Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (stu)

Er du under 25 år, og kan du ikke gennemføre anden ungdomsuddannelse, kan du søge om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (stu).

For langt de fleste mennesker er uddannelse og arbejde et vigtigt fundament for kunne klare sig selv og have ansvaret for eget liv. Derfor har vi fokus på, at du kommer så tæt på almindeligt arbejde og uddannelse som muligt. 

Du skal være opmærksom på, at stu ikke er en kompetencegivende uddannelse. Det betyder, at stu ikke giver adgang til andre uddannelser, job eller optagelse i dagpengesystemet. Derfor vil vi altid først forsøge at hjælpe dig med at finde ud af, om der er andre uddannelser, som du kan gennemføre med støtte. 

Hvad er stu?

Stu er en ungdomsuddannelse, der er normeret til 3 år. Det er ikke et krav, at du går alle tre år på uddannelsen. Du kan derfor aftale med din stu-vejleder at stoppe før, hvis du bliver klar til anden uddannelse eller beskæftigelse. 

Din stu bliver sammensat individuelt, så den passer til dine behov, kompetencer og interesser. Din stu indeholder personlige, sociale og faglige mål, som skal understøtte, at du bliver så selvstændig og selvforsørgende som muligt. Uddannelsen består blandt andet af undervisning, træning og praktiske aktiviteter og praktikker. Stu kan også indeholde omsorgsprægede og sociale aktiviteter, hvis du har store funktionsnedsættelser

Formålet med stu

Det er målet, at du gennem dit stu-forløb får kompetencer, der giver dig så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Hvis du har forudsætninger for det, skal stu-forløbet også hjælpe dig med at få kompetencer til videre uddannelse og beskæftigelse, eventuelt på særlige vilkår.  

Hvem kan have brug for stu?

Stu er målrettet unge med særlige behov, som ikke er i stand til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse - heller ikke med specialpædagogisk støtte, specialundervisning eller anden form for støtte. Du har mulighed for at søge om stu efter undervisningspligtens ophør, dvs. efter 10 års undervisning, svarende til 9. klasse. For mange unge vil det være relevant at overveje et ekstra skoleår, inden der tages stilling til stu. Det kan fx være 10 kl., 10A eller 10A+.

Alle andre relevante tilbud om ungdomsuddannelse skal være afprøvet eller udelukket. Det kan eksempelvis være erhvervsskole eller forberedende grunduddannelse (FGU). Vi vil i den forbindelse vurdere, om mentorordning, uddannelseskvalificerende forløb eller støtte efter serviceloven kan hjælpe dig med at tage en anden uddannelse. 

Hvis du har brug for behandling – fx psykiatrisk behandling, misbrugsbehandling eller andet – skal du have den nødvendige behandling først. Hvis vi vurderer, at du efter behandling kan gennemføre en anden uddannelse, er du ikke i målgruppen for stu.

Du skal være under 25 år, når du søger om stu.

Læs mere

Hvis du mener, at du kan være i målgruppen for stu, skal du, din skole eller dine forældre rette henvendelse til UU-vejlederen, som er knyttet til din skole. UU-vejlederen vil lave en foreløbig vurdering af, om du er i stand til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. 
 
UU-vejlederen sender vurderingen til stu-vejlederen, som derefter vil tage kontakt til dig. Sammen med dig afdækker stu-vejlederen dine ressourcer, håb, drømme og ønsker for fremtiden. På baggrund af dialogen med dig og dine forældre, dine skoleforløb og relevant dokumentation udarbejder stu-vejlederen en indstilling til stu-visitationsudvalget. Her kan du se mere om sagsbehandlingstiden.
 
Visitationsudvalget træffer afgørelser om du er i målgruppen for stu, forløbsplan, uddannelsessted, kørselsbehov, evt. skift af uddannelsessted og stop af stu.
 
Visitationsudvalget har følgende medlemmer:
  • Leder af Handicap- og Voksenafdelingen
  • Fagspecialist i Handicap- og Voksenafdelingen
  • Daglig leder af Sølager Værksted
  • Fagleder i Ungeværket
  • Leder af Unge- og Kulturcenter
  • UU-vejleder på specialområdet
 
Der er visitationsmøde 4 gange om året. Vi har løbende optag på stu, men de fleste starter i august.
 
Visitationsudvalget kan bevillige kørsel til dig, hvis det vurderes, at du ikke er i stand til selv at komme frem og tilbage fra dit uddannelsessted. 
 
Stu-vurdering omfatter ikke eventuelt behov for botilbud, fritidstilbud, aktivitets- og samværstilbud mv. Hvis du har behov for om nogle af disse tilbud i forbindelse med stu, skal de vurderes særskilt.  
 
Du kan som udgangspunkt ikke have et dagtilbud ud over stu, fx et aktivitets- og samværstilbud, da din stu så vidt mulig skal indarbejde alle de nødvendige elementer til udvikling af dine personlige, sociale og faglige kompetencer. Ud fra en konkret og individuel vurdering kan vi alligevel bevilge et tilbud, fx hvis du bor hos dine forældre og ikke kan være alene hjemme.

Ved valg af uddannelsessted vil vi tage afsæt i dine ønsker og behov, og vi vil bestræbe os på at finde to relevante uddannelsessteder, som du kan vælge imellem. Hvis du har ekstraordinært specialiserede behov, der kræver særlige fysiske rammer eller særlige personalemæssige kompetencer, er det ikke sikkert, at vi kan finde to relevante uddannelsessteder. I denne vurdering indgår også, at din befordrings- og ventetid ikke må være urimelig lang. 

Halsnæs Kommune er en del af et samarbejde med flere andre kommuner, som har indgået en rammeaftale med en række stu-uddannelser. Det er de uddannelsessteder, vi som udgangspunkt visiterer til. Dette samarbejde sikrer, at der er et bredt udvalg af stu-skoler med forskelligt indhold og temaer, som vi har vurderet kvalitetsmæssigt gode.

Du vil ikke få mulighed for at vælge et uddannelsessted som er uforholdsmæssigt dyrere end et andet uddannelsessted, der matcher dine behov. Når vi sammenligner prisen indgår også befordringsudgifter, evt. behov for botilbud og andre tilknyttede udgifter. 

I Halsnæs Kommune har vi stu på Sølager Værksted, og vi vil altid overveje om det kan være et godt uddannelsessted for dig. 

På Sølager har du fast base i et af Sølagers seks værksteder – du vælger selv hvilket. Derudover er du tilknyttet læringsværkstedet, hvor der er undervisning og træning tilrettelagt efter dine behov og ønsker. Her kan du læse mere om Sølagers stu-tilbud.

Vi lægger stor vægt på, at du er motiveret til at gennemføre et stu-forløb og deltager aktivt. Vi følger derfor regelmæssigt op på, hvordan det går, hvordan du udvikler dig, om du er på vej til at opfylde dine mål, og om målene stadig er relevante. På den baggrund justerer vi forløbsplanen sammen med dig og dit uddannelsessted mindst en gang om året. 

Du får tilbudt undervisning i minimum 21 timer om ugen. Hvis du ikke fra start kan møde 21 timer om ugen, vil det være et mål i din forløbsplan at arbejde på et fuldt og stabilt fremmøde.

Når du er i et stu-forløb, forventer vi, at du møder til tiden og følger de planlagte aktiviteter. Hvis det ikke er tilfældet, vil vi sammen med dig og dit uddannelsessted afprøve forskellige løsninger for at forbedre din deltagelse. I yderste konsekvens kan vi dog være nødt til at afbryde dit stu-forløb. 

Der kan være særlige årsager, som gør, at du har brug for at holde pause i dit stu-forløb, for eksempel hvis du bliver langvarigt syg. I sådan et tilfælde skal du søge om at holde pause. Når du vil genoptage din stu, kan vi i Halsnæs vælge, at der skal foretages en ny vurdering af, om du er i målgruppen, og om der skal ændres i forløbsplanen.

Dit stu-forløb skal færdiggøres, senest 5 år efter at du er startet. 

I den sidste del af dit stu-forløb vil der være fokus på, hvad du skal, efter din stu slutter. 

Senest 12 måneder inden afslutningen begynder stu-vejlederen sammen med dig at udarbejde et ressourcepapir. Det skal understøtte planlægningen af, hvad du skal efter stu. 

I Halsnæs har vi fokus på den gode overgang til voksentilværelsen, og derfor har vi, allerede fra du fylder 16 år, et tæt samarbejde mellem stu-vejleder, Ungeværket/Jobcenteret, Handicap- og Voksenafdelingen og andre relevante afdelinger. Sammen vil vi give dig rådgivning om ændringer og muligheder, når du fylder 18 år, og når du afslutter stu. 

Cirka 6 måneder før afslutningen af stu afholder du et møde med din stu-vejleder, dit uddannelsessted og en rådgiver fra Ungeværket/Jobcenteret om, hvad der skal ske efter din stu, og hvordan den sidste del af din stu skal foregå, så der er en god overgang til andre aktiviteter. Hvis du har brug for det, kan en rådgiver fra Handicap- og Voksenafdelingen deltage og give dig råd og vejledning om fritidsaktiviteter, sociale aktiviteter og støtte efter Serviceloven. 

Når du afslutter uddannelsen, vil du modtage et uddannelsesbevis, som beskriver indholdet af dit stu-forløb og de kompetencer, du har opnået.

Undervisningen er gratis for dig.

Du skal selv betale for transport, hvis du har under 22 km i transport dagligt og kan transportere dig selv. Hvis du har over 22 km dagligt, betaler Halsnæs Kommune den billigste takst for transport. Kun den daglige transport i forbindelse med stu-forløbet dækkes.

Hvis du er i målgruppen for handicapkørsel, bevilger Halsnæs Kommune transport til dig. 

Det er et mål, at træning af transport indgår i din stu, så du i videst muligt omfang blive selvtransporterende og også på det punkt kan opnå selvstændighed.

Vi sikrer kvaliteten af din uddannelse ved den løbende opfølgning med dig og dit uddannelsessted (beskrevet ovenfor) og ved at have indgået en rammeaftale med en række stu-skoler. 

Alle stu-skoler, som Halsnæs Kommune samarbejder med, har med deres tilslutning til rammeaftalen forpligtet sig til at efterleve lovgivning og kvalitetskrav til stu. De har også forpligtiget sig til at medvirke til, at Halsnæs Kommune kan varetage sine tilsyns- og opfølgningsopgaver i henhold til stu-loven eller anden lovgivning så effektivt som muligt.

Hvis du er over 18 år, får du under stu-forløbet den ydelse, du ellers er berettiget til, fx uddannelseshjælp eller førtidspension. Du kan ikke få SU, når du er i et stu-forløb.

Du skal henvende dig til din lokale UU-vejleder, som vil hjælpe dig med afklaring af dine uddannelsesmuligheder og eventuelt henvise dig videre til Handicap- og Voksenafdelingen i forbindelse med stu.

Stu bevilges efter Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Denne beskrivelse udgør Halsnæs Kommunes kvalitetsstandard for stu vedtaget af Byrådet i december 2023.

Byrådet har også vedtaget en række grundlæggende principper, der er en ramme for vores vurderinger og tilbud. Her kan du læse mere om principperne i den politiske strategi.