Klagefrist: 30.juli 2024 kl 23:59

Endelig vedtagelse af 5 Natura2000-handleplaner i Halsnæs Kommune

Publiceret 03-07-2024

Natura 2000-handleplaner

Natura 2000-handleplanerne for tredje planperiode (2022-27) er vedtaget af Byrådet

I Halsnæs Kommune er der fem Natura 2000-områder. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper. For hvert område fastsætter en statslig Natura 2000-plan langsigtede målsætninger for naturen, samt en oversigt over de naturindsatser, der skal gennemføres i området. Halsnæs Kommune skal i samarbejde med de øvrige kommuner indenfor det respektive Natura2000-område udarbejde Natura 2000-handleplanerne for følgende områder:

 • Natura 2000-område nr. 153 - Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig
 • Natura 2000-område nr. 134 – Arresø
 • Natura 2000-område nr. 135 – Tisvilde Hegn
 • Natura 2000-område nr. 136 – Roskilde Fjord
 • Natura 2000-område nr. 128 - Hesselø

 Udvalget for Klima, Natur og Miljø har den 6. juni 2024 vedtaget Natura 2000-handleplaner for de 5 Natura 2000-områder for perioden 2022-2027. Referat af udvalgsmødet findes her.

Her finder du Natura 2000-handleplanerne og hvidbøger:

Natura 2000-område nr. 153 - Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Natura 2000-område nr. 134 – Arresø

Natura 2000-område nr. 135 – Tisvilde Hegn

Natura 2000-område nr. 136 – Roskilde Fjord

Natura 2000-område nr. 128 - Hesselø

Hvidebog for Natura 2000-område nr. 153 - Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Hvidebog for Natura 2000-område nr. 134 – Arresø

Hvidebog for Natura 2000-område nr. 135 – Tisvilde Hegn

Hvidebog for Natura 2000-område nr. 136 – Roskilde Fjord

Hvidebog for Natura 2000-område nr. 128 - Hesselø

Kommunalbestyrelsens beslutning kan, jf. Miljømålslovens § 53, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår handleplanernes tilvejebringelse og indhold.

Følgende er klageberettiget, jf. Miljømålslovens § 55:

 1. Miljøministeren.
 2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
 3. Offentlige myndigheder.
 4. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
 5. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
 6. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort, jf. miljømålslovens § 58.

Du klager via klageportalen, som findes her på naevneneshus.dk

Klagefristen er tirsdag den 30. juli 2024.

Klage

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.