Andre pasningsformer samt tilskud til disse

I Halsnæs Kommune kan du vælge at få økonomisk tilskud til privat pasning, pasning af eget barn eller fleksibel pasning. Er du på barsel, har du også mulighed for at benytte dig af en deltidsplads i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Du kan også vælge en plads i en privat daginstitution.

 
 

Diverse information om andre pasningsformer

Tilskud til privat pasning betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud, så du kan ansætte en privat børnepasser i stedet for at bruge et af kommunens pasningstilbud. Du kan ikke ansætte en Au-pair m/k, da de ikke har arbejdstilladelse. Tilskuddet ydes til børn i alderen 26 uger og indtil børnehavestart.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at du kan få tilskud:

  • Du skal have bopælsadresse i Halsnæs Kommune.
  • Du kan få tilskud fra det tidspunkt, hvor du er berettiget til en plads i et af kommunens dagtilbud. Det vil sige,  at dit barn skal være skrevet op på venteliste til en kommunal plads, og kunne tilbydes plads senest 3 måneder efter opskrivning på ventelisten.
  • Kommunens dagplejeadministration skal godkende hjemmet, efter samme retningslinjer som kommunen anvender ved godkendelse af kommunale dagplejehjem, og ordningen kan først træde i kraft den efterfølgende måned efter at Halsnæs Kommune har godkendt ordningen, og du har underskrevet kontrakt vedrørende et barn.
  • Kommunen indhenter børneattest på den person du vælger skal passe dit barn.

Du kan først få udbetalt tilskud når børneattesten er indhentet og hjemmet er godkendt. Tilskuddet udbetales bagud – dvs. du får først tilskuddet udbetalt efter du har haft børn indskrevet 1 måned.

Forældrene skal selv betale minimum 25% af forældreudgiften til den private passer.

Forældrene skal ansøge om af få søskendetilskud. Søskendetilskud til privat pasning er 85% af halvdelen af den billigste takst. 

Administrationen fører tilsyn med ordningen ud fra samme retningslinjer som kommunal dagpleje.

Oversigt over godkendte private passere i Halsnæs Kommune

Et kombinationstilbud består af en plads i et dagtilbud i kombination med et tilskud fra kommunen til at ansætte en fleksibel børnepasser.

Forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasningsordning.

Den fleksible pasningsordning giver mulighed for kommunalt tilskud til, at man som forældre selv ansætter en børnepasser eller køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning. Tilskud til fleksibel pasning ydes udelukkende i tidsrummet mandag kl. 00.00 til fredag kl. 23.59 og gælder for børn i alderen 26 uger og indtil Mini-SFO start.

Kombinationstilbuddet træder senest i kraft 3 måneder efter ansøgningstidspunktet.

Kombinationstilbuddet starter altid fra den 1. i måneden.

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes samlede åbningstid.

Åbningstiden er 57 timer om ugen i daginstitution. Den fleksible pasningsordning skal have et tidsmæssigt omfang på minimum 10 timer om ugen og maksimum 47 timer om ugen i kombination med daginstitution.

Åbningstiden er 48 timer om ugen i dagpleje. Den fleksible pasningsordning skal have et tidsmæssigt omfang på minimum 10 timer om ugen og maksimum 38 timer om ugen i kombination med dagpleje.

Timerne opgøres månedsvis fra den 1. i måneden.

Retningslinje for kombinationstilbud i Halsnæs Kommune

Ansøgning om tilskud til kombinationstilbud indsendes til Halsnæs Kommune via digital post på www.borger.dk att. Pladsanvisningen eller afleveres i Borgerservice på Halsnæs Rådhus.

Hvis du som forælder afholder fravær efter reglerne i barselsloven, har du ret til en deltidsplads i dagtilbud på 30 timer om ugen. Deltidspladsen gives til ældre søskende i alderen 26 uger og indtil skolestart i det dagtilbud hvor barnet er indskrevet.

Muligheden for deltidsplads gælder i den periode én eller begge forældre afholder fuldt eller delvist fravær efter barselsloven.

Forældre skal som minimum afholde fravær svarende til syv timer om ugen, for at kunne tilbydes en deltidsplads.

Deltidspladsen konverteres automatisk til en fuldtidsplads inklusive betaling for en fuldtidsplads, når barselsfraværet ophører. Du finder nærmere oplysninger om deltidspladser nedenfor.

De 30 timer skal som udgangspunkt ligge inden for tidsintervallet kl. 9 til 15, og forældrebetalingen er reduceret i forhold til betalingen for en fuldtidsplads.

Retningslinjer for brug af deltidspladser.

Særligt for forældre som ønsker at gøre brug af plads i en privat institution

Du har som forælder mulighed for at vælge en plads i en privat institution. Forældrebetalingen opkræves af den private institution, men ansøgning om nedsættelse af forældrebetalingen - økonomisk friplads - ansøges via digital pladsanvisning.

Særligt for dig som ønsker at oprette en privat institution

Siden 1. oktober 2005 har det været muligt at oprette private institutioner for børn mellem 0-6 år. For at oprette en privat institution skal man ikke indgå en egentlig aftale med kommunen, men institutionen skal godkendes af byrådet. Det kræver, at den private institutionen kan leve op til og overholde en række kriterier som kommunen har beskrevet i Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner.

Det er altid den kommune du bor i, der opkræver forældrebetalingen.

Forældrebetalingen er en beregnet takst, og betalingen kan derfor godt blive dyrere end Halsnæs Kommunes takst.

Hvis du bor i Halsnæs Kommune men ønsker plads i anden kommune

Du har som forælder mulighed for at vælge et dagtilbud i anden kommune end den kommune du bor i.

Det betyder, at selvom du bor i Halsnæs Kommune, har du mulighed for at skrive dit barn på venteliste i andre kommuner. Du skal også være skrevet på venteliste til en plads i Halsnæs Kommune for at være berettiget til et kommunalt tilskud til en plads i en anden kommune.

Hvis du bor i anden kommune og ønsker plads i Halsnæs Kommune

Hvis du bor i anden kommune og ønsker en dagtilbudsplads i Halsnæs Kommune, skal du skrive dit barn op via den digitale pladsanvisning og gøre opmærksom på, at du ikke tilflytter kommunen.

Når du har fået tilbudt og accepteret en dagtilbudsplads, vil pladsanvisningen kontakt den kommune du bor i, og bede dem opkræve for pladsen.

Halsnæs Kommunes Byråd har på møde den 12. oktober 2023 vedtaget at indføre tilskud til pasning af egne børn i alderen 0-2 år i Halsnæs Kommune med start 1. januar 2024.

Du kan som forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil barnets børnehavestart, få mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn, i stedet for en plads i et dagtilbud.

Der udbetales maksimalt tre tilskud per husstand, dog kan det samlede tilskud per husstand ikke overstige beløbet for den maksimale dagpengesats. 

Tilskuddet gives for en samlet periode på minimum 2 måneder og maksimum 1 år. Ved pasning af eget barn/børn, kan der kun gives tilskud for hele måneder. Det betyder, at startdato altid skal ligge den 1. i måneden, og slutdato kun kan være den sidste dag i måneden.

Tilskuddet udbetales bagud som B-indkomst og du skal selv sørge for, at der bliver betalt skat af beløbet.

Halsnæs kommune indberetter hver måned tilskuddet til SKAT på den person, som har ansøgt om tilskuddet.

Hvis tilskuddet ophører, eller der har været en arbejdsindtægt indenfor minimums perioden på 2 måneder, vil hele tilskuddet skulle betales tilbage. Hvis der har været indtægt i en måned, vil tilskuddet for denne måneden skulle betales tilbage.

Du skal ansøge om tilskud tidligst 2 måneder før og senest 14 dage før tilskuddets start. 

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskuddet at den forælder som passer barnet:

  • Ikke modtager offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt.
  • Har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Ophold i EU sidestilles med ophold i Danmark. Opholdet skal dokumenteres med en bopælsattest. Du skal opholde dig i Danmark for at være berettiget til tilskuddet.
  • Har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.

Tilskuddet fremgår af gældende takstblad.