Er du bekymret for et barn?

Underretningspligten er en personlig pligt, der gælder både for fagpersoner og den almindelige borger, når man får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har brug for hjælp eller særlig støtte.

Offentligt ansatte og personer, der udøver offentligt hverv, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold.

Når kommunen modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold. Det vil i første omgang ofte ske ved, at kommunen tager kontakt til barnets forældre. Der skal foretages en undersøgelse, hvis barnet trænger til særlig støtte.

 

Læs mere

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Når du underretter kommunen om et konkret barn eller en ung, skal kommunen inden for 6 hverdage sende en kvittering på underretningen.

Som underretter bliver du ikke part i sagen. Du får derfor ikke efterfølgende oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte, kommunen vælger at give barnet.

Offentligt ansatte og personer, der udøver offentligt hverv, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold. Fagpersonen får som udgangspunkt en orientering om, hvorvidt underretningen har ført til opfølgende undersøgelser eller foranstaltninger.

Du kan kontakte kommunen på den måde du vil.

Du kan:

  • gøre det digitalt
  • udfylde en blanket
  • skrive et brev eller en e-mail
  • ringe
  • møde frem osv.

Underretningen kan også ske anonymt, hvis du ønsker det.

Når kommunen modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold.

Inden for 24 timer skal kommunen vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

I sager om overgreb mod børn og unge kan myndighederne udveksle oplysninger mellem kommune, politi og anklagemyndighed samt mellem de involverede myndigheder, hvor et børnehus benyttes.

Hvis du ikke oplever, at kommunen handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. På Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside kan du læse mere om underretningspligten.

Er du i tvivl om et barns trivsel, kan du ringe og få rådgivning hos ForældreTelefonen hos Børns Vilkår. Den gratis rådgivning er en anonym service for forældre, bedsteforældre, venner, naboer og andre i barnets eller den unges netværk.

Indhold fra borger.dk

Send underretning til Halsnæs Kommune

Du kan kontakte kommunen på den måde, du vil. Du kan udfylde en blanket, skrive et brev eller en e-mail, ringe, møde frem osv. Underretningen kan også ske anonymt, hvis du ønsker det. Under alle omstændigheder bliver du ikke som underretter selv part i barnets sag. Det betyder også, at du ikke får at vide, hvilken hjælp eller støtte, kommunen vælger at give barnet.

Her kan du sende en underretning sikkert via borger.dk.

Du kan sende en underretning til Halsnæs Kommune på underretning@halsnaes.dk. Denne mailadresse er en sikker mail, hvis du selv har et sikkert certifikat på din mail. Denne mail læses alle ugens 7 dage. 

Du kan også ringe på 47 78 40 00 i Rådhusets åbningstid. 

Som professionel kan du sende en underretning til underretning@halsnaes.dk, hvis din virksomhed har en sikker mail.

Du kan også sende en generel henvendelse til Halsnæs Kommune via www.virk.dk.

Du er naturligvis også velkommen til at ringe til Halsnæs Kommune på 47 78 40 00.

Den sociale døgnvagt vedrørende børn og unge varetages af medarbejdere fra Familieafdelingen.

Vagten er i funktion efter Rådhusets almindelige åbningstid, det vil sige alle hverdage efter at Rådhuset er lukket samt i weekender og på helligdage m.v.

Den sociale døgnvagt skal hjælpe ved akutte opgaver hvor der er lovkrav om at en kommunal repræsentant er til stede (f.eks. afhøringer hos politiet, og fremstilling af unge i retten) og ved løsning af akutte sociale opgaver.

Alle med akut opståede problemer af alvorlig og uopsættelig karakter i forhold til børn og unge under 18 år, kan få kontakt med den sociale døgnvagt i Halsnæs Kommune via Nordsjællands Politikreds på tlf. 114.