Mølledammen

Byfornyelse i centrum af Frederiksværk

I perioden fra april 2023 til december 2023 udfører kommunen et større anlægsprojekt ved Mølledammen. Projektet udføres i samarbejde med Realdania, NLMK DanSteel A/S, Naturstyrelsen samt Slots- og Kulturstyrelsen. Rådgivere på projektet er Artelia, Erik Brandt Dam Arkitekter og entreprenør er Christiansen & Essenbæk.

Projektets hovedformål er at synliggøre Frederiksværks og kanalens unikke historie samt tilføre byen nye rekreative muligheder.

Helt konkret nedrives den eksisterende betonbro foran Turbinehuset og efterfølgende opføres en ny gang- og cykelbro i stil med den, som er blevet opført ved Krudtværkstorvet. Dette vil åbne op for udsynet til det historiske fortidsminde, som kanalen er og samtidigt give bedre indblik til Turbinehuset. Der skal opbygges nye kanalkanter og kanalen omlægges til en mere historisk korrekt placering. På hjørnet ved Allégade og Strandgade etableres et nyt byrum, ligesom pladsen ved indgangen til gågaden istandsættes og forskønnes. Begge steder vil det fremover blive muligt at komme helt ned til vandet.

Når byggepladsen etableres vil der blive lukket for gennemgang og ophold på Mølledamsplænen, alt i mens det i første omgang fortsat vil være muligt at komme over Frederiksbro. Senere i anlægsperioden vil Frederiksbro også blive lukket, således at arbejdet på pladsen ved indgangen til gågaden kan færdiggøres.

Etableringen af byggepladsen har medført, at handikapparkeringspladsen på Allégade, tæt på Frederiksbro, er blevet inddraget. I anlægsperioden henvises der i stedet til parkeringspladserne på Torvet.

Plan over, hvordan området omkring Mølledammen kommer til at se ud, kan ses her. 

Løbende status på projektet Mølledammen

Projektet nærmer sig sin afslutning og området forventes at kunne ibrugtages af kommunens borgere fra juleferiens begyndelse. Selvom om området nu bliver tilgængeligt, vil man i starten af januar fortsat kunne møde entreprenør, brolægger og VERDO (firmaet som står for kommunens vejbelysning) i området, når de skal færdiggøre de allersidste ting. Kommunen planlægger en officiel indvielse af Mølledamsprojektet samt en fejring af færdiggørelsen på byfornyelsesprojektet Stålsat By i marts 2024 – yderligere information skal nok blive oplyst, når den endelige dato er fastsat.

Entreprenøren er i fuld gang med opførelsen af den nye kanalkant ved Classens Plads og i den kommende uge startes der op på belægningsarbejdet på begge sider af den nye gang-/cykelbro. Når kanalkanten ved Classens Plads er færdig, skal selve pladsen og opholdsrummet etableres. Her skal der bl.a. opføres en trappe fra Egil Harders Gade, plantes 13 nye træer og opholdssted ved vandkanten. Derudover skal tømmeren i gang med at færdiggøre det nye opholdssted over stålværkets vandindtag på hjørnet af Allégade/Strandgade samt opsætte den nye kano- og kajakplatform ved gangbroen bag Arsenalet.

Kanalkanterne langs Mølledamsplænen samt hjørnet ved Allégade og Strandgade er færdige. Der er blevet rammet pæle til fundering af den nye gang- og cykelbro og entreprenøren er nu i gang med at færdiggøre broens vederlag, så den nye bro kan monteres i starten af september. Om et par uger påbegyndes arbejdet på etableringen af de nye opholdsrum på henholdsvis Classens Plads samt hjørnet ved Allégade og Strandgade.

Entreprenøren er i fuld gang med støbningen af de nye kanalkanter langs Mølledamsplænen og hjørnet ved Allégade og Strandgade. Når støbningen er færdiggjort påbegyndes arbejdet med placeringen af kvader og sten. Derudover vil der i slutningen af måneden skulle rammes pæle til fundering af den nye gang- og cykelbro.

Torsdag d. 15. juni 2023 faciliterede kommunen og Industrimuseet to byvandringer for Realdanias medlemmer. Med arrangementet ønskede Realdania at fremvise og formidle deres medlemmer om Stålsat By-projekterne samt kanalens historiske betydning for Frederiksværk. Begge ture var fuldt bookede med cirka 50 deltagere på hver. I august og september 2023 vil der blive arrangeret lignende byvandringer for kommunens borgere – der vil komme mere info senere, når datoerne er endeligt fastlagt.

De arkæologiske udgravninger af nu afsluttet og Museum Nordsjælland har offentliggjort en pressemeddelelse med de foreløbige resultater i forhold til, hvad der er blevet fundet.

For at læse pressemeddelelsen klik her 

Entreprenøren har efterfølgende færdiggjort deres gravearbejde og har påbegyndt nedramning af pæle til fundering af de nye kanalkanter. Vi beklager de støjgener, som dette i de næste par uger vil medføre i bymidten. Når pælene er sat arbejdes der videre på armering, forskalling og støbning til de nye kanalkanter langs Mølledamsplænen og hjørnet ved Allégade og Strandgade.

I starten af juli påbegyndes arbejdet med det nye brofundament.

I forbindelse med entreprenørens gravearbejde til de nye kanalkanter langs Mølledamsplænen er der fremkommet trækonstruktioner, som formentligt er en del af en gammel kanalkant. Der vil derfor i den kommende uges tid udføres arkæologisk udgravning på Mølledamsplænen. Anlægsarbejdet vil være indstillet, så længe den arkæologiske udgravning pågår.

I forbindelse med at entreprenøren satte spuns, blev der observeret underminering under de eksisterende bygningsværker; Frederiksbro, vandindtaget til stålværket og betonbroen, som skal rives ned i forbindelse med projektet. Om undermineringen har eksisteret i et mindre omfang, inden anlægsprojektet blev påbegyndt, er ikke til at vide, men den er i hvert fald blevet forstærket, efter spunsen blev sat.

Entreprenøren har derfor i samarbejde med kommunen og rådgiver brugt de sidste par uger på at få stoppet og udbedret undermineringen. Det er nu lykkedes og næste fase er at nedrive den eksisterende betonbro samt at grave ud til de nye kanalkanter langs Mølledamsplænen.

Den nye gang- og cykelbro bliver løftet på plads

Stemningsbilleder

Illustration af projektet Mølledammen set fra kanalen

Den gamle bro bliver revet ned

Arkæologisk udgravning

Pæle til de nye kanalkanter sættes i jorden

Støbning af de nye kanalkanter

Spunsarbejde ved Mølledammen