Hegn og hegnsyn

Er du, som grundejer, uenig med din nabo om hegn i skelområdet, kan du få foretaget et hegnsyn i Halsnæs Kommune.

Uenighed mellem naboer

Formålet med hegnsloven er at løse nabokonflikter vedrørende hegn.

Hegnsynet kan kaldes et "privat tvistnævn". Opstår der uenighed med din nabo om hegn i skelområdet, kan du anmode om et hegnsyn, hvilket skal ske ved en skriftlig henvendelse og indeholde:

  • en sagsfremstilling; hvordan er de eksisterende forhold
  • og en påstand – hvad ønsker du at opnå ved hegnsyn

Skemaet "Anmodning om afholdelse af hegnsyn" kan du hente på hegnsloven.dk. Alternativt kan du henvende til dig kommunen. 

Hegnsynet indkalder til hegnsyn ved henvendelse til parterne. Der gives mindst 8 dages varsel. Hegnsynet finder sted på ejendommene.

Hvad sker der ved selve hegnsynsforretningen?
Hegnsynet hører på begge parters påstande og ser på de faktiske forhold på stedet. Hegnsynet forsøger at få naboerne til at blive enige om en løsning gerne indgåelse af forlig, som underskrives af parterne. Hvis parterne ikke vil indgå forlig, afsiger hegnsynet en kendelse. Hegnsynets afgørelse kan indbringes for domstolene.

Såfremt hegnsynets afgørelse

  • ikke udføres 
  • ikke udføres rigtigt 
  • ikke udføres til tiden

kan hegnsynet, efter anmodning fra den forurettede part, bestemme, at det manglende arbejde udføres, og regningen sendes til den part, der ikke har udført de ting, som vedkommende blev pålagt. Det kaldes tvangsfuldbyrdelse.

Pris
Et hegnsyn koster 1.869,00 kroner (2019). Hegnsynet bestemmer hvilken part, der skal betale for hegnsynet, og det vil som regel være den part, der taber sagen. Hegnsynet kan også bestemme, at udgiften skal deles mellem parterne.

Placering af hegn
Hegnsloven gælder for fælles hegn og eget hegn, men ikke for indre hegn, som normalt står mere end 1,75 m fra skellet.
Naboer må som hovedregel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud, medmindre der

  • i bygningslovgivningen
  • i en lokalplan
  • i en byplan

eller på anden måde findes forskrifter om hegn gældende for din ejendom. Det er derfor vigtigt at undersøge, om der gælder særlige regler om hegn hvor du bor. 

Hegnsynet fungerer uafhængigt af byrådet. Byrådet har efter lovgivningen ingen beføjelser over for hegnsynets sagsbehandling. Halsnæs Kommune stiller en sekretær til rådighed for hegnsynet.

Byrådet udpeger på sit konstituerende møde 1 formand og 2 medlemmer til hegnsynet for en 4-årig periode (valgperioden for byrådsmedlemmer). Af de udpegede skal der være en plantningskyndig og en bygningskyndig. Tillige udpeges personlige suppleanter for de udpegede.

Sidst opdateret 2. maj 2019

Selvbetjening

Kontakt

Hegnsynssekretæren træffes på 47 78 48 23
tirsdag kl. 10-14 og
torsdag kl. 12.30-16.30.

Henvendelse kan også ske på email til hegnsynet på mail@halsnaes.dk med ordet ”Hegnsyn” i emnelinjen.

Personligt fremmøde skal aftales i forvejen via telefon eller email.

Ansøgning om hegnsyn sendes til:

Hegnsynet i Halsnæs Kommune
Koncernsekretariatet
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk 
mail@halsnaes.dk