Mere sundhed og uddannelse

Halsnæs Kommune ønsker at prioritere velfærd og styrke borgernes muligheder i livet gennem sundhed og uddannelse.

Det er vores ambition at give alle borgere muligheder i livet gennem høj kvalitet i folkeskoler, dagtilbud og sundheds- og omsorgstilbud. Halsnæs er en kommune, som arbejder aktivt for at uddanne arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked, og som  har et særligt fokus på at tilbyde borgere velfærdstilbud af høj kvalitet.

I Halsnæs arbejder vi med sundhed dér, hvor mennesker lever deres hverdagsliv: i hjemmet, i daginstitutionen, i skolen, på arbejdspladsen, i foreningslivet og i lokalområdet. 

Vi har velfungerende dagtilbud og folkeskoler i de lokale bymiljøer. De styrker det nære fællesskab, hvor børn trives og mødes på tværs. Med en høj normering i daginstitutioner, korte ventelister og nye faciliteter skaber vi sammenhængende og helhedsorienterede tilbud til børn og deres familier. Mange unge indskrives på ungdomsuddannelser, og særligt erhvervsuddannelserne trækker for kommunens unge.

Rammerne for fysisk og mental sundhed for alle aldre har høj prioritet, og sund aldring er en integreret del af vores arbejde med pleje og omsorg af ældre.

Hvordan styrker vi borgernes muligheder i livet gennem sundhed og uddannelse?

To indsatser skal begge være medvirkende til, at alle borgere borgere i Halsnæs får flere og bedre muligheder i livet, og at vi fortsat har velfærdstilbud af høj kvalitet, som borgerne kan nyde godt af:

  • Indsats 3: Mere og bedre uddannelse til især børn og unge
  • Indsats 4: Fysisk og mental sundhed for især børn og unge 

Der vil blive lagt særligt vægt på børn og unge, så de oplever en sund og tryg opvækst, der vil følge dem resten af livet.

Det betyder dog ikke, at der ikke vil blive fokuseret på, at både voksne og ældre borgere også skal have de bedste muligheder i livet. Blandt andet er det et mål at løfte sundhedsprofilen blandt borgere i alle aldre i Halsnæs ved at skabe fysisk og mental sundhed for flere gennem hele livet.

Derudover vil der blive lagt vægt på at skabe bedre livskvalitet og muligheder for børn og unge gennem uddannelse.

Du kan læse mere om målene for indsatserne og de tilknyttede projekter nedenfor.

 

Mål og projekter

Mål: Vi skaber livskvalitet og muligheder for børn og unge gennem uddannelse.

Alle børn og unge i Halsnæs Kommune har ret til et trygt og sundt liv med familie og venner, leg og læring. Vi vil styrke børn og unges tilknytning i det nære fællesskab ved at udvikle vores pædagogiske og læringsmæssige tilbud på tværs af aldre.

Vi vil understøtte børn og unges ønsker og håb for fremtiden ved at dyrke fællesskaber og skabe rammerne for, at de kan blive så dygtige, som de kan, og skaber ønsker og håb for fremtiden.

Samtidig skal alle unge og unge voksne, der kan, have en uddannelse. Vi hjælper børn og unge videre med en uddannelse – gerne en faglig eller videregående uddannelse. Andre unge og voksne tilbydes målrettet faglig opkvalificering, så de kan tage ansvar for eget liv og egen sundhed.

Projektet med at styrke almenområdet i dagtilbud og skoler rettes mod implementeringen af strategien ”Sammen om praksis”.

Projektet er målrettet tidlig handling med og for børn, unge og familier, så børnene kan få et sammenhængende og ubrudt forløb i dagtilbud eller skole. Kommunens dagtilbud og skoler er indgangen til den støtte og hjælp, familierne har brug for, og støtten foregår i et helhedsorienteret og koordineret perspektiv. Der er velfungerende dagtilbud og folkeskoler for alle børn i de lokale bymiljøer, og de styrker det nære fællesskab, hvor børn trives og mødes på tværs af social baggrund.

Indsatsen har fokus på at udvikle mellemformer i skoler og dagtilbud, så flere børn med særlige behov kan modtage et relevant tilbud i almenområdet. Visitationsprocedurer og incitamentsstrukturer skal understøtte bevægelsen mod, at flere børn trives og udvikler sig i almenområdet.

Projektet med at styrke kvaliteten i folkeskolen skal medvirke til, at eleverne bliver så dygtige, som de kan, og at de fortsætter deres uddannelsesforløb på en ungdomsuddannelse. Samtidig sættes et målrettet arbejde i gang med at styrke den mentale sundhed gennem folkeskolen og med at skabe robuste børn og unge, der trives.

Indsatsen rettes mod at styrke samarbejdet med civilsamfundet. F.eks. mod forældre, foreninger, pensionister og frivillige, som alle kan være gode ambassadører for vores skoler. Der skal samtidig skabes et tættere samarbejde med forældrene med klare forventninger, ansvar og fællesskab omkring børnenes skolegang.

Indsatsen rettes desuden mod at forbedre elevernes afgangskarakterer. Det kan f.eks. ske ved at styrke lærernes evner til at forbedre elevernes testkompetencer og elevernes evner til brug af hjælpemidler. Samtidig rettes indsatsen mod at holde elevfraværet nede, fordi højt fravær påvirker afgangsprøvernes resultat negativt.

Et yderligere fokus er på at rekruttere, fastholde og opkvalificere lærere og pædagoger. Der er løbende fokus på kompetenceudvikling gennem f.eks. linjefag, merituddannelser og faglige vejlederuddannelser, styrkede naturfag, praksisudveksling blandt lærerne mv.

Kvaliteten i folkeskolen skal kobles til spørgsmålet om sundhed. Halsnæs Kommune vil arbejde på at gøre alle kommunens skoler til ”idrætsfolkeskoler” for at skabe rammerne for sunde børn, der holder af at bruge deres krop og udvikler et liv i og med bevægelse.

Halsnæs arbejder aktivt for at uddanne arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked. Der er behov for at etablere et projekt, der vender udviklingen inden for uddannelse blandt Halsnæs’ ungdomsårgange. Andelen af unge voksne, der har grundskolen som højest gennemførte uddannelse, er steget i Halsnæs, mens den er faldet i resten af landet. Generelt tilegner ungdomsårgangene i Halsnæs sig mindre uddannelse, end hvad man kan forvente ud fra deres rammevilkår. Målet med projektet er at løfte uddannelsesniveauet til at være på niveau med resten af landet.

Indsatsen skal arbejde målrettet med at hæve uddannelsesgraden blandt unge og løfte unge ufaglærte til faglært niveau gennem blandt andet samarbejde med det lokale erhvervsliv, en opkvalificeringsstrategi for kommunen som arbejdsgiver og gennem den kommunale ungeindsats.

Det skal undersøges, hvordan Frederiksværk Gymnasium og HF på sigt kan udvides med en erhvervsuddannelse i et campuslignende miljø. Formålet er at tilbyde stærke ungdomsmiljøer og et alsidigt udbud af uddannelser for unge mennesker, der står foran at vælge uddannelse.

Mål: Vi styrker muligheden for et liv i trivsel og bevægelse.

Vi vil løfte sundhedsprofilen for borgere i alle aldre. Flere skal opleve fysisk og mental sundhed hele livet. Samtidig vil vi styrke ligheden i sundhed blandt både børn, unge og voksne ved at forebygge og målrette indsatser allerede tidligt i livet.

Det skal være let og inspirerende at have en aktiv fritid især for børn og unge, og vi vil understøtte, at børn og unge fastholder en aktiv livsstil gennem fællesskaber og indbydende faciliteter.

Vi vil målrette vores sundhedstilbud til også at favne de mest udsatte målgrupper, der i dag ellers ikke søger derhen. En vej til dette er blandt andet kulturen, som for mange bidrager til bedre mental trivsel.

Målet med indsatsen er at styrke sundheden for børn og unge. Indsatsen skal medvirke til, at den samlede befolkning i kommunen på sigt bliver sundere og får mulighed for at leve et liv med større livskvalitet. Sunde rammer for børn og unge tiltrækker børnefamilier, der ser kommunen som et godt sted at være barn og vokse op i.

En tværgående sundhedsorganisation er etableret i 2021. Her arbejdes fremover målrettet og systematisk sammen om at forbedre børn og unges sundhed og trivsel. Indsatsen suppleres af et tværgående fokus på børn og unges generelle trivsel i dagtilbud, skoler og på ungdomsuddannelser på tværs af kommunale forvaltningsområder.

Børn og unges sundhed er tæt forbundet med deres generelle trivsel og læring i dagtilbud, skoler og på ungdomsuddannelser. Projektet til at fremme børn og unges sundhed skal derfor have dedikeret fokus på den mentale sundhed.

Forebyggelsesindsatsen rettes mod at skabe de rette sunde rammer, som bidrager til sunde vaner. Det gælder f.eks. ryge- og alkoholvaner, men andre strukturelle tiltag som f.eks. morgenmad på skoler, forebyggende besøg hos gravide, styrkede forældrekompetencer mv skal også afdækkes. Et styrket forebyggende arbejde kræver samarbejde på tværs af forvaltningsområder. Indsatsen skal fokusere på at styrke nærheden i sundhed.

Endelig inkluderer projektet et partnerskabsprojekt, der skal involvere lokale aktører og skabe flere bevægelsesaktiviteter for børn og unge.

Vi vil have flere borgere i bevægelse – især blandt de unge. Den enkelte borgers oplevelse af at have gode udfoldelsesmuligheder er vigtig. Halsnæs vil videreudvikle sine bevægelsestilbud gennem partnerskaber med bl.a. DBU og DGI.

Indsatsen skal udnytte Halsnæs’ styrkepositioner inden for natur og vand, som i langt højere grad kan bringes i spil til gavn for bevægelse og folkesundheden. Indsatsen målrettes især børn og unge og en tidlig indsats i forhold til bevægelses- og motionsvaner f.eks. gennem foreningslivet, skoler og daginstitutioner.

Halsnæs Kommune vil styrke rammerne for selvorganiseret idræt i de eksisterende faciliteter i kommunen. Indsatsen rummer også initiativer og projekter rettet mod unge (13-30 år), der skal inspireres til bevægelse gennem aktiviteter og fællesskaber, herunder via inddragelse af sociale medier. Der tilrettelægges en kommunikationsindsats /-kampagne af kommunens idrætstilbud og mulighederne for selvorganiseret motion i naturen. Det skal undersøges, om der er kommunale strukturer, der kan bruges til at styrke foreningernes liv og engagere forældre til at være frivillige.