Helårsbeboelse i sommerhus

Der er specielle regler for, hvornår du må bo i dit sommerhus. Vær også opmærksom på, at det kun er ejeren af huset der kan udnytte reglerne for helårsbeboelse i sommerhuset.

Hvornår må du bo i dit sommerhus?

Du må bo i dit sommerhus i perioden 1. marts til 31. oktober. Herudover må du opholde dig i sommerhuset i weekender og kortvarige ferieophold.

Læs mere

Pensionister, der ejer et sommerhus i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 1 år.

En pensionist forstås som en folkepensionist, en person over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn, samt en førtidspensionist i henhold til lov om social pension.

En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse, hvis man efterfølgende bliver ejer/medejer af ejendommen. 

Halsnæs kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod helårsbeboelse for ejeren af sommerhuset. Dispensationspraksis er meget restriktiv.

Særlige tilfælde forstås som alvorlig sygdom og invaliditet. For at søge som særligt tilfælde, skal man sende en begrundet ansøgning samt lægelig dokumentation til mail@halsnaes.dk. Den lægelige dokumentation kan f.eks. være sygejournal fra hospital eller speciallæge. Normalt vil en lægeattest fra egen praktiserende læge ikke være fyldestgørende.

Byrådet skal hvert år den 1. november udstede påbud om fraflytning af sommerhuset. Overholder man ikke påbuddet, skal byrådet indgive politianmeldelse og udstede daglige tvangsbøder. Dette sker efter reglerne i planlovens kapitel 12, §51a.

Al henvendelse om flytning af adresse skal ske på www.borger.dk eller til Borgerservice.