Politisk strategi på socialområdet for voksne

​Den politiske strategi på voksenområdet udgør en ramme for den indsats Halsnæs Kommune tilbyder voksne borgere, som har brug for hjælp, fordi de har fysiske eller psykiske udfordringer eller sociale problemer. 

Det sker med udgangspunkt i fortællingen ”Fælles om fremtiden – det gode liv i Halsnæs”, som er Byrådets forestilling om, hvilken kommune Halsnæs er og hvilken vej udviklingen skal gå for alle borgere.  

Borgere, der har svært ved at klare sig selv, skal de have den nødvendige støtte, når der er brug for den. Samtidig skal kommunens økonomi også hænge sammen, og det betyder selvfølgelig, at ressourcerne skal prioriteres. Borgernes behov og kommunens muligheder – de to ting skal mødes. 

Den politiske strategi beskriver, hvordan der overordnet prioriteres på socialområdet for voksne ud fra en række principper. Principperne er med til at definere serviceniveauet og er udgangspunkt for dialogen med borgerne om behov og muligheder. 

Principperne udgør således en hovedvej for den hjælp og støtte Halsnæs Kommune tilbyder. Der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp og hvilken løsning, der vil være bedst. 

Den konkrete og individuelle vurdering tager udgangspunkt i servicelovens bestemmelser, kommunens økonomiske rammer og de prioriteringer og serviceniveauer Byrådet har fastlagt.

Den politiske strategi er vedtaget af Byrådet den 19. december 2019.

Principper på socialområdet for voksne

Principperne på voksenområdet er de rammer, der er styrende for vores indsats. De er en integreret del af vores tænkning og tilgang i det daglige.

Tre grundlæggende og sammenhængende principper fungerer som den røde tråd gennem hele vores tilgang til samarbejdet med borgerne, vores indsats og tilbud. 

Disse tre grundprincipper er også bestemmende for, hvordan vi anskuer og arbejder med de seks underliggende principper. 

Hvert princip udfoldes på de næste sider.

Principperne ses samlet i figuren nedenfor.

Tegning til beskrivelse af politisk strategi på socialområdet

 Her kan du downloade Politisk strategi på socialområdet for voksne som pdf. 

Læs mere

Borgeren og medarbejdere tager sammen udgangspunkt i borgerens ønsker og håb for et meningsfuldt og selvstændigt liv, når vi skal finde ud af hvad borgeren har brug for hjælp til, og hvordan indsatsen skal virke og tilrettelægges. 

Vi skal sammen tage udgangspunkt i det, der motiverer det enkelte menneske til en udvikling mod et selvstændigt liv. Som kommune skal vi ikke opfinde ønsker på borgernes vegne. Vi er bevidste om, at det kun er borgeren selv, der kan definere, hvad det gode og meningsfulde liv er for ham/ hende. 

Kommunen skal på den anden side ikke kunne opfylde alle borgernes drømme, men vi kan støtte borgerne i selv at arbejde den vej, de gerne vil. 

Vores erfaring er, at alle mennesker ønsker at klare sig selv, opnå så selvstændigt et liv som muligt og bidrage til positivt til deres families og netværks liv. Og alle har ressourcer at bidrage med, som skal i spil. 

Vi tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener det er mest motiverende for det enkelte menneske, og fordi kommunens økonomi bruges bedst muligt, når hver enkelt bidrager til deres eget og andres liv med det, som de kan. 

Fokus på borgerens ressourcer og muligheder frem for begrænsninger er derfor helt afgørende, når vi tilrettelægger kommunens indsatser.

Det enkelte menneskes håb, drømme og ressourcer er grundlæggende i det recovery-orienterede og rehabiliterende perspektiv.

Recovery handler om det enkelte menneskes egen proces med at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, sådan som personen selv definerer det, med symptomer og problemer, som kan komme og gå. 

Hvor recovery er det enkelte menneskes egen proces, har vi i Halsnæs Kommune fokus på, at vores indsatser er recovery-understøttende/ rehabiliterende. Det fremmer den enkelte borgers mulighed for at skabe sig et selvstændigt og meningsfuldt liv med udgangspunkt i deres livsituation. Alle mennesker ønsker at kunne mest muligt selv, og det skal vores tilbud understøtte. 

I rehabilitering skelner vi ikke mellem, om en borgers livssituation er medfødt eller erhvervet senere i livet. Der vil være nogle borgere, som har et livslangt støttebehov. Også her vil hjælpen have fokus på at skabe udviklingsmuligheder eller mindske tabet af færdigheder, så borgeren kan leve så selvstændigt et liv som muligt.

I de tilfælde hvor det ikke er muligt at støtte borgeren i at skabe udviklingsmuligheder, kan der være behov for en stabiliserende eller kompenserende indsats.

Det er vigtigt for os, at vi ikke gennem kommunens støtte fratager borgere og deres familier ansvaret for deres egen udvikling.  Derfor arbejder vi med hjælp til selvhjælp med henblik på, at alle voksne så vidt muligt skal kunne klare sig selv og sørge for deres egen livskvalitet. Vi tilrettelægger kommunens indsatser sådan, at borgerne selv har det størst mulige ansvar – under hensyntagen til i deres livsituation. 

Det betyder også, at vi er opmærksomme på mulighederne for at velfærdsteknologi kan bidrage til at borgeren får mere selvbestemmelse, selvstændighed og fleksibilitet i hverdagen. 

Det skal fra begyndelsen tænkes ind, hvordan støtten kan nedtrappes og udfases, så borgeren ikke mister evnen til at tage ansvar gennem et langt støtteforløb. I de tilfælde hvor der er behov for langvarig eller omfattende støtte, skal vi skabe grundlag for, at borgeren mestrer sine livsvilkår bedst muligt.

For langt de fleste mennesker vil uddannelse og arbejde være hjørnesten i at kunne klare sig selv og have ansvaret for deres eget liv. Indsatsen på socialområdet har som selvstændigt formål at støtte borgere i at blive selvforsørgende. Derfor har vores støtte fokus på, at de borgere, der kan, kommer så tæt på almindeligt arbejde og uddannelse som muligt. 

Men meningsfuld beskæftigelse kan også have andre former afhængig af borgernes livssituation. Det kan være job på særlige vilkår, beskyttet beskæftigelse eller aktivitetstilbud i hverdagen. Her vil fokus i vores indsats være, at borgerne gennem beskæftigelse og aktiviteter bidrager til samfundet, og at beskæftigelsen er med til at fremme deres selvstændighed, inklusion og medborgerskab.

Uanset beskæftigelsens form er arbejdsidentiteten vigtig for de fleste mennesker. Det giver indhold i livet og livskvalitet - følelsen af at bidrage med noget til andre og være del af et socialt fællesskab.

Familiens, vennernes og netværkets medvirken og interesse er ofte helt afgørende i at støtte borgerens udvikling og deltagelse i samfundslivet. 

Når borgere får hjælp og støtte fra de mennesker og fællesskaber, der omgiver dem, er der størst chance for, at det lykkes at holde fast i det, de har opnået, og opnå flere ting. For de fællesskaber borgerne har etableret, vil også være der, efter at kommunens hjælp er afsluttet.

Derfor bestræber Halsnæs Kommune sig på, at mest mulig af den støtte vi giver, er koblet op på borgerens relationer til familie, venner og lokale fællesskaber. Vi indtænker de ressourcer, der findes i netværket, som kan være med til at hjælpe borgeren. Og vi indtænker støtte til, at borgeren kan fastholde relationer til sit netværk eller opbygge nye lokale fællesskaber.

Det er ikke altid familie eller venner har ressourcerne til at hjælpe borgeren. Her kan det være, at lokale foreninger kan træde til. Hvis en borger kan udvikle nye relationer i en lokal forening, vægter vi det højt. Derfor prioriterer vi det også højt, hvis en frivillig forening kan hjælpe med det, borgeren har behov for hjælp til, fremfor at kommunen skal hjælpe. 

Vi bruger borgerens, netværkets, frivilliges og kommunes ressourcer bedst muligt, hvis vi indtænker alles kompetencer og muligheder for at hjælpe borgeren i stedet for at se det som en opgave, der kun kan løses af kommunen.

Fokus på at udvikle borgerens netværk betyder også, at vi prioriterer gruppetilbud fremfor individuelle tilbud, hvor det er muligt. Gruppetilbud kan være med til at give borgeren et netværk. 

Vi undersøger altid muligheden for lokale tilbud før vi orienterer os mod tilbud udenfor Halsnæs Kommune.

Det er Halsnæs Kommunes opgave at sammentænke og koordinere indsatsen, når borgeren har brug for støtte til flere problemstillinger i sit liv. Borgeren skal opleve en sammenhængende indsats, og vi skal sikre at vores samlede støtte er den borgeren har brug for - og at der ikke er uhensigtsmæssige overlap eller dobbeltarbejde.

Derfor er der brug for, at vi ser på borgerens hele livsbillede - borgerens samlede ressourcer og ønsker – når vi finder løsninger sammen med borgeren. Vi er på vej mod flere fleksible løsninger med fokus på borgerens mål og effekten af vores indsats. Derfor indtænker vi, hvordan indsatser på voksenområdet hænger sammen med fx uddannelse, beskæftigelse, sundhed, pleje og bolig. 

Borgeren skal opleve sammenhæng i indsatsen, selvom borgerens livssituation og behov ændrer sig over tid. Derfor skal vi have fokus på overgange i borgerens liv. Gennem samarbejde og koordinering skal vi sikre, at borgeren oplever overgange så konstruktivt som muligt.

En tidlig, målrettet indsats kan for mange borgere betyde en kortere og mindre indgribende indsats, fordi problemerne løses før de vokser sig for store. 

Vi tilbyder den mindst indgribende indsats, som løser borgerens behov. Det betyder, at Halsnæs Kommune tager udgangspunkt i borgerens samlede situation med inddragelse af de ressourcer, der er i familie og netværk. 

Det betyder også, at hvis problemerne kan løses med kommunens generelle tilbud  - fx sundhedstilbud, borgerservice mv. – sættes der ikke ind med en specialiseret indsats.

Vi tilbyder ikke en mere omfattende indsats end vi vurderer, vil være nødvendig, fordi det ofte er sværere at opretholde eller genskabe selvstændighed, hvis andre overtager opgaver, man godt kan klare selv – eller kan støttes i at lære (igen). 

Det betyder fx at der kun tilbydes botilbud, hvis det er udelukket at borgeren kan bo i sit eget hjem med meget støtte. Det betyder også, at vi først sætter ind med hurtig, tidsafgrænset støtte for at hjælpe borgeren med sine mest påtrængende problemer. Derefter kan vi bedre vurdere, om der også er brug for et længere støtteforløb. 

Borgeren skal modtage den indsats, der er brug for aktuelt. Når borgerens behov ændrer sig, afsluttes eller justeres indsatsen.

Borgeren skal have mest mulig ud af en indsats fra Halsnæs Kommune – og kommunens ressourcer skal bruges bedst muligt.

Derfor har vi hele tiden fokus på målet med en indsats, om målet er i overensstemmelse med borgerens ønsker og om der opnås en god effekt af indsatsen.
Vi har samtidig fokus på, om de ressourcer, der anvendes, står i rimeligt forhold til indsatsen. Det vil sige, at der er en rimelig mulighed for at opnå de ønskede effekter med indsatsen, og at indsatsen ikke er dyrere og mere omfattende end den behøver at være. Det kan fx være sammenligning med andre indsatser, overvejelser om gruppetilbud kan løse problemet eller vurdering af, at indsatsen ikke overkompenserer i forhold til borgerens behov.   

Det betyder også, at vi afslutter indsatser, som vi ikke kan se effekt af. Og vi justerer, hvis effekten ikke er god nok. 

Vi afsøger altid først om Halsnæs Kommunes tilbud kan løse opgaven, inden vi orienterer os mod andre tilbud. Det gør vi, fordi vi i Halsnæs arbejder ud fra de samme principper. Det betyder at vi her har basis for en særligt god dialog om mål, effekter og justeringsbehov.