ØkonomiudvalgetReferat 13.03.2019 kl. 15:00

Agenda:

Medlemmer:

Anja Rosengreen (F)
Michael Thomsen (V)
Steen Hasselriis (V)
Steffen Jensen (A)
Thomas Møller Nielsen (V)
Thue Lundgaard Curry (Ø)
Torben Hedelund (A)

259. Godkendelse af dagsorden

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

260. Orientering om status på de tre infrastrukturprojekter

Sagens kerne

Infrastrukturkonsulent Jesper Ræbild orienterer om fremdriften i arbejdet med udvidelse af Hillerødmotorvejen, færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen og forbedringer på Kystbanen.

Mødedeltagelse på mødet i Økonomiudvalget den 13. marts 2019

Infrastrukturkonsulent Jesper Ræbild.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

261. Politisk behandling af forventede regnskaber

Sagens kerne

Ifølge de gældende principper for økonomisk styring i Halsnæs Kommune forelægges der kvartalsvise forventede regnskaber til politisk behandling i forbindelse med Byrådets møder i henholdsvis april, juni, oktober og december.

Praksis har hidtil været, at de forventede regnskaber forinden behandlingen i Økonomiudvalg og Byråd har været forelagt de enkelte fagudvalg. Denne proces fremgår også af den tidsplan for budgetprocessen 2020-2023, som blev godkendt på Byrådets møde den 31. januar 2019.

Med henblik på at sikre grundigt gennemarbejdede forventede regnskaber forud for den politiske behandling, foreslås det derfor, at proceduren ændres, således at forventede regnskaber altid sendes direkte til behandling i Økonomiudvalget inden Byrådsbehandlingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at praksis for den politiske behandling af de forventede regnskab ændres, således at de forventede regnskaber fremover alene behandles i Økonomiudvalget før Byrådsbehandlingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge de gældende principper for økonomisk styring i Halsnæs Kommune, som blev godkendt af Byrådet i april 2015, forelægges der kvartalsvise forventede regnskaber til politisk behandling i forbindelse med Byrådets møder i henholdsvis april, juni, oktober og december.

Selv om det ikke fremgår direkte af formuleringen, har praksis hidtil været, at de forventede regnskaber forinden behandlingen i Økonomiudvalg og Byråd har været forelagt de enkelte fagudvalg. Denne proces fremgår også af den tidsplan for budgetprocessen 2020-2023, som blev godkendt på Byrådets møde den 31. januar 2019.

I særlige tilfælde, hvor det forventede regnskab har vist større økonomiske udfordringer, er de forventede regnskaber dog blevet sendt udenom fagudvalgene og direkte i Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på hurtigst mulig stillingtagen til udfordringerne.

Praksis har også været, at det forventede regnskab pr. 31. juli efter præsenteret på budgetseminaret ultimo august/primo september, kun er blevet sendt til behandling i Økonomiudvalget før Byrådsbehandlingen.

Erfaringsmæssigt har det desuden vist sig, at fagudvalgenes behandlinger af de forventede regnskaber ikke har givet anledning til særlige indstillinger i forhold til det forelagte.

De øvrige økonomiske sager som behandles politisk (årsregnskab, overførselssag og revisionsberetninger) sendes i øvrigt også direkte til Økonomiudvalget, inden de behandles af Byrådet.

Med fagudvalgenes møder placeret i den første uge af måneden, må det konstateres, at tidsplanen er særdeles presset i forhold til at udarbejde et gennemarbejdet forventet regnskab og overholde tidsfrister for udsendelse af materiale til Direktionsmøder og prøvedagsordener - i særdeleshed hvis det forventede regnskab giver anledning til handlinger.

Med henblik på at sikre en grundig budgetopfølgning og samtidig give Direktionen en reel mulighed for en grundig forberedelse og behandling af det forventede regnskab forud for den politiske behandling, foreslås det derfor, at proceduren ændres, således at forventet regnskab altid sendes direkte til behandling i Økonomiudvalget inden Byrådsbehandlingen.

I de tilfælde, hvor Økonomiudvalgets behandling af et forventet regnskab giver anledning til at iværksætte foranstaltninger for at imødegå økonomiske udfordringer, vil der i lighed med hidtidig praksis ske inddragelse af fagudvalgene.

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomisk styring i Halsnæs Kommune

Konsekvenser

En godkendelse af Direktionens indstilling vil betyde, at fagudvalgene alene vil blive inddraget i behandlingen af forventede regnskaber i de tilfælde, hvor der iværksættes imødegående foranstaltninger som følge af Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af et forventet regnskab.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

262. Låneoptagelse vedrørende regnskabsåret 2018

Sagens kerne

Budgettet til låneoptagelse i 2018 var på 34,1 mio. kr.

I det seneste forventede regnskab for 2018 blev de samlede lånemuligheder for 2018 opgjort til 32,9 mio. kr., hvilket skyldtes forventede lavere anlægsudgifter og energiinvesteringer i forhold til det budgetterede

Den endelige låneramme for 2018 er nu opgjort til 32,0 mio. kr., idet anlægsudgifterne og energiinvesteringer endte lavere end såvel budgetteret som forventet.

Lånet vedrørende 2018 skal jf. lånebekendtgørelsen godkendes senest den 31. marts 2019 og optages senest den 30. april 2019.

Som konsekvens af låneoptagelsen skal der samtidig godkendes en tillægsbevilling, hvor lånet tilføres kassebeholdningen i 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. låneoptagelsen på 32,0 mio. kr. vedrørende regnskabsåret for 2018 godkendes
 2. en tillægsbevilling på 32,0 mio. kr. til låneoptagelse som tilføres kassebeholdningen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Der var i 2018 budgetteret med en låneoptagelse på 34,1 mio. kr., som vedrørte:

 • dispensation til at låne 35,6 % af udgifterne til ordinære anlæg
 • låneberettigede energiinvesteringer som kan lånefinansieres 100 %
 • låneberettigede udgifter til indefrysning af stigningen i ejendomsskatter.

I forbindelse med forventet regnskab pr. 31. oktober 2019 blev den forventede låneoptagelse for 2018 opgjort til 32,9 mio. kr.

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet for 2018, er den endelige låneramme opgjort til 32,0 mio. kr. Heraf vedrører de 23,1 mio. kr. ordinære anlæg og energiinvesteringer, mens 8,9 mio. kr. vedrørende lån til indefrysning af ejendomsskatter.

Forskellen mellem den endelige låneramme og henholdsvis budgettet og forventet regnskab skyldes, at der i 2018 blev gennemført færre anlæg og energiinvesteringer end forventet.

De anlæg og energiinvesteringer, som ikke blev gennemført i 2018 er imidlertid overført til 2019, hvor de også er låneberettigede. Set over årene 2018 og 2019 forventes alle de oprindeligt budgetterede låneoptag i budget 2018 derfor realiseret.

Almindelig praksis er, at lånene optages som 25-årige lån med løbende afdrag. Lånet vedrørende indefrysning af ejendomsskatter vil dog blive optaget som et stående 10-årigt lån, idet lånet skal indfries i 2021, når SKAT overtager kommunens opgaver vedrørende opkrævning af ejendomsskatter, og kommunen i den mellemliggende periode ikke kompenseres for afdrag men kun for renteudgifter.

Jf. den af Byrådet godkendte finansielle strategi, er kompetencen til at beslutte de konkrete lån og indgå selve låneaftalen delegeret til Direktionen.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen).

Halsnæs Kommunes Finansielle Strategi.

Økonomi

Den oprindeligt budgetterede låneoptagelse i 2018 på 34,1 mio. kr. blev ikke optaget i 2018, idet Koncernøkonomi ville afvente opgørelsen af den endelige låneramme for 2018, som først udarbejdes i forbindelse med årsregnskabet.

Ved det seneste forventede regnskab var de forventede anlægsudgifter og energiinvesteringer lavere end budgetteret, og den forventede låneoptagelse blev derfor reduceret til 32,9 mio. kr.

Idet anlægsudgifterne og energiinvesteringerne i 2018 blev lidt lavere end både budgetteret og forventet, viser den endelig opgjorte låneramme, at der kun må optages lån for 32,0 mio. kr. i 2018.

I 2019 vil de resterende planlagte anlægsudgifter og energiinvesteringer blive afholdt, og den resterende del af det budgetterede lån i 2018, vil derfor kunne optages i forbindelse med låneoptagelsen for regnskabsåret 2019.

Bilag

263. Revisionsberetning nr. 4, Delberetning for regnskabsåret 2018

Sagens kerne

BDO har den 12. februar 2019 fremsendt Revisionsberetning nr. 4, som er delberetningen vedrørende regnskabsåret 2018.

Jf. bestemmelserne i Styrelsesloven, skal revisionsberetninger fremsendes til Byrådet senest 7 dage efter modtagelsen. Den er således tilsendt Byrådet pr. mail 14. februar 2019.

Beretningen samt Koncernøkonomis opfølgende redegørelse forelægges hermed til godkendelse.

Beretningen indeholder en revisionsbemærkning (punkt 2.2) omkring den udførte sagsrevision på områder med statsrefusion samt en opfølgning på en revisionsbemærkning på den forrige beretning (punkt 2.2.1).

Indstilling

Direktionen indstiller, at beretningen vedrørende den løbende revision for regnskabsåret 2018 samt Koncernøkonomis opfølgning herpå godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Revisionen er opdelt i en løbende og en afsluttende revision. Det er rapporteringen af den løbende revision i 2018, som er indeholdt i nærværende beretning.

Beretningen indeholder som det væsentligste en rapportering af følgende: Stikprøver af bogføringen, interne kontroller, forretningsgange på lønområdet samt sagsrevision på områder med statsrefusion.

Der er én revisionsbemærkning jf. punkt 2.2. Den vedrører sagsrevisionen, og omhandler fortrinsvis fejlkontering af tillægsydelser i forbindelse med beskæftigelsesindsatser samt fejltolkning af reglerne om udbetaling af godtgørelse i forbindelse med deltagelse i beskæftigelsestilbud. Der er foretaget de relevante korrektioner i løbet af 2018, og proceduren omkring udbetaling af godtgørelse ved deltagelse i beskæftigelsestilskud er indskærpet. Der henvises i øvrigt til administrationens opfølgende redegørelse.

Revisionsbemærkningen under punkt 2.2.1 er en opfølgning på bemærkningen i beretningen vedrørende årsregnskabet 2017. Idet denne bemærkning vedrører samme område som bemærkningen i punkt 2.2, gælder det også for denne bemærkning, at der er lavet korrektioner og procedureændringer i løbet af 2018.

Den løbende revision for 2018 blev afholdt meget kort tid efter revisionen af årsregnskabet 2017, hvilket er årsagen til at alle korrektioner og procedureændringer ikke har kunnet nå at blive gennemført mellem de to revisionsbesøg.

Flere konklusioner i beretningen indeholder anbefalinger fra revisionen. Disse er også kommenteret i Koncernøkonomi opfølgning på beretningen for den løbende revision i 2018.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse nr. 47 af 15. januar 2019.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

264. Hundested Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om garanti for optagelse af lån til diverse rørarbejder for i alt 2.255.000 kr.

Sagens kerne

Hundested Varmeværk A.m.b.a. fremsender ansøgning om kommunal garanti for lån til udskiftning af diverse rørstrækninger for i alt 2.255.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der stilles garanti for et lån på 2.255.000 kr. til Hundested Varmeværk A.m.b.a.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Hundested Varmeværk A.m.b.a. anmoder om kommunal garanti for optagelse af et lån på 2.255.000 kr.

Lånet skal anvendes til udskiftning af gamle rørstrækninger og omfatter følgende:

Coxvej, 50 m hovedledning + 4 stik 275.000 kr.

Smedegade, 80 m hovedledning + 6 stik 440.000 kr.

Bakkegade, 80 m hovedledning + 3 stik 440.000 kr.

Lynghøjvej, 100 m hovedledning + 3 stik 550.000 kr.

Svalevej, 100 m hovedledning + 5 stik 550.000 kr.

I alt 2.255.000 kr.

De nævnte rørstrækninger er 50-60 år gamle, og har de seneste år givet en del ledningsbrud, og vil derfor blive udskiftet til nye rør.

Arbejdet forventes gennemført i perioden maj 2019 til oktober 2019.

Som bilag findes regnskab 2017 og investeringsoversigt 2019-2024.

Lov- og plangrundlag

 • Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).
 • Byrådets beslutninger af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

Garantien forventes ikke at medføre direkte konsekvenser for kommunen. Der er tale om garanti for et takstfinansieret "hvile-i-sig-selv" områder, hvor risikoen ved at stille kommunegaranti, som udgangspunkt anses for at være meget lille.

Kommunen kan uden påvirkning for kommunens generelle låneadgang stille garanti for det ønskede lån i henhold til lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1.

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Hundested Varmeværk A.m.b.a., hvor restgælden pr. 31. december 2018 udgør 66,6 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. Der er foretaget en individuel vurdering af Hundested Varmeværk A.m.b.a. og der skønnes, at være god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden.

Det betyder, at der vil blive opkrævet ca. 17.000 kr. i garantiprovision for lånet. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020-2023.

Bilag

265. Informationssikkerhed - Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport 2018

Sagens kerne

Byrådet skal årligt orienteres om informationssikkerheden i Halsnæs.
Kommunens Databeskyttelsesrådgiverne har udarbejdet årsrapport 2018 for arbejdet med informationssikkerhed i Halsnæs. Årsrapporten har særlig fokus på rollen som databeskyttelsesrådgiver, brud på datasikkerheden, databehandleraftaler, borgerhenvendelser, ressourcer og modenhed samt forventninger til arbejdet med informationssikkerhed i 2019 i Halsnæs Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

EU's Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft 25. maj 2018. Forordningen regulerer området for behandling af personoplysninger.
Halsnæs Kommune er med forordningens krav forpligtet til at sikre, at der sker tilstrækkelig beskyttelse af de personoplysninger, som kommunen behandler.

Databeskyttelsesrådgiver
Et af kravene i Databeskyttelsesforordningen er, at kommunen har en databeskyttelsesrådgiver. Halsnæs har i samarbejde med Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde (NDS) ansat 2 databeskyttelsesrådgivere.

Ifølge forordningen og vejledning fra Datatilsynet rapporterer databeskyttelsesrådgiverne i kommunerne direkte til kommunalbestyrelsen. Kravet om rapportering sker ved en årsrapport.

Status på informationssikkerhed

Halsnæs Kommune har i 2018 arbejdet med at implementere de nye krav til informationssikkerheden i EU's Databeskyttelsesforordningen. Halsnæs Kommune har fulgt KL's (Kommunernes Landsforening) sikkerhedsprogram med de minimumskrav, der er for at højne informationssikkerheden generelt.

Med KL's sikkerhedsprogram har Halsnæs Kommune blandt andet:

 • Etableret en implementeringsorganisation, hvor der er lagt vægt på, at dataansvaret og viden om databeskyttelse forankres lokalt i områderne
 • I samarbejde med NDS har kommunerne ansat 2 databeskyttelsesrådgivere
 • Hævet medarbejdernes viden om databeskyttelsesreglerne gennem kurser, informationsmøder og vejledninger i, hvordan reglerne håndteres
 • Der er indgået databehandleraftaler med en lang række leverandører og der er udarbejdet fortegnelser over alle behandlinger af persondata
 • Der er sket tilretning på blanketter og standardbreve som følge af nye oplysningskrav
 • Der er udarbejdet arbejdsgang for håndtering og dokumentation af brud på datasikkerheden

I Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport for 2018, har de vurderet kommunens indsats og forventninger til kommunens arbejde med informationssikkerhed i 2019.

Brud på datasikkerheden

Der har i 2018 i alt været 30 hændelser, hvoraf 13 hændelser er anmeldt til Datatilsynet. Når en hændelse ikke anmeldes til Datatilsynet, er blevet vurderet til at ligge under en bagatelgrænse.
Langt størstedelen af de hændelser, der er blevet registreret og anmeldt til Datatilsynet har været forårsaget af menneskelige fejl, typisk ved forsendelse med digital post til forkert modtager, eller at der er udleveret personoplysninger i forbindelse med aktindsigt, der har været journaliseret på den forkerte sag. Dermed er det kun få borgere, som har fået videregivet deres persondata.

Lov- og plangrundlag

EU's databeskyttelsesforordning af 27. april 2016, som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Databeskyttelsesloven af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelse til forordningen.

Økonomi

Der er afsat et driftsbudget på 300.000 kr. til implementering og opfølgning på informationssikkerheden herunder lønudgifter til databeskyttelsesrådgivere.

Bilag

266. Høring: Ny ejerstrategi for Beredskabet

Sagens kerne

Økonomiudvalget høres om den nye ejerstrategi for Beredskabet herunder at det årlige effektiviseringskrav fremover bliver i selskabet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udkastet til ejerstrategi med henblik på at afgive eventuelle bemærkninger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender de af Beredskabskommissionens forslag til tilføjelser af nye punkter til ejerstrategien vedrørende ”Et bæredygtigt beredskab” og ”Åbenhed og involvering”. Ligeledes anbefales forslaget om at ejerstrategien revideres hvert fjerde år – samtidig med en ny byrådsperiode.

Forslaget om ændring af effektiviseringsforventningen på årligt 2 % udskydes til efteråret, hvor de økonomiske omkostninger ved den reviderede dimensionering kendes og der kan tages stilling til ejerkommunernes serviceniveau.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand & Redning besluttede på sit møde 27. november 2018 at sende et revideret forslag til ejerstrategi for Frederiksborg Brand & Redning i høring. Dette med henblik på, at Beredskabskommissionen på et møde i april kan udsende et endeligt udkast til godkendelse i kommunerne i maj måned.

Ejerstrategien sikrer en fælles retning omkring Frederiksborg Brand & Rednings drift og udvikling, og beskriver selskabets vigtigste principper. Den gældende ejerstrategi skal revideres og beskriver i sin nuværende form følgende:

 • Selskabets primære fokus er drift af kerneopgaven: De operative og forebyggende beredskabsindsatser. Derudover kan serviceopgaver løses eksempelvis for at udnytte ledig kapacitet hos fuldtidsansat vagtpersonale.
 • Beredskabet skal samarbejde tæt med øvrige beredskaber.
 • Samarbejdet med det frivillige supplerende beredskab skal prioriteres højt.
 • Det samlede operative beredskab ønskes konkurrenceudsat ved udløb af de 4 entreprisekontrakter (ultimo 2017).
 • Beredskabet skal hvert år give forslag til, hvordan selskabet kan effektivisere minimum 2 %.
 • Ejerstrategien er et dynamisk værktøj der revideres løbende så den hele tiden bevarer sin aktualitet. § 60 selskabet skal således tage initiativ til en revision af ejerstrategien efter senest 2 år. (Denne tidshorisont vurderes endeligt, når der er overblik over hvilke opgaver der skal løses i selskabet med en kort tidshorisont.)

Ejerstrategiens effektiviseringsforventning på 2 % medfører en samlet budgetreduktion på ca. 900.000 kr. årligt.

Af udrykningsstatistikkerne - og specielt sommeren 2018’s lange tørre periode - ses det, at antallet af udrykninger er støt stigende. Det må derfor forventes, at beredskabets økonomi sættes under pres med det nuværende aktivitetsniveau, der over de sidste år har været stigende.

Jf. Beredskabslovens § 1 skal redningsberedskabet forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø. Specielt forebyggelsesarbejdet har været svært at prioritere på grund af de høje og stigende udgifter til de operative udrykningsopgaver, herunder indsats mod diverse klimahændelser.

Ejerkommunerne har et stort ønske om at styrke det forebyggende arbejde gennem et tættere samarbejde med ejerkommunernes børne- og ungeområder samt ældreområder ved eksempelvis etablering af brandkadetter m.v.

Den løbende effektivisering er fastholdt i ejerstrategien, men ønskes bibeholdt i selskabet, med forventning om, at den allokeres til udmøntning til diverse forebyggelsesprojekter for ejerkommunerne herunder brandkadetter m.v.

Endvidere ønskes effektiviseringerne allokeret til styrkelse af beredskabet til afhjælpning af klimahændelser i ejerkommunerne.

I det reviderede udkast til ejerstrategi anbefales derfor følgende ændringer:

Tilføjelse af nyt punkt:

 • Et bæredygtigt beredskab med vægt på at skabe en sund og langsigtet bæredygtig arbejdsplads, hvor der tages vare på det psykiske arbejdsmiljø og den enkeltes helbred. Dette tager afsæt i Frederiksborg Brand & Rednings arbejde med CSR: Medarbejder, Medansvar og Miljø, der yderligere vil forbedre rekrutteringsmulighederne af frivillige, deltids og fuldtidsbrandmænd.

Tilføjelse af nyt punkt:

 • Åbenhed og involvering. Ejerkommunerne ønsker størst mulig åbenhed og involvering af medarbejdere gennem formelle samarbejdsfora og MED-udvalg. Ligeledes ønsker ejerkommunerne åbenhed og involvering af beredskabets eksterne interessenter i forbindelse med beredskabets virke, eksempelvis i forbindelse med høring af planforslaget for risikobaseret dimensionering.

Ændring af punkt vedrørende effektiviseringer:

 • Løbende effektiviseringer på minimum x % der allokeres til interne omprioriteringer med henblik på at styrke det forebyggende arbejde samt afhjælpning af klimahændelser.

Ændring af punkt vedrørende revision af ejerstrategien:

 • Revision af ejerstrategien hvert fjerde år, samtidig med sammensætning af en ny byrådsperiode.

Punktet vedrørende konkurrenceudsættelse udgår da det ikke længere er aktuelt. De øvrige punkter i ejerstrategien fastholdes.

Lov- og plangrundlag

Beredskabsloven.

Økonomi

Såfremt kommunerne bliver enige om, at det årlige effektiviseringskrav skal blive i beredskabet, vil det for Halsnæs Kommune betyde en årlig udgiftsstigning på 131.437 kr.

Der er tidligere indarbejdet en effektivisering på denne ydelse, hvormed kravet om årlige effektiviseringer øges tilsvarende i de kommende budgetprocesser.

Godkendes ejerstrategien som den foreligger, indarbejdes effektiviseringen som teknisk korrektion til budget 2020-2023.

Bilag

267. Anlægsregnskab - IT netværksopgradering på skolerne

Sagens kerne

Anlægsbevillingen blev givet til udskiftning samt opgradering af infrastrukturen på skolerne for at understøtte 1-1 projektet, hvor lærere og elever fik udleveret en digital enhed (iPad og Microsoft Surface). Fiberforbindelserne til skolerne er blevet opgraderet, og hele det trådløse netværk er blevet udskiftet, så kapacitet og stabilitet lever op til de nye krav.

Indstilling

Direktionen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes. Der er et mindreforbrug på 113.052 kr., som tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Korrigeret anlægsbevilling

Endeligt anlægsregnskab

Afvigelse

Udgifter

4.600.000

4.486.948

113.052

Indtægter

0

0

0

Netto

4.600.000

4.486.948

113.052

På skolerne: Arresø, Frederiksværk, Melby og Hundested er alle trådløse WIFI accesspunkter udskiftet, netværksudstyr er henholdsvis udskiftet og opgraderet, ligeledes er fiberforbindelserne til skolerne opgraderet. Firewalls er endvidere udskiftet for at håndtere såvel den større kapacitet som muligheden for at styre IT sikkerheden.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3.

Økonomi

Mindreforbrug tilføres kassebeholdningen.

Der er en afledt drift på 400.000 kr. pr. år som følge af øget kapacitet på fiberforbindelserne såvel som serviceaftaler på den nye infrastruktur. Driftsbevilling er bevilget i forbindelse med beslutningen om anlægsprojektet og er placeret i IT og Digitalisering.

268. Anlægsregnskab - pulje til digitalisering

Sagens kerne

Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2012 - 2015 midler til at styrke digitaliseringsindsatsen med det formål, at Halsnæs Kommune kan holde trit med udviklingen i digitaliseringen i forhold til borgerservice og styringen af de kommunale udgifter. Investeringer, som forventes at medføre afledte driftsbesparelser.

Midlerne er afsat som en ”Tværgående pulje til digitalisering”.

Indstilling

Direktionen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes. Der er et mindreforbrug på 10.810 kr. er tilført kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Korrigeret anlægsbevilling

Endeligt anlægsregnskab

Afvigelse

Udgifter

2.848.565

2.837.755

10.810

Indtægter

0

0

0

Netto

2.848.565

2.837.755

10.810

Byrådet har frigivet anlægsmidlerne:

 • Den 12.06 2012 med 1.000.000 kr.
 • Den 25.03 2014 med 500.000 kr.
 • Den 25.11 2014 med 2.000.000 kr.


Den samlede anlægsbevilling var oprindeligt på i alt 3.500.000 kr. I forbindelse med budgetbesparelse i 2016 blev puljen reduceret med i alt 650.000 kr., således at endeligt anlægsregnskab udgør 2.837.755 kr.

Det tværgående digitaliseringsprojekt blev iværksat med henblik på at koordinere den digitale opgradering og implementering af blandt andet de fælles offentlige digitaliseringsstrategier. I forhold til de øgede krav til borgernes anvendelse af digitale selvbetjeningsløsninger og digital post har der været behov for fokus på borgermobilisering og udvikling af den digitale borgerservice.

Digitaliseringen i Danmark har været i rivende udvikling og dermed har projektet været i gang i en længere periode, hvor indsatserne blandt andet har omfattet:

Indsats

Beskrivelse / formål

Forbrugte midler

Digitaliseringskonsulent

Projektansættelse i 2012

500.000

Implementering og udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger og digital post

Implementering af obligatoriske krav i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi

400.000

Digital borgerservice

Indretning og markedsføring/kommunikation af digital borgerservice med fokus på digital selvbetjening herunder videreudvikling af halsnaes.dk

800.000

Intern kompetenceudvikling og intern digital kommunikation

Øge den digitale modenhed i Halsnæs Kommune særligt med fokus på kravene i de fælles offentlige digitaliseringsstrategier og de øgede effektiviseringskrav.
Implementering af nyt Intranet med henblik på effektivisering af den interne kommunikation på tværs af organisationen.

900.000

Udvikling af nye teknologier

Effektivisering af arbejdsgange med udnyttelse af teknologien med forventet afledte driftsbesparelser

250.000

I alt afrundet

2.850.000

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3.

Økonomi

Mindreforbrug er tilført kassebeholdningen.
Afledte driftsudgifter er indarbejdet i områdernes driftsbudget.

269. Fornyelse af lejekontrakt med KFUM’s Sociale Arbejde vedr. Kirkegade 14, Frederiksværk (Børnehuset Musereden)

Sagens kerne

KFUM's Sociale Arbejde har spurgt til mulighederne for enten at købe den kommunale grund, Kirkegade 14, Frederiksværk, eller få fornyet deres eksisterende lejekontrakt, så den har en løbetid på 30 år. KFUM’s Sociale Arbejde lejer pt. arealet af kommunen, og de ejer bygningerne, hvor de driver det selvejende private dagtilbud, Børnehuset Musereden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at administrationen bemyndiges til at forny den eksisterende lejekontrakt, så den er uopsigelig i en løbetid på 30 år.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Lejemålet af grunden begyndte i 1968, hvor KFUM lejede jorden og opførte et fritidshjem. I 1996 blev ejendommen ændret til børneinstitution, og har fungeret som sådan siden. KFUM har en tinglyst lejekontrakt på grunden, som løber uopsigeligt til 1. marts 2028.

KFUM har tidligere spurgt til mulighederne for at købe grunden og det blev drøftet i Økonomiudvalget den 18. november 2015 (punkt 482). Der var dengang ikke stemning for at sælge grunden.

Baggrunden for KFUM’s aktuelle henvendelse er, at deres bygninger på grunden har brug for renovering, og der derfor er behov for en længere tidshorisont på kommende investeringer. De vil derfor gerne købe grunden, eller have en længere løbetid for lejemålet, så de kan optage lån til forbedringer i deres egen ejendom.

Ejendomscentret fik i 2015 grunden vurderet hos en ejendomsmægler, som bemærkede, at det var en noget svær vurdering, da der er nogle ubekendte faktorer, så som at grunden i teorien først kan benyttes fra år 2028, hvor lejeaftalen ophører, og at et eventuelt nyt byggeri vil blive begrænset på grund af krav til skovbyggelinje m.m. Ejendomsmægleren vurderede dengang en markedspris på 800.000 kr. Det er Ejendomscenterets vurdering, at vurdering i dag stadig vil være gældende.

Uanset at et salg her og nu vil give en kommunen en betydelig indtægt anbefales det, at kommunen fornyer den eksisterende lejekontrakt, så den er uopsigelig i en periode på 30 år, idet forrentningen på den lange bane er bedre, henset til at lejeindtægten udgør ca. 138.000 kr./år.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 04.52 for Nørregade – gågaden i Frederiksværk. Området er udlagt til centerområde, som giver mulighed for butikker, restauranter, liberale erhverv, offentlige formål, boliger, fællesanlæg, parkering, grønne områder og lignende samt mindre fremstillingsvirksomheder i tilknytning til en butik, når virksomheden ikke medfører gener for omgivelserne som går ud over det forventelige i et centerområde. Grunden er beliggende helt op til skoven, hvilket vil indebære nogle bygningsmæssige restriktioner med hensyn til eventuelt nybyggeri.

Økonomi

KFUM betaler p.t. en årlig leje til Halsnæs Kommune på ca. 138.000 kr. Lejen reguleres årligt i overensstemmelse med stigning i nettoprisindekset. Halsnæs Kommune er fritaget for betaling af ejendomsskat for grunden. Vælger kommunen eventuelt at sælge grunden, vil den fremadrettet modtage ejendomsskat.

Bilag

270. Høringssvar Fingerplan 2019

Sagens kerne

Erhvervsministeriet har udsendt forslag til Fingerplan 2019 i høring. Høringsfrist er 21. marts 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

 1. sende det vedlagte høringssvar
 1. meddele Erhvervsstyrelsen, at kommunen ikke ønsker at overføre de to sommerhusområder i Asserbo Syd og Hanehoved til byzone.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 6. marts 2019, pkt. 173:

Direktionens indstilling anbefales, idet linjen i udkast til høringssvar, afsnit 3 om nyt byzoneudlæg "Det aktuelle ønske for området er i den størrelsesorden" udgår, da der ikke er taget endelig politisk beslutning om, hvorvidt det pågældende areal ved Vinderød Nord skal byudvikles.

Høringssvar tilføjes derudover budskab om, at der er et stort ønske om at få gennemført et statsligt projekt med forbedring af trafikafviklingen ved Kregme rundkørsel.

Fraværende ved afbud: Thomas Møller Nielsen (V) og Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Frem tiI oktober 2017 kunne kommunerne indgive ønsker til det kommende landsplandirektiv for hovedstadsområdets udvikling - Fingerplan 2019. Halsnæs Kommune kom med fire forslag vedrørende trafik, ligestilling med kommunerne i resten af landet (kommunerne uden for fingrene), nye byzoneudlæg og udviklingsmuligheder for støjbelastede områder.

Oprindeligt skulle fingerplanen være offentliggjort i 2018, men da regeringen ønskede at kombinere det med et udspil om initiativer til at styrke hovedstadsområdet, blev det først i 2019.

Flere af Halsnæs Kommunes ønsker fremgår af Fingerplan 2019. Af egentlige nye tiltag er muligheden for udlæg af et område til byzoneformål nord for Arresøparken (Vinderød Nord/Elmegård) samt en forlængelse af muligheden for at overføre to sommerhusområder til byzone - dog på uændrede vilkår. Byzoneudlægget fremgår dog ikke af Fingerplanen - det gør de generelt ikke - men af en følgeskrivelse, som administrationen har modtaget. En planlægningsmæssig sidestilling af kommunerne uden for fingerstrukturen med kommuner i resten af landet og ændringer i støjregler kræver lovændring og er derfor ikke medtaget. I det vedlagte bilag "Halsnæs Kommunes fire forslag og behandlingen i Fingerplan 2019" er vores fire forslag og behandlingen af dem beskrevet nærmere.

Administrationen anbefaler, at Halsnæs Kommune sender et høringsbrev (se vedlagte bilag). I forbindelse med dette anbefaler administrationen, at det meddeles Erhvervsstyrelsen, at vi ikke ønsker at arbejde videre med en overførsel af de to sommerhusområder ved Asserbo syd og Hanehoved til byzone. Primært af to årsager:

1. Fordi der vil skulle ske et arealbytte, således at eksisterende ikke udnyttede byzoneområder til boligformål skal ændres til andre formål (altså ikke boliger) eller tilbageføres til landzone - og det vil gå ud over værdifulde byzonearealer - især i Hundestedområdet.

2. Fordi udviklingen af områderne i praksis ikke vil være til at styre i forhold til udviklingen af et ubebygget område, set i forhold til at sikre tilvejebringelse af de boligtyper, som der forventes en kraftig efterspørgsel på i de kommende år. Fremover forventes et overskud af enfamiliehuse, hvorfor der ikke er behov for to nye områder med en større ældre boligmasse af netop mulige enfamiliehuse. Behovet vil primært være på række- og etageboliger - og gerne med en by- og butiksnær beliggenhed.

Se også nærmere i bilaget "Halsnæs Kommunes fire forslag og behandlingen i Fingerplan 2019".

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 287 af 18. april 2018 - Lov om Planlægning - Planloven.

Konsekvenser

Konsekvenserne ved at udnytte de nye muligheder, der gives i Fingerplan 2019, vil blive behandlet i de konkrete sager for de pågældende emner.

Konsekvensen ved, at blandt andet Halsnæs Kommune ikke bliver sidestillet med kommunerne i resten af Danmark, er, at der fx er flere restriktioner på udlæg af nye byzonearealer. Mere betydende er det dog nok, at Fingerplanstrukturen favoriserer udvikling i håndfladen og dens fingre, mens udviklingen uden for fingrene kun må have lokal karakter. Det vil sige, at der ikke må planlægges for anlæg, udlæg med mere af regional betydning. Det er ikke en skarp grænse, men den betyder, at kommunen ikke får samme status som Hillerød, Frederikssund med flere.

Høring, dialog og formidling

Forslaget er fremlagt i offentlig høring fra 24. januar til 21. marts 2019.

Økonomi

Ingen økonomi i sagen.

Bilag

271. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan 10.7 Hvideland samt krav om spildevandstilslutning

Sagens kerne

Byrådet skal vedtage forslag til lokalplan 10.7 og Kommuneplantillæg nr. 26 for Hvideland i Torup.

Mødedeltagelse på mødet i Udvalget for Miljø og Plan den 6. marts 2019

Leder af Plan og byg Pia Weirum, byplanlægger Jørgen Krog og Miljøsagsbehandler Morten Timmermann

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager

 1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 for Hvidelandsgården
 1. forslag til lokalplan 10.7 for Hvideland, Torup Syd
 1. at der ikke udarbejdes en miljørapport
 1. at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for lokalplanområdet
 1. at forslagene sendes i offentlig høring.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 6. marts 2019, pkt. 170:

Indstilling tiltrædes, idet spildevandshåndtering kan, hvis ønsket af foreningen Hvideland, etableres som en lokal løsning, såfremt det sker med overholdelse af gældende regler og grænser for udledning/nedsivning fastsat i en tilladelse, som indeholder kontrolprogram godkendt af kommunen. Ved konstateret blivende og uløselige miljømæssige udfordringer, kan Halsnæs Kommune forlange Hvideland tilknyttet det kommunale spildevandssystem.

Fraværende ved afbud: Thomas Møller Nielsen (V) og Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

I Torup har der været et ønske om at få et nyt område til boligbyggeri, hvor man kan etablere en pendant til den økologiske landsby Dyssekilde - men baseret på dagens viden. Ved Hvidelandsgården i den sydlige del af Torup har man fundet et egnet areal og oprettet en fond, der skal stå for udviklingen af området - Torupfonden. Der har været arbejdet med såvel detailplanlægning som med grundlaget for at kunne overføre området til byzone. På møde den 13. september 2018 har Byrådet vedtaget at ændre anvendelsen af eksisterende byzonearealer til boligformål af en tilsvarende størrelse for at kunne udlægge Hvideland i Torup til boligformål.

Da området ikke er omfattet af en kommuneplanramme i dag, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der udlægger området til byzone og angiver, hvilke eksisterende områder, der skal ændre anvendelse - kommuneplantillæg nr. 26.

Der er udarbejdet en lokalplan, der giver mulighed for at bygge omkring 50 boliger i en først etape mod nord, mens der i den sydlige del af lokalplanområdet senere kan detailplanlægges for yderligere cirka 50 boliger.
Der er arbejdet med boliger i op til to etager efter samme måde som i Dyssekilde-området. Dette skal blandt andet ses i sammenhæng med de i mange tilfælde lidt anderledes måder at bygge på, hvor de to etager giver mulighed for et mere varieret byggeri. Der er i lokalplanen taget hensyn til de få umiddelbare naboer ved, at der er indarbejdet en zone uden mulighed for boligbyggeri nærmest disse mod nord, og bebyggelsen er trukket mindst 5 meter væk fra Sverkilstrupvejen. Det sidste vil give en afstand til de få direkte naboer langs vejen på mindst 20 meter.

Administrationen har vurderet, at nyudlægget ikke vil påvirke natur, beskyttelsesinteresser, landskabelige forhold og andet i betydende omfang, men vil fungere som en naturlig sammenhængende del af Torup landsby.

Området er ikke omfattet af Spildevandsplanen, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg til denne. Administrationen har vurderet, at der er en samlet samfundsmæssig interesse i at tilslutte området til den offentlige spildevandsforsyning. Dels af hensyn til fællesskabstanken i spildevandssystemet, og dels for at sikre en miljøvenlig løsning også i mere ekstreme vejrsituationer - herunder hårde vintre. Eksempelvis vil en tilslutning til spildevandssystemet sikre mod eventuelle overløb og dermed sikre grundvandet. Området er dog ikke et OSD-område, selvom der er drikkevandsegnet grundvand i området. Halsnæs Forsyning er pligtige til løbende at opdatere deres spildevandsanlæg, så de hele tiden overholder gældende krav og lovgivning for den offentlige spildevandsforsyning. Halsnæs Forsyning har vurderet, at der ikke skulle være nogen udfordringer i at tilslutte området til spildevandsanlægget, da der er en spildevandsledning i Sverkilstrupvejen.
Torupfonden har ønsket en egen løsning, hvor spildevandet håndteres i mindre anlæg i lokalplanområdet. Regnvand vil blive håndteret lokalt i lokalplanområdet uanset hvad. Der er vedlagt samlet vurdering af miljømæssige konsekvenser i bilag.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse om Lov om planlægning nr. 287 af 16. april 2018.

Halsnæs Kommunes Spildevandsplan

Konsekvenser

I forhold til naboerne vil den nye bydel kun have direkte konsekvens for de otte ejendomme, der i dag ligger ud til området. En af disse vil fortsat have fri udsigt mod syd, mens de øvrige vil miste oplevelsen af det åbne land fra deres egen ejendom. For de tre umiddelbare naboer mod nord etableres der en respektzone, som udlægges som grønt område uden bebyggelse af nogen art. I øvrigt vurderes det nye område alene at påvirke omgivelserne som ethvert andet boligområde vil gøre.

Området omfatter ikke natur, da det er et dyrket landbrugsområde. Landskabeligt vil Torup stadig kunne opleves som en afgrænset landsby, og det vil kun i meget begrænset omfang kunne opleves som om, at landsbyen har udvidet sig ud i landskabet. Det vurderes, at den samlede landskabsoplevelse omkring Torup kun vil påvirkes ubetydeligt af det nye område.

Høring, dialog og formidling

Planforslagene sendes i offentlig høring hos naboerne og alle faste modtagere af lokalplaner.

Økonomi

Ingen konsekvenser for økonomien.

Bilag

272. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 04.79 for boliger på Åsebro

Sagens kerne

Ejerne af arealet ved Åsebro ønsker at realisere et byggeprojekt med boliger, som er i to etager. Forslaget består af 40 boliger fordelt på 5 punkthuse med 8 lejligheder i hver med tilhørende grønne fællesarealer og et fælleshus.

Forslagene til lokalplan 04.79 og kommuneplantillæg nr. 32 har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig vedtagelse.

Mødedeltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 6. marts 2019

Leder af Plan og Byg Pia Weirum.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 04.79 for et boligområde ved Åsebro vedtages endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

For direktionens indstilling stemte: 6 (Anja Rosengreen (F), Steen Hasselriis (V), Michael Thomsen (V), Thomas Møller Nielsen (V), Thue Lundgaard Curry (Ø) og Steffen Jensen (A)).

Imod direktionens indstilling stemte: 1 Torben Hedelund (A), fordi han ikke ønskes 2 etagers boligblokke i området

Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 6. marts 2019, pkt. 167:

For direktionens indstilling stemte: Anja Rosengreen (F), Steen Hasselriis (V) og Walter G. Christophersen (O)

Imod direktionens indstilling stemte: Torben Hedelund (A), fordi der ikke ønskes 2 etagers boligblokke i området

Jannik Haulik Jørgensen (A).

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende ved afbud: Thomas Møller Nielsen (V) og Helle Vibeke Lunderød (A).

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 04.79 har været i høring i 8 uger. Planerne muliggør boligbyggeri som 5 punkthuse i to plan, som i alt indeholder 40 lejligheder. Lejlighederne varierer i størrelse fra 70 m2 til 83 m2.

Lokalplanforslaget indeholder grønne fællesområder, legeplads samt et fælleshus. Yderligere vil der blive etableret støjskærm og faciliteter til lokal afledning af regnvand i forbindelse med byggeriet.

Kommuneplantillægget muliggør en ændring i det maksimale etageantal i området fra 1,5 til 2.

Som følge af indsigelserne i forbindelse med lokalplanforslaget, er der tilføjet en ny bestemmelse i lokalplanen - § 10.4, som omhandler, at det bliver en betingelse for ibrugtagningen af boligerne, at der plantes træer mod naboerne på Tværvej 12, 14 og 16. Træerne skal holdes i god vækst. Bygherre har udarbejdet en illustration af træerne, som skærmer for indblik til naboerne - se bilag.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse om Lov om planlægning nr. 287 af 16. april 2018.

Kommuneplan 2013.

Konsekvenser

Hvis der ikke skabes mulighed for boliger, uanset projekt, vil området fortsat være en erhvervsejendom.

Høring, dialog og formidling

Der er blevet afholdt offentlig høring i forhold til lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg i 8 uger fra den 28. november 2018 til den 23. januar 2019. Der er indkommet i alt 4 høringssvar. Ét er indkommet fra naboer i området ved Tværvej, et andet er kommet fra Danmarks Naturfredningsforening, et tredje fra Miljøstyrelsen og endelig er der kommet en bemærkning fra Museum Nordsjælland.

Danmarks Naturfredningsforening nævner i deres høringssvar blandt andet, at der er risiko for at området kan være forurenet, som følge af ejendommens tidligere funktion som vognmandsforretning og værksted. Når der er mistanke om, at en grund kan være forurenet, kræver det en § 8-tilladelse efter jordforureningsloven. En § 8-tilladelse skal sikre, at projektet ikke medfører en øget risiko for forurening af grundvandet eller indebærer en sundhedsmæssig risiko i forhold til brugen af ejendommen. Krav og vilkår i tilladelsen kan for eksempel være, at bygherre selv skal betale for at undersøge forureningen nærmere, fjerne forureningen helt eller delvist eller etablere tekniske foranstaltninger, som sikrer indeklima i bygningen/boligen.

Det er bygherres ansvar at søge en § 8-tilladelse hos miljøafdelingen i Halsnæs Kommune. Problematikken omkring mulig forurening i lokalplanområdet er håndteret ved § 11.1 i lokalplanen, som bestemmer, at der skal foreligge en § 8-tilladelse efter jordforureningsloven, før boligerne kan tages i brug.

Administrationen afholdte den 12. december 2018 et møde med naboer til området ved Åsebro samt den nuværende projektejer på baggrund af modtagne indsigelser om projektforslaget.

Indsigelserne fra naboerne, som deltog på mødet, gik især på indbliksgener og manglende aftensol. Yderligere blev der udtrykt bekymring for den kommende sti igennem området mellem Tværvej og Åsebro. Projektejeren nævnte, at man vil iværksætte afværgeforanstaltninger i form af at plante træer for at imødegå de nævnte indbliksgener - se bilag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

273. Ændring af kapacitet i dagtilbud

Sagens kerne

Grundet et stigende børnetal i Ølsted området samt en uhensigtsmæssig fordeling af vuggestuepladser og børnehavepladser i Frederiksværk Børnehus, så anbefaler administrationen en flytning af vuggestuepladser fra Frederiksværk Børnehus til Børnehuset Ølsted. Dernæst anbefales, at kompetencen til at gennemføre tilsvarende justeringer af kapaciteten uddelegeres til administrationen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. omlægningen af 5 vuggestuepladser fra Frederiksværk Børnehus til Børnehuset Ølsted med effekt fra 1. maj 2019

2. at kompetencen til at gennemføre kapacitetsændringer indenfor den økonomiske ramme uddelegeres til administrationen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 5. marts 2019, pkt. 135:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I Ølsted området er der et pres på kapaciteten på vuggestuepladserne. Børnehuset Ølsted er selvstændigt fra 1. april 2019 og dækker Ølsted området med de 2 matrikler på Ølstedvej og Hovedgaden. Der er både et stigende antal børn aktuelt i Ølstedområdet, på venteliste til de kommende måneder og i prognoserne for antallet af børn i området over de nærmeste år. Derfor anbefaler administrationen at øge antallet af vuggestuepladser med 5 (10 enheder) i Børnehuset Ølsted med virkning fra 1. maj 2019.

I Frederiksværk Børnehus blev kapaciteten sat op i løbet af 2018 for at løse en akut kapacitetsmangel på daværende tidspunkt. Det betyder, at der aktuelt er 60 vuggestuepladser og 70 børnehavepladser. Denne fordeling er uhensigtsmæssig på sigt, idet Frederiksværk Børnehus ikke vil kunne optage alle egne vuggestuebørn i børnehaven. En reduktion i antallet af vuggestuepladser med 5 og en efterfølgende omlægning af 5 vuggestuepladser yderligere til 10 børnehavepladser vil skabe en mere hensigtsmæssig fordeling på henholdsvis 50 vuggestuepladser og 80 børnehavepladser.

Administrationen følger kapaciteten på området tæt, idet der løbende er udsving, der kan nødvendiggøre tilsvarende justeringer af kapaciteten på tværs af dagtilbuddene. Derfor anbefaler administrationen over Byrådet, at kompetencen til at ændre i fordelingen af kapaciteten på tværs af dagtilbuddene uddelegeres til administrationen. Det vil betyde, at det udelukkende vil være ved ændringer i den samlede kapacitet, at det vil kræve politisk beslutning, idet det medfører en ændret økonomitildeling til området.

Administrationen anbefaler uddelegering set i sammenhæng med intentionerne fra forenklingsstrategien, således at der skabes en smidigere og hurtigere sagsgang.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 1214 af 11. oktober 2018.

Konsekvenser

Denne ændring af kapacitet medfører, at der skal ske en frivillig overflytning eller omplacering af 1 til 2 medarbejdere fra Frederiksværk Børnehus til Børnehuset Ølsted. Processen tilrettelægges således, at såfremt at Byrådet godkender ændringen i kapaciteten, så vil personalet i Frederiksværk Børnehus først få en mulighed for at byde ind på en frivillig overflytning. Hvis ikke der gøres brug af denne mulighed, så træffer ledelsen i Frederiksværk Børnehus beslutning om omplacering med minimum 4 ugers varsel før ikrafttrædelse til den 1. maj 2019. Procesplanen herfor er vedlagt som bilag til sagen.

Høring, dialog og formidling

Sagen har været behandlet på møde i Hoved-MED den 18. februar 2019.

Økonomi

Ændringen af kapaciteten med 5 enheder er ensbetydende med, at Frederiksværk Børnehus reduceres med 568.000 kr. årligt i tildeling, samtidig med at den økonomiske tildeling til Børnehuset Ølsted forøges med det tilsvarende.

Bilag

274. Endelig behandling af kvalitetsrapport for skolevæsenet 2017/18

Sagens kerne

Af udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet fremgår, at det faglige niveau og trivslen blandt eleverne er under landsgennemsnittet. På nogle indikatorer er der positive tegn, hvor fagligheden ses at blive styrket, på andre indikatorer er der negative tegn. Det er afgørende at se på udviklingen i resultaterne over en årrække. Rapporten har været i høring og fremlægges nu til endelig behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. kvalitetsrapport for skolevæsenet 2017/18

2. at kvalitetsrapporten fremadrettet udarbejdes efter lovens minimumskrav hvert 2. år

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Imod stemte: Thue Lundgaard Curry (Ø)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 5. marts 2019, pkt. 137:

Direktionens indstilling anbefales.

Imod stemte: Walter G. Christophersen (O), da han ikke kan følge pkt. 2.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for skolevæsenet i Halsnæs Kommune viser, at folkeskolerne i skoleåret 2017/18 har præsteret lidt lavere karakterer ved afgangsprøverne i 9. klasse. Samtidig ses positive tegn i resultaterne i de nationale test samt i en øget kompetencedækning i fagene, som betyder at et stigende antal undervisningstimer varetages af lærere med linjefag i det pågældende fag.

Elevfraværet er steget de seneste 2 skoleår, hvilket stiller krav til skolernes opfølgning og handleplaner herpå. Trivselsresultaterne ses samtidig at være på landsgennemsnittet og generelt ligge stabilt.

Administrationen anbefaler, at der ikke iværksættes en specifik handleplan på baggrund af kvalitetsrapporten. Der er flere tiltag i gang både lokalt og centralt med henblik på at styrke folkeskolerne i Halsnæs Kommune. De nye målsætninger for udvalgsområdet ses som et naturligt afsæt for at skærpe fokus indenfor de valgte målsætninger.

Derudover fortsættes arbejdet på skolerne med blandt andet en videre kompetenceudvikling af medarbejderne.

Herunder gennemgås hovedtemaerne fra høringssvarene fra skolernes MED-udvalg og skolebestyrelserne. Høringssvarene er ligeledes vedlagt som bilag.

Elevfravær

Der er generel bekymring over det høje elevfravær og der ønskes iværksat indsatser på området både lokalt og i samarbejde med centrale aktører, som for eksempel familieafdelingen.
Administrationen bakker op om intensiveringen af indsatser på området og vil gå i dialog med skoleledelserne om deres arbejde med at forhøje elevernes fremmøde.

Trivsel
Der er generel tilfredshed med elevtrivslen på skolerne, som ligger stabilt og på landsgennemsnittet.
Administrationen følger op på skolernes arbejde med elevernes trivsel i de kvalitets- og supportsamtaler som gennemføres med her enkelt skoles ledelse.

Faglighed
Der er forskellige vurderinger af udviklingen af fagligheden på skolerne. Flere høringssvar udtrykker bekymring for det seneste års udvikling, mens andre høringssvar er positive over tendensen over flere år eller de enkelte positive tegn, der er i rapporten. Dette varierer også ud fra, at de enkelte skoler præsteret ret forskelligt fra år til år samt på de forskellige indikatorer.

Reduktionen af andelen af lærere i den understøttende undervisning i udskolingen, som indføres med budget 2019-22 vurderes ikke at understøtte behovet for et fagligt løft på området.

Mange strukturændringer herunder klassesammenlægninger pointeres at have haft en negativ effekt på elevernes præstationer.

Derudover stilles enkelte forslag om at undersøge baggrunden for testresultater, udarbejdelse af handleplan for hvordan forældre bedre kan støtte deres børn, inddragelse af medarbejdere samt et forskningsbaseret projekt med fokus på at løfte niveauet i forhold til de socioøkonomiske faktorer.

Administrationen følger udviklingen i de faglige resultater tæt i dialog med skoleledelserne og ser på udviklingen set over en årrække. Administrationen vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt skal igangsættes centrale projekter eller handleplaner for at løfte fagligheden.

Matematik

Der er både bekymring over, at indsatser i matematik er sparet væk med budget 2019-22 og bekymring over at indsatserne ikke har haft effekt.

Derudover er der ønske om konkrete indsatser i forhold til talblindhed på linje med ordblindhed.

Administrationen pointerer, at der med budget 2019-22 er skåret ned på centrale indsatser i matematik.

Andel elever der aflægger prøverne i 9. klasse
Der er tilfredshed med den forholdsvise høje andel af elever der tager afgangsprøven på nogle skoler. Samtidig er der fokus på at højne andelen på de skoler med lave andele, som typisk skyldes specialiserede tilbud.

Overgange til ungdomsuddannelse

Der er bekymring over en for lav andel af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse til trods for en høj andel 3 måneder efter 9. klasse.

Der ses en for stor fokus på valg af gymnasial uddannelse og anbefales et styrket samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor netop vejledningen i forhold til det rette ungdomsuddannelsesvalg ses at være afgørende.

Administrationen er enig i vurderingen og hæfter sig også ved den positive tendens over de seneste 3 år.

Kompetencedækning i fagene
De fleste høringssvar er positive over den forøgede kompetencedækning i fagene, som ønskes styrket yderligere. Der er samtidig nysgerrighed på sammenhængene mellem de faglige præstationer i fagene og kompetencedækningen.
Administrationen arbejder videre med at koordinere kompetenceudviklingsforløb i fagene for at styrke området yderligere og ser positivt på skolernes mulighed for at analysere på data der viser sammenhængene mellem kompetencedækning og præstationer.

Handleplan
Der er positive tilbagemeldinger på at der ikke igangsættes en yderligere handleplan, men i stedet gives rum til at igangsatte indsatser kan få effekt samt at der er skabt rum for lokale indsatser.

Kvalitetsrapport hvert 2. år
I et af høringssvarene foreslås det at reducere kadencen på udarbejdelsen af kvalitetsrapporter fra at gøre det hvert år til at gøre det hvert andet år, sådan som loven beskriver som minimum.

Administrationen anbefaler i sammenhæng med forenklingsstrategien at følge lovgivningens minimumskrav for kvalitetsrapporter. Det vil betyde udarbejdelse af rapporten hvert 2. år, samt at enkelte opgørelser udgår af rapporten fremover, som gennem årene er blevet tilføjet fx udgifter pr. elev. I stedet kan der laves opgørelser indenfor de forskellige områder, når det vurderes relevant fra politisk eller administrativ side. Det vil gøre at data kan opgøres på et mere aktuelt tidspunkt, hvis nødvendigt i stedet for at afvente at alle data ligger klar i november/december måned på Undervisningsministeriets portal. Folkeskoleloven foreskriver, hvornår de 2-årige kvalitetsrapporter skal udarbejdes. Den næste rapport, der skal udarbejdes, er for skoleåret 2018/19. En forenkling på dette område vil således først have effekt i efteråret og vinteren 2020/21.

Forslaget ses at kunne frigøre noget tid hvert andet år for administrationen, skolebestyrelser, MED-udvalg og Byrådet i udarbejdelse og behandling af rapporten.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Kvalitetsrapportbekendtgørelsen nummer 698 af 23. juni 2014.

Høring, dialog og formidling

Der er indkommet 6 høringssvar: 3 MED-udvalg, 2 skolebestyrelser samt 1 fælles for MED-udvalg og skolebestyrelse.

Høringsperioden har varet fra den 21. december 2018 til den 30. januar 2019. Den endelig kvalitetsrapport publiceres derefter på halsnaes.dk.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

275. Deling af Børnehuset Arresø

Sagens kerne

Børnehuset Arresø består af 2 matrikler og foreslås nu delt i 2 selvstændige børnehuse: Børnehuset Ahornvej og Børnehuset Skovfogedlodden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender delingen

1. af Børnehuset Arresø i:

a. Børnehuset Ahornvej

b. Børnehuset Skovfogedlodden

2. med en øget driftsbevilling til ledelse på 195.000 kr. årligt

Ændringerne træder i kraft senest den 1. august 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 5. marts 2019, pkt. 139:

Direktionens indstilling anbefales, idet den øgede driftsbevilling til ledelse på 195.000 kr. årligt financieres af midler fra kombinationstilbud

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets fortælling "Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs" ønskes Børnehuset Arresø delt i 2 børnehuse, således at der skabes 2 selvstændige børnehuse i de lokale områder ved Karlsgave og Skovbakken i Frederiksværk.

Børnehuset Arresø er et børnehus med 2 fysiske matrikler beliggende 2,5 km fra hinanden i 2 forskellige områder af Frederiksværk by.

Børnehuset Ahornvej er aktuelt normeret til 81 enheder fordelt på 20 vuggestuebørn og 41 børnehavebørn.

Børnehuset Skovfogedlodden er aktuelt normeret til 81 enheder fordelt på 21 vuggestuebørn og 39 børnehavebørn.

Det maksimale børnetal er for begge børnehuse ca. 10 enheder højere.

Der vil således være tale om 2 børnehuse på samme størrelse.

Virksomhedslederstillingen i Børnehuset Arresø er vakant og ledelsen er aktuelt opdelt i de afdelinger af børnehuset med tilknytning til Frederiksværk Børnehus og Børnehuset Baggersvej. Administrationen vurderer på den baggrund, at det er oplagt tidspunkt at gennemføre den politisk ønskede deling på.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 1214 af 11. oktober 2018.

Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs fra juli 2018.

Konsekvenser

Forslaget er ensbetydende med, at der skal ansættes en virksomhedsleder yderligere, idet der vil være 10 børnehuse i stedet for 9, som der er med virkning fra 1. april med delingen af Børnehuset Kregme. Der vil være 1 virksomhedsleder og en medarbejder med stedfortræderfunktion i hvert børnehus, hvor der i dag er 1 virksomhedsleder og 1 daglig pædagogisk leder for det samlede børnehus. Der vil således fremadrettet ikke være daglige pædagogiske ledere i børnehusene.

Der skal etableres 2 nye MED-udvalg og 2 nye forældrebestyrelser, i stedet for de eksisterende i det samlede børnehus.

Høring, dialog og formidling

Medarbejdere er blevet orienteret på personalemøder og forældre skriftligt orienteret om forslaget til deling af Børnehuset Arresø.

Forslaget sendes i høring i den 5. marts hos forældrebestyrelsen og MED-udvalget i Børnehuset Arresø med høringsfrist den 17. marts 2019.

Den 14. marts 2019 behandles forslaget om delingen på møde i Hoved-MED.

Den 19. marts 2019 træffer Byrådet endelig beslutning om delingen.

Økonomi

Ansættelsen af en ekstra virksomhedsleder medfører en merudgift på 195.000 kr. årligt, idet ledelsesstrukturen for de 2 mindre børnehuse fastsættes til at være en virksomhedsleder pr. børnehus med en medarbejder med stedfortræderfunktion. Der vil således ikke være daglige pædagogiske ledere i de 2 mindre børnehuse. Udgiften til stedfortræderfunktion er indregnet i de 195.000 kr.

Merudgiften på 195.000 kr. foreslås finansieret af et forventet mindreforbrug på de afsatte midler til kombinationstilbud i dagtilbud.

Med budgettet for 2019-22 blev der afsat 700.000 kr. årligt til kombinationstilbud. Administrationen har endnu ikke haft udgift hertil i 2019 og forventer derfor et betydeligt mindreforbrug på det område.

276. Ny styrelsesvedtægt for dagtilbud

Sagens kerne

Der er udarbejdet en ny styrelsesvedtægt for dagtilbud i Halsnæs Kommune. Vedtægten er udarbejdet som et nyt fælles dokument bestående af elementerne fra det tidligere administrationsgrundlag og styrelsesvedtægt. Den nye styrelsesvedtægt skal sendes i høring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at udsende forslag til ny Styrelsesvedtægt for dagtilbud i høring.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 5. marts 2019, pkt. 134:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten har til formål, at virksomhederne og forældrebestyrelserne i dagtilbud kan udøve sin virksomhed indenfor de mål og rammer, der er fastlagt i nærværende vedtægt.

Byrådet har det overordnede ansvar for dagtilbud, og fastsætter mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde. Dagtilbud er her dagpasning for alle børn fra 0 år til skolestart, oprettet efter dagtilbudsloven.

Den nye styrelsesvedtægt er udarbejdet som et fælles dokument bestående af det tidligere administrationsgrundlag og styrelsesvedtægt. Dette er en konsekvens af forenklingsdagsordenen. Desuden er de nye an forordninger fra dagtilbudsloven indskrevet i vedtægten.

De væsentligste ændringer i vedtægten er den øgede kompetence til forældrebestyrelsen i henhold til § 15:

 • Udarbejdelse og evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan.
 • Varetage sin opgave indenfor de vedtagne og prioriterede indsatser, som Byrådet har besluttet.
 • Skal inddrages i planlægning af gode overgange mellem hjem og dagtilbud, fra dagtilbud til dagtilbud samt til skole.

De øvrige ændringer er mindre tilretninger, således at det sikres, at styrelsesvedtægten er konsekvensrettet efter den nye dagtilbudslov, forvaltningsloven og retssikkerhedsloven.

Herudover er der foretaget opdatering af forskellige retningslinjer, der alle er tilknyttede hjemmesiden Halsnaes.dk, således at forældre og andre interessenter kan tilgå disse.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven § 3

Retssikkerhedsloven

Forvaltningsloven

Høring, dialog og formidling

Tilretningen er sket rent administrativt som en konsekvens af den nye dagtilbudslov og forenklingsdagsordenen.

Evt. høringssvar der kan have betydning for vedtægten, vil blive vurderet og indarbejdet.

Der er udarbejdet en proces- og tidsplan for behandling og høring i MED-organisationen og forældrebestyrelserne.

PROCES

DATO

Udvalget for Uddannelse, Skole og dagtilbud

5. marts

Økonomiudvalget

13. marts

Byrådet

19. marts

Høringsperiode forældrebestyrelser /virksomheds-MED

20. marts - 30. april

Hoved-MED

23. april

Udvalget for Uddannelse, Skole og dagtilbud

4. juni

Økonomiudvalget

12. juni

Byrådet – endelig vedtagelse

20. juni

Udsendes til dagtilbud og bestyrelser med ikrafttrædelse 1.7. 2019

24. juni

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

277. Status på implementering af ny Dagtilbudslov

Sagens kerne

I forlængelse af den ny Dagtilbudslov, som trådte i kraft den 1. juli 2018, orienteres i nærværende dagsordenspunkt om status på implementering af lovens elementer. Orienteringen indeholder endvidere et antal indstillinger til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

 1. godkender de reviderede kriterier for oprettelse af private institutioner, herunder godkender at fastholde det nuværende niveau for bygningstilskud (jfr. element nr. 5 i Sagsfremstilling)
 1. godkender de reviderede kriterier for oprettelse af private pasningsordninger (jfr. element nr. 7 i Sagsfremstilling)
 1. tager den samlede orientering til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 5. marts 2019, pkt. 136:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Nedenstående oversigt over status på implementering af elementerne i den ny Dagtilbudslov er udarbejdet på baggrund af et omfattende arbejdsdokument, som Administrationen løbende opdaterer. Omfanget af den ny Dagtilbudslov nødvendiggør dette - ikke mindst set i lyset af, at ministeriets vejledning til loven endnu ikke er kommet.

Element

Uddybning

Status

Politisk behandling

1. Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6 årige

Byrådet behøver ikke længere fastsætte mål for dagtilbud, men kan prioritere indsatser.

Politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet skal finde sted hvert andet år.

Dialogproces forår 2018.

Dialogmøde november 2018.

Den ny Dagtilbudslov er frem til juli 2020 fast punkt på dagtilbudsledermøder.

I lyset af den igangværende forenklingsproces anbefaler Administrationen, at den politiske drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet tager afsæt i udvalgsmålsætningerne for dagtilbudsområdet og opsamlingen fra de pædagogiske tilsyn, som netop finder sted hvert andet år.

2. Den styrkede pædagogiske læreplan (deadline 1.7.2020)

Byrådet skal ikke godkende den pædagogiske læreplan eller drøfte dagtilbuddets evaluering af læreplanen.

Politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet skal finde sted hvert andet år.

Dialogproces forår 2018.

Dialogmøde november 2018.

Drøftelse af fælles principper for arbejdet med læreplanen pågår i gruppen af dagtilbudsledere.

Pædagogisk tilsyn i perioden november 2018 til marts 2019 har fokus på de nye elementer i læreplanen.

Do.

3. Etablering af en evalueringskultur

Dagtilbudslederen er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur.

Dagtilbudslederen er ansvarlig for at evaluere arbejdet med den pædagogiske læreplan mindst hvert andet år. Evalueringen skal offentliggøres.

Byrådet skal ikke drøfte dagtilbuddets evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Samarbejde om fælles plan for etablering af evalueringskultur pågår i gruppen af dagtilbudsledere.

Do.

4. Styrket forældre-indflydelse i forældrebestyrelser

Styrelsesvedtægt og administrationsgrundlag revideret og sammenskrevet.

Selvstændig sagsfremstilling, Byrådet marts 2019.

I høring marts 2019.

Endelig behandling, Byrådet juni 2019.

Ikrafttræden 1.7.2019.

5. Bedre vilkår for private leverandører

Kriterier for oprettelse af private institutioner revideret (vedlagt som bilag).

Godkendes af Byrådet, marts 2019.

Administrationen anbefaler, at det nuværende niveau for bygningstilskud fastholdes.

6. Ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov (trådt i kraft 1.1.2019)

Retningslinjer udarbejdet og tilgængelige på hjemmeside.

Takstblad tilrettet.

Dagtilbudslederne er orienteret.

Der er budgetteret med 15 deltidspladser fordelt på 5 i hhv. dagpleje, vuggestue og børnehave. Der er indtil videre for 2019 bevilget deltidspladser svarende til 1,6 plads i dagpleje, 3,4 i vuggestue og 7,7 i børnehave.

Godkendt af Byrådet oktober 2018.

7. Bedre kvalitet i private pasningsordninger

Orienteringsmøde for private pasningsordninger afholdt.

Tilsyn med private pasningsordninger tilpasset niveauet for de kommunale dagplejere.

Kriterier for oprettelse af private pasningsordninger revideret (vedlagt som bilag).

Godkendes af Byrådet, marts 2019.

8. Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

Retningslinjer udarbejdet og tilgængelige på hjemmeside.

Takstblad tilrettet.

Der er budgetteret med 12 kombinationstilbud årligt. Der er indtil videre ikke bevilget kombinationstilbud i 2019.

Godkendt af Byrådet oktober 2018.

9. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Ansøgningspulje i sammenhæng med ny Dagtilbudslov.

Børnehuset Arresø, afd. Skovfogedlodden modtager tilskud i perioden 2018-2021.

Byråd orienteret oktober 2018 i forbindelse med indtægtsbevilling.

10. Kompetenceløft for ledere, faglige fyrtårne og dagplejere

Ansøgningspulje i sammenhæng med ny Dagtilbudslov.

Tilsagn om midler – planlægning af kompetenceforløb pågår.

11. Førstehjælpskurser til personale i dagtilbud

Afventer.

12. Ny informationsportal

Landsdækkende portal med gængse data.

Afventer afklaring af, hvilke data der skal fremgå af portalen.

13. Information til forældre om dagtilbud og valgmuligheder

Information på kommunens hjemmeside udvides og revideres løbende.

14. Det åbne dagtilbud

Samarbejde med lokale aktører.

Inddragelse af lokalsamfundet er et krav til indholdet i den pædagogiske læreplan.

Dagtilbudslederen er ansvarlig for at afsøge mulighederne for samarbejde.

Drøftelse af fælles principper for arbejdet med læreplanen pågår i gruppen af dagtilbudsledere.

Pædagogisk tilsyn i perioden november 2018 til marts 2019 har fokus på de nye elementer i læreplanen.

I lyset af den igangværende forenklingsproces anbefaler Administrationen, at den politiske drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet tager afsæt i udvalgsmålsætningerne for dagtilbudsområdet og opsamlingen fra de pædagogiske tilsyn, som netop finder sted hvert andet år.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (LBK nr. 1214).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

278. Projekt for byggeri på Nordmolen i Hundested

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har modtaget et projekt for byggeri på Nordmolen på Hundested Havn.

Mødedeltagelse på mødet i Udvalget for Miljø og Plan den 6. marts 2019

Leder af Plan og byg Pia Weirum

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, om

1. administrationen skal arbejde videre med et forslag til lokalplan på baggrund af det fremlagte projekt og de i sagsfremstillingen beskrevne forudsætninger

2. der skal ske ændringer i det fremlagte projekt for fx byggeriets højde og med fastholdelse af de i sagsfremstillingen beskrevne forudsætninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

For stemte: 4 (Anja Rosengreen (F), Steffen Jensen (A), Torben Hedelund (A) og Thue Lundgaard Curry (Ø)).

Imod stemte: 3 (Steen Hasselris (V), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)), idet det indsendte forslag opfylder købsaftalen samt kommuneplanen, som er vedtaget af et enigt Byråd.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 6. marts 2019, pkt. 172:

Anja Rosengren (F), Torben Hedelund (A) og Jannik Haulik Jørgensen (A) anbefaler direktionens indstilling 2 med følgende tilføjelse:

Byggeriet kan ikke overstige 1,5 plan noget sted på området, og de i sagsfremstillingen opstillede krav a - g, skal indarbejdes i et eventuelt lokalplanforslag, fraset pkt C, som må vurderes i forhold til et konkret lokalplanforslag.

Såfremt disse forventninger ikke imødekommes af Hundested Havn, påbegyndes proces om tilbagekøb af det område, der tidligere var ejet af Halsnæs Kommune.

For stemte: Anja Rosengreen (F), Torben Hedelund (A) og Jannik Haulik Jørgensen (A)

Imod stemte: Steen Hasselris (V) og Walter G. Christophersen (O), idet det indsendte forslag opfylder købsaftalen samt kommuneplanen, som er vedtaget af et enigt Byråd.

Punkt 2 i direktionens indstilling afbefales.

Fraværende ved afbud: Thomas Møller Nielsen (V) og Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Hundested Havn har fremsendt et projekt til et byggeri på Nordmolen i Hundested.

Byggeriet er tænkt udført i vekslende højde, fra 1 etage inderst på molen og op til 5 etager yderst på molen. Byggeriet placeres i 2 U-former samt yderst på molen som et punkthus. Arealerne inde i U'erne er til beboerne. Udearealer og arealerne ud mod havn, hav og strand er offentligt tilgængelige. Beboernes opholdsarealer kommer til at ligger et stykke over niveau, da der arbejdes med delvist nedgravet parkering. Projektet er vedhæftet som bilag.

Administrationen har screenet projektet, og det overholder kommuneplanrammerne 8.B8 og 8.B, som er gældende for området. Det eneste, der ikke helt kan kontrolleres ud fra det fremsendte materiale, i forhold til kommuneplan rammerne, er, om der er opholdsarealer svarende til 50 % af etagearealet.

Administrationen anbefaler, at der ud over kommuneplanrammer, som projektet selvfølgelig skal overholde, opstilles nogle krav til projektet, som skal medtages i det videre arbejde og indarbejdes i lokalplanen.

Det er afgørende vigtigt, at området omkring byggeriet ikke privatiseres med fx terrasser, hegn, plantebede og altaner på jordniveau. Det skal være et område, som byens borgere kan bruge/bevæge sig igennem, uden at de føler sig på "privat grund".


Erhverv, butikker og cafeer skal lægges ud mod havnen, og der skal sikres offentlige gennemgange gennem byggeriet.

For at sikre så gode udenoms arealer som muligt, skal al parkering foregå under bygningerne (delvis nedgravet) og det hævede fællesareal, der ligger mellem bygningerne.

Da færgen har en stor værdi for byen, er det vigtig, at den fortsat kan ligge, hvor den ligger i dag med direkte adgang til lokaltoget og tæt på kulturhavn og byen. Derfor skal byggeriet udføres, så det kan overholde støjgrænserne med færgens nuværende placering.

Der er sammen med projektet udarbejdet et støjnotat med orienterende beregninger. Af dette notat fremgår det, at der er en periode på en time mellem kl. 06-07, hvor støjkravende ikke overholdes på altanerne. Dette vil der dog kunne søges dispensation for. Da støjundersøgelsen er baseret på skønnede værdier, anbefales det, at der foretages en måling på Hundested Havn af de aktuelle lydeffektmålinger for færgen i forbindelse med det videre planarbejde.

Følgende forudsætninger skal således opfyldes i det videre arbejde med projektet:

a. at arealerne ud på jordniveau mod havn og strand ikke privatiseres - herunder altaner, terrasse, haveanlæg og hegning

b. at eventuelle udfordringer med overholdelse af støjgrænser håndteres på en måde, der ikke hindrer færgens nuværende placering og drift

c. al parkering skal foregå under bygningerne og under de hævede fællesarealer i indergården (delvis nedgravet)

d. at bygninger i sit materialevalg tilpasses området

e. at der skal være offentlig forbindelse gennem blokkene/bygningerne og hele vejen rundt om byggeriet

f. at der skal være erhverv, butikker og cafeer med mere i stueetagen mod kajarealerne

g. at der skal sikres tilfredsstillende udearealer svarende til 50 % af arealet.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Kommuneplan 2013.

Konsekvenser

Hundested Havn skal jf. servitutten, der blev udarbejdet i forbindelse med salget og indenfor 36 måneder fra overdragelsen, have påbegyndt og fremmet byggeri på ejendommen.

Efter 36 måneder skal der fastlægges et tidspunkt for, hvornår byggeriet senest skal stå færdigt.

Hvis projektet ikke godkendes, skal der være opmærksomhed på, at der skal fastlægges nogle nye tidsfrister.

Hvis Byrådet ønsker ændringer til det fremsendt forslag til projekt, vil administrationen ikke udarbejde lokalplanforslag medmindre, havnen er enig i et revideret projekt.

Høring, dialog og formidling

Der vil blive foretaget høringer, hvis der igangsættes et planarbejde.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

279. Endelig vedtagelse af lokalplan 09.6 for en skole på Lyngbakken i Lynæs

Sagens kerne

Skolen ved Havet, der er en privatskole i Hundested, ønsker at udvide. Lokalplanforslaget, der giver mulighed for en udvidelse, har nu været i offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at lokalplan 09.6 for en skole på Lyngbakken i Lynæs vedtages endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 6. marts 2019, pkt. 169:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende ved afbud: Thomas Møller Nielsen (V) og Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Skolen ved Havet ønsker mulighed for udbygning til 125 elever, og der er udarbejdet en lokalplan.

Skolen har på baggrund af behovsanalyser vurderet, at en størrelse med et elevtal på maksimum 125 er den størrelse, som er optimal at bygge videre på.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for udbygning af skolen med en tilbygning til den eksisterende skolebygning og et aktivitetslokale til musikundervisning, rytmik med mere. Lokalplanen opstiller desuden retningslinjer for bebyggelse, trafik og udenoms arealer.

Administrationen vurderer, at dette projekt har en størrelse, der ikke belaster området i væsentlig grad i forhold til trafik. Projektet holder en bebyggelsesprocent på ca. 21, der er normalt for de øvrige skoler i kommunen, offentlige som private.

Det er administrationens vurdering, at området kan bære, at skolen udbygges til at kunne rumme op til 125 elever. Det vurderes også, at 125 elever er det maksimale antal elever, området kan bære. Der bør således ikke gives mulighed for yderligere udvidelse af skolen.

Forslaget har været i offentlig høring, og der er indkommet flere indsigelser og bemærkninger til forslaget. Indsigelserne har medført ændringer i lokalplanen i forhold til nedsivning af regnvand, idet § 7,2 er ændret, så regnvand ikke kan nedsives, men skal føres til kloak. Med hensyn til at jorden er forurenet og den eventuelle risiko for skolebørnene og de omkringboende naboer, så håndteres dette af miljømyndigheden i forbindelse med, at der skal udarbejdes en § 8 tilladelse i forbindelse med byggeriet. Heri stilles de vilkår, der skal sikre, at den forurenede jord og arbejdet med den forurenede jord ikke udgør en risiko.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018

Kommuneplan 2013

Konsekvenser

Lokalplan giver mulighed for at øge antallet af elever på skolen fra 75 til maksimalt 125.

Lokalplanen indeholder krav i forhold til anlæg af flere parkeringspladser på skolens grund til at håndtere det øgede behov, der følger af flere elever. Anlægget er en forudsætning for ibrugtagning af de nye skolebygninger.

Skolen skal søge om en § 8 tilladelse, hvori der bliver stillet vilkår i forhold til håndtering af jordforurening på grunden.

Høring, dialog og formidling

Der har været en løbende dialog med Skolen ved Havet i forhold til at få udarbejdet et projekt, der kan indpasses i området. Der er blandt arbejdet med trafikale løsninger og byggeriets omfang og udseende.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i 8 uger.

Der er kommet flere indsigelser til lokalplanforslaget. Indsigelser har hovedsageligt handlet om de trafikale forhold, støj fra legepladsen og jordforureningen på grunden. Indsigelserne er gennemgået i vedlagte bilag.

Økonomi

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Bilag

280. Endelig vedtagelse af lokalplan 05.14 for "skæve boliger" på Skovfogedlodden

Sagens kerne

Der er udarbejdet en lokalplan 05.14, som giver mulighed for at bygge op til 16 boliger på Skovfogedlodden.

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet beslutter, at lokalplan 05.14 for "skæve boliger" på Skovfogedlodden vedtages endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 6. marts 2019, pkt. 168:

Direktionens indstilling anbefales, idet det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt forventes et behov for ca. 8 boliger jvf. referat fra Byrådet 13. september 2016.

Fraværende ved afbud: Thomas Møller Nielsen (V) og Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at bygge såkaldte ”skæve boliger”.

"Skæve boliger" er en boligform til borgere, som har svært ved at passe ind i et almindeligt bo-miljø. Det er borgere, som er hjemløse, har misbrug eller psykiske lidelser. Det har erfaringsmæssigt været svært at placere denne gruppe i traditionelle almene boliger. Mange er hurtigt fraflyttet på grund af husordenssager eller har frivilligt forladt boligen, da det kan være svært at bo tæt på andre mennesker efter en tilværelse som hjemløs. Derfor er boligformen "skæve boliger" udviklet for at skabe en værdig bolig, hvor der samtidig er mere frie rammer, end man finder i almene boliger.

Denne boligtype er blevet etableret i flere andre kommuner, og det har vist sig som en rigtig god løsning for denne særlige gruppe, som kan være svært at rumme i almindelig boligområder.
Erfaringer fra andre kommuner viser, at beboerne bliver boende længere tid i boligerne, samt at økonomien i boligerne er bedre, da boligerne er lavet specifikt til målgruppen.

Arresø Boligselskab ejer matr.nr. 10b og 11b. På de to matrikler ligger i dag en pedelbolig i meget dårlig stand. Arresø Boligselskab ønsker at nedrive pedelboligen og anvende arealet til op til 16 almene boliger af typen ”skæve boliger”. For at få et areal, der er stort nok, bidrager Halsnæs Kommune med et stykke kommunal jord, som kommunal medfinansiering til opførsel af almene boliger. Arealet ligger som et restareal i forbindelse med Løvdalen.

Bebyggelsen opføres i moduler og placeres, så der dannes indre gårdrum mellem boligerne. Det giver mulighed for, at beboerne får et afskærmet fælles opholdsareal. Det er vigtigt i denne type bebyggelse, da erfaringen er, at det sociale liv ikke foregår i boligerne men hovedsageligt på fællesarealerne mellem boligerne. Af hensyn til både beboerne og de omkringboende naboer er et afskærmet centralt fællesareal midt i bebyggelsen den bedste løsning.


I forbindelse med boligerne etableres der kontor, vaskeri og varmecentral. Der opføres et fælleshus, der skal være færdigt senest med etape 2.

Der er kommet få indsigelser til lokalplanforslaget. I indsigelserne gives der udtryk for bekymring over at få denne type boliger i deres nærområde. Administrationen har drøftet indsigelserne med Arresø Boligselskab. Boligselskabet er opmærksom på det og vil blandt andet invitere til åbent hus i boligafdelingen. Der ansættes en social vicevært, og til daglig er der driftspersonale i området. Endvidere vil der være en vagtordning uden for normal arbejdstid. Indsigelserne har medført, at der er tilføjet en § omkring hegn i skel mod naboen mod vest.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.
Kommuneplan 2013.

Konsekvenser

Hos Arresø Boligselskab er der opmærksomhed på, at boliger af denne type kan give anledning til utryghed og spørgsmål hos de omkringboende.

Med lokalplanen gives der mulighed for at opføre op til 16 "skæve boliger" med henblik på at huse borgere, det kan være vanskeligt at placere i et almindeligt boligområde.

Halsnæs Kommunen får den fulde anvisningsret til boligerne.

Projektet er blevet til i et tæt samarbejde mellem boligselskabet og Området for Social Service og Familier.

Høring, dialog og formidling

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

Der er indkommet få indsigelser og bemærkninger. Indsigelserne har betydet, at der i lokalplanen er lavet en tilføjelse omkring hegning mod nabo mod vest.

Lokalplanen er udarbejdet i dialog med Arresø Boligselskab og deres rådgivere.

Økonomi

Beslutning om at etablere "skæve boliger" i Halsnæs fremgår af sag nr. 733 på Byrådets møde den 13. september 2016.

Den kommunale medfinansiering ligger i form af, at boligbebyggelsen delvis ligger på kommunal jord.

Jf. sag på Udvalget for Ældre og Handicappede den 23. august 2017.

Bilag

281. Projekt - Værdighedsrejsehold

Sagens kerne

Fremlæggelse af en indtægts- og en udgiftsbevilling på 62.000 kr. til besøg af et værdighedsrejsehold fra Sundhedsstyrelsen på Hundested Plejecenter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en indtægts- og en udgiftsbevilling på 62.000 kr. omhandlende besøg af et værdighedsrejsehold fra Sundhedsstyrelsen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Ældre og Handicappede, 5. marts 2019, pkt. 123:

Der er modtaget høringssvar af 3.3.2019 fra Ældrerådet.

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Hundested Plejecenter har søgt og fået 62.000 kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje omhandlende besøg fra et værdighedsrejseholdsforløb.

Et rejseholdsforløb skal understøtte kommunernes arbejde med at styrke værdighed i ældreplejen gennem kompetenceudvikling og rådgivning. Der vil være fokus på rammer, arbejdsgange og samarbejde mellem medarbejdere, borgere og pårørende med henblik på at arbejde konkret med den enkelte ældres livskvalitet, selvbestemmelse og værdighed i hverdagen samt at understøtte og udvikle de lokale ledelseskompetencer til samarbejde og organisatorisk udvikling, som understøtter værdig ældrepleje.

I rejseholdsforløbet bringes den eksisterende viden om selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed på plejeenheden i spil, og der fokuseres på udvikling af den daglige, faglige praksis med udgangspunkt i praksisnære læringsforløb for at understøtte transfer fra læring til effekter i praksis ved at læringen foregår i – eller tæt på – praksis. Der arbejdes med aktionslæring ud fra en systemisk-narrativ tilgang, hvilket indebærer, at læringen foregår igennem læringssamtaler, fælles refleksion og supervision, eksperimenter og

handlinger i praksis – suppleret med undervisning efter behov.

Det forventede udbytte af indsatsen er:

 • At styrke medarbejdernes faglige viden inden for det/de valgte fokusområde(r), som kommunen/plejeenheden arbejder med gennem forløbet
 • At give medarbejderne konkrete redskaber til at arbejde med ældres livskvalitet og selvbestemmelse
 • At styrke medarbejdernes kompetencer i relationelt samarbejde, herunder samarbejde med borgere og pårørende
 • At borgerne oplever øget livsglæde og trivsel.

Gennem praksisnær læring uddannes i rejseholdsforløbet 8-12 værdighedsambassadører på hver plejeenhed. Værdighedsambassadørerne opnår kompetencer til at understøtte det daglige arbejde med at styrke værdighed i ældreplejen for de borgere, der er afhængige af hjælp - baseret på aktuel bedste viden samt de ressourcer, der er til stede på den aktuelle plejeenhed.

Forløbet vil foregå i perioden 1. halvår 2019.

Der skal udarbejdes et regnskab for tilskuddet, som skal være indsendt senest tre måneder efter periodens afslutning.

Økonomi

Sundhedsstyrelsen har bevilliget 62.000 kr. til forløbet.

Bilag

282. Opgaveflytning - Lov om specialundervisning for voksne

Sagens kerne

Myndighedsopgaver vedrørende Lov om specialundervisning for voksne flyttes fra fagområdet Social Service og Familier til fagområdet Sundhed og Ældre - Visitationen.

Hermed flyttes opgaven mellem politikområder. Samlet medfører opgaveflytningen en effektivisering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

 1. Myndighedsopgaver vedrørende Lov om specialundervisning for voksne flyttes fra politikområdet Voksne med fysisk eller psykisk handicap til politikområdet Ældre
 1. Der flyttes 1.516.102 kr. i driftsudgift og 162.000 kr. i lønudgift fra fagområdet Social Service og Familier til fagområdet Sundhed og Ældre - Visitationen.
 1. Ændringen i afledt drift, jf. økonomiafsnittet, indarbejdes som effektivisering til budget 2020-2023.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Ældre og Handicappede, 5. marts 2019, pkt. 120:

Direktionens indstilling anbefales.

Udvalget for Ældre og Handicappede ønsker en opfølgning om et år.

Sagsfremstilling

Byrådet skal sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller har længerevarende ophold i kommunen efter undervisningspligtens ophør, kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning).

I dag bygger Halsnæs Kommunes afgørelser i sager om specialundervisning for voksne på indstillinger fra Kommunikationscentret i Hillerød. Det vil de også gøre efter en opgaveflytning, men i mindre grad. Når opgaven placeres i Sundhed og Ældre - Visitationen, vil de myndighedspersoner, som træffer afgørelserne, være sundhedsfagligt uddannede. De kan derfor i højere grad selvstændigt - det vil sige uafhængigt af Kommunikationscentret - vurdere borgernes fysiske og psykiske funktionsevne inklusive handicaps. Når borgere i målgruppen også søger om hjælpemidler, fx informations- og kommunikationsteknologi, vil borgerens sag desuden blive behandlet som én og samme sag.

Det betyder, at der som led i beslutningen, samlet set løftes flere opgaver her i Halsnæs Kommune end i Kommunikationscentret for denne gruppe borgere, og at der, for at nå effektiviseringsgevinsten, derfor omplaceres midler fra drift til løn.

Driftsudgifter til specialundervisning dækker over afdæknings- og vejledningsforløb på Kommunikationscentret i Hillerød samt konkret hold- og eneundervisning.

I 2018 er driftsudgiften på 1.516.102 kr. i Social Service og Familier. Der forventes en fremtidig driftsudgift på 1.316.102 kr. i Sundhed og Ældre. Lønudgiften i Social Service og Familier er 162.0000 kr. (i 2018 priser). Fra 2020 vil den i Sundhed og Ældre være 250.000 kr., i det der med flytning af opgaven samlet set løftes flere opgaver her i Halsnæs Kommune end i Kommunikationscentret for denne gruppe borgere.

Opgaven foreslås overdraget pr. 1. maj 2019.

Hele driftsbudgettet for 2019 flyttes fra Social Service og Familier til Sundhed og Ældre - Visitationen. I 2019 er der dermed 4 måneders lønudgifter i Social Service og Familier og 8 måneder i Sundhed og Ældre.

Lov- og plangrundlag

Lov om specialundervisning for voksne

Konsekvenser

Borgere i Halsnæs Kommune, som søger om specialundervisning for voksne, vil være i kontakt med sundhedsfagligt personale. Borgere, som samtidig søger om hjælpemidler, vil have én og samme sagsbehandler.

Der vil forventeligt gives færre bevillinger af specialundervisning for voksne, fordi en vurdering af en sundhedsfaglig myndighedsperson, kan ligge tættere på lovens minimumskrav. Der vil forventeligt være flere borgere, som udredes i kommunen i stedet for at skulle udredes på Kommunikationscentret i Hillerød.

Økonomi

Udgifter og budget vedrørende Lov om specialundervisning flyttes fra Social, Service og Familier, Handicap- og voksenafdelingen til Sundhed og Ældre - Visitationen.

Der opnås en effektivisering på 112.000 kr. pr. år fra 2020 (angivet i 2018 priser).

Nedenstående er en specifikation af driftsforslag (angivet i 1.000 kr. i 2018 priser)

Beregning

2018

2019

2020

Driftsudgifter til specialundervisning, SOÆ

0

1.450

1.316

Driftsudgifter til specialundervisning SSF

1.516

0

0

Lønudgifter Visitationen, SOÆ

0

167

250

Lønudgift Handicap og Voksenafdelingen, SSF

162

54

0

SUM

1.678

1.671

1.566

Med afsæt i tidligere erfaringer anslås det, at den årlige effektivisering vil være 112.000 kr., når ændringen er fuldt implementeret.

Nedenstående er den anslåede effektivisering (angivet i 1.000 kr. i 2018 priser)

2018

2019

2020

Anslået effektivering i alt

7

112

283. Anlægsregnskab for Asfalt Slidlag 2017

Sagens kerne

På Byrådets møde den 28. marts 2017, punkt 875, blev der frigivet 7,4 mio. kr. til etablering af nye asfaltslidlag. Under sagsfremstillingen redegøres der nærmere for projektet.

Indstilling

Direktion indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet, der udviser et mindreforbrug på 26.739 kr., som er tilført kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 6. marts 2019, pkt. 180:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende ved afbud: Thomas Møller Nielsen (V) og Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Korrigeret anlægsbevilling

Endeligt anlægsregnskab

Afvigelse

Udgifter

7.375.000

7.348.261

26.739

Indtægter

0

0

0

Netto

7.375.000

7.348.261

26.739

De samlede anlægsudgifter udgør 7.348.261 kr. Der er dermed et mindreforbrug på 26.739 kr., som tilføres kassebeholdningen.

Puljen er anvendt til de nedenfor nævnte politisk godkendte projekter. Der er udført flere asfaltslidlag samt udvalgte større asfaltreparationer. I forbindelse med udlægningen af slidlag er der, hvor det har været nødvendigt, også foretaget regulering af rabatterne med videre.

 • Rådhuspassagen, 3390. Hele vejen
 • Haldvejen, 3390. Hele vejen
 • Højbjergvej, 3390. Hele vejen
 • Krudtværksalleen, 3300. Hele vejen
 • Lille Havelsevej, 3310. Fra St. Havelsevej til Lille Havelse, byskilt
 • Lille Havelsevej, 3310. Fra Lille Havelse, byskilt, til kommunegrænse
 • St. Karlsmindevej, 3390. Fra Kulhusvej til Grønnehavevej
 • St. Havelsevej, 3310. Fra Store Havelse og ca. 900 meter mod Ølsted
 • Torupvejen, 3390. Fra byskilt Torup til byskilt Tømmerup
 • Undalsvej, 3300. Hele vejen
 • Havnegade, 3390. Hele vejen (offentlig del)
 • Ubberupvej, 3310. Hele vejen
 • Valseværksstræde, 3300. Hele vejen (offentlig del)
 • Byvej, 3310. Fra Hovedgaden til banen
 • Hovedgaden, 3310. Fra Byvej til Ølstedvej
 • Stationsvej, 3390. Hele vejen (offentlig del).

Derudover har følgende veje fået nyt asfalt. Det var ikke oprindeligt planlagt, men var økonomisk fordelagtige at istandsætte nu frem for på et senere tidspunkt:

 • Skansevej, 3390. Hele vejen.
 • Nyhusgade, 3300. Hele vejen.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3

Økonomi

Afledt drift til de udførte anlægsarbejder er indeholdt i det afsatte driftsbudget.

Mindreforbruget på 26.739 kr. er tilført kassebeholdningen.

284. Anlægsregnskab - Frederiksværk Station

Sagens kerne

På byrådsmøde den 13. oktober 2016, punkt 762 blev der frigivet 250.000 kr. til projektledelse.

På byrådsmøde den 30. maj 2017, punkt 926 blev der frigivet 250.000 kr. til forskønnelse af pladsen.

På byrådsmøde den 15. november 2016, punkt 396 blev givet en indtægts- og udgiftsbevilling på 8 mio. kr. til ombygning af Frederiksværk Stationsforplads.

Under sagsfremstillingen redegøres nærmere for projektet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet, der udviser et mindreforbrug på 171.319 kr., som er tilført kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 6. marts 2019, pkt. 181:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende ved afbud: Thomas Møller Nielsen (V) og Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden søgte i samarbejde med Movia, Lokaltog A/S og Halsnæs Kommune, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens pulje til "forbedring af kollektiv trafik i yderområder" og fik i august 2016 tilsagn om 4 mio. kr. til ombygning af Frederiksværk Station. Projektets samlede budget var på 8,5 mio. kr., hvoraf de 4 mio. kr. blev finansieret af Region Hovedstaden, og de resterende 500.000 kr. er en egenfinansiering for Halsnæs Kommune.

Projektet startede op i efteråret 2016, og den 18. december 2017 blev den nye terminal indviet.

Som følge af arbejdet med ombygningen af Frederiksværk Stationsforplads besluttede Regionsrådet med udmøntning af anlægsmidlerne til lokalbanen i 2017 herudover at anvende 1 mio. kr. på omlægning af perronen for at opnå en bedre sammenhæng og helhed med stationsforplads projektet.

Formålet med projektet

Hovedformålet med omlægningen af stationsforpladsen har været at give linje 320R en forbedret fremkommelighed. En fremkommelighed der har givet besparelser i køreplanen på op til 5 minutter per afgang i begge retninger. Dernæst har formålet været at modernisere stationsforpladsen, således at der er blevet skabt bedre forhold for pendlerne. Hvad enten pendlerne kommer med bus, bil eller cykel, har formålet her været at skabe gode koblinger mellem transportformerne, samt parkeringsmuligheder tæt på banen for både cyklister og bilister.

Proces og Økonomi

Projektet har i det store hele overholdt tidsplan og budget til trods for, at projektet midtvejs blev ændret. Ændringer, der i forhold til det oprindelige projekt, krævede en fornyet godkendelse fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Ændringerne blev lavet for at sikrer en bedre kobling for pendlere mellem bus og tog samt en adskillelse af busser og øvrig trafik. Ved samme lejlighed blev antallet af parkeringspladser til cykler og pendlere reduceret i forhold til det oprindelige ansøgte projekt. Dette skete på baggrund af cykel- og bilparkeringstællinger, der viste et mindre behov end først antaget. Det ændrede projekt har øget trafiksikkerheden, sikret en mere glidende trafikafvikling og givet mere plads i byrummet.

Korrigeret anlægsbevilling

Endeligt anlægsregnskab

Afvigelse

Udgifter

8.500.000

8.328.681

171.319

Indtægter

-8.000.000

8.000.000

0

Netto

500.000

328.681

171.319

De samlede anlægsudgifter udgør 8.328.681 kr. og er finansieret af Region Hovedstaden, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens Puljen: "forbedring af kollektiv Trafik i yderområderne samt Halsnæs Kommune.

Mindreforbruget på 171.319 kr. er en konsekvens af et fordelagtigt tilbud, hvor prisen på byrumsinventaret var særlig fordelagtig.

Mindreforbrug på 171.319 kr. tilføres kassebeholdningen.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3

Økonomi

Mindreforbruget på 171.319 kr. tilføres kassebeholdningen.

Den afledte drift justeres og øges med 12.000 kr.

285. Anlægsbevilling - Asfalt Slidlag 2019

Sagens kerne

Der er på anlægsbudgettet for 2019 afsat en pulje på 7.875.000 kr. til asfalt og belægninger på de kommunale veje.

Det afsatte rådighedsbeløb skal frigives, og der skal foretages en prioritering af hvilke veje, der skal istandsættes i 2019.

I sagsfremstillingen er der en liste over administrationens forslag til prioritering.

Udvalget bedes meddele en anlægsbevilling til udmøntning af vedligehold af asfalt og belægninger i 2019.

Administrativ bemærkning
Der er foretage en mindre justering i Bilag 1 - Veje - der skal asfalteres i 2019 i forhold til behandlingen i Udvalget for Miljø og Plan.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

 1. der meddeles en anlægsbevilling på 7.875.000 kr. til asfalt og belægninger, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
 1. administrationen bemyndiges til at reducere eller lægge til de i sagsfremstillingen viste prioriterede veje, såfremt udefrakommende forhold umuliggør asfalteringen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 6. marts 2019, pkt. 179:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende ved afbud: Thomas Møller Nielsen (V) og Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

De afsatte 7,875 mio. kr. består af et beløb på 4,9 mio. kr. koblet til kontrakten med kommunens asfaltentreprenør, samt 3,0 mio. kr., som er flyttede driftsmidler fra driften i 2019 til asfaltpuljen (anlæg).

De 7,875 mio. kr. foreslås disponeret som følger:

 • 4,575 mio. kr. til asfaltkontrakten med Colas
 • 0,3 mio. kr. til lønkroner i forbindelse med asfaltkontrakten
 • 3,0 mio. kr. til diverse anlægsarbejder i henhold til overførslen af driftsmidler til asfaltpuljen (anlæg).

Administrationen får jævnligt foretaget eftersyn af de offentlige veje. Eftersynet består af en visuel registrering af vejenes tilstand inklusive rabatter og vejafvanding. En registrering omfatter revner, krakeleringer, udtørring af asfalten, slaghuller, sætninger, sporkøring med mere. På baggrund af de registrerede skader er der beregnet et skadespoint for hver vej.

Ud over de nedenstående veje, er der indgået en rammeaftale på tillægsarbejder til udbedringer af skader på veje, fortove etc.

Arbejderne vil primært foregå i forårs- og sommermånederne.

Nedenstående liste er udarbejdet ud fra de skadespoint, der på nuværende tidspunkt er kendte og ud fra det kendskab administrationen har til ledningsarbejder, der er planlagte af lednings ejere i 2019. Ved ændringer i ledningsejernes planer, kan udpegede veje tages af listen, ligesom nye kan komme til. Listen er i prioriteret rækkefølge.

Nedenfor er listen over de veje, der står for at skulle have nyt slidlag i 2019. For de fleste veje er der tale om hele vejen, men hvor det kun er delstrækninger, er det angivet, hvor det er fra og til på vejen, der laves nyt slidlag. Hvor hele vejen får et nyt slidlag, er der skrevet, at det er "Hele vejen". Listen er vist grafisk på kort i bilag 1.

Økonomien for nedenstående veje og stier forventes på baggrund af priserne i asfaltkontrakten at være omkring 4,9 mio. kr. afhængigt af omfanget af fortovsrenoveringer i forbindelse med vejene.

Er der mange fortovsrenoveringer, vil der blive reduceret i antallet af veje, så økonomirammen holdes.

Vejnavn

Fra beskrivelse

Til beskrivelse

Nyvej, 3300, 3360

Hele vejen

Fredens Allé, 3300

Hele vejen

Bøgevej, 3300

Hele vejen

Skovbakkevej, 3300

Nørregade

Bump ved Birkevej

Skovbakkevej, 3300

Bump ved Møllebakkevej

Hillerødvejen

Åsebro, 3300

Nørregade

Vibevej

Frederiksværkvej, 3390

Tømmerpladsvej, 3300

Hele vejen, evt. kun partielt

Hele vejen

Sportsvej, 3300

Hele vejen

Lathyrusvej, 3300

Hele vejen

Kappelhøjvej, 3300

Strandvejen

Thorsvej

Brederødvej

Hele vejen

Simonsensvej

Hele den asfalterede del

Classensvej, 3370

Hele vejen

Sonnerupvej, 3300

ca. 150 meter midt på strækningen

Elmevej, 3300

Hele vejen

Valseværksgade, 3300

Hele vejen

Asfalt fortove istandsættes samtidig med vejen asfalteres, hvis det er nødvendigt. Hvis der er kantsten vil denne i mange tilfælde skulle hæves, hvis der ikke er tilstrækkelig lysning.

Nedenfor er listen i prioriteret rækkefølge over de stier, der står for at skulle have nyt slidlag i 2019. Stierne er angivet med navn, hvis det kendes, eller med vejnavn på nærmeste vej. Listen med stier er vist på kort i bilag 2.

Stinavn

Fra beskrivelse

Til beskrivelse

Ved Tømmerpladsvej, 3300

Tømmerpladsvej

K.A. Larssensgade

Stålværksstien, 3300

Strandvejen 36

Staalværksvej

På kommunens hjemmeside, under Trafik og Veje, kan ses et kort der angiver hvilke veje, der er asfalteret de seneste 2 år, hvilke veje der er planlagt til asfaltering i år samt de veje, der på nuværende tidspunkt er planlagt til asfaltering i 2020. Se kortet her.

Lov- og plangrundlag

Asfaltkontrakten med Colas A/S

Vejloven

Konsekvenser

Forbedring af vejene betyder mindre risiko for ulykker og materielle skader og færre støjgener, da hullede og ujævne belægninger giver større støjgener for de omkringboende.

Vejkapitalen bibeholdes på de veje som istandsættes.

Høring, dialog og formidling

Møde med ledningsejer er afholdt i januar 2019, hvor de planlagte slidlagsarbejder for 2019 blev fremlagt. Ledningsejernes kommentarer og planlagte ledningsarbejder er indarbejdet i ovenstående liste.

Beboere med udkørsel til vejen bliver af Colas informeret via sms eller brev.

På kommunens hjemmeside lægges et kort over de veje, som asfalteres i 2019.

Økonomi

Anlægsbevilling: 7.875,000 kr.

Der er ingen afledt drift, da projektet er vedligehold af eksisterende asfaltslidlag.

Bilag

286. Anlægsbevilling - Ombygning 1. sal Bibliotekets bygning, Frederiksværk - Center for Voksenstøtte

Sagens kerne

Der er behov for en mindre ombygning på 1. salen over biblioteket i Frederiksværk til brug for samling af medarbejdere i Center for Voksenstøtte.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 430.000 kr. til ombygning af 1. salen på Bibliotekets bygning i Frederiksværk i 2019. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen i 2019, men finansieringen kan henføres til uforbrugte driftsmidler i Familie- og Voksenstøtte i 2018.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 4. marts 2019, pkt. 118:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Social Service og Familier gennemførte en organisationsændring med virkning fra 1. september 2018. Ændringerne betød, at det blev nødvendigt at finde nye arbejdspladser til medarbejderne i Center for Voksenstøtte, der blev etableret som led i en deling af Familie- og Voksenstøtten. Center for Voksenstøtte består af opsøgende medarbejdere, støttepersoner og rådgivere i Alkohol og Stofrådgivningen. Den mest hensigtsmæssige løsning er at samle alle medarbejderne fra Center for Voksenstøtte på 1. salen af Bibliotekets bygning i Frederiksværk, hvor Alkohol og Stofrådgivningen i forvejen har til huse, og hvor der er ledig plads. Der er dog behov for en mindre ombygning af 1. salen, således at der er kontorfaciliteter til rådighed for medarbejderne, så de kan udføre deres arbejde. Uafhængigt af omorganiseringen er der behov for at etablere behandlerrum og andre faciliteter, der gør, at Center for Voksenstøtte kan leve op til krav fra Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed i deres behandling og håndtering af centerets brugere.

Flytningen af medarbejderne skete pr. 1. januar 2019, hvorfor der er et behov for snarest muligt at iværksætte ombygningen.

Konsekvenser

Ved en ombygning får medarbejderne under Center for Voksenstøtte de rammer og faciliteter, der skal til, for at de kan udføre deres arbejde. Samtidig vil Center for Voksenstøtte kunne leve op til krav fra Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ombygges 1. salen ikke, vil det besværliggøre medarbejdernes muligheder for at udføre deres arbejde og Center for Voksenstøtte kan risikere at modtage påbud fra Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed, der i sidste ende kan lukke Alkohol- og Stofrådgivningen.

Økonomi

Finansiering af anlægsbevillingen i alt 430.000 kr. henføres til uforbrugte midler i Familie- og Voksenstøtte i 2018.

De uforbrugte midler er inden for den almindelige overførselsadgang på 2 % og bliver ifølge kommunens økonomistyringsprincipper automatisk godkendt overført i forbindelse med den samlede overførselssag, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i april måned 2019.

I overførselssagen kommer til at fremgå, at 430.000 kr. vedrørende Familie- og Voksenstøtte tilføres kassebeholdningen.

Rent teknisk finansieres anlægsbevillingen således af kassebeholdningen i 2019. Men muliggøres af uforbrugte driftsmidler i 2018.

287. Anlægsbevilling - Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed 2019

Sagens kerne

Der er på investeringsoversigten for 2019 afsat et rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter til cykelstier og trafiksikkerhed (Trafiksikkerhed 2019).

Udvalget bedes tage stilling til den i sagsfremstillingen angivne prioritering af projekter og meddele en anlægsbevilling.

Deltagelse på mødet Udvalget for Miljø og Plan den 6. marts 2019

Jeppe Skovgaard Schmidt, leder af Trafik & Veje

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. der meddeles en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til udførelse af de i sagsfremstillingen angivne projekter

2. administrationen bemyndiges til at lave mindre ændringer i projekterne inden for den besluttede prioritering.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

For stemte: 4: (Anja Rosengreen (F), Thue Lundgård (Ø), Steffen Jensen (A) og Torben Hedelund (A)).

Imod stemte: 3 (Steen Hasselriis (V), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)), idet der ikke ønskes en genopstribning af Haldvejen.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 6. marts 2019, pkt. 178:

Direktionens indstilling anbefales, idet projekt om Melby-trekant og Melbyvejen ikke prioriteres for nuværende, men genforelægges udvalget til beslutning.

Imod stemte: Steen Hasselriis (V) og Walter G Christopersen (O), idet der ikke ønskes en genopstribning af Haldvejen.

Fraværende ved afbud: Thomas Møller Nielsen (V) og Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til udmøntning af puljemidlerne for 2019 med prioriterede projekter til forbedring af trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed. Prioriteringen er udarbejdet ud fra tre overordnede rapporter: Skolevejsanalyse 2015, Trafiksikkerhedsplan 2014, Sti- og cykelanalyse 2013. Rapporterne danner grundlag for kommunens trafiksikkerhedsarbejde, men er ved at være forældede. De foreslås derfor opdateret i 2019. Det forventes, at det opdaterede grundlag kan danne ramme for, at administrationen fremadrettet selv kan stå for en mindre opdatering af analyserne.

Der henvises i nedenstående til projekterne i de tre rapporter. Projekterne er i rapporterne prioriteret efter den forventede effekt i forhold til trafiksikkerhed, tryghed og økonomi. I administrationens prioritering er der også taget driftsmæssige hensyn i forhold til vedligeholdelse af asfalt og vejbelysning.

Henvendelser fra borgere og andre interessenter er vurderet på samme måde som projekterne i de tre rapporter. Borgerhenvendelser er vist i bilag 1. Lokalrådene i Torup Ting og Ølsted er aktive og bidrager med gode ideer til ændringer og udvidelser af kommunens vej- og stinet. Administrationen har løbende møder med lokalrådene, og forslag 4. og 5. i projektlisten er forslag fra Torup Ting.

Administrationen fortsætter med at have dialog med Vejdirektoratet om primært fremkommeligheden på statsvejnettet. Rundkørslen i Kregme ses som den største trafikale udfordring i kommunen, og Vejdirektoratet har estimeret den til at koste mellem 22-27 mio. kr. alt efter, om det er et lyskryds eller en udvidelse af rundkørslen. Rundkørslen blev ikke prioriteret i finansloven i 2018.

Forslag til prioritering af projekter

De valgte projekter er prioriteret og nummereret fra 1-10 og er foreslået til udførelse i 2019 med færdiggørelse i 2020.

De valgte projekter understøtter både de bløde trafikanter og den motorkørende trafik med hensyn til primært tryghed, da der ikke er sorte pletter og grå strækninger i Halsnæs Kommune. Sorte pletter er defineret ved, at der sker flere ulykker end forventet set i forhold til trafikmængde og vejstandard. Grå strækninger er længere strækninger, hvor ulykkernes sammensætning og type gør det muligt at foretage rentable trafiksikkerhedstiltag. I opdateringen af sti- og cykelanalysen 2013, som en del af de tre analyser, vil administrationen understøtte udvalgets målsætning om et mere sammenhængende stinet med primært fokus på rekreativ karakter. I opdateringen af Skolevejsanalysen vil fokus ændres fra den korteste skolevej til også at indeholde en vurdering af den mest trafiksikre og dermed tryggeste skolevej. En vurdering som tages i samråd med borgerne og skoleeleverne.

Prioritering af projektforslag

Prisoverslag

1. Trafikanalyser - opdatering

250.000

2. Melbytrekanten - trafiksanering

950.000

3. Melbyvej - bump

150.000

4. Haldvejen - 2-1 vejs afmærkning og indsnævring af vejprofilet

250.000

5. Nødebovejen - opsætning af steler

100.000

6. Nyvej - trafiksikkerhed

350.000

7. Sti mellem K. A. Larssensgade og Tømmerpladsvej - belysning

100.000

8. 2-1 veje i kommunen - evaluering og vurdering

50.000

9. Sti mellem Duevej og Solvænget - belysning og cykelchikaner

650.000

10. Brederødvej - trafiksanering

100.000

11. Reservation til trafiksikkerhed - evt. nyt kollektivt busnet/plan for sammenhængende stinet

550.000

12. Hanehovedvej - cykelsti uden belysning

Ikke prioriteret

13. Nyvej - dobbeltrettet cykelsti

Ikke prioriteret

14. Krydset Hermannsgade/Classensgade - trafiksanering

Ikke prioriteret

15. Tælleplan - trafiktællinger

Ikke prioriteret

16. Sti Kregme Syd til Kærmyssevej - bedre stiforbindelse

Ikke prioriteret

17. Rådet for Sikker Trafik kampagner - deltagelse i kampagner

Ikke prioriteret

Samlet

3.500.000

I prisoverslagene er der taget hensyn til kommunale lønkroner, rådgiverudgifter og uforudsete udgifter.

Projekter

De foreslåede projekter 1 - 10, samt fravalgte projekter, er kort beskrevet. Oversigt over projekterne kan ses i bilag 2 - projektoversigt.

I prisoverslagene er der taget hensyn til kommunale lønkroner, rådgiverudgifter og uforudsete udgifter.

De fravalgte projekter er fravalgt på grund af økonomi, omfang og effekt.

1. Trafikanalyser - opdatering:

Opdatering af de tre analyser ved konsulent:

Skolevejsanalyse 2015: Mange projekter er realiseret. Fokus på utrygge skoleveje samt nye skoler og skoledistrikter, som har skabt nye skoleveje.

Trafiksikkerhedsplan 2014: Mange af projekterne er realiseret. Uheldsdata opdateres. Trafiksikkerhedstiltag og indsatser udvælges på baggrund af uheldsdata og i samarbejde med administrationen.

Sti- og cykelanalyse 2013: Mange af projekterne er realiseret. Her fokuseres på at udvide stianalysen og byakserne med rekreative stier til glæde for borgere og turister.

Opdateringen af analyserne vil give administrationen flere projekter at arbejde med for at sikre bedre trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i kommunen.

Prisoverslag: 250.000 kr.

2. Melbytrekanten - trafiksanering

(Projekt 5.2 i Skolevejsanalyse)

Utryghed på grund af tæt trafik, høj fart og smalle veje.

Etablering af pudebump for at nedsætte hastigheden, samt tydeliggørelse af de nordlige overkørsler.

Analyse og skitseprojekt udarbejdet af rådgiver, som en del af udmøntningen af Trafiksikkerhedspulje 2018.

Prisoverslag: 950.000 kr.

3. Melbyvej - bump

(Projekt 5.1 i Skolevejsanalyse og Projekt 6 i Sti – og cykelanalyse.)

Utryghed på grund af manglende adskillelse af cyklister og bilister samt høj fart på vejen.

De har tidligere været en cykelstrimmel i rød asfalt, men det anbefales, at der ikke benyttes rød asfalt til adskillelse af cyklister og bilister. I stedet bør der etableres bump tre steder på Melbyvej.

Prisoverslag: 150.000 kr.

4. Haldvejen - 2-1 vejs afmærkning og indsnævring af vejprofilet

Ønske om ændring af afmærkningen på Haldvejen til 2-1 vejs afmærkning og steler eller anden form for afgrænsning. Ændringen vil give bedre sammenhæng med de øvrige 2-1 veje.

Prisoverslag: 250.000 kr.

5. Nødebovejen - opsætning af steler

(Projekt 12 i Trafiksikkerhedsplan.)

Borgere oplever lydgener, fordi bilisterne kører på striberne, efter der er etableret 2-1 vejs afmærkning.

Opsætning af steler for at guide bilisterne til at køre på midten. Stelere vil umiddelbart også have en hastighedsdæmpende effekt.

Prisoverslag ca. 100.000 kr.

6. Nyvej - trafiksikkerhed

(Projekt 4 i Trafiksikkerhedsplan.)

Politisk ønske om trafiksanering på Nyvej, som en del af Trafiksikkerhedspulje 2019.

Utryghed på grund af høj fart og manglende stier til de bløde trafikanter. Der er tidligere søgt om tilskud fra Vejdirektoratet for at etablere en dobbeltrettet cykelsti - se punkt 12.

Der vil blive set på mulighederne for at hastighedsdæmpe på Nyvej, samt etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Disse indgår som en del af projektet i punkt 12.

Prisoverslag: 350.000 kr.

7. Sti mellem K. A. Larssensgade og Tømmerpladsvej - belysning

Stien, som er en del af byakse 1, benyttes af børn og unge til at komme til gymnasiet og Unge- og Kulturcenteret på Syrevej. Det er den mest naturlige vej at gå fra stationen, hvis man fx skal op til Rådhuset.

Belysning bør laves i år, inden der lægges asfalt på senere i år.

Prisoverslag: 100.000 kr.

8. 2-1 veje i kommunen - evaluering og vurdering

Sidste år blev der etableret 2-1 vejs afmærkning på flere af vejene i og omkring Torup.

Der bør laves en evaluering af 2-1 vejes effekt på trafiksikkerheden samt en vurdering af, om der er andre veje i kommunen, hvor der med fordel kan etableres 2-1 veje.

Prisoverslag: 50.000 kr.

9. Sti mellem Solvænge og Duevej - belysning og cykelchikaner

(Projekt 3.1 - Skolevejsanalyse.)

Skolestien er tidligere blevet asfalteret. Der ønskes opsat cykelchikaner på stien, da der er utryghed på grund af cyklister, der kører stærkt forbi legepladsen.

Belysningen ønskes, da det ikke er muligt at sættes cykelchikaner op uden belysning.

Grundet fredning må der kun benyttes pullerter, som skal være hærværkssikre, som er meget dyre end de armaturer, der normalt bliver benyttet.

Der vil blive set på mulighederne for at få dispensation, da der på en anden sti i fredningen, er høje belysningsmaster. Såfremt det kan lade sig gøre, vil det betyde en reduktion i prisen på ca. 50 %.

Prisoverslag: 650.000 kr.

10. Brederødvej - trafiksanering

Som følge af den stigende trafik på Hillerødvejen benytter flere, på trods af gennemkørsels forbud, Brederødvej som smutvej ud til rundkørslen i Kregme.

Mange beboere klager over høj hastighed og stor utryghed. Administrationen vil efter en høring se på muligheder for hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Prisoverslag: 100.000 kr.

11. Reservation til trafiksikkerhed, eventuelt nyt kollektivt busnet/plan for sammenhængende stinet

Der reserveres midler til at lave tryghedsskabende foranstaltninger for skolebørn, såfremt der vedtages et nyt kollektivt busnet for Halsnæs, hvor skolebuskørsel reduceres. Der kan fx blive tale om at lave foranstaltninger, såfremt skolebørn skal krydse trafikerede veje for at tage en gul bus til skole. Alternativt anvendes midlerne til udvalgsmålsætningen om en plan for et sammenhængende stinet for Halsnæs inklusiv en digital oversigt med forslag til rekreative ruteforløb.

Prisoverslag: 550.000 kr.

12. Hanehovedvej - cykelsti uden belysning

Politisk ønske om belysning på Hanehovedvej, som en del af Trafiksikkerhedspulje 2019. En del af den rekreative Fjordsti, men ikke en del af byakserne.

Manglende cykelsti på Hanehovedvej ved tilslutning til cykelstien på Hundestedvej. De eksisterende cykelstier stopper brat midt på vejen.

Etablering af to gange 400 m enkeltrettet sti i byzone samt 400 m dobbeltrettet sti i sydsiden i landzone.

Prisoverslag: 3.200.000 kr.

13. Nyvej - dobbeltrettet cykelsti

(Projekt 4 i Trafiksikkerhedsplan.)

En dobbeltrettet cykelsti i nordsiden af Nyvej til de bløde trafikanter. Der er set på muligheden for opdeling af anlægssummen, men det vil kræve en kontinuerlig afsætning af hele trafiksikkerhedspuljen de næste 4-5 år.

Der er tidligere søgt puljemidler hos Vejdirektoratet, hvor der kom et afslag. Der bliver løbende holdt øje med mulighederne for at søge om puljemidler til dette store projekt.

Prisoverslag: 14.500.000 kr.

14. Krydset Hermannsgade/Classensgade - trafiksanering

(Projekt 24 i Trafiksikkerhedsplan.)

Hermannsgade har længe været utryg for trafikanterne grundet den røde flade, som gør det svært for trafikanterne at orientere sig i krydset.

Ved at fjerne den røde flade, etablere et helleanlæg og svingbane samt afgrænse arealerne for bilister og gående, vil det skabe mere tryghed og bedre trafikale forhold på Hermannsgade og Classensgade.

Analyse og skitseprojekt udarbejdet i 2018.

Prisoverslag: 2.000.000 kr.

15. Tælleplan - trafiktællinger

(Projekt 1 i Trafiksikkerhedsplan.)

Der ønskes udarbejdet en tælleplan, som kan systematisere trafiktællinger. Tværkommunalt samarbejde om udarbejdelse af tælleplan og udbud.

Trafiktællinger benyttes til at skabe et overblik over trafikudviklingen i kommunen og kan også benyttes til fx evaluering af, om et trafiksikkerhedstiltag har haft den ønskede effekt.

Prisoverslag: 100.000 kr. pr. år.

16. Sti Kregme Syd til Kærmyssevej - bedre stiforbindelse

Den eksisterende stiforbindelse i Kregme Syd, som er en del af byakse 4 i stianalysen, har ikke den ønskede effekt. Borgerne, der benytter denne stiforbindelse, har skabt en trampesti henover marken.

Det vil være en optimering af stisystemerne mellem Frederiksværk, Kregme Syd og Ølsted, hvis man etablerer stistykket her, som dermed vil skabe et sammenhængende stisystem. Stien vil blive anvendt som skolesti derudover, og vil samtidig imødekomme ønske om mindre gennemkørende trafik gennem Tårnvænget. Det er vurderingen, at etablering af stien ikke vil være en barriere i forhold til udstykninger til boliger på marken, som er kommunalt ejet, da der forventes grønt fællesareal på den del af arealet.

Prisoverslag: 550.000 kr.

17. Rådet for Sikker Trafik kampagner - deltagelse i kampagner

(Projekt 16 i Trafiksikkerhedsplan.)

Deltagelse i de nationale kampagner; skole, fart, sprit, uopmærksomhed og krydsulykker.

Kampagnerne sætter fokus på forbedring af trafiksikkerheden.

Prisoverslag: 50.000 kr. pr. år.

Lov- og plangrundlag

Vejloven.

Skolevejsanalyse 2015.

Trafiksikkerhedsplan 2014.

Sti - og cykelanalyse 2013.

Konsekvenser

De prioriterede projekter vil forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Der bliver prioriteret at give bedre og mere sikre forhold for de bløde trafikanter, hvilket kan være med til at fremme valget af cyklen frem for bilen.

Høring, dialog og formidling

De berørte skoler vil blive inddraget ved ændringer ved og omkring skolerne.

Eventuelle lokalråd vil blive inddraget i projekter, der berører deres områder.

Projekterne vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Det forventes, at der bruges 3.000.000 kr. i 2019 og 500.000 kr. i 2020.

Afledt drift indarbejdes som forventet afledt drift i budgetprocessen og udmøntes i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet.

Bilag

288. Ejendomssag

Sagsbehandling

Lukket punkt

289. Orientering

Sagsbehandling

Lukket punkt

290. Underskriftsark

Sagens kerne

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
formand

Torben Hedelund (A) næstformand

Anja Rosengreen (F)

Thomas Møller Nielsen (V)

Thue Lundgaard Curry (Ø)

Steen Hasselriis (V)

Michael Thomsen (V)

Beslutning

-

Sidst opdateret 14. marts 2019