Hegn og hegnsyn

Er du og din nabo blevet uenige om opsætning, ændring eller vedligeholdelsen af det hegn, der findes mellem jeres grunde, kan det være nødvendigt at anmode om et hegnsyn i Halsnæs Kommune.

Det vil altid være det bedste, at I forsøger at blive enige og undgå en nabokonflikt. Vi vil derfor råde dig til at prøve at få en konstruktiv dialog med naboen, inden Hegnsynet eventuelt involveres.

Se denne illustrerede vejledning udarbejdet af Din Bolighandel for at få et nemt overblik.

Lykkes det ikke din nabo og dig at løse tvisten selv, kan et hegnsyn være sidste udvej.

Det er vigtigt, at du noterer dig, at sekretariatet ikke kan rådgive eller forholde sig til de enkelte sager, men blot kan komme med en generel vejledning om Hegnslovens regler.

Om hegnsynet

Hegnsynet fungerer uafhængigt af Byrådet. Byrådet har efter lovgivningen ingen beføjelser over for hegnsynets sagsbehandling. Halsnæs Kommune stiller en sekretær til rådighed for hegnsynet. 

Byrådet udpeger på sit konstituerende møde en formand og to medlemmer til Hegnsynet for en fireårig periode (valgperioden for byrådsmedlemmer). Af de udpegede skal der være en plantningskyndig og en bygningskyndig. Tillige udpeges personlige suppleanter for de udpegede.​

Det skal du være opmærksom på

 • Det er klagers pligt at belyse sagen og komme med korrekt information om sagens parter
 • Det koster 2.100 kr. at anmode om et hegnsyn
 • Hegnsynet afgør ved kendelsen, hvordan udgiften til hegnsynsforretningen fordeles.

Vejledning og kontakt

Du kan finde mere information om hegnsyn og generelle regler på området nedenfor.

Hegnsynsekretariatet har også åbent for telefoniske henvendelser hver tirsdag mellem kl. 9-12 og hver torsdag mellem kl. 13-16  på tlf. 51 67 54 92.

Hvis sekretariatet er forhindret i at tage telefonen, kan du lægge en besked på telefonsvareren, så vil hegnsynssekretariatet vende tilbage.

Du kan også skrive til Hegnsynet på mail@halsnaes.dk. Du skal forvente op til to ugers svartid.

Hegnsynet holder sommerferielukket i juli måned hvert år. Sekretariatet er samtidig lukket for henvendelser.

Læs mere på nedenstående links:

Anmodning om hegnsyn
Indklagedes bemærkninger
Fuldmagt

Læs mere

Formålet med hegnsloven er at løse nabokonflikter vedrørende hegn.

Hegnsynet kan kaldes et "privat tvistnævn". Opstår der uenighed med din nabo om hegn i skelområdet, kan du anmode om et hegnsyn, hvilket skal ske ved en skriftlig henvendelse og indeholde:

 • en sagsfremstilling; hvordan er de eksisterende forhold
 • og en påstand – hvad ønsker du at opnå ved hegnsyn.

Skemaet til brug for "Anmodning om afholdelse af hegnsyn". 

Hvis din nabo har anmodet om hegnsyn, kan du som indklagede benytte skemaet "Indklagedes bemærkninger". 

Hvis du som klager eller indklagede ikke har mulighed for at deltage i hegnsynet, kan du afgive en "fuldmagt".

Hegnsynet indkalder til hegnsyn ved henvendelse til parterne. Der gives mindst 8 dages varsel. Hegnsynet finder sted på ejendommene.

Hegnsynet hører på begge parters påstande og ser på de faktiske forhold på stedet. Hegnsynet forsøger at få naboerne til at blive enige om en løsning gerne indgåelse af forlig, som underskrives af parterne. Hvis parterne ikke vil indgå forlig, afsiger hegnsynet en kendelse. Hegnsynets afgørelse kan indbringes for domstolene.

Såfremt hegnsynets afgørelse:

 • ikke udføres 
 • ikke udføres rigtigt 
 • ikke udføres til tiden

kan hegnsynet, efter anmodning fra den forurettede part, bestemme, at det manglende arbejde udføres, og regningen sendes til den part, der ikke har udført de ting, som vedkommende blev pålagt. Det kaldes tvangsfuldbyrdelse.

Et hegnsyn koster 2.100 kr. (2024). Hegnsynet bestemmer hvilken part, der skal betale for hegnsynet, og det vil som regel være den part, der taber sagen. Hegnsynet kan også bestemme, at udgiften skal deles mellem parterne.

Hegnsloven gælder for fælles hegn og eget hegn, men ikke for indre hegn, som normalt står mere end 1,75 m fra skellet. 
Naboer må som hovedregel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud, medmindre der

 • i bygningslovgivningen
 • i en lokalplan
 • i en byplan

eller på anden måde findes forskrifter om hegn gældende for din ejendom. Det er derfor vigtigt at undersøge, om der gælder særlige regler om hegn, hvor du bor. 

Hvem kan indkaldes til et hegnsyn

Det er grundejerne ved skel, der er naboer til det omtvistede hegn, som er sagens parter. Er der flere ejere af en ejendom, er det vigtigt, at alle ejere oplyses.

Grundejer kan være en fysisk person eller en juridisk person. Dvs. fx et selskab, en offentlig myndighed, en andelsboligforening, en ejerforening eller en grundejerforening.

Er der tale om hegn mod vej, er det ejeren af vejarealet der er den ene part i sagen – det vil ofte være kommunen eller en grundejerforening.

Andre personer kan være parter efter et særligt retsgrundlag, fx en servitut. Hvis der findes en lokalplan eller en tinglyst byplanvedtægt, som indeholder bestemmelser om hegn, vil kommunen kunne rejse en hegnsynssag mod grundejere omfattet af planen.

Hvor finder jeg oplysninger om min nabo?

Som klager er det din pligt at komme med oplysningerne om, hvem der ejer din naboejendom, og hvor vedkommende bor – hvis ejeren ikke bor på adressen f.eks. et sommerhus. Hvis der bor en lejer på en af ejendommene, skal det også oplyses i anmodningen.

Du kan finde oplysninger om hvem der ejer en fast ejendom på www.tinglysning.dk. Her kan du søge på naboejendommens adresse og finde ejer om feltet ”adkomst”. Du kan også ringe til Tinglysningsretten på tlf. 99 68 58 00 og få oplysningerne.

En adresse forespørgsel koster kr. 88,- og skal søges digitalt. Dette kan gøre via Halsnæs hjemmeside eller via borger.dk.

Hvis ejer er et selskab kan du finde selskabets adresse og oplysninger om ejerforhold og direktør på www.cvr.dk.

Alle ejere af klagers ejendom skal underskrive anmodningen eller der skal vedlægges en fuldmagt.

Min nabo har opsat et eget hegn, som jeg mener går ind over min grund. Vi kan ikke blive enige om, hvor skellet er. Kan Hegnsynet hjælpe?

Hegnsynet kan ikke tage stilling til, hvor skellet ligger. I skal have afholdt en skelforretning via en landmåler, der kan fastlægge skellets placering.

Hvis I anmoder om en hegnsynssag, og I er uenige om skellets placering, vil Hegnsynet udsætte sagen, indtil skelforretning har fundet sted.


Hævd

Vi har købt et hus, og den tidligere ejer har oplyst, at hækken til naboen står ca. 1 meter inde på vores grund. Naboen har fortalt, at de i de sidste 20 år har vedligeholdt deres side af hækken. Naboen mener derfor, at hækken er fælles og er ikke interesseret i, at den flyttes. Har naboen vundet hævd på placeringen af hækken?

Afgørende for hegnets status er ikke hegnets placering, men om det er fællesanliggende mellem naboerne. Hvis hegnet ensidigt er opsat af den ene grundejer for dennes regning, er det et eget hegn. Det er uden betydning, om naboen i øvrigt har vedligeholdt hegnet på sin side.

Hegnsynet kan ikke tage stilling til hævd. Spørgsmålet skal indbringes for domstolene


Min nabo klipper/vedligeholder ikke vores fælles hæk, det er jeg utilfreds med. Hvad kan jeg gøre?

Du kan forlange, at jeres fælles hæk klippes ned en gang om året til 2 meter, dette opfylder vedligeholdelsespligten.

Hvis hækken skal klippes til en anden højde, fx fordi der gælder en lokalplan eller lignende, kan du kræve hækken klippet ned til den særligt fastsatte højde.

Efterkommer din nabo ikke dit ønske, kan du anmode om en hegnsynsforretning.


Min nabo har et stort træ, der skygger på min grund, og det afgiver en masse nedfaldne blade og grene. Hvad kan jeg gøre?

Hegnsynet kan ikke forholde sig til enkeltstående træer, her er det naboretten, der gælder. Det betyder, at du skal lægge sag an ved byretten.

Hegnsloven indeholder dog særlige bestemmelser om grene fra træer og buske. Se afsnit om ”Særligt om træer, buske og grene”.


Min nabo har fjernet hækken eller dele af den. Hvad gør jeg?

Hvis hækken er et fælleshegn, må naboen som udgangspunkt ikke egenhændigt fjerne hækken. Du kan derfor anmode om et hegnsyn, og Hegnsynet kan vurdere skadens omfang og bestemme, om hækken skal reetableres, og hvem der skal betale for arbejdet.

Er hækken naboens eget hegn, har naboen pligt til at informere dig mindst en måned før, han/hun ændrer eller fjerner et eget hegn. Findes der ikke andet hegn mellem jeres ejendomme, kan du ved anmodning om hegnsyn kræve, at der opsættes et fælleshegn.

Har din nabo lovligt opført en bygning i skel, fx en carport, må din nabo gerne fjerne hækken der, hvor bygningen placeres uden din accept.


Min nabo og jeg er uenige om etablering af nyt hegn. Det gamle er råddent og trænger til udskiftning – hvad gør jeg?

Kan parterne ikke blive enige om, hvilket type hegn der skal opsættes, må du ikke uden din nabos samtykke rejse et nyt hegn, førend du har haft en hegnsyn, og de har truffet afgørelse i sagen.

Se afsnit om ”Opsætning, ændring og vedligehold af hegn”.


Der er en hel række træer i skellet, som vil være i fare for at vælte ind over mit hus i en efterårsstorm. Min nabo er ikke generet af det, og ønsker ikke at fjerne træerne eller skære dem ned – hvad gør jeg?

ræer er som udgangspunkt ikke omfattet af Hegnsloven.

I nogle tilfælde vil en række af træer dog til sammen udgøre et hegn.

Hvis træerne tidligere har udgjort hegn, men er vokset så store at der er kommet ”huller” mellem stammerne udgør trærækken ikke længere et hegn, men træer i skel. Træer i skel kan ikke forlanges fjernet i forbindelse med rejsning af hegn.

Se afsnit om ”Særligt om træer, buske og grene”.


Jeg ønsker ikke et hegn ind mod naboen, men vil gerne have lidt blandede træer og lavere buske. Min nabo ønsker at få opsat et hegn. Hvad gør jeg?

I Danmark har vi hegnspligt. Det betyder, at enhver grundejer som udgangspunkt kan stille krav om opsætning af fælleshegn ind mod naboens ejendom.

Det gælder dog ikke, hvis grundene er naturligt adskilt af fx vandløb, eller en af grundejerne har opsat et eget hegn, som er tilstrækkelig adskillelse af ejendommene.

Hegnshøjden er som udgangspunkt 2 meter. Dette kan afviges, hvis naboejendommen fx er en etageejendom eller en børneinstitution. Endvidere kan niveauforskel i terræn begrunde en større højde end sædvanlig hegnshøjde.
 

Jeg ønsker at sætte et nyt hegn op ud mod vejen, må jeg det?

Hvis man opsætter et hegn, der grænser til vej og sti, skal man selv betale, og det skal stå på egen grund. Hegnet må ikke vokse ud over vejen og spærre for udsynet ved et vejkryds eller et sving. Der er til gengæld ikke hegnspligt ud mod vejen.
 

Min nabo har bygget et nyt anneks og der er vinduer og indsyn direkte ind i min have – hvad gør jeg?

Har din nabo lovligt opført en bygning i skel, fx en carport, må naboen uden din accept, gerne fjerne hækken der, hvor bygningen placeres.

Hegnsloven indeholder i øvrigt ikke bestemmelser om bygninger, og du bør kontakte byggesagsafdelingen eller sende en mail til mail@halsnaes.dk i Halsnæs Kommune, i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt bygningen er lovlig.

Hvor finder jeg regler om hegn?

Nedenfor er der givet en generel vejledning om nogle af de mest overordnede regler i Hegnsloven. Gennemgangen er ikke fyldestgørende, og det er alene Hegnsynet, der i sidste ende kan træffe afgørelse i en evt. tvist på baggrund af de konkrete forhold i sagen.

Din Bolighandel har udarbejdet en vejledning med illustrationer om, hvordan Hegnsloven fungerer i overordnede træk.

På Foreningen for Hegnsyn i Danmarks hjemmeside, under fanen ”vejledninger”, findes der også vejledninger om spørgsmål omfattet af Hegnsloven.

Herudover kan forhold om hegn være reguleret af lokalplaner, tinglyste deklarationer eller andre regler, som skal overholdes. Efter Naturbeskyttelsesloven må man fx ikke etablere hegn indenfor beskyttelseslinjerne til strand og fortidsminder. I landzone kan opsætning af faste hegn, som ikke er i nær tilknytning til bebyggelsen, også kræve godkendelse.

Det er derfor vigtigt at undersøge, om der gælder særlige regler om hegn og indhegning, der hvor du bor.

 • På www.tinglysning.dk kan du se, hvad der gælder for din og din nabos ejendom.
 • På www.halsnaes.dk  kan du se om din ejendom er omfattet af en lokalplan. Ansøgning om dispensation fra en lokalplans bestemmelser om hegn, skal afgøres af Halsnæs Kommune ved en henvendelse til mail@halsnaes.dk. Når kommunens stillingtagen foreligger, kan en eventuel sag forelægges til Hegnsynet afgørelse.

Det er alene tvister om hegn, placeret i og ved skel, som kan indbringes for Hegnsynet.

Hvad er et hegn?

Et hegn omfattet af Hegnsloven, skal have hegnsfunktion. Det betyder, at hegnet skal:

 • Udgøre en tydelig adskillelse af flere ejendomme (i modsætning til enkeltstående buske eller spredt vildtvoksende beplantning)
 • Beskytte mod fredskrænkelser (indblik)
 • Give en form for læ for ejendommene.

Et hegn kan have mange udformninger. Det kan være en hæk, et plankeværk, raftehegn, trådhegn, en mur eller andet.


Der findes tre typer hegn i Hegnsloven:

 1. Fælleshegn er et hegn, der er opsat af grundejerne i fællesskab eller efter fælles aftale. Hvis der er uenighed om hegnets status, eller hvis grundejerne ikke kender til forholdene for den oprindelige opførsel af hegnet, gælder der en formodning om, at hegn i skellinien og hegn placeret umiddelbart ved skellinien, anses for at tilhøre begge grundejere som fælleshegn. Dette gælder, hvis grundejerne har anset hegnet som fælleshegn og gennem en årrække har vedligeholdt hegnet som fælleshegn.
 2. Eget hegn er et hegn som grundejeren ensidigt har opsat, på egen grund, i hele eller en væsentlig del af skellets længde mod naboejendommen (ikke på tværs), og i en afstand af op til 1,75 m fra skellet. Hvis der er uenighed om hegnets status, eller hvis grundejerne ikke kender til forholdene for den oprindelige opførsel af hegnet, gælder der en formodning om, at et hegn som i hele sin udstrækning mod naboen er placeret helt på egen grund, tilhører grundejeren som et eget hegn.
 3. Indre hegn er hegn, der står mere end 1,75 m fra skellet, og hegn der står på tværs af skellinjen. Indre hegn vil ofte være hegn opsat omkring terrasse eller lignende.

Hegnsloven gælder for fælles hegn og eget hegn, men ikke for indre hegn.

Hvis der er enighed mellem naboerne om hegnets status, har hegnet den status, som naboerne er enige om.

Hegnsloven indeholder regler om opsætning (rejsning) af nyt hegn, ændring samt vedligehold af eksisterende hegn.


Opsætning af nyt hegn

Der er som udgangspunkt hegnspligt i Danmark. Det betyder, at du eller din nabo kan kræve, at der bliver opsat fælleshegn mellem jeres grunde i skellinjen. Naboer skal normalt deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn. Hegnet skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille de to grunde.

Hegnspligten gælder ikke hegn, der grænser op til et vejskel til offentlig vej eller privatvej. Her skal grundejer selv betale og hegnet skal stå, helt på egen grund. Hegnet må ikke vokse ud over vejen, eller spærre for udsynet og oversigten ved vejkryds eller sving. Reglen anvendes også ved offentligt ejede parker, p-pladser, sportspladser og lignende, der er åbne for almindelig færdsel.

Hegnspligten gælder heller ikke, hvis din nabo allerede har opsat et tilfredsstillende eget hegn, eller hvis jeres grunde på anden måde er tydeligt adskilte med et åbent vandløb eller på lignende måde.


Ombytning, ændring og sløjfning af hegn

Hvis du ønsker at ændre et fælleshegn, skal du være enig med din nabo om det.

Kan I ikke blive enige – og ønsker I fortsat at ændre hegnet – kan I henvende jer til Hegnsynet. Den nabo, der ønsker at ændre fælleshegnet, skal som udgangspunkt selv stå for arbejdet og afholde udgifterne til udskiftningen.

Du kan som grundejer frit ombytte, ændre eller sløjfe dit eget hegn.

Hvis der ikke er et andet hegn mellem de to ejendomme, skal naboen have besked mindst en måned før, man foretager ændringerne. Naboen kan herefter kræve opsætning af et fælleshegn.

Hvis du lovligt opfører en bygning i skel (efter byggelovgivningen og med eventuel byggetilladelse fra Kommunen), kan du altid sløjfe et eksisterende fælleshegn der hvor bygningen opføres, idet bygningen vil have hegnsfunktion i forhold til naboen.


Hegnets vedligeholdelse

Et hegn skal holdes i god stand og må ikke blive beskadiget. Det betyder, at en hæk normalt skal klippes en til to gange om året. Levende hegn skal klippes på forsvarlig måde og på passende årstid.

Du og din nabo kan selv bestemme højden på hegnet mellem jeres grunde, hvis I er enige.

Hegnshøjden på fælleshegn ved boligbebyggelse er efter Hegnsloven som udgangspunkt 2 meter. Hvis du og din nabo ikke kan blive enige, har Hegnsynet mulighed for at fastsætte en hegnshøjde på mellem 1,8 m og 2,0 m. Hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende kan hegnshøjden dog fastsættes lavere eller højere. Det kan f.eks. være, hvis der er skrånende terræn/niveauforskel eller hvis naboejendommen er en etageejendom eller en børneinstitution.

Den jord, der støder op til fælleshegnet, må ikke anvendes, så det skader hegnet.

Egne hegn må ikke være til større ulempe for naboen end et fælleshegn. Det betyder, at hegnshøjden som udgangspunkt er 2 meter plus afstanden til skellet. Hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende, kan hegnshøjden dog fastsættes lavere eller højere.

Et eget hegn må ikke beskadige et fælleshegn og skal placeres i en afstand, så fælleshegnet kan vedligeholdes. Egne hegn skal holdes på egen grund. Det betyder, at du kan kræve din nabos eget hegn flyttet, hvis det er placeret i skellinjen. Desuden kan du kræve, at din nabo klipper sin egen hæk i skellinjen.

Træer og buske giver ofte anledning til konflikter mellem to naboer. Typisk fordi træer kan skygge eller grene, blade med mere er til gene for naboen.

Der findes ingen skrevne regler om træer og anden beplantning, der står helt på egen grund, og forholdet er reguleret af den uskrevne naboret, der udgøres af en omfattende domspraksis. Ønsker man at klage over, at naboens træer skygger, giver gener i form af løvfald og lignende, skal man lægge sag an ved byretten.


Her kan du læse lidt mere om træer og buske:

Træer

Træer er som udgangspunkt ikke omfattet af Hegnsloven. I nogle tilfælde vil en række af træer dog til sammen udgøre et hegn, hvis trærækken består af ensartede træer i samme størrelse, der står i væsentlig del af skellets længde, og træerne er sammenvoksede og har dækkende sidegrene ned til jordoverfladen.

Det er Hegnsynet, der vurderer om en række af træer udgør et hegn omfattet af Hegnsloven.

Hvis træer tidligere har udgjort hegn, men er vokset så store at der er kommet ”huller” mellem stammerne udgør trærækken ikke længere et hegn, men træer i skel. Træer kan ikke forlanges fjernet i forbindelse med rejsning af hegn.


Grene fra træer og buske

I hegnsloven er der regler om at grene træer og buske ikke må vokse ind i et fælleshegn eller i naboens eget hegn og beskadige hegnet. Grene fra træer må heller ikke genere ”trafikken” på nabogrunden. Her kan grundejer af egen drift beskære naboens grene ind til skellinjen.

Hvis grene fra træer og buske, på grund af alder eller råd, er til fare for sikkerheden på naboejendommen, kan Hegnsynet træffe kendelse om beskæring af grene.

Når Hegnsynet har modtaget en anmodning fra en klager, indkalder Hegnsynet parterne til hegnsynsforretning. Der indkaldes ved digital post eller pr. brev og med fremsendelse af kopi af klagers anmodning, og eventuelt bemærkninger fra indklagede. Der gives mindst 8 dages varsel. Hegnsynsforretningen finder sted på ejendommene.

Ved selve hegnsynsforretningen vil formanden vejlede om fremgangsmåden. Hegnsynssekretæren påser, hvem der er fremmødt og tager imod eventuelle fuldmagter.

Hegnsynet hører på begge parters påstande og besigtiger de faktiske forhold på stedet. Hegnsynet kan stille supplerende spørgsmål til sagen og kan ”trække sig” for at tale indbyrdes.

Hegnsynet vil herefter forsøge at få naboerne til at blive enige om en løsning – indgåelse af forlig. Hvis parterne kan blive enige om et forlig, nedskriver Hegnsynet forliget og indhenter parternes underskrift. Forliget vil herefter blive tilføjet til Hegnsynets protokol og sendt til parterne. Forliget har sammen retsvirkning som en kendelse.

Hvis Hegnsynet vurderer, at der ikke er grundlag for et forlig mellem parterne, afsiger Hegnsynet en kendelse. Kendelsen skrives ind i Hegnsynets protokol og fremsendes til parterne.

Hegnsynet bestemmer, hvem der skal betale for hegnsynsforretningen. Det er som udgangspunkt den, der taber sagen, som skal betale for Hegnsynet.

Hegnsynet kan ved forlig bestemme, at udgiften skal deles mellem parterne.

Når Hegnsynet har afsagt en kendelse, eller der er indgået forlig, er sagen afsluttet, og Hegnsynet kan ikke efterfølgende korrespondere med sagens parter, om kendelsen.

Hegnsynets kendelser kan indbringes for domstolene, senest 4 uger efter kendelsen er modtaget. Forlig kan ikke indbringes for domstolene.


Tvangsfuldbyrdelse

En kendelse eller et forlig kan gå ud på, at den ene part skal udføre et stykke arbejde, fx opsætning af nyt hegn, flytning af eksisterende hegn, eller klipning af hæk og lignende.

Bliver arbejdet ikke udført, eller bliver arbejdet ikke udført i overensstemmelse med kendelsen eller forliget, indenfor for den i kendelsen/forliget fastsatte frist, kan naboen bede om et nyt hegnsyn med henblik på at få arbejdet udført.

Hegnsynet indkalder til nyt hegnsyn, hvor Hegnsynet påser om kendelsen eller forliget er opfyldt korrekt. Er det ikke tilfældet, kan Hegnsynet bestemme, at hegnsynsformanden foranlediger det manglende arbejde udført. Regningen sendes til den, der ikke har udført det arbejde, som han er blevet pålagt at gøre. Det kaldes tvangsfuldbyrdelse.

Hegnsynets kendelser kan indbringes for domstolene, senest 4 uger efter kendelsen er modtaget.


Omkostningerne ved et hegnsyn

I 2023 koster en hegnsynsforretning kr. 2.009. Det samme gælder sager om fordeling af sagsomkostningerne ved en skelforretning efter udstykningsloven.

Sager om tvangsfuldbyrdelse koster pr. 1. januar 2023 kr. 1.148.  Det samme gælder, hvis klager udebliver fra- eller tilbagekalder sin anmodning ved åstedsforretningen.

Hvis en sag tilbagekaldes efter indkaldelsen til selve åstedsforretningen er sendt til parterne, og inden afvikling af åstedsforretningen, afregnes sagen med kr. 700.

Når Hegnsynet afsiger en kendelse, bestemmer de samtidig, hvordan udgiften til Hegnsynet skal fordeles.

Hegnsynet er et privat tvistnævn, som er udpeget af Byrådet for en 4-årig periode. Perioden følger Byrådets valgperiode. Hegnsynet består af en formand og 2 medlemmer og fungerer uafhængigt af Byrådet.

Byrådet har ingen beføjelser overfor Hegnsynets sagsbehandling. Halsnæs Kommune har valgt at stille en sekretær til rådighed for Hegnsynet.


Hvad kan Hegnsynet tage stilling til?

Hegnsynet kan behandle konkrete tvister omfattet af Hegnsloven. Hegnsynet kan efter anmodning fra en grundejer indkalde til en hegnsynsforretning, og herefter afsige en kendelse eller mægle et forlig i sagen. Man kan således ikke få Hegnsynet til at komme med generel rådgivning eller udøve syn og skøn.

Vedrører en anmodning om hegnsyn et forhold, der åbenbart falder udenfor Hegnsynets kompetencer, afvises sagen umiddelbart ved modtagelsen af begæringen.

Tvister som Hegnsynet ikke kan tage stilling til

Hegnsynet kan ikke tage stilling til placeringen af skel mellem to grunde. Hvis du og din nabo er i tvivl om hvor skellet går, må I få spørgsmålet afgjort ved en skelforretning via landmåler. Den, der har bedt om og betalt for en skelforretning, kan efterfølgende anmode om en hegnsynsforretning, hvor Hegnsynet kan træffe kendelse om fordelingen af omkostningerne for skelforretning mellem parterne.

Hegnsynet kan ikke tage stilling til retsspørgsmål. Det betyder, at hvis den ene part mener at der findes en aftale mellem parterne (om fx hegnets højde eller placering), eller at have vundet en særlig adkomst over naboens ejendom (fx hævd), og der er uenighed herom mellem parterne, kan Hegnsynet ikke tage stilling til spørgsmålet. Det samme gælder hvis der er uenighed om fortolkningen af fx servitutter eller lokalplaner. Retsspørgsmål kan afgøres ved domstolene.

For så vidt angår spørgsmål om erstatning, er der alene hjemmel i Hegnsloven til at vurdere forhold om erstatning for tab i forbindelse med ombytning af fælleshegn og skader ved vedligeholdelsesarbejde på hegn. Sager om erstatning i øvrigt hører under domstolene.

De generelle bestemmelser om hegn findes i Hegnsloven. Hegnsloven gælder ikke hvis andet er aftalt mellem naboerne, og hvis der findes andre regler eller anden lovgivning som bestemmer noget andet end Hegnsloven.

Der kan være særlige bestemmelser der gælder for dit hegn i lokalplaner, tinglyste deklarationer eller andre lokale regler, som skal overholdes.

Der findes også bestemmelser om hegn i andre love. Fx må man ikke etablere hegn indenfor beskyttelseslinjerne til strand og fortidsminder efter Naturbeskyttelsesloven. I landzone kan opsætning af faste hegn, som ikke er i nær tilknytning til bebyggelsen, også kræve godkendelse efter Planloven.

Det er derfor vigtigt at undersøge, om der gælder særlige regler om hegn og indhegning, der hvor du bor.

 • Undersøg altid først på tinglysningskontoret, hvad der gælder for din og din nabos ejendom. På www.tinglysning.dk eller ved henvendelse til Tinglysningsretten i Hobro, tlf. 99 68 58 00.
 • Undersøg om din ejendom er omfattet af lokalplan. Ansøgning om dispensation fra en lokalplans bestemmelser om hegn, skal afgøres af kommunen. Når kommunens stillingtagen foreligger, kan en eventuel sag forelægges til Hegnsynet afgørelse.

Det er alene tvister om hegn, placeret i og ved skel, som kan indbringes for Hegnsynet.

Hvis der ikke findes en regel, som kan afgøre en tvist, må man vende sig imod almindelige naboretlige grundsætninger, som er udviklet på baggrund af retspraksis. En ulempe skal fx være usædvanlig og vedvarende, før at den med rette kan vurderes til at overstige tålegrænsen.

Se eventuelt Hegnsloven.