Natura 2000-handleplaner i høring

Publiceret 11-03-2024

Halsnæs Kommune arbejder for at bevare og beskytte naturen

Halsnæs Kommune har netop offentliggjort forslag til fem Natura 2000-handleplaner. 

Natura 2000 betegner et netværk af beskyttede områder, hvor der arbejdes for at bevare og beskytte vilde dyre- og plantearter. 

Planerne beskriver tilstanden af naturen i Natura 2000-områderne. De peger samtidig på, hvad der skal gøres fremadrettet for at sikre, at naturen trives i områderne. 

I Halsnæs Kommune er der ca. 50 hektar naturområder, hvor kommunen arbejder med at sikre eller forbedre naturtilstanden. I filmen herunder kan du se nogle af dem.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs vores cookiepolitik

Naturområderne findes især ved enge og moser nær Arresø og skrænter og bakker ved Roskilde Fjord, men også Hesselø indgår. Halsnæs Kommune har i mange år udført naturpleje her, og de nye planer sikrer, at plejen kan fortsætte. 

I naturområderne ved Roskilde Fjord består plejen i enten at hjælpe med hegning af naturarealet og sikre afgræsning, foretage rydning af kratskov eller en kombination af de nævnte. Vi bekæmper også invasive arter  som kæmpebjørneklo, japansk pileurt og rynket rose. Kommunens mangeårige naturpleje har medført, at de mest naturrige overdrev i hele Roskilde Fjord-området ligger i Halsnæs Kommune.

Ved Arresø består plejen i at rydde pileskov og fastholde græsning på engarealer. Der er desuden ryddet ellesump og pilekrat, etableret hegn og lavet græsningsaftaler.

Kommunen har også oprenset vandhuller. Vandhullerne giver bedre levevilkår for den store vandsalamander - en art, som planerne skal sikre også fremover trives.

Alle de arealer, kommunen har plejet, er i dag i "god tilstand".

De fem planforslag kan ses på dette link.

På linket kan du også læse nærmere om høring, friste med mere.