Proces for mulige udlæg af arealer til energiparker med solcelleanlæg i Halsnæs Kommune

Plan- og Landdistriktsstyrelsens (PLST) høring vedrørende energiparker – VE-anlæg – på land sluttede d. 14 november 2023. En del har formentlig benyttet lejligheden til at indsende et høringssvar – nogle måske via vores opslag på Halsnæs Kommunes platform for borgerinddragelse, i projektet Energiparker i Halsnæs Kommune. Andre venter måske på den høringsproces, som kommer i forbindelse med Halsnæs Kommunes konkrete behandling af muligheden for at udlægge arealer til energiparker.

Der vil i løbet af 2024 også være en statslig proces, hvor der blandt andet vil blive udarbejdet en lovgivning, der særligt vil gælde for de områder, der udpeges til energiparker. En del af kommunens procesarbejde vil ske under forudsætning af, at denne lovgivning gennemføres.

Hvis det vedtages at udlægge arealer til energiparker, vil det blive effektueret gennem et efterfølgende konkret planarbejde med kommuneplan- og eventuel lokalplanlægning.

I Halsnæs Kommune arbejder vi derfor efter nedenstående plan:

  1. Første trin var forløbet frem til 14. november 2023, hvor borgere havde mulighed for komme med deres input via borgerinddragelsesplatformen. Vi bruger de indkomne høringssvar i det videre arbejde i forbindelse med trin 5.
  2. Halsnæs Kommune har i februar 2024 svaret Plan- og Landdistriktsstyrelsen, hvad den planlagte proces frem mod en beslutning om potentielle arealer, der kan udlægges til energiparker med solcelleanlæg, er.
  3. Eksterne rådgivere er ved at udarbejde en såkaldt landskabsanalyse i forhold til energiparker i Halsnæs Kommune. I en sådan analyse vurderes landskabets værdier, trusler mod det og styrker i det. Analysen vil også kunne være med til at gøre os klogere på kulturhistorien og kulturmiljøerne i landzonen.
  4. På basis af et oplæg, som Halsnæs Kommune udarbejder, gennemføres involvering/ inddragelse af borgerne med høring, hvor der bliver mulighed for at kommentere på oplægget. Borgerinddragelsen sker dels på kommunens platform borgerinddragelse.halsnaes.dk og dels ved at deltage i det planlagte borgermøde.
  5. De indkomne høringssvar bearbejdes og analyseres, ligesom der analyseres videre på mulighederne i forhold landskabsanalysen og den statslige proces, der kører sideløbende.
  6. På grundlag af input fra trin 1 og 5, analysen fra punkt 3 og yderligere analyse af de to områder, der først blev sat i spil, tager Byrådet endelig stilling til en afgrænsning af arealer, der ikke er egnede til solcelleanlæg i Halsnæs Kommune (en såkaldt negativudpegning).
  7. Halsnæs Kommune meddeler negativudpegningen til Plan- og Landdistriktsstyrelsen.
  8. Efter beslutning af trin 6 arbejdes der videre med generelle retningslinjer for solcelleanlæg i kommuneplanen. Hvis der kommer en ansøgning om et konkret projekt udenfor negativudpegningerne, vil dette blive screenet nærmere, og hvis det vurderes at kunne indpasses i området, vil der skulle udarbejdes lokalplan for området og en miljøvurdering (VVM).

Der er pt. en konkret projektansøgning om en energipark sydøst for Torup.