Faste udvalg under Ældrerådet

Udvalg for ældres levevilkår 

 • Økonomi (arbejdsindtægt, pension, mv.)
 • Bolig 
 • Transport 
 • Demografi
 • Prognoser og statistiske forhold

Udvalg for ældres deltagelse i lokalsamfundet

 • Fritidsaktiviteter, foreningsliv, indkøbsmuligheder
 • Tilgængelighed for ældre borgere (adgang til digital kommunikation, kontakt med forvaltningen, fysisk og bygningsmæssig færden for gangbesværede)
 • Trivsel, livsglæde/ensomhed, tryghed
 • Muligheder for socialt samvær – offentlige og private aktivitetscentre, frivilligsektoren
 • Kulturelle tilbud

Udvalg for ældres sundhedsforhold

 • Målrettede, sundhedsfremmende og forebyggende tiltag
 • Offentlige og private madudbringningsordninger
 • Ældres adgang til:
  • Praktiserende læge
  • Sundhedshuse og nærhospitaler
  • Hillerød hospital
  • Andet

Udvalg for hjemmepleje og plejecentre - rettidig omsorg

 • Hjemmepleje og andre former for indsats med henblik på ældres forbliven i eget hjem
 • Plejecentre og øvrige boformer for +60-årige
 • Kontakt og samarbejde mellem forvaltning, den ældre og dennes netværk
 • Samarbejde mellem det offentlige og frivilligorganisationer
 • Fortløbende udvikling af vidensbank om nye og fremadrettede måder at praktisere en værdig og rettidig omsorg for ældre, som har brug for andres hjælp

Udvalg, hvor Halsnæs Ældreråd er repræsenteret

2022:

 • Smagspanelet (”Mad til hver dag”)
 • Tryghedsudvalget – nedsat af byrådet i Halsnæs Kommune