Varsel om højvande?

Brug højvandskortet

Kommunen har fået udarbejdet højvandskort for hver 10 cm for scenarierne med højvande på +1,5 m til +2,7 m. Scenarierne bygger på Danmarks Højdemodel fra 2014 koblet med en model, hvor Frederiksværk Højvandssluse indgår. Mange andre offentlige kort tager ikke hensyn til, at højvandsslusen lukkes ved højvande på 1 meter eller mere. 

Sammen med kortet er der et link til folderen "Beredskab - Før, under og efter en oversvømmelse i privat bolig". Her findes gode råd i forbindelse med oversvømmelse i en privat bolig samt link til, hvis du ønsker at kystbeskytte sin ejendom eller bygge nyt eller bygge om. Det giver mulighed for i god tid at tænke på forebyggende tiltag mod oversvømmelse. Det være sig kystbeskyttelse, sokkelkote eller hævning af kant rundt om f.eks. en kælderskakt.

Hvad gør kommunen?

Kommunen har tre roller:

  1. Kommunen står for planlægning, herunder fokus på klimarobusthed og -tilpasning. Klimarobusthedsplanen og højvandskortet er en del af denne rolle.
  2. Kommunen er også ejer af ejendomme og infrastruktur, som skoler og veje. Her skal kommunen selv sikre bygninger og infrastruktur mod oversvømmelse. Kommunen har sammen med Halsnæs Forsyning i 2017 bygget Frederiksværk Højvandssluse. I 2023 har kommunen fået forstærket Classens Dige med en 1/2 meter op til kote 2,5 m over havets overflade. Diget beskytter sammen med slusen Frederiksværk by mod højvande.
  3. Kommunen skal give tilladelse til kystbeskyttelse. Man skal ansøge om tilladelse til kystbeskyttelse, ændring af vandløb og ændring af pumpelag. Kystbeskyttelsesloven giver mulighed for, at kommunen kan pålægge grundejere at være medlem af et kystbeskyttelseslag eller digelag efter en bestemt procedure. Etablering af mindre kystbeskyttelsesanlæg påhviler den enkelte grundejer.