Borgerservice og Jobcenter

Sagsbehandlingsfrister Borgerservice og Jobcenter

Indsats/område Ansvarlig afdeling i Halsnæs Kommune Lov

Sagsbehandlingstid 

Afgørelse om ret til tilbud om

1) Vejledning og opkvalificering,

2) Virksomhedspraktik og nytteindsats,

3) Ansættelse med løntilskud 

Jobcenter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §52, jf. § 90, § 57, § 66 og § 82 2 uger  
Afgørelse om ret til mentorordning   Jobcenter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 167 2 uger 
Afgørelse om ret til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger if. deltagelse i tilbud efter kap. 11-14  Jobcenter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 172  2 uger
Afgørelse om ret til befordringsgodtgørelse  Jobcenter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 175 2 uger
Afgørelse om ret til godtgørelse if. tilbud efter kap. 11, 13 og 14  Jobcenter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 176 2 uger
Afgørelse om ret til jobrotation  Jobcenter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 149  10 arbejdsdage
Afgørelse om ret til tilskud if. uddannelsesaftale med voksne ”voksenlærlinge”  Jobcenter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 154 10 arbejdsdage
Afgørelse om ret til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud for langvarigt ledige   Jobcenter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 97, stk. 3 10 arbejdsdage

Afgørelse om ret til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning, når borger er i ordinær beskæftigelse 

Jobcenter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 178  4 uger 
Afgørelse om udbetaling af fleksløntilskud Jobcenter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 123 2 uger
Afgørelse om henvisning til tilbud hos anden aktør for etablering af fleksjob  Jobcenter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 37 4 uger
Afgørelse om ret til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning, samt hjælp til kortvarige kurser til personer der er ansat eller skal ansættes i fleksjob   Jobcenter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 179 10 arbejdsdage
Afgørelse om ret til kortvarige kurser til personer der er ansat eller skal ansættes i fleksjob Jobcenter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 162 10 arbejdsdage
Afgørelse om ansættelse med løntilskud, når borger er førtidspensionist   Jobcenter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 66 og § 67, stk. 2 10 arbejdsdage
Afgørelse om berettigelse til revalidering Jobcenter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 142 4 uger
Afgørelse om udbetaling af sygedagpenge til sygemeldte eller sygedagpengerefusion til arbejdsgiver  Borgerservice Sygedagpengeloven § 6, § 32 og § 33  4 uger
Aftale om refusion fra 1. sygedag ved langvarig eller kronisk sygdom (lønmodtager og selvstændig) Jobcenter Sygedagpengeloven § 56 og § 58a 4 uger
Afgørelse om udbetaling af ressourceforløbydelse jf. jobafklaringsforløb med ressourceforløbydelse, jf. kap. 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Borgerservice Sygedagpengeloven § 24a  2 uger
Sagsbehandlingstid ved Fast Track - anmodning fra arbejdsgiver om tidlig opfølgning (indtil første opfølgningssamtale)  Jobcenter Sygedagpengeloven §7c-e  2 uger
Afgørelse om ret til personlig assistance til handicappede i erhverv, under efter -og videreuddannelse og løntilskud til nyuddannede mv.  Jobcenter Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.  § 4 og § 14 4 uger
Afgørelse om ret til løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med handicap. Jobcenter Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.  § 15 10 arbejdsdage
Afgørelse om hjælpemidler Jobcenter Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.  Kap. 6 4 uger
Boliganvisning – nytilkomne flygtninge  Jobcenter Lov om integration af udlændinge § 12  8 uger
Helbredsmæssig undersøgelse  Jobcenter Lov om integration af udlændinge § 15d  6 måneder
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram Jobcenter Lov om integration af udlændinge § 16  4 uger
Integrationskontrakt  Jobcenter Lov om integration af udlændinge § 19  4 uger
Afgørelse om henvisning til danskuddannelse  Jobcenter Lov om integration af udlændinge §21  4 uger

Afgørelse af tilbud om: 

  • Vejledning og opkvalificering, § 23 a
  • Virksomhedspraktik, § 23 b
  • Ansættelse med løntilskud, § 23 c 
  • Tilbud om mentor 
Jobcenter Lov om integration af udlændinge § 23, § 23a-d   10 arbejdsdage
Afgørelse om hjælp i særlige tilfælde - enkeltydelser  Borgerservice Lov om integration af udlændinge Kap. 6  2 uger
Introduktionsforløb for indvandrere   Jobcenter Lov om integration af udlændinge § 24c  4 uger
Afgørelse om hjælp til repatriering  Borgerservice Repatrieringsloven § 7  8 uger 
Afgørelse om udbetaling af uddannelses- og kontanthjælp  Borgerservice Aktivloven § 11  2 uger
Afgørelse om udbetaling af supplerende hjælp til personer der ikke modtager fuld førtidspension, seniorpension eller tidlig pension Borgerservice Aktivloven § 27a 2 uger
Afgørelse om udbetaling af revalideringsydelse  Borgerservice Aktivloven § 70 2 uger
Afgørelse om hjælp til etablering af selvstændig virksomhed, - tilskud eller rentefrit lån   Borgerservice Aktivloven § 73 j  2 uger
Afgørelse om hjælp i særlige tilfælde - enkeltydelser  Borgerservice Aktivloven Kap. 10 og 10 a   2 uger
Afgørelse om udbetaling af ressourceforløbsydelse, incl. refusion til arbejdsgiver    Borgerservice Aktivloven § 68, § 69, § 69 j og § 69 t  2 uger
Afgørelse om udbetaling af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12b Borgerservice Aktivloven § 69 j og § 69 k 2 uger
Afgørelse om udbetaling af refusion til arbejdsgiver, når borger er berettiget til jobafklaringsforløb under sygdom Borgerservice Aktivloven § 69 t og § 69 x 2 uger
Afgørelse om udbetaling af ledighedsydelse  Borgerservice Aktivloven § 74  2 uger
Afgørelse om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet  Jobcenter Lov om social pension  § 17, stk. 3, jf. § 18, stk. 2 13 uger
Afgørelse af ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag  Jobcenter Lov om social pension  § 17, stk. 2 13 uger
Afgørelse om bistands- og plejetillæg  Jobcenter

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

m.v. § 16
13 uger
Afgørelse om forhøjelse af førtidspension  Jobcenter

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 44 

26 uger
Afgørelse om invaliditetsydelse for personer, der har fået gjort retten til pension hvilende efter § 44a, stk. 1  Jobcenter

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

m.v. § 21
13 uger
Sagspartens anmodning om aktindsigt   Jobcenter og Borgerservice Forvaltningsloven  § 9 og § 16  7 arbejdsdage  
Personligt tillæg  Borgerservice Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 2  2 uger 
Personligt tillæg  Borgerservice Lov om social pension § 14, stk. 1  2 uger 
Helbredstillæg  Borgerservice Lov om social pension § 14 a  2 uger 
Supplement til brøkpension  Borgerservice Lov om aktiv socialpolitik §27a  2 uger 
Flytteanmeldelse  Borgerservice Lov om Det Centrale Personregister §6 - 23  2 uger 
Beboerindskudslån Borgerservice Lov om individuel boligstøtte Kapitel 10 2 uger 
Fribefordring  Borgerservice Sundhedsloven § 170 – 174  2 uger 
Befordringsgodtgørelse  Borgerservice Sundhedsloven § 170 – 174  2 uger 
Begravelseshjælp  Borgerservice Sundhedsloven § 160 – 161  2 uger 
Sygesikring/Lægevalg  Borgerservice Sundhedsloven § 12, § 58, § 59  2 uger 
Anvisning af midlertidig bolig til husvilde Borgerservice Lov om social service § 80 1 uge