Dyrehold

Halsnæs Kommune fører lovpligtigt miljøtilsyn med dyrehold og kontrollerer miljøforhold såsom opbevaring af gødning, indretning af stalde, affald m.m.

Hvis du vil etablere eller ændre et husdyrhold, skal du enten anmelde det til kommunen eller ansøge om en tilladelse eller miljøgodkendelse.

Reglerne for dyrehold afhænger dels af antallet af dyr og dels af staldareal (produktionsareal) Desuden afhænger det af om du bor i eller uden for byen eller i et sommerhusområde.

Dyrehold i by eller sommerhusområde

I byerne og sommerhusområdet kan du holde op til fire voksne hunde med hvalpe under 18 uger, 10 høns, men ikke heste, får, grise o.l.

Svine-, kvæg-, får-, ged- og hestehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder eller områder, der er lokalplanlagt til boligformål.

Dyrehold i landzone

Du må holde dyr i landzone, og du behøver ikke at anmelde det til kommunen, hvis du har så få dyr, at det ikke betragtes som erhvervsmæssigt. Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold (hobbyhold) er på højst:

 1. 30 høns og
 2. 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
 3. et dyrehold med enten:

a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),

b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,

c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),

d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),

e) 15 producerede slagtesvin,

f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),

g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),

h) andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller

i) forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

 Hvis du har forskellige dyr eller andre dyr end de ovenfor nævnte, er det kommunen, der afgør, om dyreholdet er erhvervsmæssigt eller ikke erhvervsmæssigt.

Erhvervsmæssigt dyrehold

Et erhvervsmæssigt dyrehold er alle dyrehold, der er større end hobbyhold.

Alle erhvervsmæssige dyrehold skal anmeldelse til kommunen. I anmeldelsen skal følgende være beskrevet:

 1. dokumentation for, at de i §§ 8-22 i husdyrgødningsbekendtgørelsen nævnte krav til indretning, herunder styrke, tæthed og bestandighed, opfyldes.
 2. oplysning om, at anlægget placeres i overensstemmelse med reglerne i §§ 4, 5 og 7 i husdyrgødningsbekendtgørelsen

 Derudover skal det være følgende beskrivelser for de forskellige anlæg:

 1. Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende):
  1. Dyrearter og -typer.
  2. Produktionsarealets størrelse i m².
  3. Staldsystem.
  4. Målfaste tegninger, herunder relevante bygge- og konstruktionstegninger.
 2. Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.) :
  1. Målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger m.v.
  2. Eventuelle driftsforskrifter m.v.
 3. Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.):
  1. Målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger.
  2. Eventuelle driftsforskrifter m.v.

 Har du et større erhvervsmæssige dyrehold skal du måske have en tilladelse eller en godkendelse til dyreholdet. Det er størrelsen på produktionsarealet afgør dette.

Produktionsarealet er det areal i stalden og fastplacerede læskure, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

Det gælder generelt at, hvis et dyrehold har over 100 m2 produktionsareal, skal der ansøges om en tilladelse. Der er dog nogle undtagelser:

 1. Hvis der på produktionsarealet på husdyrbruget alene er ammekøer med tilhørende opdræt (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre) på dybstrøelse, heste, geder eller får, må man have op til 175 m2, inden der skal søges tilladelse.
 2.  Hvis der på produktionsarealet alene er heste, må man have op til 200 m2, inden der skal søges tilladelse.
 3.  Hvis der på produktionsarealet alene er ammekøer med tilhørende opdræt (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre) på dybstrøelse, heste, geder eller får, som kun er opstaldet inden for  perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning), må man have op til 300 m2, inden der skal søges tilladelse.

 Kommunen anbefaler, at det er en konsulent, som sender ansøgningen om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse til kommunen.

Ansøgningen skal sendes gennem et ansøgningssystem, som beregner påvirkningen på miljø, natur og naboer. Det kræver desuden diverse oplysninger om "bedst tilgængelige teknik", landskabsforhold, lugt, gødningshåndtering og miljøkonsekvensrapport.

Klik her og ansøg om miljøgodkendelse.

Er man i tvivl er man velkommen til at kontakte Halsnæs Kommune.

Generelt

Medfører et dyrehold væsentlige gener, kan kommunen give ejeren et påbud om at bringe geneforholdet til ophør. Giver dyreholdet herefter alligevel anledning til væsentlige gener for de omkringboende, kan kommunen nedlægge forbud mod dyreholdet.