Beredskab om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Negativ social kontrol anvendes oftest om handlinger, som et fællesskab anvender til at regulere og/eller sanktionere individets adfærd i henhold til fællesskabets normer.

Negativ social kontrol kan blandt andet komme til udtryk som begrænsning af individets muligheder for at træffe alderssvarende valg for sit eget liv, herunder socialt liv, fritidsinteresser, seksualitet, krop, uddannelse og job, fastholdelse i uønskede relationer og gennem isolation og overvågning. Negativ social kontrol kan have en karakter eller et omfang, hvor den falder inden for straffelovens definition på psykisk vold. Negativ social kontrol anvendes i æresrelatererede konflikter, men kan også anvendes i eksempelvis ekstremistiske miljøer.

Æresrelaterede konflikter dækker over konflikter, der kan opstå i kollektivistiske og patriarkalske familieformer, hvor individets rettigheder og trivsel begrænses af hensyn til kollektivets ære og omdømme. Kollektivet kan både udgøres af den nære familie af den udvidede familie og af netværket, hvoraf dele kan være bosiddende i andre lande.

For at beskytte eller genoprette kollektivets ære og omdømme anvendes en række handlinger til at regulere og/eller sanktioneres individets adfærd. Handlingerne omfatter negativ social kontrol, trusler, udøvelse af forskellige former for vold /fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk, digital og stalking, drab, kvindelig omskæring, tvangsægteskaber og udlandsophold, der er til skade for barnet eller den unges sundhed og udvikling, f.eks. genopdragelsesrejser.

Er du bekymret for et barn, kan du her læse, hvordan du skal forholde dig.

Ovenstående er hentet fra Social- og boligstyrelsens håndbog om Barnets Lov 2023.

Læs mere

Negativ social kontrol

SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) under Udlændinge- og Integrationsministeriet definerer negativ social kontrol med følgende: ”Handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop.”

Uddybende omkring negativ social kontrol skriver SIRI, at negativ social kontrol forstås som et instrument i en konflikt, der har ære som motiv. Negativ social kontrol kan også udspringe af andre bagvedliggende motiver end ære. I konteksten af æresrelaterede konflikter er der dog fokus på den negative sociale kontrol, der motiveres af æresnormer.

Følgende opmærksomhedspunkter kan være tegn på negativ social kontrol:

 • Kontrol og overvågning af computer og telefon
 • Kontrol af påklædning
 • Kontrol af socialt liv, fritidsaktiviteter, færdes og valg af venner
 • Kontrol af valg af ægtefælle
 • Ingen ret til at bestemme over egen krop – krop og seksualitet kontrolleres af andre

Æresrelateret konflikter

SIRIs definition af æresrelaterede konflikter: ”Konflikter, der opstår inden for nære familiære relationer, og hvor konflikter skyldes en opfattelse af, at familiens ære er blevet krænket. Familiens ære er knyttet til en opfattelse af familien som en samlet enhed – et fællesskab, hvor den enkeltes handlinger påvirker hele familien og dens ære”.

 Følgende kan være tegn på æresrelaterede konflikter:

 • Isolering
 • Indespærring
 • Følelsesmæssig afpresning
 • Trusler
 • Vold
 • Genopdragelsesrejse
 • Seksualitet, mødomsforestillinger og jomfrutjek
 • Tvungen forlovelse eller religiøs vielse uden borgerlig gyldighed
 • Tvangsægteskab

Ovenstående indhold er hentet fra Social- og Boligstyrelsens håndbog om Barnets Lov 2023.

 1. Hvis der opstår en bekymring omkring et barn eller ung under 18 år i Halsnæs Kommune, og der er usikkerhed om det er en bekymring, som omhandler negativ social kontrol eller en æresrelateret konflikt, kontakter den medarbejder, som er tættest på barnet/den unge Indgangen i Børne- og Ungeafdelingen for sparring og det videre forløb afklares.
 2. Hvis der er bekymring for negativ social kontrol og æresrelateret konflikt skrives en underretning efter normal procedure. Underretningen skal sendes til Underretningspostkassen, men uden familiens vidende herom.
 3. Underretningen vurderes. Til brug for en vurdering af underretningen kan der finde en samtale sted med barnet eller den unge uden samtykke fra forældrene. Hvis det er relevant inddrages tovholder v. leder i Børne- og Ungeafdelingen og Sikkerhedskonsulenterne under SIRI i vurderingen. Det vurderes også, hvorvidt Politiet skal inddrages.
 4. Hvis der er viden om eller grund til at antage, at barnet eller den unge har behov for hjælp og støtte foretages en screening for støttebehovet. Hvis er er bekymring for negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikt, skal screeningen indeholde en risikovurdering, inden barnets eller den unges forældre og netværk inddrages i sagen. Hvis det vurderes relevant inddrages Sikkerhedskonsulenterne under SIRI i risikovurderingen.

Ifølge Barnets Lov § 113 skal kommunen tilbyde indsatser til unge mellem 18 og 22 år, når dette anses for at være af væsentlig betydning for den unges behov for støtte, herunder på grund af negativ social kontrol eller en æresrelateret konflikt. Indsatsen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse, herunder have fokus på at understøtte den unges udvikling og trivsel, uddannelse, beskæftigelse og øvrige relevante forhold, herunder anskaffelse af selvstændig bolig.

Oplever en ung eller voksen at være udsat for negativ social kontrol eller æresrelateret konflikt, kan den unge eller henvende sig til Åben Rådgivning for Voksne. På samme måde kan øvrige borgere, såsom f.eks. pårørende eller professionelle samarbejdspartnere henvende sig til Åben Rådgivning for Voksne.

 I Åben Rådgivning tager man hånd om situationen og afhængig af situationens karakter og akuthed inddrage interne relevante fagpersoner. Det kan være SSP-koordinator, Indgangen i Børne- og Ungeafdelingen eller specialgruppen, Ungestøtte, Voksen- og Handicapafdelingen.

 Ved behov kan enten borgeren selv eller medarbejderen tage kontakt til Sikkerhedskonsulenterne under SIRI ved bekymring om følgende:

Æresrelaterede konflikter, dvs. konflikter inden for nære familierelationer, hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at familiens ære er blevet krænket. Det kan fx være en ung, som bliver udsat for vold eller trusler, fordi familien ikke vil acceptere den unges valg af partner, eller fordi den unges adfærd og livsstil anses for at krænke familiens ære og omdømme.

Negativ social kontrol, dvs. overvågning, kontrol, tvang og andre handlinger, som i væsentlig grad begrænser og undertrykker en persons livsudfoldelse, sociale liv, frie valg og rettigheder. Det kan fx være en ung, som ikke må deltage i sport eller andre fritidsaktiviteter, som ikke må besøge venner eller komme med på lejrskole, eller som tvinges til at deltage i aktiviteter, de ikke ønsker.

Ufrivillige udlandsophold, dvs. uønskede ophold i udlandet for personer over 18. Det kan fx være en person, som bliver lokket til forældrenes hjemland eller et andet land for at blive tvangsgift og derefter ikke får lov at forlade landet. Det kan også være en person, som sendes til eller efterlades i udlandet, fordi ægtefællen eller familien mener, at personen har krænket familiens ære og omdømme eller på anden måde er uønsket.

Ved henvendelsen vil det også blive vurdere, hvorvidt politiet skal inddrages.

Du kan kontakte SIRI ved bekymring for æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol og ufrivillige udlandsophold. Her kan du finde kontaktoplysninger på SIRI.