Afbrænding af bål og haveaffald

Bål og sankthansbål

Det er tilladt:

 • At brænde rent og tørt træ i et lille snobrødsbål på særligt indrettet bålplads i haven
 • At bruge grill
 • At brænde sankthansbål den 23. juni

Du må ikke brænde haveaffald af

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i Halsnæs. Haveaffaldet afleverer du i stedet på genbrugsstationerne i Halsnæs, som herefter komposterer det.

Du må gerne kompostere haveaffald på egen grund. Du må meget gerne lade kvas- og grenbunker blive liggende i din have til glæde for fugle, insekter, pindsvin og anden trængt biodiversitet.

Der er følgende undtagelser for afbrænding af planter:

 • I forbindelse med naturplejeprojekter, efter tilladelse fra Halsnæs Kommune
 • Destruktion af sygdomsramte planter, efter tilladelse fra Halsnæs Kommune

OBS! I området nord for Nyvej, dvs. Liseleje Plantage, Melby Overdrev og Asserbo Plantage er der generelt afbrændingsforbud af hensyn til brandfare. Området er afgrænset af følgende veje: Liselejevej – Nyvej – Helsingevej – Bisp Absalonsvej. Mindre havegrill i dette område er tilladt, så længe den står på et fast og ikke brændbart underlag.

Billedet viser areal nord for rød linje, hvor der er generel afbrændingsforbud

Læs mere

Enhver form for afbrænding i det fri rummer en betydelig risiko for brandspredning.

Nedenstående sikkerhedsregler bør derfor ALTID følges.

Desuden er der tre hensyn, der under alle omstændigheder skal respekteres:

 • at afbrændingen ikke forårsager brandspredning
 • at sodpartikler og røg ikke er til ulempe for naboer mv.
 • at røgen ikke hindrer udsyn for trafikken på nærliggende veje

For sankthansbål kræves følgende mindsteafstande fra afbrændingssted til:

 • bygninger med hårdt tag: minimum 30 meter
 • brandbare markafgrøder: 60 meter
 • bygninger med let antændeligt tag, stakke og andre oplag af let antændelige, stoffer, brændbare oplag, beplantningsbælter, mv. minimum: 200 meter
 • nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation: 200 meter
 • luftledninger, master mv. af hensyn til varmepåvirkning: forsvarlig afstand

Hold opsyn med bålet.

Bålet må ikke forlades under afbrænding, og før ild og gløder er fuldstændigt slukket.

Det anbefales at have en haveslange eller skovl parat ved bålet under afbrænding.

Hvis det går galt - alarmer hurtigst muligt på telefon 112.

Meddel

 • Hvor det brænder
 • Hvad der brænder
 • Hvilket telefonnummer, der alarmeres fra

Bestemmelserne vedrørende afbrænding ophæves i de perioder, hvor beredskabsmyndighederne eller politiet nedlægger generelt forbud mod afbrænding i kommunen.

Miljøbeskyttelsesloven er rammelov på hele miljøområdet.

Forsigtighedsbestemmelserne for brug af åben ild, lys mv. er fastsat af Forsvarsministeriet i "Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger".