Flere borgere og besøgende

Flere skal flytte til Halsnæs

Halsnæs er kendetegnet ved fællesskaber, rum til forskellighed,  nære og levende lokale bymiljøer, et rigt foreningsliv og en enestående natur. Stærke relationer borgere imellem er helt afgørende for at udvikle og fastholde Halsnæs som et levende sted, der tiltrækker nye borgere og besøgende.

Det er vores ambition at skabe balance i befolkningssammensætningen. Det indebærer, at flere yngre befolkningsgrupper skal vælge et liv i Halsnæs til med uddannelse, beskæftigelse og fysisk og mental trivsel.

Det skal bl.a. ske ved at udnytte vores attraktive beliggenhed i hovedstadsområdet, forbedre den trafikale og digitale infrastruktur og ved at fortætte og udvide vores bymiljøer.

I Halsnæs er boligpriserne lavere end i det øvrige hovedstadsområde og det øvrige Nordsjælland, så det giver større økonomisk frihed at bosætte sig i Halsnæs.

Flere skal besøge Halsnæs

Halsnæs er en populær destination for turister, og vi vil gerne have besøg af endnu flere.

Vi er omgivet af hav, fjord og sø, der som attraktioner imponerer med rå og autentisk naturkraft.

Det er vores ambition at styrke helårsturismen - særligt gennem det vand, som Halsnæs har så meget af. Det vil vi gøre ved at etablere flere overnatningsmuligheder og stærke besøgstilbud med udgangspunkt i Arresø, Kattegat og Roskilde Fjord. De skal fungere som fyrtårn for både borgere og besøgende og forhåbentlig være medvirkende til, at flere fremover lægger vejen forbi Halsnæs.

Hvordan får vi flere borgere og besøgende til Halsnæs?

Indsats #1: Styrket bosætning og balanceret befolkningssammensætning skal være med til at indfri målet om at få flere borgere og besøgende til Halsnæs.

Blandt andet vil der blive lagt vægt på at forbedre både den digitale og trafikale infrastruktur, skabe flere forskellige boligformer og at gøre det attraktivt at besøge Halsnæs hele året rundt. 

Samtidig vil vi skabe stærke vækstbetingelser for erhverv og turisme, så vi styrker kvaliteten af turismetilbuddene og øger helårsbeskæftigelsen.

Indsatsen kaster to projekter af sig. Du kan læse om målet for indsatsen og om de to projekter nedenfor.

Mål og projekter

Mål: Vi tiltrækker flere borgere til Halsnæs og udvikler identiteten i vores lokalmiljøer, så de bliver endnu mere levende at bo i, arbejde fra og besøge.

Vi vil skabe balance i befolkningssammensætningen ved at tiltrække borgere og udvikle boligmassen, infrastrukturen, bredden i forskellige boformer og vores lokale fællesskaber. Flere skal flytte til end fra Halsnæs. Vi vil være et af de steder, mennesker flytter hen for at få et liv med mere frihed, afslappet stemning og rum til forskellighed. I Halsnæs får man mere for pengene.

Vi vil udnytte vores stedbundne potentialer – både i naturen og kulturen. Det skal være attraktivt at besøge Halsnæs hele året, og flere skal finde vej uden for højsæsonen. Samtidig vil vi skabe stærke vækstbetingelser for erhverv og turisme, så vi styrker kvaliteten af turismetilbuddene og øger helårsbeskæftigelsen. 

Halsnæs Kommune vil i 2023 udvikle en ny bosætningsstrategi, der skal indfri ambitionen om, at flere flytter til end fra Halsnæs senest i 2035.

I den forbindelse vil det blive undersøgt, hvilke boligpræferencer og flyttemønstre forskellige dele af befolkningen har, og der vil blive kigget nærmere på, hvilke overvejelse nylige til- og fraflyttere i Halnsæs har gjort sig i forbindelse med, at de enten er flyttet til eller fra Halsnæs. Formålet er at skabe viden om, hvilke boliger og hvilke kommunale faciliteter der tiltrækker og fastholder hvilke borgere.

Derudover skal bosætningsstrategien omhandle, hvordan nye borgere bliver modtaget - både i Halnsæs generelt men også ude i lokalmiljøerne.

Endelig skal bosætningsstrategien forholde sig til strategiske opkøb, herunder hvordan der samtidig med både fortætning og udvidelse kan udvikles et lokalmiljø med kulturelle tilbud og velfærdsinstitutioner.

Bosætningsstrategien bør forholde sig til spørgsmålet om bæredygtighed og klimasikring. Fokus skal være på at skabe holdbare og langtidssikrede boligområder.

Halsnæs Kommunes eksisterende strategi for trafik og infrastruktur 2020-2028 arbejder med tre overordnede indsatsområder: 1) Trygge og sikre skoleveje 2) Ingen uheld og god fremkommelighed i Halsnæs Kommune 3) Flere op på cyklen. Denne strategi og de indeholdte initiativer består med den nye vision.

En forudsætning for at styrke bosætningen i Halsnæs Kommune er at udvikle mobiliteten inden for samt til og fra kommunen.

Den digitale infrastruktur skal styrkes og udvikles. Halsnæs Kommune vil sikre god mobildækning, så borgere kan arbejde hjemmefra og bo i Halsnæs. Det betyder, at vi fortsat følger udviklingen og understøtter muligheden for at arbejde fleksibelt. Det kan ske gennem en dialog omkring masteplanen og udgravning til fiber-internet.

Halsnæs Kommune vil afsøge mulighederne for at søge midler fra puljen i Aftale om Infrastrukturplan 2035 til at ændre trafikforhold mellem land og by med styrket mobilitet for øje.

En styrket kollektiv transport som f.eks. S-tog til Frederiksværk vil også kunne styrke både klimaindsatsen og bosætningen afgørende. Det skal især ses i lyset af de foreløbige analyser fra DK2020-projektet, der indikerer, at transport er kilde til en stor del af kommunens CO2-udslip. Halsnæs Kommune vil derfor arbejde på at fremme og udvikle de kollektive trafikforbindelser til Halsnæs.