Halsnæs Kulturelt Samråds pulje

Halsnæs Kulturelt Samråds pulje er i 2024 på 316.890 kr.

Halsnæs Kulturelt Samråd er paraplyorganisation for foreninger i Halsnæs Kommune. Halsnæs Kulturelt Samråd fordeler kommunale midler til lokale kulturelle aktiviteter og arrangementer på baggrund af konkrete ansøgninger.

Der skal udfyldes en ansøgningsformular, som herefter sendes til Halsnæs Kulturelt samråd. Der afholdes styrelsesmøde ca. 1 gang om måneden. Ansøgninger bliver behandlet løbende.

Læs mere

Intentionen med puljen er at bevilge støtte til planlagte, kulturelle arrangementer og aktiviteter inden for kommunen, hvortil der er offentlig adgang, samt til særlige foreningsaktiviteter.

Hvem kan ansøge om midler?

Foreninger, institutioner, projektgrupper og enkeltpersoner kan ansøge om støtte til et arrangement, hvortil der er offentlig adgang. Det er ikke et krav, at man er medlem af Halsnæs Kulturelt Samråd for at opnå støtte.

Halsnæs Kulturelt Samråds styrelse vurderer ansøgningerne og giver tilsagn eller afslag ud fra beskrivelsen af arrangementet.
Der kan gives tilskud til planlagte, kulturelle arrangementer og aktiviteter som foregår i kommunen og er tilgængeligt for offentligheden.

Eksempler på hvad der kan ydes tilskud til:

 • Honorar (dirigenter, lyd- og lysfolk, musikere, dansere, billedkunstnere o.l.)
 • Annoncering (plakater, aviser o.l.)
 • Transport (instrumenter, musikere, dansere, billeder o.l.)
 • Lejeudgifter (instrumenter, bus, lokaler, kunst o.l.)
 • Forsikringer (kunstværker, instrumenter, ”mennesker” o.l.)
 • Kodaafgifter o.l.
 • Brandvagt

Som udgangspunkt vil hele kulturspektret blive søgt tilgodeset, således at både smalle og brede aktiviteter og arrangementer, såvel indholdsmæssigt som geografisk, får andel i støttemidlerne.

Herudover gælder følgende retningslinjer i forhold til prioritering af ansøgninger:

 • Det er aktivitetens eller arrangementets kvalitet, karakter og omfang, der vægtes og er afgørende for, om der gives støtte.
 • Nye arrangementer prioriteres, da nye ideer og udvikling anses for at være et plus.
 • Arrangementer der involverer tværgående samarbejde samt arrangementer, der styrker netværk og samarbejde mellem foreninger, kulturaktører o.a., prioriteres.
 • Arrangementer eller aktiviteter der omfatter og/eller tilgodeser hele Halsnæs Kommune prioriteres.
 • Generelt prioriteres arrangementer men der kan dog gives tilskud til særlige foreningsaktiviteter samt til indkøb af teknisk udstyr. Dog vil det tekniske udstyr efterfølgende være Halsnæs Kulturelt Samråds ejendom og kan eventuelt lånes af samrådet efter nærmere aftale.

Følgende typer af arrangementer kan ikke modtage støtte:

 • Kommunale midler må ikke anvendes til religiøse eller politiske formål eller til arrangementer, hvor der ikke er åben adgang for alle.
 • Arrangementet må ikke have et kommercielt formål, og overskuddet af arrangementet må ikke tilfalde private personer til egen vinding.
 • Der gives ikke tilskud til dækning af udgifter til fortæring, administration samt til indkøb af grej (instrumenter, noder, pc, bandstands og lignende).

Arrangementer, der modtager støtte fra Halsnæs Kommunes Folkeoplysnings- og Udviklingspulje, kan ikke også modtage støtte fra Halsnæs Kulturelt Samråd.

Som udgangspunkt kan der ansøges om økonomisk støtte i form af et tilskud eller en underskudsgaranti. Styrelsen i Halsnæs Kulturelt Samråd vurderer hvert enkelt arrangement og tager stilling til type og omfang af eventuel støtte. I nogle tilfælde kan der i stedet for et ansøgt tilskud ydes en underskudsgaranti.

Underskudsgaranti:

Der kan gives en underskudsgaranti, hvor arrangøren kan få dækket et underskud op til en af styrelsen fastsat grænse. I tilsagnet præciseres ud fra arrangementets samlede budget, hvor stort et underskud der kan gives underskudsdækning til. Viser det sig efterfølgende i forbindelse med aflæggelse af regnskab, at det reelle underskud er større, bliver der kun udbetalt det, som ansøgeren har fået tilsagn om. Viser det sig derimod, at ansøger har fået et mindre underskud end det, som vedkommende har fået tilsagn om, bliver kun det reelle underskud udbetalt.

Såfremt der opkræves entré til et arrangement, som støttes økonomisk af Halsnæs Kulturelt Samråd, ydes underskudsgaranti.

Ved arrangementer, hvor der uforskyldt (snestorm, valg og lignende) bliver underskud, kan der efter arrangementets afholdelse søges om hel eller delvis dækning af underskuddet.

Ansøgere skal fremsende en skriftlig ansøgning gennem brug af det ansøgningsskema, ligger i mappen der er udarbejdet. 

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende:

 • Beskrivelse af arrangementet/aktiviteten
 • Hvilket beløb søges der om
 • Hvem retter arrangementet sig mod
 • Tid og sted for arrangementets afholdelse
 • Evt. entré
 • Budget med indtægter og udgifter
 • Seneste godkendte regnskab (såfremt der er tale om en forening)
 • Vedtægter for foreningen (såfremt der er tale om en forening, som ikke er medlem af Halsnæs Kulturelt Samråd)
 • Oplysninger om der er søgt/modtaget støtte fra andre. Det behøver ikke kun være økonomisk støtte, men kan også være i form af PR, udlån af lokaler, udstyr m.v.
 • Navn og adresse på ansvarlig person for arrangementet
 • Oplysninger om CVR-nr. og Nemkonto, hvor evt. tilskud/underskudsgaranti skal indsættes (såfremt der er tale om en forening)

Ansøgningen sendes til:
Halsnæs Kulturelt Samråd
Vognporten
3300 Frederiksværk
Eller via e-mail til halsnaeskultur@mail.dk

Hvis ansøger får tilsagn om et tilskud vil tilskuddet blive udbetalt, når der er fremsendt et endeligt regnskab samt dokumentation for alle relevante udgifter og indtægter vedrørende arrangementet.

Regnskabet for det bevilgede tilskud skal fremsendes til Halsnæs Kulturelt Samråd senest to måneder efter afviklingen af arrangementet eller aktiviteten, der er søgt tilskud til. Tilskuddet/underskudsgarantien vil herefter blive udbetalt til foreningens CVR.nr. med tilknyttet Nemkonto.

Det er muligt at få en aconto-udbetaling, som modregnes ved endelig afregning.

Halsnæs Kulturelt Samråd 
Vognporten
3300 Frederiksværk 
Telefon 47 72 06 43
halsnaeskultur@mail.dk