Social Service og Familier

Sagsbehandlingsfrister Familieområdet

Indsats/område Ansvarlig afdeling i Halsnæs Kommune Lov Sagsbehandlingstid  Lovens frist

Forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien

(konsulentbistand, familierettede indsatser, netværks- eller samtale grupper, rådgivning om familieplanlægning eller andre forebyggende indsatser) 
Social Service og Familier  Serviceloven § 11, stk. 3  6 uger Ingen
Økonomisk støtte  Social Service og Familier  Serviceloven § 11, stk. 4, 5, 6 4 uger Ingen
Gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier   Social Service og Familier  Serviceloven § 11, stk. 7  6 uger Ingen
Særlig familievejlederordning for familier med børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne   Social Service og Familier  Serviceloven §11, stk. 8  8 uger 3 måneder
Henvisning til VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) Social Service og Familier  Serviceloven § 13 4 uger Ingen
Forberedelse af overgang til voksenlivet for unge med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse  Social Service og Familier  Serviceloven § 19a  Ved det fyldte 18. år  Påbegyndes når en ung fylder 16 år. Der skal kunne træffes afgørelse om fremtidig hjælp og støtte så den kan iværksættes umiddelbart efter det fyldte 18. år 
Særlige dagtilbud og godkendelse af forældres udførelse af hjælpen i hjemmet  Social Service og Familier  Serviceloven § 32  6 måneder Ingen
Anmodning om hjemmetræning Social Service og Familier  Serviceloven § 32a, stk. 1 6 måneder Ingen
Dækning af træningsredskaber, kurser, hjælpere til hjemmetræning Social Service og Familier  Serviceloven § 32a, stk. 6 4 uger Ingen
Dækning af merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne  Social Service og Familier  Serviceloven § 41  4 måneder Ingen
Tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af hjemmeboende børn med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne  Social Service og Familier  Serviceloven § 42 4 måneder Ingen
Afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer et barn/unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne  Social Service og Familier  Serviceloven § 44  4 måneder Ingen
Ledsagelse til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene grundet betydelig og varigt nedsat funktionsevne  Social Service og Familier  Serviceloven § 45  4 uger Ingen
Udarbejdelse af en undersøgelse med samtykke af et barns eller en unges forhold  Social Service og Familier  Serviceloven § 50  4 måneder 4 måneder

Foranstaltninger med samtykke af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte, herunder:

 • Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende
 • Praktisk, pædagogisk støtte
 • Familiebehandling i dagtilbud
 • Familiebehandling i døgntilbud
 • Aflastnings-ordning
 • Fast kontaktperson
 • Anbringelse uden for hjemmet
 • Praktiktilbud
 • Anden rådgivning, behandling samt praktisk og pædagogisk støtte
Social Service og Familier  Serviceloven § 52  Der træffes afgørelse senest 4 uger efter færdiggørelsen af § 50-undersøgelsen   Ingen

Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med:

 • Foranstaltninger efter § 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter mere indgribende foranstaltninger efter § 52, stk. 3
 • For at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse
 • Støtte en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet  
Social Service og Familier  Serviceloven § 52 a  2 uger Ingen
Hjælp under graviditet  Social Service og Familier  Serviceloven § 52, stk. 4 Der træffes afgørelse senest 4 uger efter færdiggørelsen af § 50-undersøgelsen . Ingen
Støtteperson til forældre med anbragte børn eller unge  Social Service og Familier  Serviceloven § 54, stk. 1  Støtteperson tilbydes i forbindelse med anbringelsen. Ingen
Støtte til forældre under barnets/den unges anbringelse  Social Service og Familier  Serviceloven § 54, stk. 2 Støtteperson tilbydes i forbindelse med anbringelsen. Ingen

Handleplan for børn og unge, der har begået kriminalitet

Social Service og Familier  Serviceloven § 57 c, stk. 2  6 uger Ingen
Indkaldelse til netværkssamråd ift. alvorlig kriminalitet  Social Service og Familier  Serviceloven § 57 c, stk. 4  7 dage 

7 dage efter at sagen er modtaget fra Ungdomskriminalitetsnævnet 

Ophør af foranstaltninger og videreførelse af anbringelser  Social Service og Familier  Serviceloven § 68 stk. 3  7 dage 

7 dage fra anmodning fra ung over 15 år eller forældremyndighedsindehaver 

Samvær og kontakt  Social Service og Familier  Serviceloven § 71  4 uger  Ingen

Efterværnsforanstaltninger til unge i alderen 18 – 22 år

Social Service og Familier  Serviceloven § 76  Umiddelbart inden det fyldte 17,5 år Kommunen skal vurdere, om man er i målgruppen for efterværn umiddelbart inden det fyldte 17,5 år.
Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder Social Service og Familier  Serviceloven § 86, stk. 2 4 uger Ingen
Handleplan i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger efter §§ 52, 58, 76 og 76 a  Social Service og Familier  Serviceloven § 140, stk. 1  4 måneder   4 måneder  
Handleplan for unge under 18 år med et behandlingskrævende misbrug som tilbydes behandling efter § 101, stk. 12 eller er i et tilbud efter § 52, stk. 3. Social Service og Familier  Serviceloven § 140, stk. 2  4 måneder   4 måneder  
Handleplan for unge, der er idømt en sanktion iht. straffelovens § 74 a Social Service og Familier  Serviceloven § 140, stk. 4  4 måneder   Snarest muligt, dog senest når sanktionen er afsluttet. 
Udarbejde af individuelle handleplaner for voksne Social Service og Familier  Serviceloven § 141  Mindre sager 4 uger. Komplekse sager 16 uger   Ingen 
Rettidig og systematisk vurdering af alle underretninger Social Service og Familier  Serviceloven § 155, stk. 2  24 timer  24 timer 
Socialpædagogisk friplads i dagtilbud  Social Service og Familier 

Dagtilbudsloven § 43, stk. 1, nr. 4

6 uger Ingen

Behandlingsmæssig

friplads i SFO (børn med

funktionsnedsættelse)  
Social Service og Familier  Dagtilbudsloven § 63, stk. 1, nr. 3   6 uger Ingen
Socialpædagogisk friplads i SFO  Social Service og Familier 

Dagtilbudsloven § 63, stk. 1, nr. 4

6 uger Ingen
Socialpædagogisk friplads i klubtilbud  Social Service og Familier 

Dagtilbudsloven § 76, stk. 1, nr. 2

6 uger Ingen
Frist for genvurdering ved klage Social Service og Familier Retssikker­hedslovens
§ 66 
4 uger 4 uger

 

Sagsbehandlingsfrister Handicap- og Voksenafdelingen

Indsats/område Ansvarlig afdeling i Halsnæs Kommune Lov Sagsbehandlingstid 
Tidlig og forebyggende indsats ved gruppetilbud eller individuel støtte

Social Service og Familier

Servicelovens §§ 82a og b 2 uger
Efterværn – tilbud til unge mellem 18 og 22 år

Social Service og Familier

Afgørelse om kontaktperson er i afdelingen Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv

Serviceloven § 76, anbringelse 

30 dage ved modtagelse af efterværnssag fra anden kommune

Lovbestemmelse: Afgørelse skal træffes senest når den unge er 17½ år

Opretholdt anbringelse i plejefamilie

Social Service og Familier

Serviceloven § 76a Lovbestemmelse: Afgørelse skal træffes senest når den unge er 17½ år
Aflastning/afløsning

Social Service og Familier

Servicelovens § 84 6 måneder
Socialpædagogisk bistand

Social Service og Familier

Serviceloven § 85 6 måneder 
Borgerstyret Personlig Assistance

Social Service og Familier

Serviceloven § 96 8 måneder 
Ledsageordningen

Social Service og Familier

Serviceloven § 97 6 måneder 
Kontaktperson til døvblinde

Social Service og Familier

Serviceloven § 98 6 måneder 
Støtte- og kontaktpersonordningen Social Service og Familier Serviceloven § 99 Der reageres som udgangspunkt
indenfor 2 hverdage
Støtte til merudgifter

Social Service og Familier

Serviceloven § 100

4 måneder

Lovbestemmelse: Ved evt. bevilling udbetales ydelsen med tilbagevirkende kraft fra ansøgnings-tidspunkt

Tilbud af behandlingsmæssig karakter

Social Service og Familier

Servicelovens § 102

6 måneder

Lovbestemmelse: Kommunen er ikke forpligtet til at anvende bestemmelsen, og det vil blive vurderet i det konkrete tilfælde om den skal anvendes, samt et lighedsperspektiv

Beskyttet beskæftigelse

Social Service og Familier

Serviceloven § 103

6 måneder

Frist for genvurdering ved klage: 4 uger
Aktivitets- og samværstilbud

Social Service og Familier

Serviceloven § 104

6 måneder

Frist for genvurdering ved klage: 4 uger
Midlertidigt botilbud

Social Service og Familier

Serviceloven § 107

6 måneder

Frist for genvurdering ved klage: 4 uger

Længerevarende botilbud

Social Service og Familier

Serviceloven § 108

6 måneder

Frist for genvurdering ved klage: 4 uger

Krisecentre

Social Service og Familier

Serviceloven § 109  Lovbestemmelse: Afgørelsen er træffes øjeblikkeligt ved leders beslutning om at indskrive (eller ikke indskrive) borgeren.

Forsorgshjem og herberg

 

Kommunal udskrivning

Social Service og Familier

Serviceloven § 110

Serviceloven § 110, stk. 5

Lovbestemmelse: Afgørelsen er træffes øjeblikkeligt ved leders beslutning om at indskrive (eller ikke indskrive) borgeren.

Frist for genvurdering ved klage: 4 uger

Individuel befordring

Social Service og Familier

Serviceloven § 117

2 måneder

Lovbestemmelse: Kommunen er ikke forpligtet til at anvende bestemmelsen, og det vil blive vurderet i det konkrete tilfælde om den skal anvendes

Frist for genvurdering ved klage: 4 uger

Hjælp og støtte ved hastigt fremadskridende sygdom

Social Service og Familier samt Sundhed og Ældre

Serviceloven § 117a

4 uger

Frist for genvurdering ved klage: 2 uger

Social og lægelig behandling af stofmisbrugere

 

 

Anonym stofmisbrugsbehandling

Social Service og Familier

Serviceloven § 101, og Sundhedsloven § 142

 

Serviceloven § 101a

14 dage

Lovbestemmelse: 14 dage efter selvhenvenderprincippet

Behandling af alkoholmisbrugere

Social Service og Familier

Sundhedsloven § 141

14 dage

Lovbestemmelse: 14 dage efter selvhenvenderprincippet

Døgnbehandling

Social Service og Familier

Servicelovens § 101, jf. § 107 samt sundhedslovens § 141

3 måneder

Frist for genvurdering ved klage: 4 uger
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Social Service og Familier

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

4 måneder

Frist for genvurdering ved klage: 4 uger
Magtanvendelse på dag- og døgntilbud i Halsnæs Kommune

Social Service og Familier

Serviceloven §§ 125-129

8 uger

Frist for genvurdering ved klage: 4