Rå og autentisk natur og den grønne omstilling

Halsnæs Kommune ønsker at værne om den rå og autentiske natur og bidrage til den grønne omstilling. I Halsnæs tilbyder vi naturoplevelser, der beriger og skaber forbindelse til både kultur og bevægelse. Vi gør adgangen til naturen nem og gør det simpelt for borgere og virksomheder at træffe bæredygtige og klimavenlige beslutninger.

I Halsnæs befinder man sig midt i Nordsjællands lokale spisekammer med en bred vifte af unik gastronomi. Stålet og kulturhistorien er et af vores særkender, som er med til at trække besøgende til, og på vandreruten Halsninoen er det muligt at gå på opdagelse i kulturen og naturen.

Det er vores ambition, at flere skal besøge Halnsæs hele året rundt. Her spiller vores rå og autentiske natur en vigtig rolle.

Et liv i naturen

I Halsnæs får du muligheden for at leve et liv i en varieret natur. Naturen er let tilgængelig gemmer på de største oplevelser – såvel for den stille naturnyder, børnefamilien som for løbeklubben.

Med 61 km kystlinje er der aldrig lagt til vandet, lige gyldig hvor i Halsnæs du befinder dig. Omgivet af hav, fjord og sø, der imponerer med rå og autentisk naturkraft, er Halsnæs er en populær destination for turister.

Det er vores ambition at give naturen mere plads og gøre den mere robust og vild. Det vil vi gøre ved at skabe sammenhængende og tilgængelige områder med vild natur, som borgere og turister kan nyde. 

Hvordan værner vi fortsat om den rå og autentiske natur og sikrer den grønne omstilling?

Indsats 2: Sammenhængende natur, fokuseret bæredygtighed og nyt niveau for grøn omstilling skal være med til at sikre, at vi kommer i mål med denne del af Vision 2035.

Det skal blandt andet ske ved at gøre naturen til en del af så mange aspekter af hverdagen som muligt og gøre den til omdrejningspunkt for livskvalitet, fællesskab og nye oplevelser. Samtidig skal vi intensivere arbejdet med miljø, bæredygtighed og klima.

Vi vil skabe flere sammenhængende naturstrøg og sikre mere vild og autentisk natur, som kan blive til inspirerende rammer for bevægelse og kulturelle oplevelser.

Halsnæs vil gøre klimaambitionerne til handling gennem dialog og partnerskaber med erhvervslivet, organisationer og civilsamfund. Vi vil skabe de nødvendige rammer for at træffe klimavenlige beslutninger og står til rådighed for initiativer, der styrker den grønne omstilling.

Indsats 2 kaster tre projekter af sig. Du kan læse om målet for indsatsen og om de tre projekter nedenfor.

Mål og projekter

Mål: Vi folder Nordsjællands rå og autentiske natur ud og fremmer den grønne omstilling.

Vi vil inddrage naturen i så mange aspekter af hverdagen som muligt og gøre den til omdrejningspunkt for livskvalitet, fællesskab og nye oplevelser. Det er en bunden opgave for Halsnæs Kommune at intensivere arbejdet med miljø, bæredygtighed og klima.

Vi vil skabe de nødvendige rammer for at træffe klimavenlige beslutninger. Vores stolte industritradition skal udvikles og bruges som løftestang for at nå et nyt niveau i den grønne omstilling.

Vi vil prioritere bæredygtige valg i kommunens egen drift og danne partnerskaber med erhvervslivet, organisationer og civilsamfund for at gøre klimaambitioner til handling. Det er i fællesskab med andre aktører (f.eks. fonde, oplevelsesaktører mv.), at Halsnæs kan skabe effekt i en styrket klimaindsats. Projekterne i dette indsatsområde er derfor alle tænkt som projekter, hvor Halsnæs Kommune skal arbejde med andre parter om at løfte opgaven.

Ved at give naturen mere plads og sikre eksisterende natur den korrekte drift får vi en mere robust natur. Vi vil i partnerskab med relevante aktører og fonde udvikle og skabe flere sammenhængende naturstrøg i Halsnæs, hvor naturens mangfoldighed kan trives og dens storhed kan opleves. Det kræver volumen, der kan indfries ved at skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder, så de bindes sammen gennem f.eks. økologiske korridorer og nem og grøn transport.

Indsatsen skal samtidig fokusere på vandets betydning for Halsnæs og at udnytte kommunens kyststrækning bedre end nu. Store dele af kyststrækningen fra Frederiksværk til Lynæs er i dag lukket af. Indsatsen skal afdække muligheden for at åbne strækingen, så der kommer lettere adgang og et naturstrøg langs kysten.

Det skal undersøges, om en mindre del af den kommunalt ejede landbrugsjord kan omlægges til naturformål og skabe national opmærksomhed om mere offentlig tilgængelig natur og en styrket grøn omstilling.

Målet med projektet at styrke den målrettede formidling af naturen til borgerne. Med en samlet formidlingspakke med fokus på kommunens tilbud på vand og søer målrettes naturformidlingen til både børnefamilier, unge og eksisterende brugere af naturen i Halsnæs. Vand og søer bør bruges aktivt til at sætte fokus på Halsnæs som turistattraktion. Der er et uudnyttet potentiale for f.eks. vandaktiviteter.

Projektet skal afsøge nye formidlingsformer og platforme, lette adgang til naturlegepladser og ”hverdags-natur” og udvikle flere unikke faciliteter, kort og naturruter. Indsatsen skal også undersøge muligheden for at knytte naturformidlingen sammen med kulturen gennem f.eks. audiowalks til konkrete stier, vandreruter og vandområder. Med nye formidlingsgreb åbnes natur- og kunstoplevelser mod nye segmenter, der måske ellers ikke får brugt naturen, men er interesseret i kulturelle oplevelser.

Der iværksættes et destinationsudviklingsprojekt, der skal styrke koblingen mellem natur og turismeerhverv. Ved at koble natur og turismeerhverv tættere sammen skabes også en platform, der kan tiltrække besøgende og nye borgere og dermed styrke bosætningen. Projektet skal rettes mod at etablere flere, bedre og mere alsidige overnatningsmuligheder. Derudover rettes indsatsen mod at skabe og udbrede appellerende fortællinger om kommunens lokalområder. Der kan arbejdes med at etablere flere stier langs kyst, søer og vandløb samt en attraktion på Nordmolen i Hundested.

Indsatsen rettes tillige mod at udnytte Halsninoen mere ved at udvikling turismeerhvervet langs ruten. Det kan ske ved at give bedre muligheder for pop-up virksomheder/pop-up events og alternative overnatningsmuligheder i naturen af ikke-permanent karakter.

Generelt skal koblingen mellem natur og turismeerhverv fokusere på at udvikle helhedsoplevelser. Der skal være mulighed for at booke overnatning, mad og oplevelser i sammenhæng. Der skal være en ”reason to go”. Det betyder en 360 graders turismeudvikling og fokus på formidling på både Oplev Halsnæs og VisitNordsjælland. Vi skal også have turismelokaliteter, som vores egne borgere vil bruge, og som er bæredygtige i forhold til vores hverdag og kommune.

Kommunens CO2-udslip udgør ca. 4 pct. af det samlede udslip i kommunen som geografisk enhed. For at Halsnæs kan sænke sit CO2-udslip, er der behov for at række ud over kommunen som virksomhed og sætte større fokus på kommunens aktiviteter, der involverer eksterne aktører, f.eks. gennem indkøb.

Halsnæs Kommune deltager i det store nationalt dækkende DK 2020-projekt, hvor vi har forpligtiget os til at lave en ambitiøs strategi for at nedbringe CO2-udslippet i hele kommunen som geografisk enhed. Dette indebærer en analyse af kilderne til og udviklingen i kommunens CO2-udslip, der foretages i første halvår af 2022. Gennem DK2020-projektet vil kommunen indgå i en dialog med virksomhederne om at minimere deres forbrug og reducere CO2-udledningerne.

Indsatsen for at styrke bæredygtighed og grøn omstilling fokuserer derudover på at genanvende affald, på kommunens bilflåde (udbud/indkøb af el-biler til f.eks. hjemmeplejen) samt en ladestanderstrategi, der fører kommunen ajour med Ladestanderbekendtgørelsens krav. Det giver lettere adgang til offentlige ladepunkter for kommunens medarbejdere, borgere, besøgende og handelsliv.

Samtidig er det centralt at energioptimere kommunens egne bygninger og undersøge muligheden for at konsolidere omfanget af kommunale bygningskvadratmeter.

Endelig vil vi som et led i projektet understøtte de borgere og virksomheder, der vil bidrage til innovative løsninger, som kan styrke den grønne omstilling inden for industri- og håndværkstraditionen.