Vedtægter i webtilgængelig version

Vedtægt for Halsnæs Ældreråd

Formål
§ 1

Stk. 1 Halsnæs Ældreråd er nedsat af Halsnæs Byråd efter Lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område § 30.
Stk. 2 Ældrerådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem
borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.


Virksomhed
§ 2

Stk. 1. Byrådet skal høre Halsnæs Ældreråd om alle forslag, der vedrører ældre, inden der
træffes endelig politisk beslutning.
Stk. 2. Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag til byrådet om lokalpolitiske
spørgsmål og emner, der vedrører ældre.
Stk. 3. Ældrerådet orienterer borgerne om sin virksomhed.
Stk. 4. Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsvirksomhed, der bl.a. er omfattet af
forvaltningsloven og Lov om offentlighed i forvaltningen. Ældrerådets medlemmer har
tavshedspligt i det omfang, det følger af lovgivningen eller af særlige bestemmelser i enkelte
sager, f.eks. efter pålæg fra Halsnæs Kommune. Tavshedspligten ophører ikke, når
medlemmer udtræder af ældrerådet.
Stk. 5. Ældrerådet kan ikke behandle sager, der vedrører enkeltpersoner blandt de ældre
borgere eller blandt kommunens ansatte.
Stk. 6. Ældrerådets møder er ikke åbne for offentligheden, men dagsordner og referater er
offentligt tilgængelige i henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen.
Stk. 7. Mødeplan for Ældrerådets ordinære møder fastlægges af formanden for Ældrerådet i
samarbejde med den kommunale administration, således at placeringen af møderne
understøtter en smidig og effektiv behandling af sagerne i kommunens politiske og
administrative system.
Stk. 8. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 9. Ældrerådet udarbejder, inden udgangen af februar måned, en årsberetning for det
forløbne år. Beretningen fremsendes til Halsnæs Byråd senest i løbet af marts og offentliggøres
i forbindelse med Byrådets behandling af sagen.


Ældrerådet
§ 3

Stk. 1. Der vælges ved direkte valg 9 medlemmer til Halsnæs Ældreråd og 9 stedfortrædere.
En stedfortræder indtræder i Ældrerådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at
varetage sit hverv i mindst 3 måneder. Stedfortrædere indtræder i den rækkefølge, som er
opnået ved valget efter de afgivne stemmer.
Stk. 2. Stedfortræderne deltager ikke i Ældrerådets møder.


Valg
§ 4


Stk. 1. Personer, der har fast bopæl i Halsnæs Kommune, og som er fyldt 60 år på valgdagen,
har valgret og er valgbare til Ældrerådet.
Stk. 2. Valgperioden er 4 år og sammenfaldende med valgperioden for Halsnæs Byråd. Valget
sker ved fremmødevalg med mulighed for brevafstemning. Valget sker på samme dag, som
der holdes valg til Halsnæs Byråd.
Stk. 3. Opstilling af kandidater sker efter at Ældrerådet har afholdt borgermøder, hvor der
orienteres om Ældrerådets arbejde, opgaver og valgregler, ligesom Halsnæs Kommune
orienterer om valgets afholdelse og giver mulighed for en samlet præsentation af kandidater,
såvel på kommunens hjemmeside som i den lokale presse.
Stk. 4. Til valget kan der ikke opstilles på lister eller indgås valgforbund. Kandidaterne er valgt
som medlemmer og stedfortrædere i den rækkefølge, som det afgivne antal stemmer på hver
sin kandidat viser.
Stk. 5. De nærmere bestemmelser for valget fastsættes af Halsnæs Byråd i samarbejde med
Ældrerådet, idet Halsnæs Byråd afholder udgifterne til valget.


Konstituering
§ 5

Stk. 1. Halsnæs Ældreråd konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand,
næstformand og kasserer.
Stk. 2. Det konstituerende møde ledes, indtil valg af formand er fundet sted, af det medlem,
der længst har været medlem af Ældrerådet. Hvis flere medlemmer har været medlemmer lige
længe, eller alle er nyvalgte, ledes mødet af den ældste af de valgte.
Stk. 3. Ældrerådet kan nedsætte rådgivende arbejdsgrupper, hvor der foruden medlemmer af
Ældrerådet også kan deltage andre borgere, der er fyldt 60 år. Hvis Ældrerådet vælger at
nedsætte en eller flere arbejdsgrupper til at arbejde med særlige emner, kan en sådan
arbejdsgruppe dog aldrig udtale sig på Ældrerådets vegne.
Stk. 4. Medlemmer af Ældrerådet har ret til at udtræde efter eget ønske.


Økonomi
§ 6

Stk. 1. Halsnæs Byråd betaler udgifterne til Ældrerådets virksomhed og stiller
sekretariatsbistand til rådighed, hvis Ældrerådet ønsker det, herunder mødelokale og tekniske
hjælpemidler.
Stk. 2. Ældrerådet får, på baggrund af et budgetforslag, stillet en årlig budgetramme til
rådighed af Halsnæs Kommune, idet Ældrerådet orienteres om budgetrammen for det
kommende år, ultimo 4. kvartal.
Stk. 3. Ældrerådets regnskabsår følger kalenderåret, og regnskabet sendes til Halsnæs
Kommune senest 1. marts det efterfølgende år.
Stk. 4. Ældrerådets regnskab revideres af Halsnæs Kommunes revision.

Samarbejde
§ 7

Stk. 1. Halsnæs Kommune og Halsnæs Ældreråd lægger vægt på at have et konstruktivt og
positivt samarbejde til gavn for de ældre i Halsnæs Kommune.
Stk. 2. Der holdes, to gange årligt, et dialogmøde for medlemmerne af Udvalget for Ældre,
Sundhed og Forebyggelse.
Stk. 3. Byrådets og udvalgenes høring af Ældrerådet skal ske i god tid, inden der træffes
endelig beslutning. For at Ældrerådets synspunkter kan indgå i udvalgene og Byrådets
behandling, foretages høringen (med mindre ganske særlige forhold foreligger), når
administrationen har udarbejdet et beslutningsforslag, men inden sagen behandles af
pågældende udvalg og/eller Byrådet. I hastesager aftales særlig høringsprocedure mellem
kommunen og Ældrerådets formand.
Stk. 4. Høring af Ældrerådet skal også ske, inden der træffes endelig beslutning i sager om
ændring af serviceniveauet, hvor beslutningskompetencen politisk er delegeret til
administrationen
Stk. 5. Sager omfattet af § 2, som forelægges Halsnæs Byråd eller byrådets udvalg til endelig
beslutning, skal ledsages af udtalelse fra Ældrerådet, som bilag til sagen.
Stk. 6. Hvis Halsnæs Byråd overlader udførelsen af opgaver, hvor byrådet stadig har ansvaret,
til andre, f.eks. private firmaer, boligorganisationer mv., sikrer kommunen, at Ældrerådet
stadig bliver hørt om spørgsmål, der vedrører ældre.


Vedtægten, ikrafttræden og ændringer
§ 8

Stk. 1. Denne vedtægt, som er udarbejdet i samarbejde med Ældrerådet, træder i kraft efter
vedtagelse i Halsnæs Byråd.
Stk. 2. Ændring af vedtægten fastlægges af Halsnæs Byråd i samarbejde med Halsnæs
Ældreråd.
Stk. 3. Ændring af vedtægten sker i øvrigt i forbindelse med ændret lovgivning.
Godkendt af Halsnæs Byråd, den 28. april 2022.

Godkendt af borgmester Steffen Jensen samt kommunaldirektør Jan Michelsen