FAQ

Spildevandsplan 2022-2032 – Hvad betyder det for mig?

Sidst opdateret: d. 8. november 2022

Den 28. april 2022 blev der af byrådet i Halsnæs Kommune vedtaget en ny spildevandsplan. Du kan se referat fra byrådsmødet her, der er punkt 65.

Baseret på de spørgsmål, som har været stillet i høringsperioden, har Kommunen udarbejdet en FAQ (spørgsmål og svar). Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål kan du kontakte os på 47 78 40 00 eller via mail@halsnaes.dk.

Projektering af kloakarbejdet er under udarbejdelse, og den vil blive offentliggjort sammen med en tidsplan for anlægsarbejdet. Det forventes, at projektering og kloakering vil være gennemført inden for ca. 7 år. 

 

Læs mere

Hvis du er i tvivl om din grund er omfattet af den glædende spildevandsplan, så tjek det på Halsnæs Kommunes planportal på halsnæs.cowiplan.dk. Kan du ikke finde svar dér, kan du kontakte os på 47 78 40 00 eller via mail@halsnaes.dk

Nej, hvis din ejendom er omfattet af Spildevandsplanen for Halsnæs kommune, er der som udgangspunkt tilslutningspligt til den offentlige spildevandsledning, så snart der er ført stik frem til din grund. Grundejere får en frist på 2 år til at få deres ejendom tilsluttet den offentlige kloak.  

Udsættelse af kloakering

Hvis du har et nyt anlæg, der lever op til gældende rensekrav, kan du beholde dit eksisterende anlæg i op til 20 år, målt fra datoen for anlæggets færdigmelding til kommunen. For at få udsættelse, forudsætter det en konkret ansøgning til kommunen. Godkendelsen er baseret på en vurdering af løsningens renseevne og eventuelle tilladelser, som allerede er givet.

Indtil kloakeringen kommer, er det stadig muligt at anlægge et nyt spildevandsanlæg. Vælger du, at etablere en ny spildevandsløsning, så kan du få 20 års udsættelse fra den offentlige kloakering. Udsættelsen bliver da givet af Halsnæs Kommune fra den dato anlægget er færdigmeldt til kommunen.

Tilslutningsbidrag skal betales, når tilslutning til offentlig kloak er mulig, også selv om du får udsættelse til den fysiske tilslutning.

Et nyt hus kræver ikke nødvendigvis et nyt spildevandsanlæg. Krav om et nyt spildevandsanlæg afhænger bl.a. af, om der sker en ændring i den mængde spildevand som anlægget kan modtage. En ændring i spildevandsmængde kan skyldes nye bad- og toiletfaciliter, ny opvaske- og eller vaskemaskine. Er din eksisterende spildevandsløsning funktionel og hygiejnisk, så kontakt kommunen og hør nærmere om dit anlæg, på mail@halsnaes.dk eller tlf. 47 78 40 00.

Dit eksisterende spildevandsanlæg skal sløjfes, når din ejendom er blevet tilsluttet den offentlige kloak. Se afsnit 7. Hvad koster det mig, at blive tilsluttet den offentlige kloak, for en estimering af sløjfningsudgiften.

Sløjfningen skal foretages af en autoriseret kloakmester, da der ofte er tale om afpropning af samle/bundfældningstanke, tømning, spuling og rensning. Sløjfningen betyder, at tanken frakobles det eksisterende kloaksystem på din grund og tømmes helt for slam og spildevand. Selve tanken(e) bliver typisk nedbrudt, eller afhængig af stand kan få en anden funktion, f.eks. til opsamling af regnvand. Er dit spildevandsanlæg etableret med sivebrønd, skal sivebrønden også sløjfes. Er dit spildevandsanlæg etableret med sivedræn, kan disse typisk blive liggende i jorden. Kontakt en autoriseret kloakmester for mulighederne på din grund. Husk, vælger du at gå med en løsning hvor tanken bliver genbrugt som regnvandsopsamling, så er det vigtigt at du sørger for et forsvarligt overløb som kan lede regnvandet væk, f.eks. til faskine, når tanken er fuld. Den sidstnævnte løsning skal du have en tilladelse til nedsivning hos Halsnæs kommune. Nedsivningstilladelse kan du ansøge om igennem Byg og Miljø.

Når forsyningsselskabet har lagt stik fra den offentlige kloak til din grund, er det din pligt at betale tilslutningsbidrag og koble dig på kloakken. Kloakering på egen grund, fra ejendom og frem til skel, er dit ansvar som ejer. Arbejdet på egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester.  

Projektering og gravearbejde

Halsnæs Forsyning er i gang med at planlægge projektet og vil udarbejde informationsmateriale i samarbejde med kommunen. Halsnæs Forsyning har oplyst, at når arbejdet planlægges vil der blive taget højde for lokale forhold, f.eks., nyasfaltering, adgangsforhold m.m. Der vil i hele anlægsperioden være adgang for hjemmeplejen og at beredskabet kan komme frem. Det kan ikke fuldstædigt undgås at der vil være gener forbundet med anlægsarbejdet. Anlægsarbejdet vil i den forbindelse blive undersøgt om det kan ligge i en periode, hvor gener bedst muligt kan undgås.

Det er Halsnæs Forsynings ansvar at aflevere vejene i samme stand. Skulle der mod forventning ved et uheld opstå et brud på en ledning, vil det blive håndteret hurtigst muligt.

Kuperet vs. fladt terræn

Sommerhusområdet langs Roskilde Fjord er flere steder kuperet. Halsnæs Forsyning udnytter typisk det kuperet terræn i kloakeringen. Det betyder, at der er behov for færre pumpestationer i et kuperet terræn end i et helt fladt område.

Hvor skal pumpestationerne stå

Placering af pumpestationer, vil i videst mulig grad ske på vejarealer, der er reguleret af vejloven (inklusiv private veje), hvor kommunen er myndighed. Hvis der er behov for en pumpestation på privat grund, vil dennes placering altid ske efter dialog med grundejeren.

Strøm til pumpestationer

I nogle tilfælde, kan strømmen til pumpestationer komme fra private huse. De berørte grundejere vil blive kompenseret for forbrug.

Lugt og støj ved pumpestationer

Pumpestationer bliver forsynet med et filteranlæg for, at lugt fra stillestående spildevand undgås. Halsnæs Forsyning har oplyst, at der erfaringsmæssigt ikke er nævneværdige problemer med støj. I de tilfælde, hvor der har været henvendelser, er det blevet løst.

Driftstop

Ved driftstop bliver der sendt en alarm til Halsnæs Forsynings vagt, der derefter vil tage ud og løse problemet. Ofte skyldes driftstoppet en relæ-fejl, som betyder at anlægget skal tændes igen, efter at pumpen er blevet rengjort. Pumpestationers kapacitet er indrettet således, at det er plads nok indtil vagten reagerer på alarmen.

Tilslutningsbidraget

For både sommerhuse og helårshuse er selve tilslutningsbidraget 39.118,92 kr. (inkl. moms) i henhold til 2021 satsen. Dette tilslutningsbidrag er kun dækkende for spildevand. Havde kloakeringen også omfattet regnvand, så ville tilslutningsbidraget være 40 procent højere. Beløbet er lovbestemt og reguleres årligt. Det er et engangsbeløb og betales til Halsnæs Forsyning, når tilbud om kloakering kommer.

Hvad er dit ansvar og hvad er Halsnæs Forsynings ansvar i etablering af kloak på din grund?

Kloakering på egen grund, fra ejendom og frem til skel, er dit ansvar som ejer. Prisen varierer alt efter hvor omfattende arbejdet er. Følgende har betydning for udgiftens størrelse: udbud, afstand fra hus til skelbrønd, jordbund- og pladsforhold, grundvandsforhold, terræn og sløjfning af det eksisterende anlæg.  

Ved skellet på din grund, vil Halsnæs Forsyning etablere en skelbrønd, som du skal tilslutte dig. Derudover er det forsyningens ansvar at etablere kloakledning i vejen, inklusiv genetablering af vejen, og eventuelle pumpestationer. Hvis der skal en pumpestation ind og stå på din grund, betaler forsyningen for etablering, drift og vedligehold af denne.

Halsnæs Forsyning må i henhold til lovgivningen ikke stå for kloakering hos private grundejere.

Sløjfning af eksisterende anlæg

Kommunen har indhentet erfaringstal og det vurderes, at sløjfningen af et eksisterende anlæg (en bundfældningstank og sivebrønd) kan give en udgift på ca. 10.000 kr. i alt. Dette afhænger af om tankene skal nedbrydes, fjernes eller få en ny funktion. De eksisterende rør fra hus til brønd, kan oftest genbruges som del af den nye kloakering på egen grund.

Kloakering på egen grund

De nye områder i Spildevandplanen 2022-2032 bliver spildevandskloakeret.  Det betyder, at du kun må aflede spildevand fra husholdningen i kloaknettet. Alt regnvand skal du selv håndtere på egen grund.

Du skal selv betale for kloakering på egen grund, fra ejendom og frem til en skelbrønd som forsyningen laver til dig. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Prisen varierer alt efter, hvor omfattende arbejdet er.

Hvis man ikke ser sig i stand til at betale omkostningerne forbundet med kloakeringen, er der flere muligheder.

Afdragsordning

Der er mulighed afdragsordning, hvis man har en lav husstandsindkomst. Det vil sige ved en maksimal samlet hustandsindkomst i 2021 321.563 kr. (med et tillæg på 42.125 kr. per hjemmeboende barn under 18 år til og med fire børn). Dette er beskrevet nærmere i Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt. Hvis grundejer får en afdragsordning, bliver det Halsnæs Forsyning, der skal etablere anlæg og herefter etablere afdragsordning med betaling over 20 år.

Indefrysning

Grundejere, der har nået folkepensionsalderen eller modtager folkepension, førtidspension, delpension eller invaliditetsydelse kan i mange tilfælde få indefrosset deres udgifter i forbindelse med tilslutningen og anlæg af kloak på egen grund. Mulighed for indefrysning er uafhængigt af husstandens indkomst, men det er et krav, at der er friværdi i huset samt, at ejer er den primære anvender af boligen eller fritidsboligen.

Efter tilslutning, er der årlige omkostninger på et fast bidrag på 780,60 kr. (inkl. moms) samt et forbrugsafhængigt vandafledningsbidrag på 55,63 kr./m3 (inkl. moms) jf. forsyningens takstblad for 2021.

Ud fra vandforbruget fra sommerhusområdet langs Roskilde Fjord, er det gennemsnitlige vandforbrug udregnet for følgende tre kategorier:

Kategori  Forbrugsinterval   Antal ejendomme    Kategoriens gennemsnitlige  forbrug Gennemsnitlig vandafledningsbidrag*  
Sommerhusbrugere i weekender og ferier Mindre end 40m3 1388 15 m3 835 kr./år.
Helsårsbeboelse i sommerhuse Mellem 40 og 100m3 712 62 m3 3.450 kr./år.
Helårsbeboelse, familier, udlejning Over 100m3 207 163 m3 9.070 kr./år.

*Gennemsnitligt vandafledningsbidrag er udregnet = 55,63 kr. x m3, der skal dertil ligges det faste årlige bidrag på 780,60 kr. Begge priser er inklusiv moms og fremgår af Halsnæs Forsynings takstblad (HNF takstblad). Til sammenligning, oplyser Bolius.dk at i 2020 brugte én person i helårsbeboelse gennemsnitligt ca. 50 m3/år og en familie på to voksne og to børn ca. 140 m3/år vand om året. For de ejendomme med det største vandforbrug vurderes der at være et potentiale for vandbesparelse.

Vandafledningsbidraget anvendes til en fælles rensning af spildevandet på linje med de fleste ejendomme i Danmark. Hvis der gennemføres kloakering sparer du udgifter forbundet med vedligehold af eget anlæg og tømningsordning.

Halsnæs Forsyning står for alle offentlige kloakker og renseanlæg i Halsnæs Kommune. I forbindelse med forslaget om kloakering af sommerhusområderne langs Roskilde Fjord har forsyningen oplyst, at de regner med en udgift på 250 mio. kr. i anlægsudgifter (eks. moms). Heraf opkræves der 68,4 mio. kr. af grundejerne i form af tilslutningsbidrag. De øvrige udgifter finansieres ved låneoptag og forsyningens takster for afledning af spildevand.

Halsnæs Forsyning har oplyst, at de årlige takster for afledning af spildevand ikke forventes at stige på baggrund af sommerhuskloakeringen.

Sommerhusområderne langs Roskilde Fjord blev hovedsageligt udbygget i 1960-70’erne, mens sommerhusene ved Liseleje generelt er ældre. Mange sommerhuse bliver brugt hyppigere, herunder til udlejning, en del ældre har fået mulighed for at bruge sit sommerhus til helårs beboelse og mange bygger større end tidligere med moderne faciliteter.

Spildevandshåndteringen i sommerhusområderne har ikke ændret sig væsentligt, og er den samme som for 50-60 år siden. Flere end 70 procent af sommerhusene har nedsivningsanlæg af ældre dato, der ikke længere vil kunne leve op til gældende standarder; og kun 5-10 procent af ejendommene i områderne har spildevandsanlæg, der er nyere end 20 år. Kommunen vurderer på baggrund af data fra tømningsordningen, at 20 procent af sommerhusene har anlæg med driftsproblemer.

Kravene til miljø og håndtering af spildevand er blevet skærpet. Sommerhusene ligger så tæt at 98 procent af husene jf. kommunens rådgiver WSP ikke ville kunne leve op til moderne afstandskrav for nedsivningsanlæg på 50 meter mellem anlæg. Dette fører til en større koncentration af spildevand i det terrænnære grundvand med øget risiko for udsivning af næringsstoffer og urenset spildevand til nærliggende vandløb og kyster. Nedsivning af spildevand øger samtidig risikoen for forurening af grundvandet fra miljøfremmede stoffer i dagligdagens kemikalier.

En spildevandskloakering vil sikre robust og miljømæssig korrekt håndtering af spildevand på de kloakerede ejendomme for fremtiden. De vil få mulighed for at komme af med spildevand på en forsvarlig og driftssikker måde uanset forholdene på egen grund. Fremtidens miljøkrav til spildevand vil blive implementeret på Melby renseanlæg.

Vandmiljøet langs Roskilde Fjord:

Sommerhusområdet langs Roskilde Fjord består ca. af 2200 ejendomme.  I en rapport af WSP (tidligere Orbicon) fra 2019, viser at bidraget fra sommerhusområdet til Roskilde Fjord, er en årlig udsivning fra sommerhusenes nedsivningsanlæg på 2,5 ton kvælstof (N), og 0,5 ton fosfor (P). Store dele af Roskilde Fjord i Halsnæs Kommune er udpeget som Natura2000-område. Det fremgår af Miljøvurderingen af udkast til spildevandsplanen, at kloakeringen vil medføre mindre næringsstofbelastning af Roskilde Fjord, og derved forbedre leve- og ynglemuligheder for fjordens arter og naturtyper. Spildevandet vil efter kloakering, blive ført til Melby renseanlæg, hvorefter det rensede spildevand vil blive udledt til Kattegat.

Del af Maglemosegrøften i det nordlige Liseleje:

Nedsivningsforholdene i området vurderes at være dårlige på grund af at grundvandet står højt. Endvidere ligger en del anlæg under 25 meter fra vandløb, dræn og grøfter. Det betyder, at uønskede stoffer sandsynligvis siver ud til vandløbet og videre ud til Kattegat. Ved at spildevandskloakere området omkring Maglemosegrøften forventes det, at Maglemosegrøften og nærliggende strand i Liseleje vil blive påvirket positivt, da en kilde til indhold næringsstoffer og bakterier bliver fjernet.

Hvis du vil vide mere:

I forbindelse med det forberedende arbejde og høringsprocessen for Spildevandsplanen 2022-2032 blev der i 2019 været lavet en kortlægning af afledningsforhold for sommerhuse langs Roskilde Fjord. For at belyse forholdende omkring Maglemosegrøften er der lavet en analyse af spildevandspåvirkningen af Maglemosegrøften i 2020. Hovedkonklusionerne fra rapporterne er enten fremhævet i spildevandsplanen eller i ovenstående FAQ. Rapporterne kan tilsendes ved henvendelse til mail@halsnaes.dk eller tlf. 47 78 40 00.