Drikkevand

I Halsnæs Kommune er det otte almene vandforsyninger, der leverer drikkevand til borgerne.

Halsnæs Kommune fører løbende kontrol med, at drikkevandet overholder kvalitetskravene.

Vand er en livsnødvendig og begrænset ressource. Derfor er det vigtigt, at vi sammen passer på ressourcen og at vi gør hvad vi kan for at sparer på vandet i dagligdagen.

Du kan læse mere om drikkevand, få gode råd og finde spørgsmål og svar på Halsnæs Forsynings hjemmeside 

Her kan du læse mere om vandkvalitet, private boringer, målt vandforbrug m.m.

Vandværkerne har ansvaret for, at drikkevandets kvalitet er i orden. Kvalitetskravene betyder, at der er fastsat grænseværdier for en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, pesticider og for bakterier. 

Kommunerne er myndighed på vandforsyningsområdet. De skal godkende vandforsyningens kontrolprogram, føre tilsyn med om vandforsyningen lever op til kravene til drikkevandets kvalitet og tilse vandforsyningens tekniske anlæg. Vandværkets størrelse afgør, hvor ofte kvaliteten af vandet bliver målt. Du kan se de seneste registreringer af drikkevandskvaliteten fra dit vandværk ved at bruge selvbetjeningen 'Tjek din vandkvalitet'. 

Hvis dit vand er forurenet, kan det skyldes en lokal forurening i ejendommens vandrør. Du kan få mere at vide om, hvordan du kan få kontrolleret dit eget drikkevand hos kommunen. Du skal selv betale for vandanalysen. På borger.dk kan du læse, hvad du skal gøre i tilfælde af en akut forurening.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du på følgende link læse mere om regler for kontrol af drikkevandet: 

Nogle ejendomme har egen vandboring eller brønd. Hvis vandet kun bliver leveret til én husstand, som hverken rummer offentlig eller kommerciel aktivitet, har man ikke pligt til at kontrollere vandet. Ejere af sådanne vandforsyninger har derfor selv ansvar for at sikre, at deres drikkevand er rent. Hvert femte år skal kommunen give ejerne besked om, at de med fordel kan foretage kontrol af drikkevandet. Som ejer skal du selv bestille og betale for analysen. 

Vandforbruget afregnes efter det målte vandforbrug. Det er et krav, at alle ejendomme har vandmålere installeret. En ejendom kan bestå af flere husstande. 

I nybyggeri og ved nyinstallering af vandinstallationer i eksisterende byggeri skal der installeres separate vandmålere i hver husstand. Vandmåleren skal medvirke til, at hver enkel husstand bliver opmærksom på eget forbrug og dermed bliver motiveret til at spare på vandet. 

Hvis du vil klage over drikkevandets kvalitet, skal du først kontakte vandværket. Hvis det ikke hjælper, eller du har mistanke om noget virkelig alvorligt, skal du gå til kommunen.

Tilsyn

Halsnæs Kommune har fra oktober til december 2022 ført tilsyn med kommunens otte almene vandværker. Nedenfor ses tilsynsrapporterne for de enkelte vandværker.

Tilsynsrapporter

Asserbo By Vandværk

Halsnæs Forsyning - Kappelhøj Vandværk

Halsnæs Forsyning - Ølsted Vandværk

Halsnæs Vandforsyning

Kregme Vandværk

Liseleje Vandværk

Vinderød Skov Vandværk

Ølsted Strands Vandværk