Huslejenævnet

Er du uenig med udlejer, kan du som lejer i private lejemål, bringe en række af disse uenigheder for Huslejenævnet, som herefter træffer en afgørelse mellem parterne.

Huslejenævnet kan hjælpe med at løse uenigheder mellem lejer og udlejer i private lejemål.

Nævnet behandler sager om lejemål i: 

 • private udlejningsejendomme 
 • udlejede parcel- og rækkehuse 
 • udlejede andels- og ejerlejligheder 
 • enkeltværelser, der er udlejet til beboelse 

omhandlende bl.a.:

 • klager over huslejens størrelse 
 • klager over lejeforhøjelse 
 • uenighed om lejers og udlejers pligt til at ren- og vedligeholde lejligheden og ejendommen, hvor lejligheden ligger 
 • uenighed om lejers pligt til at istandsætte lejligheden ved fraflytning 
 • uenighed om tilbagebetaling af depositum 
 • uenighed om lejers betaling for vand, varme m.v. 
 • uenighed om lejers betaling for fællesantenne 
 • husordensovertrædelser 

Huslejenævnet kan ikke behandle sager om opsigelse og ophævelse af lejeaftaler.

Klager til nævnet skal være skriftlige, og nødvendig dokumentation skal vedlægges.

Huslejenævnet er en neutral instans og yder derfor ikke rådgivning til lejer eller udlejer, ligesom nævnet ikke optræder på den ene parts side. Nævnets sekretariat yder dog vejledning om hvilke type sager, der kan indbringes for nævnet, og hvordan man skal forholde sig i forbindelse med indbringelsen.

I 2019 koster det 312 kr. at få behandlet en sag. Beløbet indsættes på konto 4319-0010178770. Ved indbetalingen anføres ”Huslejenævn” og lejemålets adresse.

Udlejer skal i 2019 betale 2.165 kr. til Huslejenævnet, hvis lejer får fuldt medhold.

Huslejenævnet kan give en forhåndsgodkendelse af lejen efter anmodning fra ejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger. I 2018 koster en sådan forhåndsgodkendelse 514 kr.

Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnet er fælles for Halsnæs og Gribskov Kommuner, men holder til på Halsnæs Rådhus.

I perioden 2018-2021 er Huslejenævnets medlemmer:

• Formand Monica Skipper Olsen
• Nævnsmedlem Otto Pedersen, udlejerrepræsentant
• Nævnsmedlem Erik Jacobsen, lejerrepræsentant

Huslejenævnet består af tre medlemmer - en formand og to nævnsmedlemmer. Formanden, der skal være jurist, beskikkes af formanden for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra de større lejerforeninger og de større udlejerforeninger i de to kommuner.

Huslejenævnets valgperiode udløber den 31. december 2021.

Sidst opdateret 2. maj 2019

Selvbetjening

Kontakt

Personlig henvendelse skal aftales telefonisk og nævnets sekretariat træffes på 51 67 54 92 tirsdag kl. 10-14 og torsdag kl. 12.30-16.30.

Du kan få yderligere oplysninger hos nævnets sekretariat 
på mail@halsnaes.dk

Huslejenævnet
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

Svartider

Senest 1 uge efter modtagelse af sagen giver nævnet den anden part underretning om sagens indbringelse med mulighed for at komme med bemærkninger til sagen inden 2 uger.

Nævnet træffer afgørelse senest 4 uger efter, at sagen er oplyst.