.3.2) og forslag vedrørende samling af teknisk servicepersonale behandle som reduktionsforslag (E 5.2.2.2).

Hovedoversigten og bevillingsoversigten for 1. behandlingsforslaget er vedlagt som bilag 1 og 2.

De enkelte reduktions- og udvidelsesforslag, som indgår i Borgmesterens budgetforslag, fremgår af vedlagte bilag 3 - 6.

De anlæg, som indgår i Borgmesterens budgetforslag, fremgår af investeringsoversigten med tilhørende projektbeskrivelser, som er vedlagt som bilag 7 og 8.

Endvidere er oversigten over forslag til takster gældende for 2019 vedlagt som bilag 9.

Budgetforslaget er baseret på følgende skatteprocenter- og promiller:

• Indkomstskat: 25,7 % (uændret )

• Grundskyldspromille: 34 ‰ (uændret)

• Dækningsafgiftspromille vedrørende forretningsejendomme på 5 ‰ (uændret)

Fastlæggelse af kirkeskatten, der for 2018 er på 0,85 %, vil ske ved Byrådets 2. behandling, idet der ikke til 1. behandlingen foreligger et budgetforslag fra Provstiudvalget.

I budgetforslaget for 2019 er indtægterne budgetteret med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I budgetoverslagsårene 2020-2022 er skatter, tilskud og udligning budgetteret på baggrund af KL's tilskudsmodel.

Derudover baserer 1. behandlingsforslaget sig på følgende overordnede forudsætninger:

 • At der årligt effektiviseres med 1 % af driftsbudgettet
 • At der modtages 26,0 mio. kr. årligt i tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner + 0,3 mio. kr. i regulering af bloktilskuddet
 • At der i budgetperioden 2019-2022 optages lån for ialt 81,5 mio. kr. Heraf er 16,1 mio. kr. knyttet op på energibesparende investeringer og 18,2 mio. kr. vedrører indefrosne ejendomsskatter, mens det resterende beløb primært er til finansiering af en ny skole i Frederiksværk
 • At der i 2018 optages yderligere lån for 8,0 mio. kr. svarende til den ikke udnyttede låneramme vedrørende lån, der kan optages med 25 års løbetid
 • At der i budgetperioden budgetteres med salg af grunde og bygninger med i alt 13 mio. kr.
 • At det forventede regnskab pr. 31. juli 2018 reduceres med 9,3 mio. kr.

Ovenstående forudsætninger medfører nedenstående resultater:

Beløb i mio. kr.

2019

2020

2021

2022

Overskud på ordinær drift

61,6

90,1

114,2

142,8

Anlægsudgifter, netto

85,9

87,9

50,2

39,8

Tilgang i likviditet

-23,6

-20,4

18,4

56,8

Laveste gennemsnitslikviditet

88,8

70,0

64,5

69,2

Den beregnede servicedriftsramme for 2019 på 1.535,2 mia kr. overskrides med 0,8 mio. kr. Der er dog i budgetforslaget indregnet en buffer på 15,3 mio. kr. Reelt er der således et forventet mindreforbrug på servicerammen på 14,5 mio. kr. Bufferen er modposteret på balancen, hvorfor et eventuelt forbrug af puljen vil skulle finansieres af kassebeholdningen og dermed vil påvirke likviditeten i budgetforslaget negativt.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse:

I følge styrelseslovens § 37 skal forslag til kommunens budget for det kommende år samt tre budgetoverslagsår vedtages senest den 15. oktober året forud for det kommende budgetår.

Budgetforslaget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen og bilagene til dagsordenen.

Høring, dialog og formidling

Følgende tidsforløb er planlagt i forhold til den videre behandling af Budget 2019-2022:

 • 13. september 2018: Medarbejdersiden i Hoved-MED er inviteret til at deltage i møde med Økonomiudvalget
 • 13. september 2018: Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget
 • 13. september 2018: Byrådets 1. behandling af budgetforslaget
 • 14. september 2018: Udsendelse af budgetforslag til de høringsberettigede parter. I høringsmaterialet indgår alle de af administrationen udarbejdede forslag til reduktioner og udvidelser, også de forslag, som ikke indgår som en del af 1. behandlingsforslaget
 • 19. september 2018 kl.19.00: Borgmesteren afholder dialogmøde om budgetforslaget for borgere, brugerråd, brugerbestyrelser og andre interesserede i Gjethuset
 • 27. september 2018 kl. 12.00: Tidsfrist for indsendelse af høringssvar og bemærkninger til budgetforslaget
 • 1. oktober 2018 kl. 8.00: Tidsfrist for indsendelse af ændringsforslag
 • 3. oktober 2018: Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget (omfatter ikke de politisk fremsatte ændringsforslag)
 • 4. oktober 2018 kl. 8.00: Tidsfrist for indsendelse af underændringsforslag
 • 11. oktober 2018: Byrådets 2. behandling af budgetforslaget (inkl. eventuelle tekniske og politiske ændringsforslag)

For Byrådets medlemmer vil materialet fra både 1. behandlingen og 2. behandlingen blive gjort tilgængeligt i den samlede elektroniske budgetmappe som supplement til materialet fra budgetseminaret.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen og bilagene til dagsordenen.

Bilag

159. Forventet regnskab pr. 31. juli 2018

Sagens kerne

Det forventede regnskab pr. 31. juli 2018 estimerer det forventede regnskabsresultat for 2018, som det skønnes ud fra de forventninger, forudsætninger og disponeringer, som var gældende den 31. juli 2018.

Der udarbejdes fire årlige forventede regnskaber, som forelægges politisk. De udarbejdes pr. ultimo februar, april, juli og oktober, og forelægges i april, juni, september og december.

I forbindelse med det forventede regnskab indstilles der tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er beløbsmæssigt sikre eller vedrører aktiviteter, der ikke tidligere er bevilget budget til.

Det forventede regnskab pr. 31. juli 2018 blev kort præsenteret på budgetseminaret den 30. august, idet resultatet indgår som forudsætning for det tekniske budget for 2019-2022. I forudsætningen for budget 2019-2022 (og dermed også i budgetsimulatoren) er det dog forudsat, at der i forhold til det forventede regnskab pr. 31. juli 2018 gennemføres tiltag, der reducerer forbruget på servicerammen med 9,3 mio. kr. således at servicerammen overholdes i 2018.

Denne sag indeholder det forventede regnskab pr. 31. juli 2018. De tiltag på 9,3 mio. kr., som foreslås iværksat for at imødegå overskridelsen af servicerammen i 2018 vil blive præsenteret på Økonomiudvalgsmødet i opsummeret form, hvorefter de vil blive specifikt forelagt på efterfølgende fagudvalgsmøder samt Byrådsmødet i oktober til beslutning.

Det forventede regnskab forelægges først Økonomiudvalget og Byrådet til drøftelse og beslutning (den 13. september 2018). Sammen med de specifikke tiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen, vil det forventede regnskab blive forelagt fagudvalgene til orientering og drøftelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. de i forventede regnskab oplistede tillægsbevillinger godkendes (jf. afsnit 2.4)

2. 1,5 mio. kr. af bygningsrenoveringspuljen 2018 benyttes til andre end de allerede deponerede renoveringsprojekter (jf. afsnit 4.4)

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet forslag til imødegåelse af udfordringen på servicedriftsrammen forelægges og drøftes på fagudvalgenes møder ultimo september 2018 med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet i oktober 2018.

Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner.

LIKVIDITET

Der forventes et likviditetstræk i 2018 på 35,5 mio., hvilket er en forringelse på 39,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, som indebar en forøgelse af likviditeten på 4,3 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab pr. 30. april 2018 er det en forværring på 39,6 mio. kr.

En del af merudgifterne er bevilligede efter vedtagelsen af det oprindelige budget. Afvigelsen til korrigeret budget er således mere begrænset. Det udgør et merforbrug på 13,9 mio. kr.

Forventet laveste gennemsnitlige likviditet er på 94,3 mio. kr. i 2018, hvilket er en forbedring i forhold til oprindeligt budget (79,7 mio. kr.) på 14,6 mio. kr. Årsagen hertil er, at ultimo likviditeten i 2017 var bedre end forventet ved udarbejdelsen af budgettet for 2018-2021, som tog udgangspunktet i forventet regnskab pr. 31. juli 2017. Forværringen i løbet af 2018 slår først delvist igennem hen mod slutningen af 2018 for at slå helt igennem med 39,8 mio. kr. i 2019.

RISICI

Der er for alle områder indarbejdet det mest realistiske forventede forbrug. Dog udgør visse områder en større risiko for afvigelser fra det forventede regnskab end de øvrige områder.

De væsentligste risikoområder, der følges meget tæt, er følgende:

 • Familie- og voksenområdet samt specialskoleområdet
 • Udgifter til fripladser på pasningsområdet
 • Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet
 • Vedligeholdelsesbudgetterne vedrørende kommunale ejendomme

Hovedposterne i det forventede regnskab sammenholdes nedenfor med det korrigerede budget, idet denne afvigelse afspejler de ikke bevilgede udgifter og indtægter:

INDTÆGTER

Der forventes 21,9 mio. kr. i mindreindtægter i forhold til korrigeret budget, hvilket hovedsageligt skyldes midtvejs- og efterregulering af bloktilskud (PL og overførsler til borgerne), beskæftigelsestilskud og tilskud vedrørende kommunal medfinansiering.

DRIFT

Der forventes samlet set 7,6 mio. kr. i merudgifter i forhold til korrigeret budget. Her er indregnet områdernes konkrete forventninger til forventet regnskab samt et generelt restbudget på 10,0 mio. kr.

De 7,6 mio. kr. i merforbrug indeholder store forskelle mellem de forventede resultater på de enkelte områder, idet der er et stort forventet merforbrug på området vedrørende børn og unge med særlige behov, en mere begrænset budgetoverskridelser på beskæftigelsesområder, sundhedsområdet og bygningsvedligehold. Til gengæld forventes der et mindreforbrug på administrationsudgifterne.

Afvigelserne på de enkelte udvalgsområder er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. juli 2018, som er vedhæftet som bilag.

SERVICEDRIFTSRAMMEN

Serviceudgifterne forventes at ligge 9,3 mio. kr. over den korrigerede servicedriftsramme. I denne opgørelse er indregnet et forventet generelt mindreforbrug på 10,0 mio. kr.

Som følge af det forventede merforbrug i forhold til servicerammen, er der i organisationen iværksat en række tiltag, som skal sikre, at servicedriftsrammen ikke overskrides. Disse tiltage vil blive præsenteret på Økonomiudvalgsmødet.

ANLÆG

Der forventes 15,6 mio. kr. mindre i anlægsudgifter i 2018 i forhold til det korrigerede budget. De anlægsprojekter, der har de største afvigelser er Ny skole i Frederiksværk, UKC, Renovering af MLI Klubhus og Stålsat By.

I korrigeret budget indgår 8,6 mio. kr. vedrørende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen væsentlige overførsler på anlæg til 2019, idet Ny skole i Frederiksværk og Stålsat By nulstilles i forbindelse med de indstillede bevillinger i dette forventede regnskab, idet udgifterne til disse projekter i stedet er indarbejdet i budget 2019-2022.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsmodellen for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab er udarbejdet i samarbejde mellem fagområderne og Koncernøkonomi.

Efter Økonomiudvalgets og Byrådets behandling vil det forventede regnskab og de foreslåede tiltag blive sendt til efterfølgende orientering og drøftelse i fagudvalgene.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er beløbsmæssigt sikre eller vedrører aktiviteter, hvor der ikke tidligere er bevilget budget til. De indstillede tillægsbevillinger udgør i alt 10,9 mio. kr.

 • Indtægter: 21,9 mio. kr.
 • Skattefinansieret drift:
  • Økonomiudvalget: -1,1 mio. kr.
  • Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati: -0,2 mio. kr.
 • Anlæg
  • Økonomiudvalget: -1,6 mio. kr.
  • Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud: -8,3 mio. kr.
  • Udvalget for Miljø og Plan: 1,7 mio. kr.
 • Forsyningsområdet: -4,6 mio. kr.
 • Balanceforskydninger: 12,7 mio. kr.
 • Afdrag på lån: -0,4 mio. kr.
 • Optagelse af lån: -9,1 mio. kr.

Bevillingerne er nærmere specificeret i bilaget "Forventet regnskab pr. 31. juli 2018" afsnit 2.4 og under afvigelsesforklaringerne i afsnit 4.

Vedrørende anlæg foreslås et merforbrug på et anlæg (0,5 mio. kr.) samt et merforbrug vedrørende vedligeholdelse på driften (1,0 mio. kr.) finansieret af bygningsrenoveringspuljen for 2018, idet det ikke er muligt at nå at bruge hele puljen til bygningsrenovering i 2018. Konsekvensen vil være, at serviceforbruget reduceres med 1 mio. kr., men også at disponerede renoveringsprojekter i bygningsrenoveringspuljen 2018 i stedet skal finansieres af bygningsrenoveringspuljen for 2019. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 4.4 i forventet regnskab.

Bilag

160. Underskriftsark

Sagens kerne

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
formand

Torben Hedelund (A) næstformand

Anja Rosengreen (F)

Thomas Møller Nielsen (V)

Thue Lundgaard Curry (Ø)

Steen Hasselriis (V)

Michael Thomsen (V)

Beslutning

-

Sidst opdateret 30. januar 2019