Miljø i virksomheden

Her kan du læse om miljøregler, miljøtilsyn, virksomhedens pligter, og hvordan du kan få vejledning og rådgivning om miljø i din virksomhed i Halsnæs Kommune

Miljøbeskyttelsesloven består af bekendtgørelser. De sætter rammerne for miljøområdet.

Virksomheder reguleres imidlertid individuelt.

Miljøstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser ligger til grund for vilkårene i påbud, godkendelser og tilladelser. Kommunen kan udstede regulativer og forskrifter, der fastsætter regler og bestemmelser for miljøforhold.

Læs mere om miljøregler i Halsnæs Kommune i Regulativ for erhvervsaffald.

Disse miljøforhold reguleres af kommunen:

 • Luft og lugt 
 • Støj 
 • Spildevand 
 • Jord og grundvand 
 • Farligt affald 
 • Øvrigt erhvervsaffald 
 • Oplag af farligt affald 
 • Olie- og benzinudskillere 
 • Olietanke 
 • Risikoforhold 

Kommunen fører tilsyn med alle virksomheder. Miljøstyrelsen fører dog tilsyn med enkelte større virksomheder.

Ved et miljøtilsyn gennemgås virksomhedens produktions- og miljøforhold. Det kan være spildevand, luft, støj og oplag af farligt affald. Medfører driften af en virksomhed væsentlig forurening, får virksomheden enten:

 • en henstilling - kan sammenlignes med en aftale

eller

 • et påbud - et juridisk bindende miljøkrav.

Kommunen sætter en frist for, hvornår miljøkravene skal være opfyldt.

Overtræder virksomheden vilkår i påbud, godkendelser/tilladelser eller bestemmelser i kommunens regulativer og forskrifter, miljøbeskyttelsesloven eller bekendtgørelser, kan kommunen foretage det fornødne for ejers regning og/eller anmelde virksomheden til politiet.

Ved miljøtilsyn har kommunen ifølge lov ret til at få indsigt i alle oplysninger om virksomhedens forhold.

Betaling

Kommunen opkræver et gebyr for miljøtilsyn og godkendelse af virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling. Man betaler for de timer, som myndigheden bruger bl.a. på:

 • at føre tilsyn 
 • at tage prøver og gennemgå egenkontrol
 • at lave beregninger (f.eks. luft)
 • at vurdere grønne regnskaber
 • at behandle ansøgning om miljøgodkendelser

Det gælder både tiden, hvor tilsynsmedarbejderen fysisk er på virksomheden, og tiden brugt et andet sted, f.eks. på kontoret. Betalingen bygger på princippet om, at forureneren betaler.

Der betales ikke for dialog om frivilligt miljøarbejde. Det er f.eks. forebyggelse, indførelse af miljøstyring eller deltagelse i grønne netværk.

Vi opkræver betaling for tilsyn det efterfølgende år. Kommunen kan også opkræve betaling for miljøgodkendelse, når den er meddelt – altså samme år.

Det er virksomhedernes pligt selv at indhente de fornødne tilladelser og godkendelser.

Det indebærer at:

 • Virksomheder på Miljøstyrelsens "liste over godkendelsespligtige virksomheder" skal ansøge om miljøgodkendelse. Når disse virksomheder udvider, eller der sker ændringer, skal de også søge om miljøgodkendelse.
 • Virksomheder omfattet af anmeldeordning eller bekendtgørelsen om autoværksteder skal anmelde etablering samt ændringer eller udvidelser, der medfører øget forurening. Det kan for eksempel være opstilling af sprøjtekabiner.
 • Virksomheder, som udleder processpildevand, skal have en tilladelse til tilslutning, hvori der er fastsat grænseværdier og kontrolvilkår.
 • Virksomheder, hvor der fremkommer farligt affald, skal anmelde dette til kommunen. Virksomheden skal søge om dispensation, hvis affaldet ikke afleveres til Vestforbrænding, men til et alternativt modtageanlæg.

Halsnæs Kommune samarbejder gerne med virksomheder om miljøregulering.

Indsatsen omkring miljøregulering baserer sig på et gensidigt tillidsforhold. På det grundlag kan der indgås langsigtede aftaler, hvor virksomhederne ikke nødvendigvis behøver at investere i kortsigtede foranstaltninger.

I stedet kan virksomheden få tid til at omstille til mere miljøvenlige og ressourcebesparende produktionsmetoder. Halsnæs Kommune støtter i den forbindelse indførelsen af renere teknologi, miljøstyring og revision på virksomhederne.