Grønt Råd

Grønt Råd er et forum for dialog og øget samarbejde inden for natur- og miljøspørgsmål mellem interessegrupper, politikere og kommunale embedsmænd i Halsnæs Kommune. 

Grønt Råd rådgiver i generelle og principielle spørgsmål inden for natur og miljø. Det kan for eksempel være udtalelser til strategier og forvaltningspraksis. 

De typiske arbejdsområder knytter sig til de kompetencer, som kommunen har på naturområdet:

 • Naturgenopretning 
 • Naturpleje 
 • Naturfredninger 
 • Vandløb 
 • Naturforvaltning 
 • Planloven - vedrørende det åbne land

Læs dagsorden og referater fra Grønt Råd nedenfor.

Medlemmer

 • Formand Birgitte Benzon Bang, Danmarks Naturfredningsforening, birgittebenzonbang@gmail.com
 • Næstformand Carsten Møller, Torup Ting
 • Jørgen Jacobsen, Dansk Ornitologisk Forening
 • Jørgen Lassen, By og Land
 • Wilhelm Stege, Turbinehuset
 • Lise Vølund, Naturstyrelsen
 • Henrik Stielau, Landliggersammenslutningen
 • Sally Ida Frandsen Aarøe, Naturcenter Auderød Havn
 • Peter Bennett, Friluftsrådet Kreds Nordsjælland
 • Knud Pedersen, Entomologerne
 • Johan Thorup, Halsnæs Biavlerforening
 • Birger Jørgensen, Danmarks Jægerforbund Halsnæs
 • Lars Lauritsen, Frederiksværk Ro- og Kajakklub
 • Ole Mørkegaard, suppl. By og Land Halsnæs
 • Peter Grønbech, Nordsjællands Landboforening
 • Katja Hjelgaard, Knud Rasmussen gruppen
 • Anja Rosengreen, byrådsmedlem
 • Tommy Frøslev, byrådsmedlem
 • Niels Hedegaard Jørgensen, leder af Klima og Miljø
 • Christian Skov, leder af Trafik og Natur, 
 • Jakob C. Lausen, specialkonsulent, Miljø og Teknik
 • Gitte Vogelius, sekretær gitvo@halsnaes.dk

Møder i 2024

 • 22. februar
 • 16. maj
 • 26. september
 • 28. november.

Alle dage er torsdage kl. 16.00, med mindre andet fremgår.

Formål og arbejdsområde

Grønt Råd er et forum for dialog og øget samarbejde vedrørende natur-, klima- og miljøspørgsmål mellem interessegrupper, politikere og kommunale embedsmænd i Halsnæs Kommune.

Grønt Råd rådgiver i generelle og principielle spørgsmål inden for natur og miljø. Det kan f.eks. være udtalelser til strategier og forvaltningspraksis. Administrationen har ingen høringspligt i forhold til det grønne råd.

De typiske arbejdsområder knytter sig til de kompetencer, kommunen har på naturområdet (naturgenopretning, naturpleje, naturfredninger, vandløb, naturforvaltning, Planloven vedrørende det åbne land).

Grønt Råd kan i øvrigt tage alle væsentlige natur-, klima- og miljøemner på dagsordenen.

Rådets sammensætning

Grønt Råds sammensætning skal bredt repræsentere natur- og miljøinteresserne i Halsnæs Kommune.

Grønt råd består af:

 • Formand og næstformand fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø
 • En medarbejder fra administrationen i Natur og Miljø
 • En repræsentant med lokal forankring i kommunen for hver af de organisationer og foreninger, som Udvalget for Klima, Natur og Miljø udpeger.

Udskiftning af medlemmer

De enkelte medlemmer udpeges af Udvalget for Klima, Natur og Miljø efter indstilling fra Direktionen.

Medlemmerne udpeges for en periode, der følger byrådets funktionsperiode. Genudpegning kan finde sted.

Medlemmer af Grønt Råd har ret til at udtræde efter eget ønske. Udvalget kan udpege nye repræsentanter for foreninger og organisationer efter indstilling fra Direktionen.

For hvert af rådets medlemmer kan der udpeges en suppleant.

Ændring af rådets sammensætning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø træffer beslutning om rådets sammensætning.

Grønt Råd udpeges for en periode svarende til en byrådsperiode. Sekretariatet annoncerer således efter interesserede deltagere tidsnok til, at udvalget kan nedsætte Grønt Råd for den kommende periode på deres konstituerende møde i valgåret.

Nye organisationer eller foreninger kan få plads i Grønt Råd efter indstilling fra Direktionen. Organisationer eller foreninger skal have væsentlig interesse i rådets arbejde for at blive indstillet.

Udvalget for Klima, Natur og Miljø kan opløse rådet eller ændre kommissoriet.

Sekretariat

Direktionssekretariatet på Rådhuset fungerer som sekretariat for rådet. Sekretariatets opgaver er blandt andet at:

 • indsamle dagsordenspunkter inden mødet
 • forberede rådets møder sammen med formanden og udforme dagsorden
 • indkalde til møder og udsende dagsorden
 • skrive og udsende beslutningsreferat
 • arrangere evt. temamøder/ture
 • besvare henvendelser til Grønt Råd og
 • indkalde/indsamle forslag til organisationer og repræsentanter i Grønt Råd.

Andre deltagere i rådets møder

Der er normalt ikke offentlig adgang til rådets møder. Dog kan formanden bestemme, at andre personer kan overvære behandlingen af punkter på rådets møder. F.eks. kan medarbejdere i Natur og Miljø deltage i møderne efter behov.

Konstituering

Grønt Råd afholder konstituerende møde, snarest efter at udvalget har udpeget medlemmerne.

Formand og næstformand for Grønt Rad vælges frit blandt rådets medlemmer. Rådet fastlægger datoer for sine møder for et år ad gangen.

Møde

Der afholdes som udgangspunkt fire ordinære møder årligt. Mødedatoer for næste års møder fastsættes på årets sidste møde.

Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder. Formanden leder møderne. I formandens fravær ledes mødet af næstformanden.

Følgende tidsfrister for dagsorden og referat skal tilstræbes overholdt:

 • Forslag til dagsordenspunkter indsendes til sekretariatet 10 hverdage inden mødet
 • Dagsorden udsendes 5 hverdage før mødet
 • Referat udsendes 10 hverdage efter mødet.

Rådets udtalelser kan besluttes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller mødeleders stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets udtalelser. Mindst halvdelen af rådets stemmeberettigede deltagere skal deltage ved et møde, for at rådet kan afgive en udtalelse.

Stemmeberettiget er kun medlemmer valgt af interesseforeningerne. Politisk valgte medlemmer og medlemmer fra administrationen og fra Naturstyrelsen har ikke stemmeret. Udtalelser fra rådet afspejler kun holdninger fra rådets foreningsvalgte medlemmer.